Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 22 maj 2013, klockan 10:00-13:00 Ajournering kl 10:40-11 :00

Full text

(1)

Plats och samrnanträdestid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Personalföreträdare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Samrnanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby

Onsdag 22 maj 2013, klockan 10:00-13:00 Ajournering kl 10:40-11 :00

Magnus Gustafsson (M), ordförande Peter Karlsson (C)

Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S)

Mustafa Badran (S) Carolina Andersson (M)

Kattis Ellborg, projektledare, Magnus Engvall, projektledare, Skola & Kultur,

§ 76, kl 10:00-10:35

Agneta Kling, rektor, Amanda Karlsson, elev, Josefine Norlin, elev, Vimmerby Gymnasium,§ 77, kl 11:00-11:40,

Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, § 78, kl 11:50-12:25 Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare

Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO

Peter Karlsson

Kl 10:00-12:30

Paragrafer 72-82

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2013-05-22

2013-05-29 Datum då anslaget tas ned 2013-06-20

Utdragsbestyrkning

(2)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-05-22 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 72

Förvaltningschefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

Förvaltningschefen informerar om:

• Värdegrundsenkäten Ansvar, Mod och Fantasi som elever, vårdnadshavare och medarbetare svarar på två gånger om

året visar efter sex mätningar en positiv utveckling, där framförallt elevernas resultat visar att de känner sig sedda, hörda och bekräftade.

Chefernas bedömning vid senaste mätningen är mer positiv än mätningarna efter omorganisationen 2011.

• Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har lämnat en konsekvens- beskrivning till CESAM med synpunkter inför budget 2014-2015.

Utdragsbestyrkning

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

Protokolljusterare

BUN § 73

Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna:

Id 2013.433

Överenskommelse mellan verksamhetschefer förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och

vuxenutbildning och SPSM om elevstöd i Vimmerby kommun.

Id 2013.376

PwC:s projektplan angående förutsättningar för eleven att nå målen.

Id 2013.375

Besvarad enkät till Skolinspektionen om asylsökande elever.

Id 2013.361

Fullmakt att representera Vimmerby kommun vid årsstämman för NTA Produktion och Service ekonomisk förening

2013-05-22.

Id 2013.350

Statistiska centralbyråns insamling av kommunalt vårdnadsbidrag.

Id 2013.351

Ansökan till Skolverket qm statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning vårterminen 2013.

Id 2013.358

Rekvisition till Skolverket om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan 2013.

Id 2013.344

Information från Skolverket om möjligheten att ansöka om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande

spetsutbildning i grundskolan.

Utdragsbestyrkning

(4)

\..~~J

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-05-22 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

9

Id 2013.337

Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för Lärarlyftet Il vårterminen 2013 (SFS 2007:222).

Id 2013.326

10 Information från Skolverket inför insamling till skolenhetsregistret.

Id 2013.325

11 Ansökan till Skolverket om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2013.

Id 2013.328

12 Information från Skolverket om möjligheten att ansöka om statsbidrag för yrkeslärare.

Id 2013.323

13 Information från förskolan Linnea om justering av firmanamnet.

Utdragsbestyrkning

(5)

Protokolljusterare

BUN § 74

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

övergripande ekonomiska/ administrativa/juridiska ärenden

Entledigande på egen begäran (Dnr 97/2013) 2013-05-14, (Dnr 93/2013) 2013-05-10, (Dnr 88/2013) 2013-05-06, (Dnr 87/2013) 2013-05-06, (Dnr 79/2013) 2013-04-29, (Dnr 78/2013) 2013-04-29, (Dnr 70/2013) 2013-04-23, (Dnr 72/2013) 2013-04-23, (Dnr 71/2013) 2013-04-23, (Dnr 75/2013) 2013-04-10

Tjänstledighet för att prova annan tjänst (Dnr 92/2013) 2013-05-08 Beslut om programrådens organisation (Dnr 94/2013) 2013-05-13 Attesteringsbevis (Dnr 16/2013) 2013-05-16, 2013-04-30

Samverkansavtal i projektet Plug in, Södra Småland och Kalmar län (Dnr 97/2013) 2013-05-03

Samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) (Dnr 74/2013) 2013-04-04

Förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium

Anmälan om kränkande behandling (Dnr 81/2013) 2013-04-29, Sekretess

Utdragsbestyrkning

(6)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-05-22 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 75 Dnr 98/2013 Skol kulturstrategin

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

RELEVANT är en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län framtagen på uppdrag av Regionförbundets kulturberedning med anledning av dels behov av samverkan som uppstått i och med den nya läroplanen och regeringens satsning på en skapande skola, dels ett omfattande arbete med kultur i skolan som bedrivs i länets skolor idag.

Arbetet med strategin har letts av projektet Skola & Kultur. Projektets styrgrupp består av skol- och kulturrepresentanter från de tre pilot- kommunerna; Vimmerby, Borgholm och Kalmar samt företrädare för Regionförbundet, Länskulturen, Linneuniversitetet och Riksteatern.

Fokus för strategin är grundskoleeleverna i Kalmar län och läroplanen utgör ramverket och innebär en långsiktig överenskommelse mellan region och kommuner rörande länskulturens roll i skolan. Den främjar ökad måluppfyllelse och gynnar den regionala dialogen, vilket stärker elevers och lärares inflytande över länskulturens verksamhet och säkrar elevers likvärdiga tillgång till de gemensamt ägda länskulturorganisa- tionerna.

Samverkan mellan skola och kultur stöds av såväl den nya läroplanen och den regionala kulturplanen som regeringens Skapande-skola- satsning och den statliga Kultursamverkansmodellen.

I läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud".

Strategins regionala förankring sker i Regionförbundets styrelse.

Förankring i kommunerna sker genom att strategin och en kommunal skol-kultur-plan antas av kommunstyrelse och skolhuvudman.

Utdragsbestyrkning

(7)

Protokolljusterare

Remiss går ut från Regionförbundet i slutet av juni 2013.

Projektledarna från Skola & Kultur, Kattis Ellborg och Magnus Engvall deltar och informerar om skolkulturstrategin.

Beslutsunderlag

RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, arbetsmaterial (Id 2013.441)

Utdragsbestyrkning

(8)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-05-22 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 76

Reflektioner från Bangladesh - internationellt utbyte

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

Rektor Agneta Kling och två elever från Vimmerby gymnasium berättar om en tvåveckors studieresa till Bangladesh hösten 2012.

Resan till Bangladesh gjordes inom ramen av ett projekt som inleddes 2008 och påbörjades 2009 tillsammans med Hultsfred och en del kommuner i Skåne genom Den Globala Skolan, Programkontoret och numera Universitets- och Högskolerådet och har finansierats av Atlas förberedande besök som vänder sig till skolor som vill etablera och planera samarbeten med skolor och orga- nisationer över hela världen. I skollag och läroplan står det att skolan ska arbeta med internationella frågor och resan till Bangladesh syftar till att öka kunskapen om globalisering och hållbar utveckling.

Den första resan gjordes november 2009, den andra resan januari 2011 och den senaste resan i november 2012. Vid de två senaste resorna har elever deltagit.

fl

Utdragsbestyrkning

(9)

Protokolljusterare

BUN § 77 Dnr 79/2012 Psynk - lägesrapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

PSYNK är ett treårigt nationellt utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet syftar till att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga, som har eller riskerar att få psykisk ohälsa och att hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid.

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun fattade 2012-08-21 beslut om att anmäla deltagande till projektets första nivåkartläggning.

Syftet med kartläggningen är att ta reda på vilken nivå olika verksamheter gör insatser för målgruppen och att visa om det finns glapp eller överglapp i uppdragen. Förbättringsområden som identifierats är 1 :a linjens psykiatri för barn och familjecentral, unga vuxna, våld i nära relationer, ungdomspoliser och Bubblan.

Kartläggningen av kommunens och landstingens verksamheter är klar och redovisades under april månad vid en workshop. I juni genomförs en andra workshop där förslag på förbättringsåtgärder kommer diskuteras och beslut om fortsatt arbete fattas.

Verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson informerar om projektets nuläge vid dagens sammanträde.

fl

Utdragsbestyrkning

(10)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-05-22 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 78 Dnr 96/2013

Rapport från Skräpplockarveckan 2013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga handlingarna till protokollet.

Ärende

Föreligger sammanställning från 2013 års skräpplockarvecka för område VÄST, ÖST och ViGyLär.

Enligt beslut i KF, § 72, 2012-04-23, ska barn- och utbildningsnämnden ansvara för regelbundna, årligen återkommande skräpplockarkampanjer i skolorna.

Beslutsunderlag

Sammanställningar område VÄST (Id 2013.438), område ÖST (Id 2013.437), område ViGyLär (Id 2013.436)

Utdragsbestyrkning

(11)

Protokolljusterare

BUN § 79 Dnr 6/2013

Tertialrapport, månadsuppföljning per 30 april 2013

Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnärnnden beslutar att

1. godkänna och överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen, 2. ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för hur

verksamheternas underskott ska komma i balans.

Ärende

Barn- och utbildningsnärnndens verksamheter beräknas redovisa ett underskott på 1,4 mnkr vid årets slut, då är inte semesterlöneförändringen för 2013 inlagd. Nämndens bruttobudget är 310,6 miljoner kronor och intäkter förutom skatter är 32,l mnkr.

Grundskolan som har nettobudget på 112,2 mnkr kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,2 mnkr beroende på obudgeterade supportkostnader för datorer som beräknas till 1,5 mnkr. Användning av RÖF önskas till inventarier och fortbildningskostnader.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 1,4 mnkr. Det är interkommunal ersättning som beräknas till plus 2,4 mnkr. Här beräknas obudgeterad supportkostnad för datorer hamna på 1,3 mnkr. Inackorderings- bidrag till elever blir mindre då färre Vimmerbyelever studerar i andra kommuner.

Förskolan som har en nettobudget på 54,1 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 3, 7 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som paviljongernas hyra på 700 tkr är

obudgeterad. Supportkostnader för datorer oroar även här. Inventarier för nya förskolan Lunden finns inte budgeterad, den kostnaden finns med i denna prognos med 1,0 mnkr.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,0 mnkr klarar budgeten.

Särskolans nettobudget på 6, 7 mnkr beräknas ge ett överskott på 1,8 mnkr beroende på obudgeterad elev från annan kommun på våren samt färre elever i Vimmerbys särskola.

Lärcenter och högskolecentrum beräknas få utökade kostnader för datorsupport med 0,25 mnkr, en osäkerhetsfaktor i prognosen finns när FAS-projekt har budget i annan nämnd men kostnaderna kvarstår inom barn- och

utbildningsnärnnden. Kostnaderna för detta planeras bli flyttad i augusti.

Utdragsbestyrkning

(12)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-05-22 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

Ett totalt resultat på minus 1,4 mnkr trots obudgeterade supportkostnader på 3,05 mnkr, obudgeterade paviljonger på 0,7 mnkr samt obudgeterade inventarier för Lunden med 1,0 mnkr. Ackumulerad semesterlöneskuld från 2012 är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är 19,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Upprättad budgetuppföljning (Id 2013 .461)

Sänd lista

Kommunstyrelsen

Bilaga.

Utdragsbestyrkning

(13)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013 05 22

April (tkr) Uppf 201304

Riktpunkt:

33,3 %

Förbrukning +överskott/

Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot

Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt

Verksamhet Netto Budget 201304 utfall helår 33,3%

1) 60 Nämnd o kontor Intäkt -55 1 55 -2,4

Kostnad 7 257 2 222 7 257 30,6

Netto 7 202 2 220 7202 30,8

2) 62 Förskoleklass Intäkt 0 0 0 0,0

Kostnad 6164 1197 6164 19,4

Netto 6164 1197 6164 19,4

3) 63 Särskola Intäkt 0 0 100

Kostnad 6 691 1 340 4 991 20,0

Netto 6 691 1 340 4 891 20,0

4) 64 Grundskola Intäkt 913 450 1663 49,3

Kostnad 113 445 31 722 114 395 28,0

Netto 112 533 31272 112 733 27,8

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 475 6 357 13 975 51,0

Kostnad 77 860 23 323 78 210 30,0

Netto 65 385 16 965 64235 25,9

6) 66 Lärcenter Intäkt 4 723 1117 4 698 23,7

Kostnad 13 463 4224 13 938 31,4

Netto 8 740 3 106 9240 35,5

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0,0

Kostnad 3 000 1 986 3 300 66,2

Netto 3 000 1 986 3 300 66,2

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 8 42 3,4

Kostnad 2409 529 1 809 22,0

Netto 2167 521 1 767 24,0

9) 71 Förskola Intäkt 9 644 3 811 9 744 39,5

Kostnad 67 310 21 672 71160 32,2

Netto 57 666 17 861 61416 31,0

10) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 1502 4 000 37,5

Kostnad 12 992 4 264 12 992 32,8

Netto 8 992 2 763 8 992 30,7

11) TOTALT Intäkt 32 051 13 247 34276 41,3

Kostnad 310 590 92477 314 215 29,8

Netto 278 539 79 231 279 939 28,4

1) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2013 dock vet vi inte hur resultat av överklagat ärende i hovrätten påverkar våra kostnader.

2) Förskoleklassverksamheten klarar budgeten

3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 1,8 mnkr. Interkommunal ersättning för elevf!t0 kommun är inte budgeterad. Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna.

1(2)

budget 110 0 110 0 0 0 100 1 700 1800 750 -950 -200 1500 -350 1150 -25 -475 -500 0 -300 -300 -200 600 400 100 -3 850 -3 750 0 0 0 2 225 -3 625 -1400

(14)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,2 mnkr.

Det finns obudgeterade kostnader för datorsupport som berälmas uppgå till 1,5 mnkr 2013.

Dessutom nyttjas RÖF till inventarier inom skolan i område ÖST.

5) Gymnasiet kan komma att redovisar ett nettoöverskott på 1,2 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport uppgår till 1,3 mnkr 2013. Gymnasiets IKE beräknas redovisa överskott med 2,4 mnkr.

Inackorderingsbidraget till elever i andra kommuner mindre än budget.

6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos beräknats till ett underskott på 0,5 mnkr.

Obudgeterade kostnader för datorsupport på 0,25 mnkr 2013 tillsammans med högskolecentrum ..

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott med 0,3 mnkr pga fler elever.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att redovisa överskott med 0,4 mnkr när personal varit tjänstlediga.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 3, 7 mnkr. Trenden med mer yngre barn med fler timmar håller i sig. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 76.

Ökade hyreskostnader för paviljongerna är 0, 7 mnkr detta år.

Vi har betalat ut 18 vårdnadsbidrag per månad hittills i år, budgeten är beräkad för 15 i snitt per månad.

10) Fritidshemmen kan komma att hålla budgeten 2013.

Kyrkans fritids har 35 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus 1,4 mnkr kan komma att redovisas 2013.

Obudgeterade supportkostnaderna till ITSAM på 3,05 mnkr och paviljongshyra på 0,7 mnkr är då medräknade.

Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är på 19,8 mnkr.

2012 Mars 2012 April 2013 Mars 2013 April

Grundskola o fskl 1 618 1618 1 571 1571

Gymnasiet 565 565 598 598

Förskola 620 630 622 648

Fritids hem 552 539 518 517

Fristående förskolor 73 75 76 78

Fristående fritids 30 29 35 34

Summa 1275 1273 1251 1277

2(2)

(15)

Protokolljusterare

BUN § 80

Sammankomst med kommunens föräldraföreningar

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in kommunens föräldraföreningar till ett möte 2013-06-19.

Områdescheferna för grundskolan deltar och redovisar områdenas resultat för de nationella proven år 3 och betygsättningen för år 6 och 9.

I

Utdragsbestyrkning

(16)

www.vimmerby.se

Sammanträdesdatum

2013-05-22 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 81

Tobaksfri Duo

Barn- och utbildningsnämndens beslut Frågan föranleder inget beslut.

Ärende

Carolina Andersson (M) undrar varför eleverna på gymnasiet inte omfattas av Tobaks:fri Duo.

Folktandvården i Kalmar läns landsting ansvarar för projektet och förvaltningschefen ber att få återkomma i ärendet.

Utdragsbestyrkning

(17)

Protokolljusterare

BUN § 82

Resursfördelningsmodellen

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

Peter Karlsson (C) uttalar svårigheten att få gehör i den egna partigruppen om barn- och utbildningsnämndens förslag att gymnasieskolan inte ska omfattas av resursfördelningsmodellen.

Kjell Biilow (S) instämmer i uttalandet.

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :