• No results found

4. Val av justerare i miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "4. Val av justerare i miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Miljö- och byggnadskontoret

2018-12-19

Jenny Wiik Sidan 1 av 1

Nämndsekreterare +46 08-579 217 43

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0133 MBN-3

Diariekod: 024 Miljö- och byggnadsnämnden

Val av justerare i miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019

Förslag till beslut

1. Uppgiften som justerare vid miljö- och byggnadsnämndens

sammanträden under 2019, ska alternera mellan de ledamöter som tillhör oppositionspartierna.

2. Om ingen från oppositionen har möjlighet att justera protokollet, får det justeras av annan ledamot.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid ett konstituerande sammanträde i samband med ny mandatperiod ta ställning till uppgiften om justerare, både i nämnden och i arbetsutskottet.

Miljö- och byggnadsnämnden har att ta ställning till justerare vid nämndens och arbetsutskottets sammanträden.

Jenny Wiik

Nämndsekreterare

Bilagor

Beslutsexpediering

References

Related documents

Fastigheten omfattas av stadsplan 1947-10-17 A 13 och fastigheterna ligger inom område för bostadsändamål, öppet byggnadssätt. Inom detaljplanerat område krävs bygglov enligt 9

Miljö- och byggnadsnämnden kan välja att använda sig av en eller flera fasta justeringspersoner med uppgift att jämte ordföranden justera nämndens och arbetsutskottets

Miljö - och byggnadsnämnden ska vid ett konstituerande sammanträde i samband med nytt kalenderår, ta ställning till uppgiften som justeringsman, både i nämnden

* Endast vid brådskande ärenden som absolut inte kan vänta till septembernämnden.. Det konstituerande nämndmötet den 11 januari hålls i ”Jorden”, plan

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid ett konstituerande sammanträde i samband med nytt kalenderår, ta ställning till uppgiften som justeringsman, både i nämnden och i

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka ansökan från företaget Billyvind AB om tillstånd för två vindkraftverk på fastigheten X i

Miljö- och byggnadsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare som representanter i kommunala pensionärsrådet för perioden 2020-2022..

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med garage samt rivningslov för befintlig byggnad & marklov för trädfällning. Förslaget innebär att befintlig byggnad rivs och en

Norra Håslöv 5:10 - Bygglov i efterhand, nybyggnad av carport samt ändrad användning, ekonomibyggnad till lagerhall...

Föreliggande förslag till politisk plan för miljö- och byggnadsnämnden 2020-2023 utgår från nämndens reglemente som beslutades av kommunfullmäktige

Enligt den politiska planen för MBN pkt 8 skall nämnden driva och utveckla det miljö och klimatarbete som ligger inom nämndens ansvarsområde för att på så sätt skapa

självkostnadsprincipen, innebärande att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Mia.MiettinenWik@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.. Ahnell (NL) Jörgen

Eskilstorp 2:92 - Talltitegatan 14, ansökan om bygglov i efterhand för plank 15.. Höllviken 22:20 - Kyrkvägen 8, ansökan om bygglov för avlastningsbyggnad vid kyrkan

Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas system för intern styrning och intern

Arrie 19:60, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage 11.. Arrie 19:61, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage

Höllviken 19:54, ansökan om bygglov för telemast med teknikbodar samt rivning av befintlig 16.. Lilla Hammar 15:32, Midgårdsvägen - ansökan om bygglov

Falsterbo 8:47 - Södra Fågelsträcket 24 A, ansökan om bygglov för utvändig ändring 22.. Höllviken 22:369 - Östra Lindviksvägen 18, ansökan om bygglov för utvändig ändring

Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, ansökan om bygglov för takterrass med terrassdörr 18. Höllviken 12:98 - Badvägen 23, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Lilla Hammar 15:34 - Kungstorpsvägen 8 B, ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokaler, utvändig ändring, mur och

Herrestorp 3:205 - Säfstaholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av

Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov med villkor, och dels Jörgen Nords (S) och Kristian Svenssons (SD)

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SD) förlag om att avslå