,,,,,,,,,, ~ Hässleholms kommun. Tekniska förvaltningen, , kl

58  Download (0)

Full text

(1)

,,,,,,,,,,

Hässleholms ~

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Plats och tid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän

Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer

Ordförande

Justerare

Tekniska förvaltningen, 2017-01-17, kl. 13.00-15.00

Ordförande Lars Olsson (C) Ernst Herslow (FV)

Per-Åke Purk (V) Arne Dahlström (KD) Pia Litbo (S)

Per Nilsson Camilla J ohnsson Jakob Ruter §§ 1-24

Tobias Oscarsson §§ 23-24

Ernst Herslow (FV)

Tekniska förvaltningen, 2017-01-20 kl. 13.00

§§ 1 -26

..•

Lars Olsson

~

... ~ .~ ---

Ernst Herslow

1(58)

(2)

Hässleholms kommun

Organ

Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Datum då anslaget togs ned

Signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(58)

Anslag I Bevis

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Hässlehohns kommun, Tekniska nämnden arbetsutskottet 2017-01-17

2017-01-20

2017-02-20

Tekniska förvaltningen, Norra Kringelvägen 42 i Hässlehohn

(3)

,,,,,,,,,,

SA1\1MANTRÄDESPROTOKOLL

I

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§1

Information från verksamheten

• Revideringar av redaktionell karaktär i dokumenthanteringsplanen. Arbete pågår med att anpassa dokumenthanteringsplanen till public 360.

• Förvaltningsrätten har avslagit överklagande av tekniska nämndens beslut 2016-06-07 gällande bostadsanpassningsbidrag.

• I kristianstadsbladet 2017-01-16 redovisas i artikel att Göingebygdens biologiska förening (GBF) genomfört den 214:e (sedan 1969)

fågelräkningen vid Finjasjön. Det konstateras att sjön mår rätt bra nu och att en viktig faktor i detta är att reduktionsfiske genomförs årligen. Antalet räknade fågelarter ligger stabilt de senaste åren vilket är ett bra tecken.

• Konununfullmäktige utsåg 2016-11-28 § 17 4 Ronny Ebbesson (MP) till ny ledamot i tekniska nämnden (ersätter Dolores Öhman) och Stina Linden

till ny ersättare i tekniska nämnden (ersätter Ronny Ebbesson).

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

3(58)

(4)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§2

Ekonomiredovisning

Beslut

SANfMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Godkänna den ekonomiska redovisningen

Bakgrund

Den av fullmäktige fastställda budgeten har av förvaltningen brntits ner i driftbudget per verksamhet 2017 och lokalkostnadsbudget 2017, vilka redovisades.

Förvaltningen kommer att redovisa månadsuppföljningar på brnttonivå med början i mars.

Aktuell prognos gällande 2016 års resultat pekar på att tekniska förvaltningen kommer att gå med ett underskott utgörande ca 0,750 Mkr. Osäkerhetsfaktor är att sena bokningar kan komma att påverka resultatet.

Sändlista: tekniska förvaltningen Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

4(58)

(5)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§3

SAM1v1AN1RÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

• följande, enligt skriftligt utdelat material, godkänns för vidare anmälan till tekniska nämnden

Beskrivning av ärendet

• delegationsprotokoll daterat 2016 12-11 gällande framställningar och yttrande

• delegationsprotokoll daterat 2016-12-28 gällande upphandlade ramavtal

Sändlista: tekniska nämnden

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

5(58)

(6)

,, '17

'0',,,,

SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL

I

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§4

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, dnr 20 16/1370, projektnummer 56 661

Beslut

Enligt tekniska förvaltningens förslag att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag på berörd fastighet.

Avslag enligt 6 § då kopplingen mellan sökta åtgärder, handtag i badrum och ändring av badrumsdörr, och funktionsnedsättningen inte kan bedömas vara så stark att åtgärderna är nödvändiga. Sakkunnigs intyg styrker inte hellre att sökta åtgärder är oundgängligen nödvändigt för att bostaden skall vara ändamålsenlig för sökande.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Justering Utdraget bestyrkes

6(58)

(7)

,,,,,,,,,,

Hässleholms I

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 7(58)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Utdraget bestyrkes

(8)

SAMMAN'IllADESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen och ha

inkommit dit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha. Ange

Tekniska förvaltningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm tckniskanamndcn@hasslcholm.sc

som motpart samt beslutets diarienummer och projektnummer.

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer dit Ni kan nås för delgivning.

Kommunen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

J"steril()

Utdraget bestyrkes

8(58)

(9)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Ansökan om bostadsanpassn ingsbidrag, dnr 2016/1583, projektnummer 56 642

Beslut

Enligt tekniska förvaltningens förslag att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag på berörd fastighet.

Avslag enligt 6 § då sökta åtgärder, trappstolslift till källaren och ramp till uterum, då sakkunnigs intyg inte styrker att det är oundgängligen nödvändigt för att bostaden skall vara ändamålsenlig för sökande och det finns möjlighet till omdisponering av bostaden.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

9(58)

(10)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet

J "'t e rio'Jo

SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL 10(58)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Utdraget bestyrkes

(11)

SAtvIMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen och ha

inkommit dit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha.

Ange Tekniska förvaltningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm tckniskanamnden@hasslcholm.sc

som motpart samt beslutets diarienummer och projektnummer.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Justering Utdraget bestyrkes

11 (58)

(12)

,,,,,,,,,,

,. ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SAl\fMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer dit Ni kan nås för delgivning.

Kommunen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen Tekniska nämnden arbetsutskottet

J"'te,;1.J

Utdraget bestyrkes

12(58)

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§6

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, dnr 2016/1635, projektnummer 56 657

Beslut

Enligt tekniska förvaltningens förslag att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag på berörd fastighet.

Avslag enligt 6 § då sökt åtgärd, trapphiss till ovanvåningen, inte är nödvändig för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade då behovet genom viss anpassning kan tillgodoses på entreplan.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

13(58)

(14)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SA.MMANTRÄDESPROTOKOl l 14(58)

Sam manträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Utdraget bestyrkes

(15)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL

Sammanträd esdatum Diarienummer

2017-01-17

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen och ha

inkommit dit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha.

Ange

Tekniska förvaltningen

Stadshuset, 281 80 Hässleholm tckniskanamnden@hassleholm.sc

som motpart samt beslutets diarienummer och projektnummer.

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer dit Ni kan nås för delgivning.

Kommunen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

15(58)

(16)

,, ,, "',,,,

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§7

SAMMAN1"RÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, dnr 2016/1676, projektnummer 56 656

Beslut

Enligt tekniska förvaltningens förslag att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag på berörd fastighet.

Avslag enligt 6 § då sökt åtgärd, elrullstolsgarage, inte är nödvändigt för att bostaden skall vara ändamålsenligt som bostad för sökande. Elrullstolsgarage anses inte vara nödvändigt med hänsyn till funktionsnedsättningen eller elrullstolens funktion då det finns förvaringsplats i garage/ carport.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Josterio'Jv

Utdraget bestyrkes

16(58)

(17)

,,.,,.,,.,,.,,.

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(58)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Utdraget bestyrkes

(18)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till Pörvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen och ha

inkommit dit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha.

Ange

Tekniska förvaltningen

Stadshuset, 281 80 Hässleholm

tckniskanamndcn@hassleholm.sc

som motpart samt beslutets diarienummer och projektnummer.

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer dit Ni kan nås för delgivning.

Kommunen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

18(58)

(19)

,, ,, ,, 'tl"l:I' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms ~

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§8

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, dnr 2016/895, projektnummer 56 625

Beslut

Diarienummer

Enligt tekniska förvaltningens förslag att delvis avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag på berörd fastighet.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

19(58)

(20)

,, ,, ,, ,, 'O'

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(58)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Utdraget bestyrkes

(21)

,,,,,,,,,,

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Josteriag

V

SAMJ\1ANTRÄDESPROTOKOLL 21(58)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Utdraget bestyrkes

(22)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(58)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Utdraget bestyrkes

(23)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar

SAMlv1AN1RÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen med överklagandet skall skickas till kommunen och ha

inkommit elit inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

I skrivelsen bör Ni ange varför Ni anser att beslutet är fel och vilken ändring Ni vill ha.

Ange

Tekniska förvaltningen

Stadshuset, 281 80 Hässlehohn rckniskanamn<lcn@hassleholm.sc

som motpart samt beslutets diarienununer och projektnummer.

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer dit Ni kan nås för delgivning.

Kommunen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

23(58)

(24)

,,,,,,,:n:,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§9

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2016/1769

Beslut

• ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

24(58)

(25)

,,~,,,,,,

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

25(58)

(26)

V V"" " SAMlvlANTRADESPROTOKOLL

Hässleholms ~

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 10

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för

röre lsehindrad, dnr 2016/1780

Beslut

ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

26(58)

(27)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMlviANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen Tekniska nämnden arbetsutskottet

~ ,

Utdraget bestyrkes

27(58)

(28)

"'"'"""

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 11

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2017/30

Beslut

• ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

'"'"'"f{)

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

28(58)

(29)

,,,,,,,,,,

Hässleholms ~

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTiv\DESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen Tekniska nämnden arbetsutskottet

'"""'i)

Utdraget bestyrkes

29(58)

(30)

S.AMM.ANTRÄDESPROTOK.OLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§12

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2017/39

Beslut

• ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

30(58)

(31)

,,,,,,,,,,

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sam m anträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkonunit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

31(58)

(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOll

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 13

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2016/1727

Beslut

• ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

32(58)

(33)

"""""

Hässleholms I

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sam m anträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för öve1prövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

33(58)

(34)

"'

,:, ,:, ,:, ,:, SAMMJ-\NTRÄDESPROTOKOLL

~ ,a

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§14

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2016/1759

Beslut

• ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

34(58)

(35)

"' "' "' "' "'

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

35(58)

(36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§15

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2017/24

Beslut

ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

36(58)

(37)

,,,,,,,,,,

Hässleholms I

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTR..ÄDESPROTOKOI.L

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässlehohns kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

JusteMal{)

Utdraget bestyrkes

37(58)

(38)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 16

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2016/1728

Beslut

• ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

38(58)

(39)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Jost e M/0

Utdraget bestyrkas

39(58)

(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 17

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2017/25

Beslut

• ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

40(58)

(41)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

41(58)

(42)

,,,,,,,,,,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,a ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 18

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Ansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dnr 2017/46

Beslut

ansökan avslås

Tekniska nämnden arbetsutskottet

J"sterio°JD

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

42(58)

(43)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Hur man överklagar beslutet:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen på följande sätt. Inom tre (3) veckor från mottagandet av detta beslut ska skrivelse (adresserad till Länsstyrelsen i Skåne Län) med överklagande ha inkommit till Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm. Kommunen vidarebefordrar ärendet till Länsstyrelsen för överprövning.

Sändlista: sökanden, tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden arbetsutskottet

J "'' """'A) t#! /

Utdraget bestyrkes

43(58)

(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 19

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Renovering/iordningställande

av fotbollsplan vid Kurhotellet i Tyringe

Beslut

Diarienummer

att ge tekniska förvaltningens driftsavdelning i uppdrag att renovera

fotbollsplanen och röja området runt planen intill Kurhotellet i Tyringe, del avTyringe 1:17

att iordningställande av fotbollsplanen och området närmast runt

fotbollsplanen (och eventuell rivning av stängsel runt planen) bekostas av tekniska förvaltningen, uppskattad kostnad cirka 35 000 kronor.

Bakgrund

Besluts förslag

att ge tekniska förvaltningens driftsavdelning i uppdrag att renovera

fotbollsplanen och röja området runt planen intill Kurhotellet i Tyringe, del av Tyringe 1:17

att iordningställande av fotbollsplanen och området närmast runt

fotbollsplanen (och eventuell rivning av stängsel runt planen) bekostas av tekniska förvaltningen, uppskattad kostnad cirka 35 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Tyringe Byalag och ägaren av Tyringe Kurhotell, Jan Lundell, har till tekniska förvaltningen framfört att de önskar nyttja fotbollsplanen för olika aktiviteter som involverar föreningslivet i Tyringe. Primärt ska området användas för att spela fotboll, men även andra typer av idrottsaktiviteter kan komma ifråga (till exempel agility och start-och mål för större idrottstävlingar). Det är också tänkt att AME i samarbete med Kurhotellet ska sköta området och detta ska ses som en form av integrationsprojekt.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

44(58)

(45)

,, ,,. ,, ,, ,,.

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Tekniska förvaltningen kommer att upprätta ett nyttjanderättavtal med Jan Lundell(Kurhotellet), där skötsel av fotbollsplanen utförs och bekostas av nyttjanderättshavaren. Detta under förutsättning att politiska beslut fattas.

sändlista: tekniska nämnden, Tyringe Byalag, ägaren av Tyringe Kurhotell, Jan Lundell,

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

45(58)

(46)

Hässleholms I

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Strand- och vattenvårdsbidrag, Lillasjöns naturvårdsförening

Beslut

• bevilja Lillasjöns naturvårdsförening 33 000 kr i strand och vattenvårdsbidrag 2017 att användas till vassklippning i september/ oktober 2017.

Bakgrund

Besluts förslag

• bevilja Lillasjöns naturvårdsförening 33 000 kr i strand och vattenvårdsbidrag 2017 att användas till vassklippning i september/ oktober 2017.

Bakgrund

Beskrivning av ärendet

Lillasjöns naturvårdsförening genomförde hösten 2015 vassklippning av Lillasjön/Hästveda. Klippning o vasshantering genomfördes med Hässleholm vattens vassklippningsmaskin, allt på ett professionellt sätt, en eloge till verkställaren.

2017 planerar föreningen för en ny klippning. Kostnaden för 2015 års

vassklippning uppgick till ca 30 000 kr. Vi kan därför förvänta oss att 2017 års klippning ligger inom en kostnadsram, med kostnadsuppskrivning till ca 33 000 Kr.

Lillasjöns naturvårds förening önskar stöd för denna vassklippning via kommunens konto för strand o vattenvård.

För att undvika störning i fågellivet önskas att klippningen utförs under hösten, lämpligt som vi brukar i september/ oktober.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Joste rio'#)

Utdraget bestyrkes

46(58)

(47)

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott besluta att bevilja 33 000 kr i strand och vattenvårdsbidrag 2016 att användas till vassklippning i september/ oktober 2017.

Besluts underlag

• Bidragsansökan, daterad 2016-09-30, från Lillasjöns naturvårdsförening.

sändlista: Lillasjöns naturvårdsförening Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

47(58)

(48)

,:, 'O' ,:, ,:, ,:,

Hässlehol I ms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Remissyttrande gällande "Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

Beslut

Föreslå tekniska nämnden besluta att lämna följande remissyttrande till kommunstyrelsen:

• Tekniska nämnden har inget att erinra mot handlingsplanen.

Bakgrund

Beslutsförslag

Föreslå tekniska nämnden besluta att lämna följande remissyttrande till kommunstyrelsen:

• Tekniska nämnden har inget att erinra mot handlingsplanen.

Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden ska senast 2017-01-01 lämna yttrande till kommunstyrelsen gällande rubricerat. Tekniska förvaltningen har meddelat kommunledningen att ärendet kommer att hanteras i tekniska utskottet den 17 januari och i tekniska nämnden den 24 januari.

Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot handlingsplanen.

Beslutsunderlag

• Remissversion daterad 2016-12-01

sänd.lista: tekniska nämnden

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

48(58)

(49)

,, ,,. ,, ,, ,,.

~ ~

Hässleholms kommun

SAMMANTilÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 22

Försä ljning av del av Valfisken 2

Beslut

Att försälja ca 14 500 m2, av Valfisken 2, för en köpeskilling om 850 000 kronor.

Att godkänna bilagt Köpeavtal.

Att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna bilagt Köpeavtal.

Att uppdra åt exploateringsingenjör, Erika Svensson, att underteckna Köpebrev för försäljningen.

Bakgrund

Besluts förslag

Att försälja ca 14 500 m2, av Valfisken 2, för en köpeskilling om 850 000 kronor.

Att godkänna bilagt Köpeavtal.

Att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna bilagt Köpeavtal.

Att uppdra åt exploateringsingenjör, Erika Svensson, att underteckna Köpebrev för försäljningen.

Beskrivning av ärendet

Skandinavisk Elkraft AB vill förvärva del av Valfisken 2 på industriområdet Läreda Nordost. Bolaget vill flytta sin befintliga verksamhet i Nävlinge till Hässleholm. I ett första skede har bolaget för avsikt att uppföra byggnad, om 450 m2, för lager och kontor till sin befintliga verksamhet inom elinstallation.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

49(58)

(50)

"""""""""

SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms I

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

På grund av dåliga markförutsättningar samt att området enligt detaljplan (aktbet.

A539) utgör el-område, vilket begränsar användningen av området, överlåtes ca 6000 m2 av det totala markområdet till bolaget utan ersättning.

Vid överlåtelse av mark för nyetablering har kommunen vanligtvis som krav att byggnadsskyldigheten ska vara uppfylld inom 24 månader från tillträdesdagen.

Med anledning av att det krävs större åtgärder för att få marken byggbar ska byggnadsskyldigheten enligt bilagt köpeavtal uppfyllas inom 36 månader.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-22 Köpeavtal, två exemplar, samt bilagor.

Sändlista: tekniska nämnden, Skandinavisk Elkraft AB

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

50(58)

(51)

,, ,, ,, ,, 'Cl'

~ ~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 23

0

Atgärder vid Lursjöbaden

Beslut

• att uppdra tekniska förvaltningen genomföra nedan redovisade åtgärder vid Lursjöbaden.

• nuvarande beachvolleybollplan vrids 90 °, ny spelplan parallellt med stranden. 2 m från den flyttade planens nya långsida anläggs en ny plan (16

*

8 m). Flyttningen av befintlig plan och anläggandet av ny plan sker utan att påverka befintliga träd. Anläggningsarbetet sker genom ideellt arbete.

Tekniska förvaltningen står för kostnaderna gällande sand, nät och två nätstolpar, till ett belopp av max 50 000 kr.

• finansiering sker genom att ianspråkta avsatt budget för åtgärder vid Lursjöbaden.

Yrkande

Ernst Herslow yrkar på följande tillägg till beslutsförslaget enligt inlämnat önskemål till servicekontoret i Hästveda:

• Nuvarande beachvolleybollplan vrids 90 ° med en spelplan parallellt med stranden. 2 m från den flyttade planens nya långsida anläggs en ny plan (16

*

8 m). Flyttningen av befintlig plan och anläggandet av ny plan sker utan att påverka befintliga träd. Anläggningsarbetet sker genom ideellt arbete.

Tekniska förvaltningen står för kostnaderna gällande sand, nät och två nätstolpar, till ett belopp av max 50 000 kr.

Bakgrund

Besluts förslag

• att uppdra tekniska förvaltningen genomföra nedan redovisade åtgärder vid Lursjöbaden.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

51 (58)

(52)

""'""'"'

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

• finansiering sker genom att ianspråkta avsatt budget för åtgärder vid Lursjöbaden.

Beskrivning av ärendet

I budget för år 2017, och i plan för 2018, har Tekniska nämnden tilldelats 2 mnkr per år för ospecificerade åtgärder vid Lursjöbaden.

Tekniska förvaltningen föreslår att följande åtgärder genomförs:

Anläggning av ny hårdgjord gångstig till badbrygga Utökning av antalet parkeringsplatser

Anpassning och renovering av allmänna toaletter.

Vid Lursjöbaden finns idag en rullstolsanpassad badbrygga. Däremot saknas en åtkomlig gångstig till bryggan, vilket försvårar tillgängligheten för rullstolsburna.

Därför föreslås att en gångstig av hårdgjord yta anläggs. Vidare är antalet parkeringsplatser vid Lursjöbaden begränsade. Vid varma sommardagar är besökstrycket högt, vilket skapar en besvärlig trafiksituation. Genom att utöka antalet parkeringar förbättras situationen något. Slutligen är skicket och

tillgängligheten vid Lursjöbadens allmänna toalett relativt ålderstiget och dåligt.

En uppfräschning och tillgänglighetsanpassning är därför önskvärt.

Den totala kostnaden för ovanstående åtgärder beräknas preliminärt till 600 000 kr. Finansiering föreslås sker genom att ianspråkta avsatt budget för åtgärder vid Lursjöbaden.

Sändlista: tekniska nämnden, Hästveda servicekontor, Martin Persson,

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

52(58)

(53)

,,,,,,,,,,

SAI\1MANTilÄDESPROTOKOLL

I

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 24

0

Atgärder Vedhyggegård 1 (Tyringe)

Beslut

• Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att avsätta 2 miljoner kronor till tekniska nämnden för marksanering av fastigheten Vedhygge gård 1.

• Att finansiering sker via upplåning. Ernst Herslow (FV) deltar inte i beslutet.

Yrkande

Per-Akc Purk (V) yrkar bifall till förslaget Bakgrund

Besluts förslag

• Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att avsätta 2 miljoner kronor till tekniska nämnden för marksanering av fastigheten Vedhygge gård 1.

• Att finansiering sker via upplåning. Beskrivning av ärendet

I samband med byggnation av multihallen i Tyringe genomfördes marksanering av Vedhyggegård 2. Det konstaterades då att även intilliggande fastighet,

Vedhyggegård 1, innehöll spår av samma fyllnadsmaterial som schaktats bort från saneringsplatsen vid Vedhyggegård 2. Med anledning av detta beslutades, i samråd med miljökontoret, att genomföra en utökad miljöteknisk markundersökning av marken vid Vedhyggegård 1. Resultatet av underökningen innebar att man identifierade föroreningar av PAH-H, PAH-M, Arsenik, Kvicksilver och Zink

med exponeringsrisk och därtill risk för negativ inverkan mot människors hälsa.

Eftersom V edhyggeskolan är belägen på fastigheten kan en exponeringsrisk antas föreligga för barn som vistas där. Vid en av provborrningspunkterna i ett område

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Justering Utdraget bestyrkes

53(58)

(54)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

med sand kan man eventuellt tänka sig att barn skulle kunna gräva ner till område där föroreningar påträffats.

För att undanröja riskerna för människors hälsa föreslås att marklagret ner till 1 meters djup avlägsnas inom ett område på 25 x 25 meter och ersätts med oförorenade massor.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Förslaget innebär att åtgärder genomförs för att minska en konstaterad risk för människors hälsa, vilket är positivt för samhället som sådant och för

verksamhetens brukare.

Däremot innebär åtgärderna att skolgården under saneringsarbetet kommer att spärras av. Detta har således under en begränsad tid att ha en negativ inverkan på möjligheten till utevistelse för skolbarnen.

Barnperspektivet

Åtgärderna syftar till att skapa en bra miljö för barn som vistas i skolområdet.

Miljökonsekvenser

Åtgärderna genomförs för att skapa en bättre miljö.

Facklig samverkan Ej aktuellt.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna beräknas preliminärt uppgå till 2 miljoner kronor.

Detta omfattar schaktning och borttransportering av förorenade massor till godkänd mottagare samt nedmontering och återställande av mark och lekutrustning.

Beslutsunderlag

• Konsultrapport, Miljöteknisk undersökning av Vedhyggegård 1

sändlista: tekniska nämnden

Tekniska nämnden arbetsutskottet

'"''·"~

Utdraget bestyrkes

54(58)

(55)

,,,,,,,,,,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§25

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Verksamhetsberättelse för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2016

Beslut

• Föreslå tekniska nämnden godkänna verksamhetsberättelse för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2016

Bakgrund

Beslutsförslag

• Föreslå tekniska nämnden godkänna verksamhetsberättelse för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2016

Beskrivning av ärendet

Arbetsgruppens målsättning är:

"Upprätta fiirslag till både kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i l:t1!Jagö'n"

Historik:

Tekniska utskottet (nuvarande tekniska nämnden) beslutade 2013-11-27 § 90 att Finjasjöarbetsgrupp bildas enligt följande:

Kommunledningskontorets tekniska avdelning 2 representanter (tekniska förvaltningen fr.o.m. 2015-01-01)

Miljökontoret 1 representant

Hässleholms Vatten AB 1 representant Finjasjöns Fiskevårdsområde 1 representant Finjasjöns Fiskevårdsförening 1 representant

Tekniska utskottet representeras av 1 kontaktperson (tekniska nämnden fr.o.m.

2015-01-01)

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Utdraget bestyrkes

55(58)

(56)

,,. ,,. ,,. ,,. ,,.

Hässleholms I

kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

• Verksamhetsberättelse för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2016

sändlista: tekniska nämnden

Tekniska nämnden arbetsutskottet

J " s t e r i ~ Utdraget bestyrkes

56(58)

(57)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

§ 26

Verksamhetsplan för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2017

Beslut

• Föreslå tekniska nämnden godkänna verksamhetsplan för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2017

Bakgrund

Besluts förslag

• Föreslå tekniska nämnden godkänna verksamhetsplan för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2017

Beskrivning av ärendet

Arbetsgruppens målsättning är:

"Upprätta fo"rslag till både kort-och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och iJ'ka vattenkvaliteten i Fit!)'agö.,1"

Historik:

Tekniska utskottet (nuvarande tekniska nämnden) beslutade 2013-11-27 § 90 att Finjasjöarbetsgrupp bildas enligt följande:

Kommunledningskontorets tekniska avdelning 2 representanter (tekniska förvaltningen fr.o.m. 2015-01-01)

Miljökontoret 1 representant

Hässleholms Vatten AB 1 representant Finjasjöns Fiskevårdsområde 1 representant Finjasjöns Fiskevårdsförening 1 representant

Tekniska utskottet representeras av 1 kontaktperson (tekniska nämnden fr.o.m.

2015-01-01)

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Justering Utdraget bestyrkas

57(58)

(58)

v itn:, v v

~ ~

Hässleholms kommun

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Beslutsunderlag

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-17

• Verksamhetsplan för Finjasjöarbetsgruppen gällande 2017

sändlista: tekniska nämnden

Tekniska nämnden arbetsutskottet

J"steriag

lo

Utdraget bestyrkes

58(58)

Figure

Updating...

References

Related subjects :