• No results found

Till Finansdepartementet Fi2020/03725/S2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Till Finansdepartementet Fi2020/03725/S2 "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Till Finansdepartementet Fi2020/03725/S2

fi.remissvar@regeringskansliet.se

REMISSYTTRANDE

Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, avstyrker förslaget i promemorian.

Förbundet noterar att utformningen av förslaget inte innebär att Sparbanker i första hand skulle omfattas av skattskyldigheten men anser samtidigt att det är viktigt att ta ställning till förslaget då det aktualiserar frågor av principiell natur.

Syftet med skatten uppges vara att stärka de offentliga finanserna och därigenom skapa utrymme för att klara en framtida finansiell kris. Förbundet anser att

regeringen inte har beskrivit på vilket sätt som stärkandet av de offentliga finanserna skapar sådant utrymme. Såvitt framgår av promemorian kommer skatteintäkterna att användas för att bestrida offentliga kostnader generellt. Det är uppenbarligen inte fråga om att fondera inbetalda skattebelopp, som i händelse av kris skulle kunna ianspråktas utan belastning av annat än just fonden. Förbundet har mot denna bakgrund svårt att se hur det påstådda syftet med förslaget kan korrespondera med utformningen av detsamma.

Det finns i förslaget heller ingen beskrivning av hur stor risken för kriser av det påstådda slaget kan vara för staten och hur stora kostnaderna antas kunna bli i sådana situationer. Det är därför omöjligt att förstå huruvida den föreslagna skattens dimensionering är relevant eller ej. Som ingående belyses i promemorian har redan flera omfattande regelverk genomförts, som har till ändamål att hindra att förluster i institut drabbar andra än institutens ägare och fordringsägare. För samtliga de risker som berörs i promemorian, gäller redan regler baserade på detta ändamål. Förbundet menar bestämt att risker ska motverkas med regler om riskhantering och kapitalkrav.

Beskattning är inte ett sätt att hantera risker på.

Förbundet menar vidare att ett genomförande av förslaget med all säkerhet kommer

leda till att kostnader övervältras på bankkunderna, något som direkt torde påverka

(2)

2

andra delar av landets ekonomi och därigenom påverka de offentliga finanserna negativt.

Förbundet ställer sig slutligen frågande till att den föreslagna skatten inte skulle snedvrida konkurrensen och därmed inte vara i konflikt med EU:s regler om statligt stöd.

Stockholm den 6 november 2020 SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen Bengt Nordström

Verkställande Direktör

References

Related documents

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

När det nya fondtorget är etablerat och det redan finns upphandlade fonder i en viss kategori och en ny upphandling genomförs, anser FI däremot att det är rimligt att den

upphandlingsförfarandet föreslås ändras från ett anslutningsförfarande, där fondförvaltare som uppfyller vissa formella krav fritt kan ansluta sig till fondtorget, till

En uppräkning av kompensationsnivån för förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resurserna både i kommuner med ökande och i kommuner med minskande

Den demografiska ökningen och konsekvens för efterfrågad välfärd kommer att ställa stora krav på modellen för kostnadsutjämningen framöver.. Med bakgrund av detta är

Kharkiv is the second largest city in Ukraine with population of about 1,35 million (200 I), Urban water supply is done mostly from surface water sources (85%of total

Lubricating oil is one of the most important products from petrol industry, by its value, several uses, technical requirements, and developments in its

Även om lärare C menar att det finns dominantackord av många olika slag och att harmonik ibland kan vara mycket avancerat säger hon samtidigt att detta kan förenklas för eleverna och