• No results found

Remissvar avseende PM Befordringskravet i postförordningen, diarienummer I2020/03091

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar avseende PM Befordringskravet i postförordningen, diarienummer I2020/03091"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Till

i.remissvar@regeringskansliet.se Kopia:

i.esd.remisser@regeringskansliet.se

Remissvar avseende PM Befordringskravet i postförordningen,

diarienummer I2020/03091

Mailworld AB (Mailworld) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående angivna promemoria.

Mailworld avstyrker förslaget i dess nuvarande form. Förslaget innebär betydande förändringar som har påverkan på konkurrenssituationen och som kan leda till att postdistribution som kanal får en försämrad attraktivitet eftersom förslaget innebär en påtagligt försämrad postservice till ett betydande antal hushåll och företag. Därtill är beslutsunderlaget otillräckligt.

Analysen av konkurrenseffekterna är otillräcklig

I remissen hävdas att: ”Det ändrade befordringskravet får endast marginell påverkan på de

30 företags som, vid sidan av Postnord, har tillstånd att bedriva postverksamhet och är verksamma på postmarknaden. Konkurrensen på marknaden för rikstäckande

brevdistribution är begränsad men ändringen skulle kunna möjliggöra nya

affärsmöjligheter för företag, postoperatörer och bud- och kurirföretag, som kan erbjuda snabbare distribution än grundnivån inom den samhällsomfattande posttjänsten.”

Det är korrekt att konkurrensen på marknaden för rikstäckande brevdistribution idag är begränsad. Men det är i sak fel att hävda att förslaget endast får en marginell påverkan på de övriga 30 företag som agerar inom postsektorn. Den grundläggande orsaken till den

begränsade konkurrensen är Postnords marknadsdominans. Postnord har en marknadsandel på 80 procent inom brev, en andel som dessutom ökar. Genomförs promemorians förslag innebär det att Postnord kan sänka sina kostnader på områden där det inte finns konkurrens. Därmed förstärks Postnords position i relation till konkurrenterna. Konkurrensen idag är bräcklig och förslaget skulle på ett olyckligt sätt stärka Postnords position ytterligare och därmed skada konkurrensen.

Det är både anmärkningsvärt och otillfredsställande att detta förslag presenteras utan att det samtidigt presenteras en ordentlig analys av hur förslaget påverkar konkurrenssituationen. En omfattande försämring av postservice till allmänheten påverkar

attraktiviteten för post som distributionskanal

En stegvis försämring av postservice kan bidra till att successivt urholka attraktiviteten för postdistribution och därmed få negativa följdeffekter på sikt.

(2)

Förändringen av kvalitétskraven är så genomgripande i form av försämrad service till en betydande andel hushåll och företag att förslaget, om det genomförs, kommer att påverka allmänhetens förtroende för av post som kommunikationsmetod.

Förslaget innebär i klartext att framförallt hushåll i glesbygden kommer att få en försämrad utdelningsservice. Att sänka kravet på befordringstid från att 95 till att 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar innebär att A-post i realiteten blir en tredagarstjänst för en stor grupp hushåll och företag. Förslaget öppnar för Postnord att systematiskt arbeta med en tredagarstjänst på vissa linjer. Ska denna förändring generera önskade effekter i form av ökad effektivitet kommer man inte att sprida tredagarsutdelningen jämt över hela geografin. Istället kommer detta förslag att leda till att olika geografiska områden får olika utdelningsservice.

Högst sannolikt kommer det att drabba hushåll och företag i glesbygden, framförallt de norra delarna av Sverige. Vi ifrågasätter om det är enlighet med regeringens ambitioner inom glesbygdspolitiken. Att sänka kravet på föreslaget sätt förefaller oförenligt med riksdagens mål om en posttjänst av god kvalitet i hela landet. Mot denna bakgrund ställer vi oss frågande till om en förändring av denna omfattning verkligen kan genomföras utan föregående riksdagsbehandling.

Faktaunderlag saknas för att kunna bedöma rimligheten i förändringen I remissförslaget hävdas att: ”Den ökande mängden paket är överlag otillräcklig för att

bära verksamheten när brevvolymen faller.” Det saknas tillräcklig insyn i Postnords

verksamhet och ekonomi för att kunna bedöma trovärdigheten ett sådant påstående. Utan fakta på dessa områden är beslutsunderlaget helt otillräckligt.

Stockholm den 1 mars 2021

David André VD

References

Related documents

Den nya konstruktionen för prishöjningstaket är också utformad för att kom- pensera för minskande brevvolymer men det framgår inte av den remitterade promemorian om den

I korthet föreslås att kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 % av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

PTS delar regeringens bedömning att det framöver är viktigt att det finns möjligheter för effektiviseringar i upprätthållandet av ett distributionsnätverk som täcker

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Vidare stödjer Region Dalarna att den samhällsomfattande posttjänstens betydelse för framförallt lands- och glesbygdens tillgång till grundläggande kommersiell och offentlig

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.

Vi i Skärgårdarnas Riksförbund har inget emot det ändrade befordringskravet för brev då vi gärna ser en hållbar utveckling av transporter men vill göra några medskick eftersom