Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 21 maj 2014, klockan ,

Full text

(1)

Vimmerby kommun

c ILK www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och smmnanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Personalföreträdare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordforande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Smmnanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 21 maj 2014, klockan 08.30-09.50, 10.10-12.10 Magnus Gustafsson (M), ordförande

Peter Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Camilla Stridh (S) Susanne Linder (C) Pia Young (V)

Ann-Sofi Henriksson (KD)

Susanne Kordunder, fcirbundsdirektör, ITSAM, § 69 Andreas Söderberg, kundansvarig, ITSAM, § 69 Thomas Hjelm, controller, § 72

Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, § 68, § 70-71 Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare

Carina Johansson, SACO

Peter Karlsson

Paragrafer 62-76

Peter Karlsson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2014-05-21

2014-05-28 Datum då anslaget tas ned 2014-06-13

Protokollets forvaringsplats Vi

Underskrift

(2)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l()

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga nä1varande Tjänstemän

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordforande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 21 maj 2014, kl 09.20-09.50

Arenden som är omedelbart justerade § 66, § 67 Magnus Gustafsson (M), ordforande

Peter Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Camilla Stridh (S) Susanne Linder (C) Pi a Y o ung (V)

Ann-Safi Henriksson (KD)

Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2014-05-21

Paragrafer 66-67

2014-05-21 Datmn då anslaget tas ned 2014-06-12

(3)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21

Förvaltningschefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar:

• Rikrevisionen har granskat kommunens ESF-finansierade FAS-projekt.

• Matilda Biadås tillträder som rektor vid Lärcenter efter Monica Johansson.

• Tre förstelärartjänster har utsetts; Johan Wiktorsson, Maria Lind och Susanne Bro se.

• Erik Nilsson, utvecklingschef på skolverket med ansvar får nationella utvecklingsfrågor får skola och förskola, kompetensutveckling och ämnesutveckling besöker Vimmerby den 5 september.

• De skolor som efter skolinspektionens regelbundna tillsyn har fått ett föreläggande ska besvaras senast den 12 juni. Förvaltningen arbetar tillsammans med rektorer och områdeschefer att sammanställa svar.

Nämnden får ta del av det samlade svaret i juni.

(4)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

l

2

3

4

5

BUN § 63 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

2014-04-22, id 4745

Beslutmeddelande från skolverket om statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2014 (SFS 2007:222).

2014-04-29, id 4741

Anmälan från Polismyndigheten i Kalmar län om stöld ur bil.

2014-04-29, id 4751

Infonnation från skolverket om statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända.

2014-04-30, id 4752

Kallelse till årlig stämma 20 maj 2014 för NT A skolutveckling ekonomiska förening.

2014-05-12, id 4775

Rekvisition till Skolverket av statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.

(5)

Vimmerby kommun

c www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 4 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 64 Dnr 2014/2

Redovisning av incidentrapporter kränkande behandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen mellan perioden 2014-04-23-2014-05-14.

Det har inkommit 4 anmälningar från skolområde V ÄST, 9 anmälningar från skolområde ÖST. Ingen anmälan från skolområde ViGyLär.

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 65

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens nännast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

ÖVergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entledigande från tjänst (Dnr 2014/14) 2014-04-17, 2014-04-25, 2014-04-25, 2014-40-30,2014-05-06, 2014-05-06, 2014-05-08, 2014-05-12, 2014-05-12, 2014-05-13, 2014-05-13.

Dell1:19 Beviljad tjänstledighet över 6 månader (Dnr 2014/14) 2014-05-16

Uppdragsavtal för projekt Plug In-framtidsverkstad i ett vidgat samarbete (Dnr 2014/30) 2014-05-12

Förskola, grundskola, gymnasium

Del 5:3 Beslut om mottagande av barn från annan kommun (Dnr 2014/36) 2014-05-09

Del 7:1 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan (Dnr 2014/36) 2014-04-30

(7)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 66 Dnr 2014/40

Remiss: Inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fareslår kommunstyrelsen att avslå motionen och att det i kommande avtal rörande upphandling av lekutrustning och lekmaterial ställs krav på produkter utan gifter och skadliga ämnen.

Ärendet

Bo Svensson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående gifter i plastprodukter- "Inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter".

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inventera de miljöer där barn vistas i vår kommun for att få veta vilka farliga plaster vi har där. När inventeringen är klar bör man skaffa sig en handlingsplan for att byta ut dessa.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen, som vid sitt sammanträde den 18/3 2014 beslutade att remittera motionen till

utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och inköpscentralen for yttrande.

Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2014-05-27.

I en tidigare inlämnad motion från Gudrun Brunegård (KD) yrkade motionären dels en kartläggning av skadliga ämnen i forskolor och skolor, dels en sanering av sådana miljöer. Barn- och utbildningsnämnden fareslog då kommunstyrelsen att avslå motionen med motiveringen att det i upphandling ställs krav produkter fria från gifter och skadliga ämnen (BUN §55, 2014-04-23).

Enligt inköpscentralen har Vimmerby kommun just nu ett avtal via Kalmar som rör upphandling av park och lekutrustning, där det finns en osäkerhet i om det finns krav på giftfria material vid upphandlingen. Dessa avtallöper ut sommaren 2014 och då kan man, enligt inköpscentralen, forvänta sig att Vimmerby kommun ansluter sig till ett centralt avtal via SKL, där SKL ställer krav som rör bl. a.

information om särskilt farliga ämnen och färgämnen.

Barn- och utbildningsnämnden har inte den kompetens som behövs for att kunna göra en inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter i de miljöer där det vistas barn i Vimmerby kommun.

(8)

Vimmerby kommun

c lJl& www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen och att det i kommande avtal rörande upphandling av lekutrustning och lekmaterial ställs krav på produkter utan gifter och skadliga ämnen.

Yrkanden

Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsund ria

Kommunstyrelse s beslut 2014-03-18, KS § 107 (Id 2014.388) Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 4776)

Sändlista

Kommunstyrelsen

(9)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 8 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 67 Dnr 2014/42

Remissvar: Landsbygdspolitiskt handlingsprogram 2014-2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget tilllandsbygdspolitiskt program varken är förankrat, realistiskt eller kopplat till den vision med tillhörande styrkort som kommunfullmäktige antog i juni 2013.

Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget i sin nuvarande utformning är ogenomförbart och måste omarbetas.

Reservationer och särskilda uttalanden

Pia Young (V) reserverar sig mot tolkningen i den första strecksatsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att remittera förslaget till

landsbygdspolitiskt program till partigrupperna, samtliga nämnder, ungdomsrådet, landsbygdsrådet samt pensionärsrådet för yttrande.

Yttrandena ska beredas av kommunstyrelsen och ambitionen är att

kommunfullmäktige i juni 2014 ska anta det landsbygdpolitiska programmet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget tilllandsbygdspolitiskt program varken är förankrat, realistiskt eller kopplat till den vision med tillhörande styrkort som kommunfullmäktige antog i juni 2013. Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget är ogenomförbart och måste omarbetas.

Ärendet diskuteras.

Yrkanden

Magnus Gustafsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

(10)

Vimmerby kommun

c

~

www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21

Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-3, KF§ 45 (Id 2014.429) Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 4795)

Sändlista

Kommunstyrelsen

(11)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 68 Dnr 2014/50

Utökning av teknikprogrammet med ett fjärde år

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att utreda Vimmerby kommuns möjlighet att erbjuda ett fjärde tekniskt år, d.v.s. en gymnasieingenjörsutbildning, och att utredningen ska presenteras för nämnden senast vid september månads sammanträde.

Ärende

Från och med 2011 till och med läsåret 2014/15 har ett fjärde tekniskt år för elever som fullföljt teknikprogrammet funnits som en försöksverksamhet i Sverige. Det är 20 skolor i landet som beviljats tillstånd att bedriva denna försöksverksamhet och det fjärde året har erbjudits med tre olika nationella inriktningar. Det fjärde året på teknikprogrammet ger en gymnasieingenjörs- examen och behöriga att söka har varit elever med fullständigt betyg från teknikprogrammet med en s.k. direktövergång som en ettårig påbyggnads- utbildning. Nu har beslut fattats där försöksverksamheten permanentas och huvudmän kan fritt erbjuda utbildningen, om man uppfyller vissa krav.

En utredning behöver därför göras för att ta reda på om det finns realistiskt underlag för Vimmerby kommun att som huvudman erbjuda ett fjärde år på teknikprogrammet, d.v.s. en gymnasieingenjörsutbildning.

I utredningen ska följande delar ingå:

Möjligt elevunderlag: preliminärt intresse hos de ca 60 elever som nu går på teknikprogrammet i Vimmerby samt underlag från grannkommuners teknikprogram

Möjliga samarbetspartners/företag för praktikplatser Underlag för val av inriktning och kursutbud

Omvärldsbevakning, vilka grannkommuner kommer att erbjuda ett fjärde år och med vilken inriktning, inkluderar arbetsmarknadsbehov.

