DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB

Full text

(1)

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2

NASDAQ OMX Stockholm AB

Active Biotech AB

Aktierna i Active Biotech AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Active Biotech har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för emittenter ("Regelverket").

Börsen har hemställt att disciplinnämnden med stöd av Regelverket ska meddela beslut om disciplinpåföljd beträffande Active Biotech.

Active Biotech har bestritt att företaget åläggs disciplinpåföljd.

I ärendet har muntlig förhandling ägt rum den 7 februari 2012, varvid börsen företrätts av chefen för marknadsövervakningen Annika von Haartman och bolagsjuristen Andreas Blom- quist samt Active Biotech företrätts av verkställande direktören professor Tomas Leanderson, ekonomidirektören Hans Kolam och advokaten Erik Sjöman.

___________

Ärendet rör två informationstillfällen angående laquinimod, ett ursprungligen av Active Bio- tech utvecklat läkemedel avsett för behandling av multipel skleros. Läkemedlet är ännu inte registrerat. Det är upplyst att en samarbetspartner till Active Biotech, det israeliska företaget Teva Pharmaceutical Industries Ltd ("Teva"), enligt avtal med Active Biotech har licensrät- tigheter till det aktuella läkemedlet och är den part som finansierar och driver den kliniska utvecklingen av detta. Aktierna i Teva är noterade hos NASDAQ i New York och på den isra- eliska börsen i Tel Aviv.

Information om fas III-studie den 1 augusti 2011

Det första informationstillfället avser resultatet av en s k fas III-studie avseende laquinimod.

Fas III-studien, som betecknades BRAVO hade Teva som sponsor och utgjorde en uppfölj- ning av en tidigare fas III-studie betecknad ALLEGRO.

(2)

Information om resultatet av fas III- studien offentliggjordes på den svenska marknaden den 1 augusti 2011 kl 13.41 genom ett utförligt pressmeddelande med rubriken ”Resultat från fas III-studien BRAVO stärker laquinimods unika profil för behandling av multipel skleros".

Omedelbart efter rubriken anges att det primära kliniska målet att minska antalet relapser per år, inte blev statistiskt signifikant. Statistisk signifikans uppnåddes dock efter viss standardju- stering. Vidare angavs inledningsvis att läkemedlet uppvisade signifikant minskad förlust av både hjärnvolym och funktionsnedsättning med bibehållen god säkerhet och tolerabilitet. In- lämnande av registreringsansökan planerades enligt pressmeddelandet i USA och Europa.

Innan informationen offentliggjordes på den svenska marknaden hade information genom Tevas försorg samma dag offentliggjorts på den amerikanska marknaden kl 13.30 och på den israeliska marknaden kl 13.40.

Av utredningen framgår att Active Biotech den 1 augusti 2011 per telefon hade tagit kontakt med börsen och aviserat den kommande informationen dels på morgonen kl 08.55, dels kl 13.30 samma dag. Vid det sistnämnda samtalet upplyste bolaget om offentliggörandet av fas III-studiens resultat skulle ske på ett samordnat sätt kl 14.00, men under samtalets gång fick bolaget kännedom om Tevas information till den amerikanska marknaden kl 13.30.

I ärendet är klarlagt att Active Biotechs aktiekurs påverkades väsentligt av Active Biotechs pressmeddelande. Öppningskursen för aktien den 1 augusti 2011 var 81 kronor och stäng- ningskursen var 36,60 kronor. Det motsvarar en nedgång på 54,8 % över dagen.

Börsen har i denna del lagt Active Biotech till last att informationen presenterades under en missvisande rubrik, att bolaget inte såg till att informationen inte kom ut innan den offentlig- gjordes på den svenska marknaden samt att bolaget, vid samtalet med börsen på morgonen den 1 augusti 2011, inte upplyste om att en samarbetspartner var inblandad, något som skulle ha kunnat föranleda börsen att stoppa handeln med aktierna i Active Biotech.

Active Biotech har anfört:

Eftersom det är Teva, som är ett mycket stort internationellt läkemedelsföretag, som driver den kliniska utvecklingen av laquinimod, inklusive den nu aktuella kliniska studien, råder Active Biotech inte över när information om kliniska data m m blir tillgänglig eller när infor- mationen är bearbetad till sådant skick att den kan bedömas och bli föremål for relevant of- fentliggörande. Det är mot denna bakgrund naturligt att det i första hand är Teva som svarar för utformningen av pressmeddelanden i anledning av samarbetsprojektet och informerar Ac- tive Biotech när i tiden de avses bli kommunicerade. Active Biotech hade naturligtvis i egen- skap av licensgivare ett väsentligt intresse i studien. Strängt taget är det emellertid fråga om

(3)

information, informationsbearbetning och informationsgivning som primärt Teva kontrollerar och svarar för, medan Active Biotech i allt väsentligt är mottagande och vidarebefordrande part. Active Biotech svarar i sin tur för översättning av pressmeddelandena till svenska samt planerar och ombesörjer kommunikationen till den svenska aktiemarknaden.

Mot bakgrund av den betydelse kliniska prövningar har för Active Biotech som licensgivare, och därmed den kurspåverkan information om en sådan studie kan ha på Active Biotechs ak- tier tillämpar Active Biotech och Teva en etablerad rutin för informationsgivningen i fråga.

Rutinen går i korthet ut på att informationsfunktionerna vid respektive bolag har en kontinuer- lig dialog i informationsfrågorna och från fall till fall, på förhand, överenskommer exakt när information ska offentliggöras, så att denna når de berörda marknaderna samtidigt och så snart det är praktiskt möjligt. Innan offentliggörande skett tillämpas strikt sekretess. Denna rutin har tillämpats alltsedan licensrättigheterna såldes till Teva år 2004 och har fungerat utan anmärkning med avseende på 24 pressmeddelanden som parterna gemensamt offentliggjort före det nu aktuella.

Den nu beskrivna rutinen tillämpades även inför offentliggörandet den 1 augusti 2011. Det klockslag som överenskoms för koordinerat offentliggörande var kl 14.00 svensk tid.

Tevas amerikanska informationsfunktion offentliggjorde emellertid informationen tidigare än vad som enligt den etablerade rutinen hade överenskommits med Active Biotech. Teva har hittills inte förklarat detta på annat sätt än att bolaget hastigt kom i en sådan situation att de, kanske på grund av sina egna informationsförpliktelser i USA, bedömde att pressmeddelandet behövde släppas i USA vid den tidpunkt som skedde. Active Biotech har inte underlag för att överpröva den bedömningen och har ingen insyn i de bakomliggande skälen för Tevas age- rande. Active Biotech kan endast konstatera att Active Biotech saknar möjlighet att, sedan en tidpunkt för koordinerat offentliggörande överenskommits enligt etablerad rutin, handgripli- gen hindra Teva från att likväl offentliggöra informationen tidigare. Det inträffade vållade problem även för Tevas israeliska informationsfunktion som också överraskades av att Tevas amerikanska informationsavdelning avvek från överenskommelsen och inte hann publicera pressmeddelandet förrän kl 13.40, dvs ungefär samtidigt som Active Biotech.

Pressmeddelandets rubrik var korrekt. Som redan framgått är samarbetet mellan Teva och Acti- ve Biotech av sådant slag att det är Teva som ombesörjer utformningen av pressmeddelanden i anledning av samarbetsprojektet. Det är nämligen fråga om information, informationsbearbet- ning och informationsgivning som Teva kontrollerar, medan Active Biotech i allt väsentligt är mottagande och vidarebefordrande part. Det är viktigt att påpeka att resultaten av studien var i det närmaste helt kongruenta med den tidigare avslutade fas III-studien ALLEGRO och där- för utgjorde vad som i regulatoriska termer benämns "supportive evidence". Som en konse-

(4)

kvens av detta angavs i pressmeddelandet att avsikten var att lämna in ansökningar till myn- digheterna om marknadsgodkännande baserat på redan utförda studier och utan att komplettera med nya studier. Således bedömdes inte den information som presenterades i pressmeddelande påverka det aktuella utvecklingsprojektets framåtskridande.

Information i anslutning till presentationen av Tevas rapport för tredje kvartalet 2011

Av utredningen framgår att Active Biotech genom Hans Kolam den 2 november 2011 kl 13.40 kontaktade börsens bolagsövervakning och meddelade att Teva höll en presentation (genom en webcast) av sin rapport för tredje kvartalet. Presentationen hade börjat kl 13.30.

Kolam upplyste Börsen om att Bolaget strax före kl 13.30 hade blivit informerat av Teva att Teva avsåg att kommentera parternas gemensamma forskningsprojekt, laquinimod, vid pre- sentationen av kvartalsrapporten. Informationen som inte tidigare var känd på marknaden kunde, enligt Kolam, antas vara av kurspåverkande natur varför man ville diskutera om aktien borde handelsstoppas. Under samtalet blev Kolam informerad om att Teva hade gått ut med informationen och att denna hade uppmärksammats av Bloomberg. Kl 13.59 stoppade Börsen handeln i Active Biotech. Kl 15.18 offentliggjorde Active Biotech ett pressmeddelande som innehöll exakt samma information som Teva hade offentliggjort vid presentationen av kvar- talsrapporten .

Informationen hade följande innehåll:

Under sin telefonkonferens, kopplad till sin kvartalsrapport för tredje kvartalet idag, nämnde Tevas VD Shlomo Yanai att "I förra veckan hade Teva ett möte med FDA (det amerikanska läkemedelsverket; disciplinnämndens anmärkning) för att diskutera registreringsansökan för laquinimod. Efter detta möte har vi kommit fram till att det vore prematurt att lämna in registreringsansökan i nuläget. FDA har erbjudit sin hjälp för att tillsammans med oss hitta den bästa designen för en ytterligare studie".

Börsen har i denna del lagt Active Biotech till last att att innehållet i informationen inte var tillräckligt tydligt och utförligt för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för bolaget.

Active Biotech har anfört: Bolaget har tidigare redogjort för samordningen mellan Active Bio- tech och Teva när det gäller samordningen inför pressmeddelanden. Den nu aktuella händel- sen avser informationsgivning från Teva i form av ett uttalande vid en muntlig presentation av Teva. Beträffande sådana uttalanden finns inga etablerade rutiner. Dessa regleras i stället en- bart av en generell föreskrift i parternas avtal av innebörd att sådana uttalanden endast får göras av en part om parten skäligen bedömer att uttalandet erfordras enligt tillämplig lag och den andra parten ges en skriftlig förvarning i rimlig tid före uttalandet. Det är Active Biotechs uppfattning att Teva i det nu aktuella avseendet inte har levt upp till sina förpliktelser gent-

(5)

emot Active Biotech. Mot den bakgrunden är det Active Biotechs uppfattning att bolaget har gjort vad som kan begäras i den uppkomna situationen.

Disciplinnämnden får för egen del anföra följande.

När det gäller informationen den 1 augusti 2011 finns det ingen anledning att ifrågasätta Acti- ve Biotechs uppgift att bolaget, i enlighet med en etablerad rutin, hade överenskommit med Teva om att parterna gemensamt skulle gå ut med den aktuella informationen kl 14.00 svensk tid och att Teva avvikit från överenskommelsen. Active Biotech har inte kunnat lämna någon uppgift om skälet till att parternas överenskommelse i detta fall inte fungerade.

Det gällde i detta fall information som Teva förfogade över men som var av stort intresse även för Active Biotechs aktieägare. Som börsen har anfört ställer ett samordnat offentliggö- rande av kurspåverkande information där flera parter är inblandade höga krav på det noterade bolaget när det gäller rutiner och system för informationsgivning, eftersom tidpunkten för parternas offentliggörande måste överensstämma fullständigt.

Börsen har gjort gällande att Active Biotech och Teva borde ha haft en tydlig skriftlig rutin för hur den gemensamma informationsgivningen skulle skötas. Disciplinnämnden instämmer i denna bedömning. En skriftlig rutin skulle ha varit ägnad att understryka vikten av ett strikt iakttagande från alla inblandades sida av principen om samtidig marknadsinformation och skulle även ha andra fördelar med hänsyn till att de ansvariga personerna hos de inblandade företagen kan växla från tid till annan. Utan en tydlig skriftlig överenskommelse kan Active Biotech inte anses fullt ut uppfylla sin skyldighet att upprätthålla system och rutiner för in- formationsgivning på ett sådant sätt att informationen kommer att offentliggöras på ett icke- diskriminerande sätt (punkterna 2.4.3 och 3.1.5 i Regelverket).

Disciplinnämnden anser på grund av det anförda att Active Biotech åsidosatt Regelverket i angivet avseende. Nämnden beaktar emellertid bolagets obestridda uppgift att den av bolaget med Teva muntligen överenskomna rutinen fungerat utan anmärkningar under sju år. Det får med hänsyn härtill anses ursäktligt att Active Biotech inför den information som skulle läm- nas den 1 augusti 2011 förlitade sig på denna rutin.

Med facit i hand är det lätt att hålla med om att Active Biotech redan vid sitt samtal med bör- sen på morgonen den 1 augusti och inte först på eftermiddagen samma dag borde ha upplyst om att det fanns en samarbetspartner som också skulle offentliggöra den aktuella informatio- nen. Med beaktande av att Active Biotech vid samtalet på morgonen inte hade någon indika- tion på att Teva skulle avvika från parternas överenskommelse angående offentliggörande av

(6)

pressmeddelanden anser disciplinnämnden dock att denna omständighet inte kan läggas till grund för disciplinpåföljd.

När det gäller innehållet i informationen ansluter sig disciplinnämnden till börsens åsikt att Active Biotech självt ansvarar för att den information som bolaget lämnar är korrekt, relevant och tydlig och inte är vilseledande (jfr punkt 3.1.2 i Regelverket). I den mån så inte är fallet innebär det ingen giltig ursäkt för Active Biotech att hänvisa till Teva.

Rubriken till pressmeddelandet den 1 augusti 2011 innehöll uppgiften att resultaten från fas III-studien stärkte ”laquinimods unika profil” för behandling av multipel skleros. Omedelbart därefter följde uppgiften att primära kliniska målet att minska antalet återfall per år, inte blev statistiskt signifikant, låt vara att statistisk signifikans uppnåddes efter viss standardjustering.

Enligt vad Active Biotech har uppgett skall rubriken ses mot bakgrund av att studien bekräf- tade resultatet av den tidigare fas III-studien.

Det skulle enligt disciplinnämndens mening ha varit naturligare om rubriken hade formulerats mera neutralt, exempelvis genom att innehålla den informationen att den tidigare studien be- kräftats. Nämnden anser dock inte att rubriken var missvisande på sådant sätt att Active Bio- tech på grund härav skall åläggas disciplinpåföljd.

Vad härefter gäller informationen den 2 november 2011 innehöll denna uppgiften att Teva efter samtal med det amerikanska läkemedelsverket inte skulle begära registrering av det ak- tuella läkemedlet innan ytterligare en studie hade genomförts. Denna information var ny i förhållande till den som hade lämnats den 1 augusti, och det var uppenbarligen väsentligt att den snarast offentliggjordes. Disciplinnämnden kan instämma i börsens bedömning att det skulle ha varit en fördel om informationen hade varit utförligare. De väsentliga kom dock fram genom informationen och nämnden anser inte att informationen hade sådana brister att det bör leda till disciplinpåföljd för Active Biotech.

Sammanfattningsvis anser nämnden att Active Biotech kan klandras för att företaget inte sett till att en skriftlig rutin för det gemensamma informationslämnandet hade upprättats i förhål- lande till Teva men att denna underlåtenhet med hänsyn till omständigheterna dock var ur- säktlig. Påföljden bör därför stanna vid en varning.

(7)

Disciplinnämnden meddelar Active Biotech varning.

På disciplinnämndens vägnar

I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lund- ius, direktören Jack Junel, direktören Anders Oscarsson och advokaten Wilhelm Lüning.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :