• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Tereza Venclů Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Tereza Venclů Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Tereza Venclů

Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:

Cílem bakalářské práce bylo pomocí zvolených ukazatelů finanční analýzy posoudit finanční situaci vybraného podniku. Dílčím cílem bylo vypracování SWOT analýzy. Na základě zjištěných výsledků identifikovat vnitřní a vnější faktory, které mají podstatný vliv na vývoj podniku a navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení dané situace.

Jméno vedoucího bakalářské práce: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Jako hrozbu pro společnost uvádíte nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Uveďte, nějaký způsob řešení této hrozby.

2) Slabou stránkou společnosti jsou vysoké ceny. Navrhněte, nějaké možnosti pro společnost, které by vedly ke snížení cen.

3) Společnost vyváží své výrobky do celé řady zemí. Používá nějaký způsob zajištění proti kurzovým rozdílům?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Téma, které si autorka zvolila je velmi aktuální. Sledování a hodnocení finanční situace podniku je v současné praxi považováno za velmi důležitou činnost.

Práce je rozdělena do dvou ucelených částí, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku. Dále uvedla nejčastěji používané klasické ukazatele finanční analýzy k měření finanční výkonnosti. Dále uvádí zdroje vstupních dat, kde se autorka zaměřila na informace získané z účetních výkazů. V závěru teoretické části jsou charakterizovány nejčastěji používané bankrotní, bonitní modely a moderní hodnotové ukazatele výkonnosti – Ekonomicky přidaná hodnota a Trhem přidaná hodnota.

Praktická část je věnována konkrétní společnosti OEZ s. r. o. Analyzovaný podnik autorka popsala z hlediska jeho historického vývoje, jeho činností, včetně vypracování SWOT analýzy. Dále autorka aplikovala metody a principy finanční analýzy za období 2013 - 2015. Veškeré výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy jsou včetně vstupních údajů uvedeny v přehledných tabulkách, grafech a vše je doplněno slovním komentářem. V závěru práce autorka aplikovala Du Pontův rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu.

Závěr práce obsahuje zhodnocení zjištěných výsledků, návrhy a doporučení.

Bakalářská práce je zpracována s logickým sledem kapitol. Práce je vyvážená v poměru popisné a analytické části a je vhodně doplněna obrázky, grafy, vzorci, číselnými údaji a tabulkami.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohu konstatovat, že cíl bakalářské práce a požadavky na ni kladené byly splněny.

Datum: V Liberci 16. 5. 2017 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

References

Related documents

Podle autorek Pavelkové a Knápkové (2012) mezi klíčové faktory, které mají dopad na finanční výkonnost podniku, patří generátory hodnoty, pyramidové

V průběhu zpracovávání své práce pravidelně docházela na předem domluvené konzultace a také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti,

Také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti, která ji poskytla dostatečné množství informací ke zpracování bakalářské práce. Cíl

Hodnota výkonů i jejich podíl na celkových tržbách klesl pouze v roce 2009, kdy tvořily 62,15 % celkových tržeb podniku (absolutně 70 mil. Jejich velikost byla ve výši

Cí|em baka|ářské práce bylo prostřednictvím finančníana|ýzy vyhodnotit finanční situacivybraného podniku v |etech 20L2 až 2015 a na zák|adě této ana|ýzy

K představě o finanční situaci společnosti slouží analýzy poměrových ukazatelů, mezi které se řadí ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě.. Diplomová práce je zaměřena na použití vhodných indikátorů měření výkonnosti ve výrobním podniku a na

Hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit finanční výkonnost a finanční stabilitu vybrané společnosti pomocí zvolených ukazatelů finanční analýzy.

Ve sledovaných obdobích ve vývoji aktiv došlo ke snižování jejich výše, jak je patrné z tabulky 4 a obrázku 3. Nejvyšší hodnoty dosahoval majetek v roce 2012.

14 Ukazatele celkové zadluženosti a podílu vlastních zdrojů na celkovém kapitálu v letech 2003-2005 (v tis.. I z těchto čísel lze vypozorovat příznivý trend,

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci vybraného podniku pomocí zvolených ukazatelů finanční analýzy. Dílčími cíli bylo porovnat výsledné

Poměrová analýza charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů. K dosažení smysluplné interpretace musí být mezi položkami vzájemná

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku a charakterizovala jednotlivé složky finanční výkonnosti (4E), uvedla podstatu finanční

V této kapitole bude provedena horizontální analýza rozvahy, která se zaměří nejdříve na majetkovou strukturu společnosti v Tab.. Stálá aktiva společnosti jsou

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

Účetní výkazy jsou základním zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy. Všechny firmy sestavují pravidelně a povinně dva účetní výkazy, a to: rozvahu a

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

V této části práce je provedena analýza poměrových ukazatelů firmy Maškovka s.r.o. V následující podkapitolách jsou spočítány ukazatele likvidity,

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Pro hodnocení finanční situace podniku byly využity tradiční metody – analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti

Poté se práce věnuje tradičním metodám finanční výkonnosti, kdy nejprve popisuje vstupní informace k finanční analýze, a poté i samotnou analýzu, která je zde

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce

V době, kdy je pro podnik zásadní si udržet tržní podíl na trhu, přizpůsobovat se neustálým změnám na trhu a být konkurenceschopný, tak je stejně důležité