Ekonomiskt underlag, kostnader/intäkter Koppling till Teknik college

Behov av lärarkompetens

Krav och regelverk kring ett fjärde tekniskt år och gymnasieingenjörsexamen Antagningsmtiner

(12)

Vimmerby kommun

www. virnmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

Utredningen fårutsätter ett gediget arbete och samarbete med näringslivet, eftersom ett fjärde år fårutsätter deras medverkan och framfår allt en bedömning av behovet av just gymnasieingenjörer deras verksamheter.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 4796)

Sändlista

Vimmerby gymnasium

(13)

Vimmerby kommun

c m www. vimmerby.se

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 69

Presentation av förbundsdirektören i ITSAM

Barn- och utbildningsnämndens beslut Infonnationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Susanne Korduner, förbundsdirektör för ITSAM presenterar sig för nämnden och ger en då- och nulägesinformation om ITSAM.

Andreas Söderberg, kundansvarig på ITSAM redovisar barn- och

utbildningsförvaltningens aktiviteter, åtgärder och om aktuella projekt för perioden november 2013-maj 2014.

(14)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 13 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 70 Dnr 45/2014

Vård- och omsorgscollege

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Ärendet togs upp på nämndssammanträdet 2014-04-23.

För att utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom vård- och omsorgs- området samverkar kommuner, landsting, privata och kommunala

utbildningssamordnare. Regionforbundet i Kalmar län är intresserat av att ett vård- och omsorgscollege (VO-college) bildas i regionen med målet att samtliga kommuner ska ingå.

VO-college bygger dels på fastställda kriterier, dels på ett utvecklat samarbete mellan utbildningsanordnaren och arbetslivet. Därfor är arbetsgivarnas

ståndpunkt viktig, med tanke på kompetensförsörjning och möjligheter till arbetsplatsfårlagt lärande, APL.

Vimmerby kommuns socialförvaltning är den största samarbetspartnern for den arbetsplatsforlagda delen av utbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat socialnämndens ståndpunkt om VO-college och de kommer att diskutera frågan i juni får beslut till hösten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i ärendet i juni och forslaget är att Vimmerby kommun ska ingå i VO-college.

(15)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 71 Dnr 2014/11

Lägesrapport "Campus Småland" och pilotprojekt kompetensförsörjning inom besöksnäringen

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

VerksamhetschefLena Högback Nimhed rapporterar om arbetet med "Campus Småland"- forstudien högskole- och universitetsutvecklingen i norra Kalmar län och om vad som är på gång med delprojektet Nya Vägar efter seminariet den 26 mars.

(16)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 72 Dm 2014/16

Ekonomisk uppföljning med prognos per den 30 april 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas redovisa ett nettounder- skott på 2,3 mnkr vid årets slut. Nämndens bruttobudget är 312, l miljoner laonor och intäkter förutom skatter är 32,5 mnkr.

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamhet har nettobudget på 123 mnkr och kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,3 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på l ,5 mnkr. Då finns inga beräkningar gjorda för höstterminens IKE, men vårterruinens IKE visar överskott.

Inackorderings- och undervisningskonton pekar mot överskott, men det är för tidigt att veta hur det går. Gymnasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med

1,5 mnkr då fler elever än beräknats går gymnasiesär. Hösten 2013 folkbokförde sig ett antal elever i Vimmerby kommun som redan var inskrivna i gymnasiesär- skolan, varför kostnaderna ökade mer än beräknat.

Förskolan som har en nettobudget på 57,7 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 2,8 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal, samtidigt som paviljongernas hyra på 700 tkr är o budgeterad.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,5 mnkr klarar inte budget då det finns fler barn i fritidshem än beräknat.

(17)

Vimmerby kommun

c JJX www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 16 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21

Upprättad ekonomisk månadsuppföljning (Id 4818)

Sändlista

Kommunstyrelsen

Bilaga.

(18)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga BUN § 72, 2014-05-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2014-05-21 April (tkr)

Uppf 201404

Intäkt Bedömd

Kostnad Förbrukat Prognos

Verksamhet Netto Budget 201404 utfall helår

l) 60 Nämnd o kontor Intäkt

o o o

Kostnad 7 085 2 288 7 025

Netto 7 085 2 288 7 025

2) 62 Färskoleklass Intäkt

o o o

Kostnad 6 633 l 659 5 633

1- Netto 6 633 l 659 5 633

3) 63 Särskola Intäkt

o o o

Kostnad 5 772 1220 4 572

Netto 5 772 l 220 4 572

4) 64 Grundskola Intäkt 913 954 2 913

Kostnad 117 400 32 517 120 680

Netto 116 487 31 563 117 767

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 2 381 15 745

Kostnad 76 185 23 980 77 455

Netto 63 210 21 599 61 710

6) 66 Lärcenter Intäkt 4 158 2 326 5 073

Kostnad 12 636 4 011 13 886

Netto 9 173 l 685 8 813

7) 67 Gyronasiesär Intäkt

o

l

o

Kostnad 3 000 2 217 4 500

Netto 3 000 2 216 4 500

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 7 12

Kostnad 2 418 657 2 188

Netto 2176 649 2 176

'•

~) 71 Förskola Intäkt 9 644 4166 10 094

Kostnad 67 442 22 756 70 642

Netto 57 798 18 590 60 548

lO) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 l 520 4 000

Riktpunkt:

33,3%

+överskott/

Förbrukning

mot budget - underskott mot

riktpunkt budget

33,33%

0,0

o

32,3 60

32,3 60

0,0

o

25,0 1000

25,0 1000

o

21,1 1200

21,1 1200

104,5 2 000

27,7 -3 280

27,1 -1280

18,4 2 770

31,5 -1270

34,2 1500

55,9 915

31,7 -1250

18,4 -335

0,0

o

73,9 -1500

73,9 -1500

3,1 -230

27,2 230

29,8

o

43,2 450

33,7 -3 200

32,2 -2 750

38,0

o

(19)

Vimmerby kornmun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2) Förskoleklassverksamheten är inte fårdigfårdelad.

3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med l ,2 mnkr.

Totalt fårre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna.

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på l ,3 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning färskoleklass som inte är fårdig.

Fler elevassistenter kostar mer än budget.

5) Gymnasiet kan komma att redovisa ett nettoöverskott på l ,5 mnkr.

IKE plus 1,5 mnkr är en gissning då vi inte vet något om HT 2014. Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott men osäkert.

6) Lärcenters verksamheter kan komma att redovisa underskott med 0,3 mnkr.

FAS-projektets nettobudget på 695 tusen kronor är då flyttad.

Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott l ,5 mnkr om alla elever finns kvar hela året.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att hålla netto budgeten.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 2,8 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 79.

Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,7 mnkr detta år. Det är lO familjer som får vårdnadsbidrag i april.

10) Fritidshemmen helårsprognos -200 tusen kronor.

Kyrkans fritids har 31 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus 2,3 mnkr kan komma att redovisas 2014.

Paviljongshyra på 0,7 mnkr är då medräknade.

2014 Mars 2014 April 2013 Mars 2013 April

Grundskola o fskl l 586 1586 l 571 1571

Gymnasiet 528 528 598 598

Förskola 657 659 622 648

Fritidshem 550 539 518 517

Fristående förskolor 79 79 76 78

Fristående fritids 34 31 35 34

Summa 1320 1308 1251 1277

(20)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 73 Budget 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Beslut om budget 2015 ska tas i kommunfullmäktige i juni.

(21)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 74 Dnr 2014/22

Protokoll från Tillgänglighetsrådet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Ärendet

F öreligger protokoll från Tillgänglighetsrådets sammanträde 2014-02-14.

Protokollet gås igenom.

Beslutsunderlag

Tillgänglighetsrådets protokoll2014-02-14 (Id 4794)

(22)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 75 Dnr 2014/21

Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode utbetalas till Magnus Gustafsson (M) 2014-05-05.

2. Magnus Gustafsson (M) och Camilla Stridh (S) deltar i Politikerdialog-Fokus Framtid- etablering for välfärd, Oskarshamn, 2014-06-15, kll6.30-20.00. Arvode utbetalas.

Ärendet

l. Magnus Gustafsson (M) har deltagit vid Globträdsdagen, Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby, 2014-05-05, kl13.00.

2. · Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till Politikerdialog-Fokus Framtid- etableringför välfärd, Badholmen, Skeppsbron 13, Oskarshamn, 2014-06-15, kll6.30-20.00.

(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20)

Sammanträdesdatum

2014-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 76 Dm 2014/56

Fördelning av stipendier ur "Stiftelsen Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond"

för år 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ur "Stiftelsen Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond" for år 2014 utdela 250 kronor vardera till

Vimmerby gymnasium.

Ärendet

Avkastningen ur "Stiftelsen Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond" utdelas till skötsamma elever som varit eller är bosatta i Vimmerby kommun och som på gymnasiestadiet bedriver framgångsrika studier i ämnet kemi. Disponibla medel for utdelning av stipendiet uppgår for år 2014 till 500 kronor.

Ansökan om stipendiet anslås på Vimmerby gymnasium. stipendiet har sökts av två elever vid Vimmerby gymnasium. Betyg i kemi och utlåtande från kemilärare visar att eleverna väl uppfyller stipendiekraven.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 4822)

Sändlista

Förvaltningsekonom, Vimmerby gymnasium Sökanden

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :