• No results found

Upprättande av ett öppet arkiv vid Högskolan i Halmstad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Upprättande av ett öppet arkiv vid Högskolan i Halmstad"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

This is the published version of a paper published in Infotrend: nordisk tidskrift för informationsspecialister.

Citation for the original published paper (version of record):

Bergvall, P. (2009)

Upprättande av ett öppet arkiv vid Högskolan i Halmstad.

Infotrend: nordisk tidskrift för informationsspecialister, 64(1): 18-22

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-26894

(2)

Setting up an open archive at Halmstad University

At Halmstad University we got off to a very slow start when it came to self-archiving of our scientific publications.

Because of the library’s involvement in the management of student papers, it was a fairly simple process to move from the storage of bibliographic data to fulltext archiving of these papers; however, it was a completely different matter with research publications.

There was nothing to build on as no data- base or collection of any sort existed of the research output. Thus we had to start from scratch, which meant convincing researchers, the heads of research departments and others of the potential benefits of setting up an open archive.

Despite intensive lobbying from the library, it was only after a decision made by the Head of the University, stipulating that all resear- chers were responsible for registering their publications in the system, that we expe- rienced an increased activity in terms of regist- rations and questions concerning self-archi- ving.

This confirmed, what we had already heard from other experiences, that although it would be good if the researchers could see the bene-

fits of voluntarily registering their publications, some sort of mandate was still necessary to get things in motion.

As however the decision did not mandate fulltext archiving, this has led to a system containing very few fulltext documents. The coming challenge lies in increasing the amount of fulltext in the system, and in particular, of refereed scientific articles.

Högskolan i Halmstad var sent ute med elek- tronisk publicering av uppsatser och ett öppet arkiv för vetenskapliga publikationer. Så sent som 2006 publicerade högskolan fortfarande varken uppsatser eller forskningspublikatio- ner i fulltext. För uppsatser fanns en Filema- kerlösning, som biblioteket hade byggt och som användes för registrering av bibliografiska uppgifter. Denna databas var sökbar på web- ben och användes också av arkivet som arkive- ringssystem.

Under 2005 hade dock högskolebibliote- ket börjat titta på alternativa system för full- textpublicering som skulle kunna ersätta File- makerdatabasen. Det fanns flera skäl till byte av system. Ett var att flertalet lärosäten publi- cerade uppsatser i fulltext. Ett annat var att vi ville rationalisera bort hanteringen av tryckta uppsatser i biblioteket. Men det viktigaste var

Upprättande av ett öppet arkiv vid Högskolan i

Halmstad

Patrik Bergvall

Patrik Bergvall arbe- tar som IT-bibliotekarie på högskolebiblioteket i Halmstad och ansvarar för underhåll, utveckling och administration av bibliote- kets elektroniska resurser.

På senare år har han även arbetat med att få igång den vetenskapliga publi- ceringen vid högskolan.

(3)

att förbättra servicen till studenterna, som kunde få flänga över hela campus för att få tag i en uppsats. Om vi inte hade den fick de gå till sin institution, som eventuellt kunde ha ett exemplar och om så inte var fallet begära upp ett exemplar från arkivet.

Initialt fanns inga tankar på att inkludera forskningspublikationer i det nya systemet, men i juni 2006 antog högskolestyrelsen en policy som innebar att högskolan skulle upp- rätta en databas över sin vetenskapliga publi- cering och att biblioteket i samråd med IT- avdelningen skulle ansvara för driften.1

När den nya policyn antogs hade vi redan installerat ett nytt system för registrering av uppsatser och hade också gjort långtgående tester av det. Vi började nu undersöka om det gick att använda samma system för uppsatser och forskningspublikationer. Det kändes inte särskilt lockande att sitta med flera olika sys- tem och vi såg också att trenden var att man använde samma system för båda publikations- typerna.

Val av system

Att ringa in tänkbara system var inte svårt.

Som vi såg det fanns det tre att välja mellan:

det kommersiella systemet DiVA med många användare i Sverige samt open source-syste- men Eprints och DSpace.

Vi valde DSpace. DSpace var ett nytt sys- tem medan Eprints vid det här laget hade gan- ska många år på nacken. Många som använde Eprints planerade också att byta till DSpace.

DSpace hade dessutom ett tilltalande upplägg med strukturering av material i ”communi- ties” och ”collections” samt ett arbetsflödes- system som medgav bra kontroll av registrerat material.

Att vi valde bort DiVA hade ingenting med systemets beskaffenhet att göra utan be-

rodde helt på det höga priset. DiVA rymdes inte inom vår budget.

Vid den tidpunkten var det för oss inte heller något alternativ att gå igenom den tröga process som det skulle ha inneburit att försöka övertyga beslutande organ om att inköp av ett nytt system borde vara en högskolegemensam angelägenhet och att biblioteket därför borde få extra medel för att köpa in systemet, en pro- cess som vi inte heller visste var den skulle lan- da. Vi ville komma igång så fort som möjligt.

Istället valde vi strategin att få igång en väl fungerande registrering av uppsatser och att även börja registrera forskningspublikationer.

Vi såg exemplets makt som det bästa sättet att övertyga berörda parter på högskolan om att det är en verksamhet som är viktig för högsko- lan och på så sätt faktiskt snabba på processen.

Implementering av systemet Uppsatser

Eftersom vi redan hade fungerande rutiner kring uppsatsregistreringen såg vi inte bytet av system som något större problem. Studen- terna skulle liksom tidigare själva registrera si- na uppsatser, men med den skillnaden att nu skulle de även ladda upp fulltexten.

Vi kallade till oss institutionssektions- sekreterarna och arkivpersonalen, som var de som primärt berördes av förändringarna. Ar- kivpersonalen var från början tveksam till möjligheten att använda DSpace som under- lag för arkivering. I och med att varje post som blir godkänd i systemet får ett unikt ID, ett så kallat handle-ID, och att arkivet kunde använda detta ID i sin arkivering såg man dock i slutänden inga hinder för att byta sys- tem. Att man i förlängningen, i takt med att fulltextpubliceringen kom igång, skulle få äg- na mindre tid till att plocka fram uppsatser åt studenter såg man också som något positivt.

1 Policy för vetenskaplig informationsförsörjning för Högskolan i Halmstad <http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/E96C5A7B5182403E.pdf >

(4)

Det fanns också en tveksamhet bland in- stitutionssekreterarna. Några tyckte att det var onödigt att byta från ett system som fungera- de. Vi lyckades dock övertyga även institu- tionssekreterarna om att det nya systemet skulle göra både kontrollförfarandet och redi- geringen av poster enklare.

För det mesta används två steg i arbetsflö- desprocessen. Studenten registrerar sin upp- sats i HUSA och lämnar samtidigt in ett tryckt exemplar till sin institution. En institu- tionssekreterare kontrollerar registreringen i HUSA mot det tryckta exemplaret, skickar ner det tryckta exemplaret till arkivet och god- känner uppsatsen i HUSA. Arkivet gör ytterli- gare en kontroll och godkänner slutligen upp- satsen för inkludering i HUSA. Uppsatsen får då sitt unika handle-ID som arkivet använder för arkivering av det tryckta exemplaret. En del utbildningar använder tre steg. Skillnaden är då att examinatorn i ett första steg godkän- ner uppsatsen för vidare hantering i systemet.

Idag använder samtliga institutioner syste- met och alla studenter ska registrera sin upp- sats. Upphovsrätten gör att vi juridiskt inte kan tvinga studenterna att registrera sina upp- satser i fulltext i ett öppet arkiv. Därför finns det inte heller ett skrivet beslut att så skall ske men alla institutioner kommunicerar det bud- skapet. Än så länge har vi inte stött på några problem med studenter som inte vill registrera sin uppsats. Ett problem är däremot examens- arbeten som skrivs på uppdrag av olika före- tag, eftersom företagen oftast inte vill att upp- satserna ska bli tillgängliga online.

Forskningspublikationer

Samtidigt som vi bestämde oss för att använda DSpace för forskningspublikationer beslutade vi att också använda det för rent bibliografiska poster. Även om DSpace är designat för full-

textpublicering kan man via en plugin upphä- va kravet att ladda upp en fil vid registrering.

Att få igång en strukturerad publicering av forskningspublikationer var inte alls lika en- kelt som med uppsatserna. Det fanns varken någon sådan publiceringstradition på högsko- lan eller något konkret beslut. Det som fanns var det redan nämnda policydokument för ve- tenskaplig informationsförsörjning från 2006 som sa: ”Tillgång till vetenskaplig informa- tion är en strategiskt viktig fråga för hela Hög- skolan. Vetenskaplig information ska göras tillgänglig för Högskolans studenter och per- sonal, och det vetenskapliga material som Högskolan producerar ska göras tillgängligt för den övriga akademiska världen och för allmänheten.”2

Vi gick vid upprepade tillfällen ut och in- formerade sektionerna om fördelarna med att registrera forskningspublikationerna i ett öp- pet arkiv. Några av argumenten var:

• att det kunde vara bra ur ett marknadsfö- ringsperspektiv för högskolan som helhet med en samlad ingång till den vetenskap- liga publiceringen,

• att det ger den enskilde forskaren ökad synlighet genom bättre indexering i gene- rella sökmotorer och centrala söktjänster för vetenskapligt material, såsom Oaister, ArXiv etcetera,

• att ökad synlighet i förlängningen kan ge ökad citering och

• att ett gemensamt system ger minskat ad- ministrativt arbete med att sammanställa olika publikationslistor genom att man kan göra uttag ur systemet.

Trots argumenten var entusiasmen bland fors- karna måttlig och det var få som ville regist- rera sina publikationer. Ett av flera skäl som

2 Policy för vetenskaplig informationsförsörjning för Högskolan i Halmstad <http://dokumentarkiv.hh.se/

hh_files/E96C5A7B5182403E.pdf >

(5)

angavs var att de redan hade lagt ut sina pu- blikationer på den egna hemsidan och att de inte ville göra om samma jobb en gång till.

Kontentan av alla motargument var i princip att de inte hade tid.

De få forskare som frivilligt började lägga in sina publikationer var oftast även knutna till andra lärosäten som arbetat med öppna ar- kiv under en längre tid och där det var en na- turlig del av forskarens vardag.

Vi insåg rätt tidigt att så länge registrering av publikationer enbart berodde på den en- skilde forskarens egen vilja skulle de allt som oftast lysa med sin frånvaro. Vi började därför själva lägga in material samtidigt som vi fort- satte att lobba för HUSA ute på sektionerna, bland forskarna, gentemot cheferna för forsk- ningsnämnderna, etcetera.

Under 2007 kunde vi märka en gradvis förändring av attityderna till HUSA och en ökad förståelse för vikten av att ha någon form av publikationsdatabas över den vetenskapliga publiceringen vid Högskolan i Halmstad. I slutet av 2007 kom en definitiv vändpunkt då vi fick med oss cheferna för forskningsnämn- derna som i sin tur fick med sig högskolans styrelse. I maj 2008 kom ett rektorsbeslut som fastslog att ”alla forskare verksamma vid Hög- skolan i Halmstad är skyldiga att tillse att de- ras publicerade vetenskapliga material sedan 1 januari 2002 registreras elektroniskt i HUSA, högskolans publiceringsdatabas.”3

Sedan beslutet var taget tog det inte lång tid innan registreringar och frågor kring syste- met från forskare ökade. Att systemet också ska användas för att göra uttag som ligger till grund för medelstilldelning hade förmodligen en stor inverkan.

I HUSA är forskningspublikationerna hie- rarkiskt strukturerade i enlighet med högsko- lans olika forskningsmiljöer. Allt för att stärka profileringen av dessa.

Även för forskningspublikationerna an- vänds det inbyggda arbetsflödessystemet i HUSA. För att få så god kvalitet som möjligt på posterna granskas det material forskarna lägger in av biblioteket.

Kommande utmaningar

Även om vi har fått igång en registrering av forskningsresultat är vi långt ifrån att prak- tisera något som liknar open access, vilket är själva grundtanken med dessa typer av system.

Det flesta registreringarna är enbart bibliogra- fiska och de få parallellpubliceringar som finns är för det mesta inte vetenskapligt granskade artiklar, detta trots formuleringar i rektorsbe- slutet som:

• ”det publicerade vetenskapliga materia- let bör, i den mån det är juridiskt möjligt, även publiceras i fulltext.”4

• ”Högskolan ska medverka till en friare till- gång till vetenskaplig information. ”Open access” stöds av Högskolan i Halmstad /…/ Högskolans forskare uppmanas att, när så är juridiskt möjligt, deponera en ko- pia av varje publicerad artikel i detta arkiv /…/ Högskolans forskare ska därutöver uppmuntras att publicera sin forskning i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när lämplig sådan existerar.”5

Att det är lätt att få in registreringar i systemet men svårt att få in fulltexter beror givetvis på att det ena är tvunget och det andra frivilligt.

3 Beslut om anvisningar rörande elektronisk registrering av högskolans vetenskapliga publicering <http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/4A96295B185749FE.pdf>

4 Beslut om anvisningar rörande elektronisk registrering av högskolans vetenskapliga publicering <http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/4A96295B185749FE.pdf>

5 Policy för vetenskaplig informationsförsörjning för Högskolan i Halmstad <http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/E96C5A7B5182403E.pdf > (12 Jan. 2009).

(6)

Vi kan kräva att forskaren registrerar biblio- grafiska uppgifter men har svårare att kräva uppladdning av fulltexten, eftersom de upp- hovsrättsliga förutsättningarna är minst sagt snåriga och i vissa fall gör det omöjligt.

Det var också huvudskälet till att registre- ringar ska gå via biblioteket för granskning.

Om vi inte kan ge omvärlden direkt tillgång till fulltexten måste vi åtminstone ge den så goda förutsättningar som möjligt att få tag i dokumentet med utgångspunkt i metadatan.

Ett annat problem är hanteringen av ”grå litteratur”, vanligen konferensartiklar. Be- skrivningen av dessa är ofta undermålig och de kan vara svåra att belägga, vilket gör dem tidskrävande ur granskningssynpunkt. Än mer problematiskt blir det när dessa doku- ment inte åtföljs av fulltext.

Utmaningen för biblioteket är att försöka ändra på detta. För det krävs:

• internutbildning av bibliotekspersonalen i upphovsrätt,

• riktad information till forskarna om upp- hovsrätt i förhållande självarkivering,

• information om de verktyg som finns för att kontrollera om man kan parallellpubli- cera, Sherpa/Romeo6, och för att säkerstäl- la att man behåller rätten till parallellpu- blicering, SPARC Author Addendum7 och

• ytterligare information om möjligheterna

att välja den ’gyllene vägen’ och publicera sig via olika open access-förlag.

Vi ställer krav på forskarna att de ska registrera sina alster i HUSA. Det är enbart rimligt att de har rätt att ställa motkrav på systemet, vil- ket de också gör.

Ett önskemål är möjlighet att exportera till olika format, vilket HUSA saknar. Forskarna vill kunna inkorporera sina registrerade publi- kationer på den egna hemsidan, i bibliografier etcetera. De vill få statistik som HUSA inte kan leverera. De vill kunna berika sina regist- reringar med data via import med hjälp av doi, PubMedID, etcetera.

Ytterligare utmaningar för biblioteket lig- ger i att svara upp till dessa motkrav. Att vi på egen hand skulle kunna utveckla det befintliga systemet ser jag som osannolikt. Det skulle kräva resurser i form av personal, tid och kompetens som helt enkelt inte finns på hög- skolan. För Högskolan i Halmstad är det tro- ligare med ett systembyte.

Inom den närmaste framtiden ser vi Swe- Pub som särskilt angeläget. Vi vill givetvis få med vårt material i denna söktjänst. Utifrån SwePubs ursprungliga metadatamodell såg det mörkt ut för DSpace-instanser att deltaga men med den reviderade modellen bör också vi kunna vara med.

6 < http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

7 Author Rights: Using the SPARC Author Addendum to secure your rights as the author of a journal article < http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml>

References

Related documents

Vid intervjuerna fick de tre pedagogerna svara på frågeställningarna: (1) hur de upplever att barnens konstruktioner och lek ser ut när de har tillgång till olika mängd av

Att anhörigstödjare inte bli erbjudna en stödform som enligt dem inte kan tillgodose deras behov, kan enligt oss vara en möjlig faktor till att de som är yngre än 65 år, män

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som innebär att beslut om utförsäljning av gemensam egendom ska fattas

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Syftet med vår studie är att granska de olika fastighetsbolagen som behandlas i vår uppsats och gå djupare in på vilka parametrar som är viktigast när dessa fastighetsbolag

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att behandla handläggning och godkännande av nyttoparkering. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag (1978:234, 1§)

[r]

All the three used measures, namely oversteering factor, maximum side slip angle and time to stability are larger for the vehicle with the new studded tyres, despite the

En utvecklad global omvärldssamverkan och lärosätets internationella ambitioner är av central betydelse för attrahera spetskompetens och talangfulla internationella studenter, vilka

[r]

• Our case study will deal with the use of three promotional tools (advertising, public relations and printed material) by a tour operator in Sweden: Ving.. The

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förmåga att använda matematik som ett effek•.. tivt redskap i teknik

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökad kunskap och förmåga att använda matematik som ett effektivt redskap i teknik och naturvetenskap.. Efter avslutad kurs

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser utanför matematikområdet och översätta dessa till

I resultatdelen introduceras först de olika slagen av relevans. Jag redogör därefter för: 1) Ämnesrelevans, som baseras på användarens bedömning av ifall informationen handlar om

Vår uppfattning är att Högskolan i Halmstad lyckas bättre med att skapa förutsättningar för de anställda än för studenterna att kombinera arbetet/ studierna med familj men att

Sett till de som angett alternativet att kunna bo kvar på hemorten och vilken hemkommun de angett, är svarsalternativet vanligast förekommande bland studenter från

 Eleven visar på förmåga att lösa problem av olika karaktär och inom flera områden (algebra, geometri, kombinatorik, logik, talteori)..  Eleven visar på kreativ förmåga

kvinnors tillträde till nämnda stats tjänster har emellertid genom dennr atredning sammanknutits med frågar om lönereglering för ifrågavarande lä rartjänster.

Ja, genom nedvärdering av intellekt Ja, pga att blivit dumförklarad av lärare Ja, pga brist på kunskap Ja, pga svårigheter för ämnet Ja, pga ingen tidigare erfarenhet av ämnet Ja,

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2005-07-11. Beloppsgräns för periodiseringar efter denna datum är 25 000 kr.. NOTER TILL RESULTAT- OCH

Ett önskemål är att det i kommande utbildningskatalog anges att en studiegrupp för lärarstudenter är förlagd till Varberg och att denna grupp kommer till stånd om