NASDAQ OMX Mid Cap KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

2 310,3 1 mån (%) -4,4

Nettoskuld (MSEK) -440,1 3 mån (%) 10,5

Enterprise Value (MSEK) 1 870,2 12 mån (%) 13,5

Soliditet (%) 86,5 YTD (%) 10,0

Antal aktier f. utsp. (m) 35,5 52-V Högst 70,5 Antal aktier e. utsp. (m) 35,5 52-V Lägst 45,7

Free Float (%) 79,4 Kortnamn TETY

2014A* 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MUSD)* 913,0 107,0 95,9 126,6

EBITDA (MUSD)* 618,0 58,0 53,2 79,0

EBIT (MUSD)* 403,0 23,0 8,7 30,4

EBT (MUSD)* 350,0 23,0 7,8 30,9

EPS (USD)* 9,9 0,7 0,2 0,9

DPS (SEK) 3,0 1,0 1,0 1,0

Omsättningstillväxt (%) 76,7 -89,8 nmf 32,0

EPS tillväxt (%) 45,9 nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) 38,5 21,5 9,1 24,0

*2014A avser MSEK

2014A* 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 6,2 85,8 32,2 8,2

P/BV (x) 9,3 8,1 1,1 0,9

EV/Omsättning (x) 2,0 18,1 2,1 1,6

EV/EBITDA (x) 3,4 33,4 3,8 2,6

EV/EBIT (x) 5,3 84,2 23,4 6,7

Direktavkastning (%) 4,9% 1,7% 1,5% 1,5%

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Lansdowne Investment Company 8,9% 0 8,9%

Magnus Nordin 4,1% 0 4,1%

Tethys Oil AB 3,7% 0 3,7%

SEB Fonder 3,9% 3,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Dennis Harlin 4Q-rapport

VD Magnus Nordin

CFO Morgan Sadarangani

• EBITDA över förväntan

• Låga produktionskostnader

• Estimatjusteringar och överlikviditet

NASDAQ OMX Mid Cap Energi

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Analytiker: Johan Nilsson Wall johan.nilsson@remium.com. 08 454 32 04

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2017-02-14

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering

och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Bolaget har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.

EBITDA över förväntan. Under tredje kvartalet uppgick den genomsnittliga dagsproduktionen till 12 297 (9 983) fat per dag, motsvarande en sekventiell produktionstillväxt om 1%. Intäkterna (redan givna) uppgick till 26 MUSD (30), motsvarande en omsättningstillväxt om 26% Q/Q. Resultatet på EBITDA-nivå uppgick till 16 MUSD (18), en sekventiell tillväxt om 86%. Utväxlingen i EBITDA förklaras av högre oljepris och lägre OPEX/fat. Vi hade estimerat något högre produktionskostnader samtidigt som avskrivningsnivån låg i linje med förväntan varpå bolaget överträffade vårt förväntade rörelseresultat före avskrivningar om 14 MUSD.

Det genomsnittliga försäljningspriset i Q3 uppgick till 45,8 USD/fat (två månaders eftersläpning). Jämförelsetalen ska ses mot bakgrund av att fjolårets Q3 innefattade ett oljepris om 62 USD/fat respektive 36 USD/fat i föregående kvartal.

CAPEX för perioden var i linje med andra kvartalet varpå kassaflödesgenereringen var fortsatt god och FCF matchade rapporterad vinst om 6 MUSD.

Låga produktionskostnader. Tethys produktionskostnad om 8 USD/fat i Q3 (7,3-9,3 USD/fat senaste tre kvartalen) är lågt jämfört med internationella peers. Detta bidrar till hög net back (genomsnittligt försäljningspris justerat för produktionskostnader) vilket möjliggör positivt kassaflöde även vid relativt lågt oljepris. Detta ser vi i Q1 och Q2 då realiserat oljepris uppgick till låga 36 USD/fat samtidigt som kassaflödet vara nära positivt.

Estimatjusteringar och överlikviditet. Rapporten föranleder mindre estimatjusteringar där vi ser lägre produktionskostnader samt fortsatt stabil produktionstillväxt.

Vidare anser vi att bolaget är relativt överkapitaliserat (nettokassa om 48 MUSD) då bolaget kan täcka investerings- och finansieringsåtagande med operativt kassaflöde (givet ett inte allt för lågt oljepris). Detta talar för generös kapitalallokering i form av inlösen, återköp och utdelning.

Hittills har värdeöverföringen till aktieägarna under 2016 uppgått till ca 18 MUSD (inklusive inlösenprogrammet i november) motsvarande ca 7% av börsvärdet.

40 50 60 70

2015-11-11 2016-02-10 2016-05-09 2016-08-03 2016-10-26

TETY OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A* 2014A* 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 25 26 30 26 20 21 26 29 592 1 046 107 96 127 138

Resultat från intressebolag 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -133 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rörelsekostnader -12 -11 -13 -13 -10 -12 -10 -11 -183 -295 -49 -43 -48 -50

EBITDA 13 15 17 13 10 9 16 18 414 618 58 53 79 87

Av- och nedskrivningar -8 -8 -9 -10 -11 -11 -11 -11 -194 -215 -35 -44 -49 -52

EBIT 5 7 8 3 -1 -2 5 7 220 403 23 9 30 35

Finansnetto 3 -3 0 0 -1 0 0 0 -45 -53 0 -1 0 1

EBT 8 4 8 3 -2 -2 5 7 175 350 23 8 31 36

Skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat 8 4 8 3 -2 -3 6 7 175 350 23 8 31 36

EPS f. utsp. (USD) 0,22 0,13 0,23 0,09 -0,07 -0,08 0,19 0,19 6,76 9,86 0,67 0,22 0,87 1,01

EPS e. utsp. (USD) 0,22 0,13 0,23 0,09 -0,07 -0,08 0,19 0,19 6,76 9,86 0,67 0,22 0,87 1,01

EPS (adj egna aktier i lager) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,20 N/A N/A N/A 0,23 0,90 1,05

Omsättningstillväxt Q/Q nmf 4% 15% -13% -23% 5% 24% 11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf -20% -19% -13% 11% 1% 77% -90% -10% 32% 9%

EBITDA-marginal 52% 58% 57% 50% 50% 43% 62% 63% 69% 72% 54% 55% 62% 63%

EBIT-marginal 20% 27% 27% 12% -5% -10% 19% 23% 36% 51% 21% 9% 24% 26%

EBT-marginal 32% 15% 27% 12% -10% -10% 19% 24% 29% 46% 21% 8% 24% 26%

*Siffror för 2015 justerade enligt nya redovisningsprinciper, helåren 2013-2014 avser MSEK

MUSD 2013A* 2014A* 2015A 2016E 2017E 2018E USD 2013A* 2014A* 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 442 673 61 48 79 88 EPS 6,76 9,86 0,67 0,22 0,87 1,01

Förändring rörelsekapital -106 33 5 1 1 0 Just. EPS 6,76 9,86 0,67 0,22 0,87 1,01

Kassaflöde löpande verksamheten 336 707 64 51 80 88 BVPS 43,99 6,53 7,12 6,69 7,53 8,48

Kassaflöde investeringar -289 -259 -39 -44 -45 -45 CEPS 1,34 0,62 0,06 -0,24 0,89 1,11

Fritt kassaflöde 48 448 25 7 35 43 DPS (SEK) 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kassaflöde fin. verksamheten 0 -426 -23 -18 -4 -4 ROE 20% 188% 11% 4% 13% 13%

Nettokassaflöde 48 22 2 -8 32 39 Soliditet 70% 92% 86% 87% 87% 88%

*2013A-2014A avser MSEK *2013A-2014A avser MSEK

AKTIESTRUKTUR 2013A* 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

1 012 166 189 185 181 175 Antal A-aktier (m) -

295 48 51 42 73 112 Antal B-aktier (m) 35,5

1 563 232 253 238 268 301 Totalt antal aktier (m) 35,5 +46 (0)8 679 4990

1 100 214 217 206 233 265 Antal återköpta aktier (m) -1,3 www.tethysoil.com

98 -48 -51 -42 -73 -112 Antal utestående aktier (m) 34,2

32 -1 -21 -17 -18 -19

*2013A avser MSEK

MUSD Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

26 26 96 96 124 127

EBIT 4 5 7 9 28 30

EPS (USD) 0,13 0,19 0,15 0,22 0,81 0,87 7%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

0%

25%

46%

0%

24%

47%

Förändring 2017E

9%

2%

Omsättning Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Förändring Skillnad

3Q 2016A* 2016E

MUSD

Olje- och Gastillgångar Hovslagarg. 5B

111 48 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MUSD

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING*

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y* NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA*

KASSAFLÖDES- & MARGINALUTVECKLING

FCF YIELD (%) EBIT-MARGINAL (R12m)

*15Q1A-15Q4A samt siffror för 2015-2018 avser MUSD

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 200 400 600 800 1000

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

FCF yield, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

EBIT-marginal -150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

PRODUKTIONSUTVECKLING OMAN PER MÅNAD (FAT/DAG)* 2P-RESERVER OMAN, MILJONER FAT PER FÄLT**

BOLAGSBESKRIVNING

Tethys Oil investerar i licenser i områden där det finns konstaterade fyndigheter som inte undersökts fullt ut med modern teknik. Processen från prospektering till produktion innehåller många faser vilka ofta är riskabla, dyra och långa. När investeringar sker i upstream-projekt dvs. sökande, finnande och produktion av olja/gas (jämför downstream som innebär raffinering och distribution), finns två huvudsakliga strategier. Den första är att provborra utan att vara säker på om fyndigheter finns. Risken begränsas genom att ha delägda licenser eller ha en befintlig produktion vars kassaflöde finansierar prospekteringen. Den andra strategin är att investera i utvecklingsprojekt där det är känt att kolväten finns men där mängden och omfattningen är oklar, vilket eliminerar den största risken.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

*Per respektive månads produktionsrapport, ** Per 31 dec 2015

10,249 6,841

1,154

Farha South Shahd Saiwan East

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sept Jan Maj Sept

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Tethys Oil: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :