Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 27 augusti 2014, klockan , Ajournering kl

29  Download (0)

Full text

(1)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (26) Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Protokolljusterare Justeringens plats och tid Underskrifter

sekreterare

Ordförande Protokolljusterare

Anslag/bevis Organ

Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Underskrift

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 27 augusti 2014, klockan 08.30-11.50, 13.00-14.25 Ajournering kl11.50-12.00

Magnus Gustafsson (M), ordförande Peter Karlsson (C)

Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S)

Camilla Stridh (S)

Ann-Sofi Henriksson (KD) ersätter Morgan Esping (M) Pia Young (V) ersätter Mustafa Badran (S)

Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, § 99 Ing-Marie Lagergren, skolsköterska MLA, § 99 Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, § 101-106 Thomas Hjelm, controller,§ 107-109, § 111

Anders Eriksson, kultur- och fritidschef, § 11 O Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare

Paragrafer 95-115

Camilla Stridh

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2014-08-27

2014-09-04 Datum då anslaget tas ned 2014-09-26

Utdragsbestyrkning

(2)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l ( )

Sammanträdesdattun

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Personalf<ireträdare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordforande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets f<irvaringsplats

U n derskrift

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 27 augusti 2014, klockan 10.00-10.15 Arenden som är omedelbart justerade§ l 00, §l OJ Magnus Gustafsson (M), ordförande

Peter Karlsson (C)

Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S)

Camilla Stridh (S)

Ann-Sofi Henriksson (KD) ersätter Morgan Esping (M) Pia Young (V) ersätter Mustafa Badran (S)

Birgitha Sahlin, förvaltningschef

Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Marie Karlsson, TCO

Camilla Stridh

Paragrafer 100-101

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2014-08-27

2014-08-27 Datum då anslaget tas ned 2014-09-19

Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby kommun

c

~

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 95

Förvaltningschefen informerar Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar:

• Det har varit en lugn sommar i samtliga områden. Fungerande krishantering vid en gymnasieelevs bortgång under sommarlovet.

• Verksamhetschef Lena Högback Nimhed kommer vara tjänstledig under sex månader. Bertil Westerlund ersätter på 60 %.

• Rekrytering av rektor till Vimarskolan åk 7-9 pågår med hjälp av konsult- och rekryteringsfinnan Experis. Under höstterminen är Kenneth Mattelin tillförordnad rektor.

(4)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

l

2

3

4

5

6.

7.

Protokolljusterare

BUN § 96

Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

Id 17843

Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa 2014.

Id 17855

Beslut från skolverket om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare våren 2014.

Id 17858

Brev från förvaltningschef till förstelärarna i Vimmerby kornmun angående överläggning med Lärarförbundet och Läramas Riksförbund om försteläramas arbetstidsvillkor - ändring av villkor.

Id 17889

Beslut från skolväsendets överklagandenämnd med anledning av ansökan till gymnasieskolan.

Id 17886

Beslut från skolinspektionen angående uppföljning av tillsyn i Vimmerby kornmun avseende skolenheter: Astrid Lindgrens skola 7-9, Frödinge skola, Virnarskolan F-6, Virnarskolan 7-9, Vimmerby gymnasium l och 2.

Id 17893

Informationsbrev från barn- och utbildningsförvaltningen till Vimmerby kyrkliga samfällighet om uppsägning av avtal och erbjudande om nytt avtal avseende bedrivande av

förskoleverksamhet.

Id 19897

P-utdrag KF§ 100, 2014-06-23- Fråga om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2013.

Utdragsbestyrkning

(5)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Id 17894

8. P-utdrag KF§ 110, 2014-06-23- Budget 2015 får Vimmerby kommun- ram justering.

Id 17896

9. P-utdrag KF § 113, 2014-06-23- Politisk organisation får Vimmerby kommun mandatperioden 2015-2018 .

Id 17895

10. P-utdrag KF§ 115, 2014-06-23- Motion- Satsa mer på elevhäls a.

Id 17914

11. Linneuniversitetets och Högskolan Västs ansökan ställd till regeringen om medel får pilotprojekt NY A vägar - får flexibilitet i högre utbildning.

Id 17913

12. Amnälan från Polismyndigheten i Kalmar län angående skadegörelse Björkkullens förskola.

Id 17925

13. E-postmeddelande från anställda, Vimarskolan om tack får pensions gåva.

Id 17924

14. E-postmeddelande från anställd, Vimarskolan om tack får pensions gåva.

Id 17942

15. Riktlinjer får elevhälsan-inom ITSAM-kommunema Id 17940

16. Information från skolverket om statsbidrag får kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen 2014.

(6)

Vimmerby kommun

~

www.vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 97 Dnr 2014/2

Redovisning av incidentrapporter kränkande behandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen mellan perioden 2014-06-12-2014-08-20.

Det har inkommit 2 anmälningar från skolområde V ÄST, 2 anmälningar från skolområde ÖST. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.

Redovisning av inkomna incidentrapporter från Astrid Lindgrens skola åk 7-9. Perioden augusti-december 2013 rapporteras 26 händelser, för periodenjanuari-juni 2014 rapporteras 20 händelser.

Utdragsbestyrkning

(7)

~~

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 98

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen ( ordforande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

ÖVergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Tjänstledighet for att prova annan tjänst (dnr 2014/14) 2014-08-19, 2014-08-11' 2014-08-06, 2014-08-04

Entledigande på egen begäran (dnr 2014/14) 2014-08-24

Tecknande av särskilt bilersättningsavtal (dnr 2014/36) 2014-08-18 Beslut angående beslutsattestanter och ersättare (dnr 2014/43) 2014-08-12

Avtal Hultsfred-Vimmerbyintroduktionsprogrammet individuellt alternativ (dnr 2014/31) 2014-08-04

Tilläggsavtal Extens, specialverktyg - konvertering av taxekategorier (dnr 2014/31) 2014-06-30

Förskola, grundskola, gymnasium

Elevs skolgång i annan kommuns grundskola (dnr 2014/36) 2014-08-04, 2014-08-15

Mottagande av barn i grundsärskolan (dnr 2014/36) 2014-08-20 Beslut om förlängning av gyronasiestudier for enskild elev hos annan huvudman (dnr 2014/36) 2014-08-05

(8)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 99 Dnr 2014/65

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården år 2013, Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen får 2013.

Ärendet

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska varje vårdgivare senast den l mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att vårdgivaren ska ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och får Socialstyrelsen att utföra sin tillsyn.

I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits får att öka patientsäkerhetsarbetet och vilka resultat som uppnåtts.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 17949) Patientsäkerhetsberättelse får skolhälsovården Vimmerby kommun, elevhälsans medicinska del år 2013 (Id l 7948)

Utdragsbestyrkning

(9)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 100 Dnr 2014/68

Remissvar: Renhållningsordning med avfallsplan för Vimmerby kommun 2015-2025

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget, under förutsättning att:

eventuellt ökade kostnader täcks med utökad budgetram,

arbetsmiljön för barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare inte försämras,

arbetsuppgifter och arbetsbördaninte ökar för medarbetarna Ärendet

Föreligger remiss efter beslut i kommunstyrelsen om renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering för Vimmerby kommun (KS § 221, 2014-06-10).

Synpunkter från berörda nämnder ska lämnas till Vimmerby Energi & Miljö AB senast 2014-08~31.

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att Vimmerby inte bara reviderar nuvarande renhållningsordning och avfallsplan, utan även tar ett steg närmare hållbar utveckling. Nämnden saknar sakkunskap för att kunna bedöma om innehållet i renhållningsordningen och avfallsplanen är relevant.

I dokumenten finns angivet undervisningsmål, vilket förvaltningen ifrågasätter.

Undervisningens innehåll och kunskapskrav styrs första hand genom nationella styrdokument Kommunfullmäktige kan genom separata beslut rikta uppdrag till nämnderna. Det kan inte ett kommunalt dotterbolag göra.

Om nya eller utökade arbetsuppgifter läggs på barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska de arbetsuppgifterna finansieras.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslaget, under förutsättning att eventuellt ökade kostnader täcks med utökad budgetram, arbetsmiljön för barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare inte försämras och antal arbetsuppgifter och att arbetsbördan inte ökar för medarbetarna.

Nämnden är medveten om att en ny ordning/plan kan medföra nya arbetssätt.

Yrkanden

Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

(10)

l~.~J

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (24)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

Beslutsunder: g

Camilla Stridh (S) Protokolljusterare

tiiiiiiil2?E\!l ilitr2

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 17937) Kommunstyrelsens beslut, KS § 221,2014-06-10

Skrivelse från Vimmerby Energi & Miljö AB (Id 17832)

Sändlista

Vimmerby Energi & Miljö AB Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkning

(11)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 101 Dnr 2014/51

Remissvar: Utökning av mottagande för ensamkommande barn

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker föreslagen utökning av mottagande av ensamkommande barn under förutsättning att framtagen överenskommelse för förstärkning av undervisningen realiseras.

Ärende

Föreligger remiss från kommunstyrelsen angående utökning av mottagande för ensamkommande barn.

Berörda nämnder ska lämna yttrande senast 2014-08-25.

Vimmerby kommun avser teckna avtal med Migrationsverket om utökat

mottagande av ensamkommande barn. Socialnämnden föreslår fullmäktige, enligt beslut 2014-04-16, en utökning av mottagande av ensamkommande barn med 6 platser, till totalt 21 platser varav 6 är för asylsökande.

Det avtal Vimmerby kommun avser teckna med Migrationsverket gäller i första hand pojkar i åldern 15-17 år. Det innebär att de är elever i gymnasieåldern och således blir samarbetspartnern som regel Vimmerby gymnasium. Undervisningen för de ensamkommande barnen, även de asylsökande, sker idag inom Vimmerby gymnasiums introduktionsprogram språkintroduktion. · Det finns forutsättningar att ta emot ytterligare elever inom programmet språkintroduktion på Vimmerby gymnasium. Dock förutsätter det en fortsatt överenskommelse med socialförvaltningen om extra stöd då resursbehovet är utökat för just ensamkommande placerade flyktingbarn, även i skol- och

undervisningssituationen. Ersättning för de asylsökande ensamkommande barnens skolgång rekvirerar Vimmerby gymnasium direkt från Migrationsverket

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås tillstyrka föreslagen utökning av mottagande av ensamkommande barn under förutsättning att framtagen överenskommelse för förstärkning av undervisningen realiseras.

Yrkanden

Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

(12)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (24)

Sammanträdesdatum

2014-08-27

Carnilla Stridh (S) Protokolljusterare

l~m-

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 17929) Socialnämndens beslut, SN § 50, 2014-04-16

Protokolljusterare

Sändlista

Kornmunstyrelsen

vu

Utdragsbestyrkning

(13)

-..::::_-=~r=-~

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 102 Dnr 2014/62

Arbetsmiljö: Sammanställning skyddsrondsprotokoll skolområde ÖST

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information.

Ärendet

Föreligger sammanställning av skyddsrondsprotokoll från skolområde ÖST.

Vid sammanträdet BUN § 88, 2014-06-18, redovisades samman- ställningar av skyddsrondsprotokoll från skolområde V ÄST och ViGyLär.

Beslutsunderlag

Sammanställning skyddsrondsprotokoll skolområde ÖST, 2014-08-05

(14)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 103 Dnr 2014/63

Arbetsmiljö: Arbetsplatsprogram skolområde ViGylär

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna arbetsplatsprogram för skolområde ViGyLär.

Ärendet

Föreligger arbetsplatsprogram för skolområde ViGyLär. Det har redovisats i FÖSAM 2014-08-18.

Arbetsplatsprogrammet omfattar Vimmerby gymnasium, Vimmerby Lärcenter och Högskolecentrum.

För varje arbetsplats ska det årligen upprättas ett arbetsplatsprogram enligt de direktiv som är givna i arbetsmiljöprogrammet och kommunens arbetsmiljöpolicy. Enligt dessa och rutinen för intern kontroll redovisas arbetsmiljöprogrammen via OMSAM till FÖSAM och till barn- och utbildningsnämnden i juni.

Arbetsplatsprogram för skolområde ÖST och V ÄST redovisades BUN

§ 87,2014-06-18.

Beslutsunderlag

Arbetsplatsprogram område ViGyLär, 2014-08-08

Utdragsbestyrkning

(15)

Vimmerby kommun

c

www. vimmerby.se

<:::"'F:;

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 104 Dnr 2014/62

Arbetsmiljö: Redovisning av allergironder

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger sammanställningarna av genomförda allergironder till handlingarna.

Ärendet

Föreligger allergirondssammanställningar från samtliga skolområden.

Allergironderna ska genomfåras i samband med den fysiska skyddsronden.

Barn- och utbildningsnämndens ska delges en sammanställning av arbetsmiljön efter att skyddsronderna har genomförts och behandlats i respektive områdes OMSAM samt i den förvaltningsövergripande skyddskommitten FÖSAM.

Beslutsunderlag

Sammanställningar allergironder, 2014-06-27, 2014-08-19

(16)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 105 Dnr 2013/175

"Campus Småland"

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Förstudien "Hultsfred- Vimmerby-Västervik: Högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län" (arbetsnamn "C am pus Småland") har utmynnat i en förstudierapport Förstudien

återrapporteras till styrgruppen 2014-08-29 och kommunstyrelsen 2014-09-02. De tre kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län har finansierat forstudien som pågått mellan 2014-01-01-2014-06-30.

Linneuniversitetet och högskolan Väst har skickat in en ansökan till regeringen om medel för flexibilitet i högre utbildning med

utgångspunkt från pilotprojektet NY A vägar, som är ett av nio delprojekt i ovanstående förstudie.

Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, som redogör för ärendet.

UtdragsbestyrkDing

(17)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 106 Dnr 2014/11

Destinationsutvecklingsprojekt- Kompetenshöjning för besöksnäringen

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Högskolecentrums pilotprojekt med att genomföra en kartläggning av kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsbehovet inom besöksnäringen i Vimmerby pågår. Projektet sammanfaller med forstudien "Hultsfred- Vimmerby-Västervik: Högskole- och

universitetsutveckling i norra Kalmar län" med att kartlägga, analysera och aktivitetsplanera för att höja regionens kompetensförsötjning och attraktionskraft.

Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, som redogör för ärendet.

(18)

~~::;;

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 107 Dnr 2014/16

Ekonomisk uppföljning med prognos per 31 juli 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning.

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillskriva kommunstyrelseförvaltningen för att få rättelse då det gäller budget får nämndens internhyror 2014 och framåt.

Ärendet

Ett totalt resultat på minus 3,0 mnkr kan komma att redovisas vid årets slut.

Nämndens bruttobudget är 317,4 mnkr och intäkter förutom skatter är 31,9 mnkr.

Internhyrebudget saknas på 2,1 mnkr för paviljonger som inte nyttjas samt för Lundens förskola.

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamhet har nettobudget på 125,4 mnkr kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 1,1 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 2,0 mnkr. Då är beräkningar gjorda för höstterminens IKE med slutlig antagningen. Inackordering och

undervisningskonton pekar mot överskott.

Gyronasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med l ,5 mnkr då fler elever än beräknats går gymnasiesär.

Förskolan som har en nettobudget på 59,0 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 5,2 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten kräver mer personal samtidigt som internhyran får Lunden och paviljonger som inte nyttjas belastar budgeten med 2, l mnkr.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,9 mnkr klarar inte budget då det finns fler barn i fritidshem än vad som beräknats.

Särskolans nettobudget på 5,8 mnkr beräknas ge ett överskott på 1,7 mnkr beroende på fårre Vimmerbyelever i andra kommuners grundsärskolor.

Lärcenter beräknas få underskott vid årets slut på cirka 0,4 mnkr. Antalet elever i sfi-undervisningen är fördubblad samtidigt som nämnden är skyldiga att bedriva sfi-undervisning på sommaren. Högskolecentrum beräknas hålla sin nettobudget Nämnden har inte fått hel budget för interhyran på Lundens förskola (l ,3

mnkr). Dessutom ebiteras paviljongshyra får paviljonger nämnden inte

Utdragsbestyrkning

(19)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27

längre nyttjar med cirka 0,8 mnkr. Nämnden bör hos kommunstyrelsen begära förklaring till varför inte budget för interhyror erhålles fullt ut.

Beslutsunderlag

Upprättad uppföljning per 31 juli 2014 (Id 17979)

Bilaga.

(20)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga BUN § 107,2014-08-27

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2014-08-27 JULI (tkr)

Uppf 201407

Riktpunkt:

58,3%

Förbrukning +överskott/

Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot

Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt

Verksamhet Netto Budget 201407 utfall helår 58,3%

l) 60 Nämnd o kontor Intäkt

o o o

0,0

Kostnad 7 200 4 084 7 060 56,7

Netto 7 200 4 084 7 060 56,7

2) 62 Förskaleklass Intäkt

o

21 40 0,0

Kostnad 6 738 2 998 5 338 44,5

Netto 6 738 2 977 5 298 44,2

3) 63 Särskola Intäkt

o o o

Kostnad 5 855 2 196 4 155 37,5

Netto 5 855 2 196 4 155 37,5

4) 64 Grundskola Intäkt 913 l 880 4 313 206,0

Kostnad 119 614 73 483 123 314 61,4

Netto 118 701 71 602 119 001 60,3

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 7 892 15 605 60,8

Kostnad 77 082 45 251 77 722 58,7

Netto 64107 37 359 62 117 58,3

6) 66 Lärcenter Intäkt 4 158 2 863 5 068 68,9

Kostnad 12 942 8 494 14 292 65,6

Netto 8 784 5 631 9 224 64,1

7) 67 Gymnasiesär Intäkt

o

l

o

0,0

Kostnad 3 000 2 507 4 500 83,6

Netto 3 000 2 506 4 500 83,5

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 20 12 8,3

Kostnad 2 448 l 339 2 218 54,7

Netto 2 206 l 319 2 206 59,8

9) 71 Förskola Intäkt 9 644 5 870 lO 094 60,9

Kostnad 68 620 45 772 74 320 66,7

Netto 58 976 39 902 64 226 67,7

lO) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 2 348 4 000 58,7

Kostnad 13 859 8 563 14 679 61,8

Netto 9 859 6 215 10 679 63,0

11) TOTALT Intäkt 31 931 20 895 39131 65,4

Kostnad 317 358 194 686 327 598 61,3

Netto 285 427 173 791 288 467 60,9

l) Nämnd och förva ning ser ut att klara budgeten 2014, HD ger oss inte prövningstillstånd varför skadestånd jämte ränta frå "ulj}009 ska utbetalas. Nämndens digitalisering kostar c 16 tkr. Nämndens konto backar med

160 tusen , or. iP'Srvaltningens konto redovisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren inte tillträder 1(2)

budget

o

140 140 40 1400 1440

o

l 700 l 700 3 400 -3 700 -300 2 630 -640 1990 910 -1350 -440

o

-1500 -1500 -230 230

o

450 -5 700 -5 250

o

-820 -820 7200 -10 240 -3 040

(21)

Vimmerby kommun fi .. Bam..,

1och utbildningsförvaltningen orran t1 .1 hosten.

2) Förskoleklassverksamheten är inte fårdigfordelad.

3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med l, 7 mnkr.

Totalt fårre elever i Vimmerbys grundsärskola minskar kostnaderna. Antalet Vimmerbyelever i andra kommuner har också minskat vilket minskat våra kostnader.

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,3 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning försko leklass som inte är fårdig.

Antalet elevassistenter är fortfarande fler än som vi budgeterat för.

5) Gymnasiet kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 2,0 mnkr.

IKE plus l ,9 mnkr är en beräkning gjord på slutlig antagning men kan fortfarande ändras.

Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott.

6) Lärcenters verksamheter kan komma att redovisa underskott med 0,4 mnkr.

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott l ,5 mnkr.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 5,3 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 82.

Internhyran för Lunden kostar 1,3 mnkr mer än budget, dessutom debiteras Bo U för paviljonger vi inte nyttjar, kostnad c 0,8 mnkr. Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år vilket inte är budgeterat.

Det är 11 familjer som får vårdnadsbidrag i juli.

l O) Fritidshemmen helårsprognos - 0,8 mnkr. Fler barn än det budgeterats for.

Kyrkans fritids har 23 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus 3,0 mnkr kan komma att redovisas 2014.

Vi har inte fått hel budget för internhyran på Lundens förskola , det saknas l ,3 mnkr.

Dessutom debiteras paviljongshyra för paviljonger vi inte längre nyttjar c 0,8 mnkr.

"""

Paviljong till förskolan i Frödinge kostar 0,2 mnkr som vi inte fått budget för.

Nämnden bör hos KS begära förklaring till varför inte budget for internhyror erhålles fullt ut. Det har varit en självklarhet sedan många år i Vimmerby kommun.

2014 Juli 2014 Juni 2013 Juli 2013 juni

Grundskola o fskl 1578 l 586 1586 l 571

Gymnasiet 510 528 528 598

Förskola 618 630 617 625

Fritidshem 464 474 454 470

Fristående förskolor 82 84 76 78

Fristående fritids / 23 24 31 31

Summa

/;

1187 1212 1178 1204

(22)

Vimmerby kommun

c m. www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 108 Dnr 2014/75

Budget 2015-med planerade åtgärder för att inrymma nämndens verksamheter inom ram

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med budget 2015.

Ärendet återupptas vid nämndens sammanträde 24 september 2014.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om förändringar i budgetramen for 2015 (KF§ 110, 2014-06-23). För barn- och utbildningsnämnden minskar ramen med 3 mnkr, däröver cirka l, 7 mnkr i minskad ram beräknat utifrån demografimodellen som omfattar förskola, forskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasium. Förvaltningschefen redogör for förvaltningens fårslag på effektiviseringar och anpassningar utifrån demografimodellen får budget 2015.

Sammanträdet ajourneras mellan klll.50-12.00 får gruppvisa överläggningar.

Nämndens ledamöter ger förvaltningschefen fortsatt uppdrag att se över vilka åtgärder som kan göras för att inrymma nämndens verksamheter inom given budgetram får 2015. Konsekvensbeskrivningar behöver göras inom respektive skolområde till nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsmaterial, 2014-08-20

Utdragsbestyrkning

(23)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 109 Dnr 2013/171 satsa mer på elevhälsa

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet är ett diskussionsärende och föranleder inget beslut. Ärendet återupptas vid nästa sammanträde 24 september 2014.

Ärendet

Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna att utöka elevhälsan inom nämndens befintliga ramar (KF§ 115, 2014-06-23).

Förvaltningen har undersökt möjligheten att finansiera utökad elevhälsa genom en effektivisering av förskolan. Nuläget i förskolan beskrivs utifrån flera faktorer i jämförelse med kommungruppen och riket för att en bedömning ska kunna göras om vilka konsekvenser en effektivisering av förskolan skulle kunna få.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsmaterial, 2014-08-20

(24)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN§110 Dnr 2013/98

Rapportering från avslutningen av regionala projektet Skola & Kultur

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

I samband med Skola & Kulturs avslutande konferens den 9 maj "Skola

& Kultur- en resa från praktik till politik", som ledde fram tilllänets skola- och kulturstrategi RELEVANT, presenterade Vimmerby kommun sitt arbete med kulturgarantin.

Kulturgarantin är en överenskommelse mellan barn- och

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och är ett sätt att stärka samarbetet kring skola och kultur. Den grundar sig på FN:s barnkonvention och de nationella styrdokumenten för förskola och skola.

Förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen informerar i ärendet.

Utdragsbestyrkning

(25)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 111 Dnr 2014/77

Införande av läsplattor för nämndens ordinarie ledamöter och delvis digital distribution av nämndshandlingar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden inför en delvis digital distribution av nämnds- handlingar i läsplattaliPad via appen Dropbox för ordinarie nämndsledamöter att gälla från och med 27 augusti 2014. Kostnaden för införandet av läsplattor finansieras av medel från barn- och utbildningsnämndens budget.

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade februari 2012 (KS § 87, 2012-02-21) att införa läsplattor för kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och rekommenderade övriga nämnder att köpa in läsplattor till sina ledamöter och att varje nämnd sin egen kostnad inom egen budget.

Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för införandet av läsplattor och ambitionen var att införa läsplattor till nämndens sammanträde i augusti 2014 (BUN § 94, 2014-06-18).

Distributionen av kallelser och nämndshandlingar innebär att de ordinarie ledamöterna får tillgång till nämndshandlingarna via läsplatta istället för i pappersform och handlingama hämtas via Dropbox. För ersättarna i barn- och utbildningsnämnden kommer kallelser och nämndshandlingar skickas ut på papper och ersättarna ska också kunna hämta handlingarna via Dropbox till egen dator.

sekretesshandlingar kommer inte att skickas ut digitalt.

Kostnaderna för införandet av elektronisk distribution finansieras av medel från barn- och utbildningsnämndens budget. Uppskattade kostnader för barn- och utbildningsnämnden blir 4 068 kr/användare och år l, vilket för sju användare innebär en totalkostnad på 28 476 kr för det första året. Det blir en lägre kostnad det andra året då uppstartskostnaden inte är med.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 17930)

(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 112 Dnr 2013/156

skolinspektionens uppföljning efter tillsyn och planerad tillsyn under hösten i Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärende

skolinspektionen har efter vårens tillsyn begärt in kompletterande och förtydligande åtgärder inom området omfattning, innehåll och

resurstillgång gällande datanätverk för Vimmerby gymnasium 3 och 4 med svar senast l september 2014.

Kompletterande svar kring vidtagna åtgärder och åtgärder som är planerade i samråd med kommunalförbundet ITSAM har skickats till skolinspektionen 21 augusti 2014.

Under veckorna 41 och 42 kommer skolinspektionen slutföra tillsynen i Vimmerby kommun för förskola, fritidshem och vuxenutbildningen.

Utdragsbestyrkning

(27)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 113 Dm 2014/24

skolpliktsbevakning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information.

Ärende

skolplikt innebär att alla barn i åldern 7-16 år bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan.

Enligt delegationsordningen har rektor ansvar for skolpliktsbevakningen inom den egna enheten.

Barn- och utbildningsnämnden fastslog 2014-02-26, BUN § 25, i handlingsplanen får intern kontroll 2014, att fdlja upp skolplikten.

Vid varje termins start kontrolleras vilka skolpliktiga elever som finns i kommunen och att de är skolplacerade. Förvaltningen bedömer att skolområdena har en god kontroll på situationen.

Controller redogör får ärendet.

(28)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 114 Dnr 2014/21 Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att presidiet deltar i konferensen 4242- en konferens om att förverkliga barns rätt, 2014-10-17, 08.30-

15.00, Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby och arvode betalas. För övriga ledamöters deltagande betalas inget arvode.

Ärende

Kultur- och fritidsförvaltningen i Vimmerby inbjuder till konferens 4242 -artikel 42 i vecka 42, en konferens om att förverkliga barns rätt, Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby 2014-10-17, kl 08.30-15.00.

Utdragsbestyrkning

(29)

Vimmerby kommun

~

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26)

Sammanträdesdatum

2014-08-27 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 115 Dnr 2014/90

Möjlighet att integrera språkintroduktionen i ordinarie gymnasieprogram

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till områdeschefen och rektor för språkintroduktionen vid Vimmerby gymnasium.

Ärende

Kjell Biilow (S) delger nämnden ett brev från en elev vid Vimmerby gymnasium studerande på IM språkintroduktion, med önskemål om att eleverna i språkintroduktionsklassen ska få delta i ett ordinarie

gymnasieprogram någon eller några dagar i veckan för snabbare integrering och delaktighet med övriga elever.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :
Outline : Vimmerby kommun