NASDAQ OMX Small Cap. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

580,3 1 mån (%) 10,5

Nettoskuld (MSEK) -139,7 3 mån (%) 15,5

Enterprise Value (MSEK) 440,6 12 mån (%) -0,9

Soliditet (%) 52,9 YTD (%) -3,7

Antal aktier f. utsp. (m) 24,9 52-V Högst 25,5

Antal aktier e. utsp. (m) 24,9 52-V Lägst 18,5

Free Float (%) 78,8 Kortnamn EOLU B

14/15A 15/16A 16/17E 17/18E

Omsättning (MSEK) 1 502,1 693,4 973,4 1 309,7

EBITDA (MSEK) 184,6 10,8 111,4 148,2

EBIT (MSEK) 90,0 -15,9 83,1 118,6

EBT (MSEK) 75,2 -29,1 73,9 109,6

EPS (SEK) 3,21 -0,96 2,24 3,43

DPS (SEK) 11,50 1,50 1,50 1,50

Omsättningstillväxt (%) 222,5 -53,8 40,4 34,6

EPS-tillväxt (%) 1272,3 nmf nmf 53,1

EBIT-marginal (%) 6,0 -2,3 8,5 9,1

14/15A 15/16A 16/17E 17/18E

P/E (x) 7,6 neg. 10,4 6,8

P/BV (x) 0,8 0,9 0,8 0,8

EV/Omsättning (x) 0,4 0,6 0,5 0,3

EV/EBITDA (x) 2,2 40,9 4,0 3,0

EV/EBIT (x) 3,5 neg. 5,3 3,7

Direktavkastning (%) 46,9 6,4 6,4 6,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Domneåns Kraftaktiebolag 9,5% 0 15,3%

Avanza Pension 4,8% 0 3,2%

Åke Johansson 3,7% 0 10,5%

Johan Markensten 3,2% 0 2,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Hans-Göran Stennert 4Q-rapport

VD Per Witalisson

• Lägre förlust än befarat

• Högre aktivitet att vänta

• Marginella estimatjusteringar

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2016-10-25

BOLAGSBESKRIVNING

Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar för markägare, investerare och för egen räkning. Merparten av verksamheten avser försäljning av nyckelfärdiga anläggningar till kunder.

Lägre förlust än befarat. I Q4 uppgick omsättningen till 58,3 MSEK (45,9), vilket för helåret (brutet räkenskapsår) summeras till 693 MSEK (1502). EBIT uppgick till -6 MSEK (-60,8), motsvarande siffra för helåret är -15,9 MSEK (90 MSEK). Verksamhetsåret avslutades bättre än förväntat då omsättningen översteg våra estimat med 28% och förlusten blev lägre. Aktiviteten inom projektering var som väntat låg där inga nya verk driftsattes under kvartalet. Av de 4,7 vindkraftverk som överlämnades till kund härleds samtliga från varulager och anläggningstillgångar. Segmentet Drift & Förvaltning uppvisade god omsättningstillväxt med en dubblering Y/Y. För helåret uppgick elproduktionen från egna verk till 123,6 GWh (242,3) med en genomsnittlig intäkt om 375 SEK/MWh (440). Sammanfattningsvis har verksamhetsåret präglats av låga ersättningsnivåer gällande elpris och elcertifikat.

Högre aktivitet att vänta. Efter periodens utgång beställdes 23 vindkraftverk från Vestas vilka ska uppföras i vindparken Jenåsen. Finansieringen är redan säkerställd. I övrigt ser vi ökande terminpriser på el samt att förslag på ny kvotkurva för elcertifikat har annonserats. Sammantaget kan detta driva upp ersättningsnivåerna, vilket allt annat lika gynnar utbyggnaden då ROIC för vindkraftköparna går upp. Detta påverkas även positivt av att drift- och kapitalkostnaden per producerad MWh fortsätter sjunka.

Marginella estimatjusteringar. Estimaten reflekterar att Iglasjön och Långmarken överlämnas till kund vid kalenderårsskiftet samt att några mindre projekt etableras.

Även äldre verk klassificerade som anläggningstillgångar bör avyttras enligt plan. Detta stödjs delvis av orderstocken som uppgår till hela 620 MSEK (424,2). Skalbarheten i affärsområdet Drift & Förvaltning beräknar vi behålla momentum drivet av fortsatt behov från såväl institutionella investerare som lokala aktörer att lägga ut totalansvaret på extern part. Trots låga ersättningsnivåer besitter Eolus en uthållighet m.t.p stark balansräkning med en equity-ratio om 53% och nettokassa om 140 MSEK.

NASDAQ OMX Small Cap Energi

17 20 23 26

2015-10-21 2016-01-20 2016-04-15 2016-07-13 2016-10-05

EOLU B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1QA 2QA 3QA 4QA 1QE 2QE 3QE 4QE 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

Omsättning 17 445 158 58 26 670 8 269 466 1 502 693 973 1 310 1 321

Övriga intäkter 2 1 0 0 3 3 3 3 21 21 2 12 2 2

Förs.- o admin. kostnader -17 -20 -18 -17 -15 -24 -14 -23 -72 -86 -72 -76 -95 -95

Övriga rörelsekostnader -15 -397 -145 -42 -17 -549 -8 -224 -341 -1 253 -613 -798 -1 069 -1 069

EBITDA -13 29 -5 0 -3 100 -10 25 73 185 11 111 148 159

Avskrivningar -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -32 -94 -27 -28 -30 -29

EBIT -20 22 -12 -6 -10 93 -17 18 41 90 -16 83 119 131

Finansnetto -9 -4 -2 0 -2 -2 -2 -2 -28 -15 -13 -9 -9 -9

EBT -27 18 -14 -6 -12 91 -20 15 13 75 -29 74 110 122

Skatt och minoritetsintresse 5 -4 2 1 0 -15 0 -3 -2 5 5 -18 -24 -27

Nettoresultat -22 14 -11 -5 -12 75 -20 13 11 80 -24 56 86 95

EPS f. utsp. (SEK) -0,86 0,57 -0,43 -0,20 -0,49 3,02 -0,79 0,51 0,44 3,21 -0,96 2,24 3,43 3,81

EPS e. utsp. (SEK) -0,86 0,57 -0,43 -0,20 -0,49 3,02 -0,79 0,51 0,44 3,21 -0,96 2,24 3,43 3,81

Omsättningstillväxt Q/Q -63% 2510% -65% -63% -55% 2449% -99% 3072% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -95% -40% -54% 27% 54% 50% -95% 361% -61% 222% -54% 40% 35% 1%

EBITDA-marginal -74% 6% -3% 0% -10% 15% -123% 9% 16% 12% 2% 11% 11% 12%

EBIT-marginal -116% 5% -7% -10% -38% 14% -206% 7% 9% 6% -2% 9% 9% 10%

EBT-marginal -160% 4% -9% -10% -47% 14% -233% 6% 3% 5% -4% 8% 8% 9%

Nettomarginal -127% 3% -7% -9% -47% 11% -233% 5% 2% 5% -3% 6% 7% 7%

MSEK 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E SEK 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

Kassaflöde från rörelsen 47 150 -6 84 115 124 EPS 0,44 3,21 -0,96 2,24 3,43 3,81

Förändring rörelsekapital -534 565 141 -11 -37 -10 Just. EPS 0,44 6,02 -0,96 2,24 3,43 3,81

Kassaflöde löpande verksamheten -488 715 134 74 78 113 BVPS 37,61 29,36 26,95 27,69 29,62 31,94

Kassaflöde investeringar 10 44 -10 -2 -2 -2 CEPS -19,58 28,70 5,39 2,96 3,12 4,55

Fritt kassaflöde -478 759 124 72 76 111 DPS 1,50 11,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Kassaflöde fin. verksamheten 200 -604 -144 -37 -37 -37 ROE 1% 11% -4% 8% 12% 12%

Nettokassaflöde -277 155 -20 34 38 74 Soliditet 49% 58% 53% 55% 57% 60%

AKTIESTRUKTUR 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

0 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) 1,3

86 242 222 256 294 368 Antal B-aktier (m) 23,6

1 930 1 259 1 270 1 256 1 285 1 333 Totalt antal aktier (m) 24,9

937 731 671 690 738 795 +46 (0) 451 491 50

421 -53 -140 -174 -212 -286 www.eolusvind.com

1 052 426 326 336 374 384

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

45 58 1 031 973 1 300 1 310

EBIT -22 -6 80 83 122 119

-0,98 -0,20 2,13 2,24 3,35 3,43

-3%

2%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

28%

nmf nmf

-6%

4%

5%

Förändring Förändring

Diff.

4Q15/16A 2016/2017E 2017/2018E

EPS (SEK)

1%

Omsättning

RESULTATRÄKNING MSEK

2016/17E (sep-aug)

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

2015/16A (sep-aug)

Tredje Avenyn 3 Box 95 281 21 Hässleholm

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings Immateriella tillgångar

Likvida medel Totala tillgångar

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ELPRISER OCH TOTALINTÄKTER

ELPRIS, SPOT & ELCERTIFIKAT (SEK/MWh)* TOTALINTÄKT (SEK/MWh)*

*källor: Nord Pool, Svensk Kraftmäkling

-50 0 50 100 150 200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E

Omsättning EBIT

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Okt

2012 2013 2014 2015 2016

Elpris, spot Elcertifikatpris

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Okt

2012 2013 2014 2015 2016

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1EQ2EQ3EQ4E 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17E

Omsättning EBIT-marginal

-15,0X -10,0X -5,0X 0,0X 5,0X 10,0X

-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17E

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

BOLAGSBESKRIVNING

Eolus Vind är en vindkraftsprojektör, vilket innebär att bolaget hjälper kunder att etablera nyckelfärdiga vindkraftverk för elproduktion. Bolaget är oberoende vilket innebär att Eolus inte arbetar med en viss tillverkare eller underleverantör utan varje projekt optimeras utifrån förutsättningarna.

Vid sidan av projekteringen förvaltar bolaget också egna vindkraftverk för elproduktion samt har även en mindre rent konsultbaserad verksamhet. I etableringen av ett nytt vindkraftverk krävs en bred kunskapsbas inom alltifrån elmarknad och gällande lagstiftning till analys av vindlägen. Analys av vindlägen är en central process. Vindens energiinnehåll ökar exponentiellt med kubiken på vindstyrkan. Detta innebär att även små förändringar i medelvind kan få stora effekter på produktionen.

*9m 2015/2016, per Q4

Projektering El-produktion Drift & förvaltning

Sverige

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Swedol: Introduce och likviditetsgaranti. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument.

Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :