• No results found

Avsnitt 6.10.3, Överklagande av tillsynsmyndighetens beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avsnitt 6.10.3, Överklagande av tillsynsmyndighetens beslut"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Sida 1 av 2

2019-11-11 Dnr. 450-6874-2019

Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Remiss om Kompletterande bestämmelser till ny

EU-förordning om sprängämnesprekursorer (DS 2019:17)

Er beteckning: Ju2019/02641/L4

Regeringen har föreslagit förändringar i lagen (2014:799) om

sprängämnesprekursorer med flera författningar. Länsstyrelsen har fått förslaget på remiss.

Avsnitt 6.10.3, Överklagande av

tillsynsmyndighetens beslut

Länsstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ny formulering av 17 § i lag 2014:799.

I promemorian föreslår regeringen en ny formulering av 17 § lagen om sprängämnesprekursorer som innebär att en kommuns beslut inom ramen för dess tillsyn ska få överklagas till länsstyrelsen. Kommunens tillsyn föreslås även omfatta ett större område än i tidigare lagstiftning.

Avsnitt 8.1, Konsekvenser för myndigheter och kommuner

Ansvarigt departement har i sin konsekvensbedömning skrivit att de utökade uppgifterna bedöms ha fortsatt mycket liten omfattning och därför bör kunna täckas av befintligt anslag.

Med hänsyn till att det redan i dagläget finns krav på tillstånd för köp och innehav av sprängämnesprekursorer är det rimligt att anta att den föreslagna förändringen inte kommer att resultera i en stor inströmning av

överklaganden till länsstyrelsen, även om kommunens tillsynsansvar också utökas. Följaktligen bör det också kunna hanteras inom befintlig ram. Promemorian saknar dock statistik eller någon djupare analys och det finns därför en viss osäkerhet i denna bedömning.

(2)

Yttrande Sida 2 av 2

2019-11-11 Dnr. 450-6874-2019

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Berit Högman med

beredskapshandläggare Martin Neldén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsjurist Erik Landgraff medverkat.

Berit Högman

References

Related documents

Där stränderna inte redan har förlorat i betydelse på grund av bebyggelse behöver strandskydds- området därför vara utvidgat till 300 meter för att allmänhetens tillgång

I intervju med rektor samt representanter för huvudmannen framkommer att kommunen samverkar med socialförvaltningen och Migrationsverket för att ha så uppdaterad information

Att alla situationer där elever utsätts för kränkande behandling eller känner sig utsatta för kränkande behandling som kommer till lärares kännedom inte anmäls av lärare

För att någon skall kunna dömas till ansvar för vållande till annans död eller vållande till kroppsskada eller sjukdom krävs att gärningsmannen har orsakat offrets död,

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av Miljönämnden i Marks kommun enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter meddelade

3 § MB framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

Mot bakgrund av att nämndens beslut är ett förbud mot etablerande av verksamhet på aktuell fastighet, vilket är en ingripande åtgärd för verksamhetsutövaren, och då mer

Miljö- och byggnadskontoret föreslår att miljö-och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen (2014:799)