Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande. Christina Magnusson (s) Socialnämnden

Full text

(1)

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL

Omsorgsförvaltningen LSS-rådet 2008-02-05

Tid kl. 18.00 – 19.30

Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning § 1-11

Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande Jean Welander (mp) Omsorgsnämnden Christina Magnusson (s) Socialnämnden Karl-Gustav Kyrk (s) Socialnämnden

Cecilia Strömberg (s) Barn- och ungdomsnämnden Karin Karlsson (kd) Kalmarsunds Gymnasieförbund

Göran Stridsberg FUB

Gun-Liz Håkansson FUB

Marie Thorstensson FUB

Ulla Spong Föreningen Attention

Eva Ekström Föreningen Autism (FA)

Cecilia Frid Omsorgsförvaltningen

UllaBritt Söderström Omsorgsförvaltningen

Sekreterare UllaBritt Söderström

Justerat Steve Sjögren Ulla Spong

Ordförande

§ 1 Inledning

(2)

Ordföranden inleder dagens LSS-råd med att hälsa alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Beslut LSS-rådet utser Ulla Spong att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föredragningslista

Under övriga ärenden anmäler Ulla Spong ett ärende; Fritidssamordning.

Beslut Med tillägg av ovanstående ärende under punkten övriga ärenden, godkänner LSS-rådet den föreslagna dagordningen.

§ 4 Rättelse av närvaro i protokoll 2007-05-29

LSS-rådets sekreterare UllaBritt Söderström upplyser om att Karin Karlssons namn hade fallit bort bland närvarande i LSS-rådets protokoll för 2007-05-29. UllaBritt föreslår därför att en rättelse och tillägg görs med Karins namn bland närvarande i detta protokoll eftersom Karin faktiskt var närvarande då.

Beslut Rättelse görs i LSS-rådets protokoll 2007-05-29 med tillägget Karin Karlsson bland närvarande.

§ 5 Ny ledamot

Eva Ekström, ny ledamot och ersättare för Föreningen Autism (FA) hälsas välkommen. Eva ger en kort presentation av sig själv. Därefter följer en presentationsrunda av övriga närvarande vid dagens LSS-råd.

§ 6 Kompetensutvecklingsplan 2008 för baspersonal inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet

FUB, genom Göran Stridsberg, undrar hur kompetensutvecklingsplanen ser ut det närmaste året för personal inom LSS. Det är inte bra att spara på utbildning och kompetensutveckling, menar Göran.

Cecilia Frid upplyser om att verksamheten inte ska spara genom att dra in alla kompetensutvecklingspengar. Cecilia ger följande information om kompetensutvecklingsplanen för 2008.

Under närmsta halvåret ska dokumentationsutbildning genomföras för all personal inom LSS vilket leder till en kvalitetshöjning i verksamheten, menar Cecilia.

(3)

Det finns alltid lite pengar avsatt för utbildning i hot och våld om så behövs för någon av enheterna.

För tillsvidareanställd personal planeras en utbildning i strukturerat arbetssätt med en tydliggörande pedagogik som förebygger mycket hot- och våldssituationer. Finansieringen av denna utbildning är dock inte klar än.

Ytterligare en utbildning, en valideringskurs motsvarande 350

gymnasiepoäng, planeras för att höja grundkompetensen hos personal som tillhör fackförbundet Kommunal och som inte har någon utbildning eller endast har de gamla utbildningarna inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Kommunal satsar 50 tkr för denna kompetenshöjning under förutsättning att arbetsgivaren satsar lika mycket. Cecilia hoppas nu på klartecken från arbetsgivaren för att kunna påbörja utbildningen så snart som möjligt.

Beslut LSS-rådet antecknar synpunkterna och informationen till protokollet.

§ 7 Arbetstidslagen får inte hindra semesterresor för boende i gruppbostäder

FUB, genom Göran Stridsberg, anser att arbetstidslagen med dess 11- timmarsregel inte får utgöra hinder för semesterresor för

funktionshindrade personer som bor i kommunens gruppbostäder, vilket var fallet sommaren 2007. Det är en organisatorisk fråga hur man löser det här, menar han.

Cecilia Frid instämmer i att detta är en organisationsfråga. Hon förklarar att det rådde en osäkerhet i början när arbetstidslagen trädde i kraft om hur mycket man exempelvis kunde tänja på gränserna. Därför gjordes kortare resor istället. Nu är man mer insatt i hur arbetstidslagen kan tillämpas och förhoppningsvis blir det lite bättre denna sommar. Man måste ändå skicka med fler personal nu vid resor med övernattning och ordna separata övernattningsrum för personalen.

Beslut LSS-rådet antecknar synpunkterna och informationen till protokollet.

§ 8 Budget och verksamhetsplanering 2008

Cecilia Frid ger följande information om budget och verksamhetsplanering för 2008.

LSS-verksamheten har fått 13 milj. 150 tkr för volymökningar. Trots det blir det svårt att få pengarna att räcka till och man tittar på olika

organisatoriska lösningar för att få ut mer för pengarna. Hela kommunens ekonomi är kärv just nu.

(4)

Nytt gruppboende som troligtvis kommer att benämnas Fritidsstaden öppnar i augusti vid norra Vimpeltorpet.

En fortsatt utökning sker av servicebostäder. Bland annat öppnar en ny servicebostad för personer med Aspergers syndrom i Vasallparken under november månad. I detta sammanhang tipsar Eva Ekström om Västerviks satsning med caféverksamhet som sysselsättning för personer med

Aspergers syndrom. Cecilia svarar med att många personer med Aspergers syndrom i Kalmar har sin sysselsättning i individuella placeringar, vilket fungerar mycket bra för dessa.

På fråga från Göran Stridsberg vad som händer med dagliga verksamheten för personer med autism på Engelska vägen som planerats flytta till

Stensöområdet, förklarar Cecilia att denna flytt tyvärr får ställas in eftersom de tänkta lokalerna inte längre är disponibla. Därför är nu verksamheten på jakt efter andra lokaler.

Beslut LSS-rådet antecknar informationen till protokollet.

§ 9 Omsorgsförvaltningens pågående arbeten med riktlinjer

UllaBritt Söderström informerar om omsorgsförvaltningens pågående arbete med att ta fram riktlinjer för genomförandet av insatserna

ledsagarservice, korttidsvistelse i form av korttidshem samt bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Göran Stridsberg förklarar att ordet riktlinjer är oroväckande med tanke på Länsstyrelsernas granskning av kommunernas riktlinjer och med risk för att riktlinjerna begränsar, vilket i sin tur försvårar möjligheten och rätten till ett gott och självständigt liv för dem som har ett omfattande

funktionshinder.

UllaBritt förklarar att riktlinjerna är tänkta som ett stöd för personal som arbetar i verksamheten samt för att informera om vad som gäller vid genomförandet av respektive insats. På omsorgsförvaltningen är man väl medveten om att inga begränsningar får göras i riktlinjer för insatser enligt LSS. Omsorgsnämnden fattade beslut i december 2007 om att ta bort begränsningar som fanns i riktlinjer.

På fråga om skillnaden mellan insatserna korttidstillsyn och korttidsboende, förklarar Cecilia Frid att

- enligt LSS är insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar. Enligt skollagen ska kommunen bedriva förskole- och fritidsverksamhet för skolpliktiga barn till och med 12 års ålder. Omsorgsförvaltningen köper dessa insatser av såväl barn- och ungdomsnämnden som av kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.

(5)

- korttidsboende enligt LSS innebär att en funktionshindrad tillfälligt får vistas på ett korttidshem, hos en familj eller delta i en lägerverksamhet.

Härigenom ska anhöriga kunna få utrymme för avkoppling och den funktionshindrade få möjlighet till miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen.

Synpunkter framkommer från Göran Stridsberg att tillgången till ledsagare begränsar kultur- och fritidsverksamheten i bostad med särskild service.

Eva Ekström lägger fram synpunkter kring korttidstillsynen före och efter skolan samt skolsituationen för barn och ungdomar som har

funktionshinder och särskilda behov. Hon menar att trenden i samhället att integrera dessa barn och ungdomar i vanliga skolan inte alltid är gynnsam, allra minst för barn och ungdomar med autism.

Föreningen Autism kommer att skicka skrivelse med anledning av denna problematik, till både omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden.

Eva lägger fram önskemål om att koncentration läggs på följande frågor under nästkommande LSS-råd:

- Korttidstillsyn/fritidstillsyn kontra korttidshem

- Nuvarande skolsituation är inte en optimal lösning för barn och ungdomar med autism. Depression och beteendestörningar kan bli resultatet hos dessa när skolsituationen inte fungerar för dem, menar Eva.

Övriga representerade brukarorganisationer bekräftar att något måste göras åt det här. Hela familjen mår dåligt när barn och syskon med

funktionshinder inte mår bra för att han eller hon inte har det bra i skolan.

De framhöll också att man måste ta hänsyn till den samhällsekonomiska aspekten i dessa frågor.

Beslut LSS-rådet antecknar informationen samt synpunkter och önskemål till protokollet.

§ 10 Fritidssamordning

Föreningen Attention, genom Ulla Spong, menar att tillgång till och information om fritids- och kulturverksamheter blir idag väldigt slumpmässig eftersom det inte finns någon samordnare för det här i

Kalmar kommun. Till landstingets fritidsamordnare får man inte vända sig som enskild individ. Landstingets fritidsamordnare erbjuder sig däremot att vara nätverkssammanhållande och ge utbildning m.m.

Ulla berättar hur kommunerna Nybro, Emmaboda och Torsås arbetar i nätverk med fritids- och kulturverksamhet. Där har man en personal på varje boende som samordnar fritids- och kulturverksamhet med

landstingets fritidsamordnare.

(6)

Cecilia Frid berättar att varje gruppboende i Kalmar har en personal som ansvarar för fritids- och kulturverksamhet men hon ser att de kan vara mindre bra på att samordna med andra.

Cecilia informerar också om att inom Kalmar kommun är en arbetsgrupp tillsatt för att bl. a. öka tillgängligheten till fritids- och kulturaktiviteter för personer med funktionshinder. Arbetsgruppen består av personal från barn- och ungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Göran Stridsberg anser att brukarorganisationerna bör få medverka på något sätt med sina kunskaper i arbetsgruppen arbete.

Ulla Spong informerar om att Studiefrämjandet har ett utbud av fritids- och kulturaktiviteter att erbjuda.

Beslut Cecilia Frid förmedlar önskemål om brukarorganisationernas medverkan till arbetsgruppen som arbetar med tillgänglighet av fritids- och

kulturaktiviteter. Arbetsgruppen ska bjudas in till LSS-rådet för att rapportera om sitt arbete.

§ 11 Avslutning

Ordföranden förklarar dagens LSS-råd avslutat.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :