Innehållsförteckning 1 1 Produkt beskrivning 1

Full text

(1)

E N G

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

1 Produkt beskrivning 1

1.1 Handhavande och funktioner 1

1.2 Kontraindikationer 2

1.3 Omgivningsförhållanden 2

1.4 Garanti 2

2 Förlkaring av symboler 2

3 Säkerhetsinformation 3

3.1 EMC Tillverkarens Declaration of Conformity 3

3.2 Modifikation och felaktig användning 3

3.3 Viktiga krav 4

3.4 Under användning 4

4 Leveransförklaring 4

5 Produktbeskrivning 5

Framsida 5 Baksida 5

6 Uppstart 6

6.1 Anslut till el 6

6.2 Färdigställande av produkten 6

6.3 Igångsättning av produkten 7

7 Användning 8

7.1 Sätta på och stänga av produkten 8

7.2 Styrning av infiltrationsprocessen 8

7.3 Flexibel slangpump 8

7.4 Funktionskontroll 8

8 Rengöring och Desinfektion 9

8.1 Kontrollenhet och pedal 9

8.2 Slangset, Art. Nr. 6022 9

9 Underhåll 10

9.1 Byta ut kontrollenhetens säkring 10

9.2 Säkerhetsinspektioner 10

9.3 Information om avfall 10

10 Felfunktion och åtgärder 11

11 Reservdelar och ordernummer 11

1 Produkt beskrivning

1.1 Handhavande och funktioner

Dispenser DP 30 är en styrbar pump avsedd för att transportera vätskor. Användningsområdet för Dispenser DP 30 är brett. Produkten används i första hand som infiltrationspump vid avlägsnande av fettvävnad. Med korrekt applikationsmetod är fettlösningsproceduren enkel, säker, kostnadseffektiv och ger optimalt resultat.

Dispenser DP 30 kan användas inom följande områden

• Fettsugning

• Angiografi

• Laparoskopi

• Endodontics

(2)

2 Dispenser DP 30 Operating Instructions, Art. No. 31678, V15/13 Dispenser DP 30 får endast användas av kvalificerad och tränad personal. Användning av Dispenser DP 30 kan orsaka smärta, irritation and svullnad.

1.2 Kontraindikationer

Infiltrationspumpen är inte avsedd för intravaskulär infusion av vätskor. Kontraindikationer kan uppkomma från patientens status eller från anestesi relaterade risker från behandlingen.

Teknisk data för Dispenser DP 30

Volt: --- justerbar: 100 V/ 115 V/ 230 V, 50–60 Hz Säkring, power supply: --- (2 säkringar) T 1 AL 250 V AC Förbrukning: --- 40 VA Volumetric displacement: ---1 – 15 l/h Max. Infusion tryck med stängt slangset: ---2.0 bar Skyddsklass: --- Class II Tillbehör (Tillbehör är slangset med kopplat instrument): ---Type BF Dimensioner (B x D x H): --- 260 x 250 x 110 mm Nettovikt kontrollenhet: --- 2.4 kg Ovanstående beskrivna volym är endast tillgänglig med vätska I form av vatten med instrument tillkopplat.

1.3 Omgivningsförhållanden

Transport och lagring: Operation:

Relativ fuktighet: Max. 90 % Max. 80 %

Temperatur: 0°C till 60°C 10°C till 40°C

Atmosfärstryck: 700 hPa till 1060 hPa 800 hPa till 1060 hPa

1.4 Garanti

Vid köp av Dispensers DP 30 utgår 1-års garanti. Om garantikortet återsänds för registrering senast 4 veckor efter inköp förlängs garantitiden med 6 månader. Förbrukningsartiklar täcks inte av garantin. Felaktig användning, eller bruk av produkten utanför bruksanvisningen friställer Nouvag från ansvar för garantiåtgärd eller övriga reklamationer.

2 Förklaring av symboler

Viktig information Läs bruksanvisningen

Använd ej om förpackningen är skadad Symbol som visar serie nummer med tillverkningsdatum, år/månad)

Varning CE symbol med notified body

Tillverkare Steriliserad med ethylenoxid

Certifierad av Canadian Standards Association (CSA) for Canada and the USA

Elektriska och Elektroniska produkter som har nått slutet på sin service liv och utgör farligt avfall och skall ej slängas

tillsammans med hushållsvaror. Följ lokala avfallsrutiner.

Får ej återanvändas Biohazard

(3)

E N G

3 Säkerhetsinformation

Din säkerhet, säkerheten för ditt arbetslag och förstås för patienten är väldigt viktigt för oss. Håll därför följande information i minnet.

3.1 EMC Tillverkarens Declaration of Conformity

Vänligen observera informationen om elektromagnetisk kombabilitet med följande bruksanvisning.

3.2 Modifikation och felaktig användning

Pedal Symbol som visar artikelnummer

Indikerar pumpens flödesriktning Slangset med fastsatt instrument Type BF tillbehörsdel

Pedal, dammtät och vattentät Symbol indicating the lot number

Tillverkningsdatum Slangset Art. Nr. 6022 är baserad på

Phtalater

Utgångsdatum Slangsetet är latex-fritt

Skyddsklass II

Modifikationer/manipulationer av Dispenser DP 30 och dess tillbehör är inte tillåtet. För uppstådda komplikationer, som resultat av felaktiga modifikationer/manipulationer ger inte tillverkaren något ansvar eller garanti.

(4)

4 Dispenser DP 30 Operating Instructions, Art. No. 31678, V15/13

3.3 Viktiga krav

Dispenser DP 30 skall endast hanteras av kvalificerad och tränad personal.

Felaktig användning eller reparation av produkten, icke följande av instruktioner, frigör Nouvag AG från någon form av ansvar som kan komma från garantifrågor eller andra

reklamationer.

Användningen av tredjeparts produkter är på användarens ansvar.

Funktinalitet eller patientsäkerhet kan ej garanteras med tredjeparts

produkter.

Före användning av produkten, före start och fora användning, skall användaren kontrollera att produkten och dess tillbehör fungerar , är rengjorda och sterila.

Reparationer får endast utföras av auktoriserad NOUVAG service tekniker.

Säkerställ att inställd elspänning stämmer överens med arbetsplatsens elspänning

Dispenser DP 30 skall endast användas under övervakning av medicinsk personal. Frånvaron av varningssignal för att indikerar felaktighet på pumpen kräver kontinuerlig övervakning av

volyminställningarna på pumpen.

3.4 Under användning

Produkten är ej steril vid leverans.

Vänligen se anvisningar för rengöring på under kapital8.

Använd ej produkten i närheten av eldfängda lösningar!

Vid val av tillbehör skall användaren säkerställa att det är i konfirmation med EN ISO 10993, att den är kompatibel.

Användningen av Dispenser DP 30 till annat än vad den är avsedd för (se avsnitt 1.1) är ej tillåtit.

Ansvaret är helt och hållet användarens.

4 Leveransförklaring

Art. Nr. beskrivning Antal

31678 --- Dispenser DP 30 bruksanvisning på CD-ROM --- 1 st 4180--- Dispenser DP 30 kontrollenhet --- 1 st 6022--- Slangset, sterilt, 4 m, engångs --- 1 st 1770--- Flaskhållare för infusionspåse --- 1 st Elective:

Set Nr. 4186, Dispenser DP 30 kontrollenhet med ON/OFF pedal

1513--- On/Off pedal, IP68 --- 1 st Set Nr. 4187, Dispenser DP 30 kontrollenhet med Vario pedal

1501--- Vario pedal, IP68 --- 1 st

(5)

E N G

1 2

3 4

5 6 8 7

9 10

5 Produktbeskrivning

Framsida

1. Indikatorljus för El On/Off

2. Panel med skalinställning av pumpens leverans 3. Vridknapp för att ställa in pumpens volym 4. Knapp för att öppna pumpens slanghållare 5. Peristaltisk pump

6. Slangset

7. Hållare för infusionspåse 8. Rullklämma

9. Urluftningsventil 10. Infusionspåse

11. ID platta med design, serienummer, information om el och säkringshållare.

12. Koppling för Pedal, produktens baksida 13. Anslutning för Elkontakt

14. Elkontakt med av och på knapp

15. Elkontakt med inställning av nationell spänning

Baksida

12

11 13 14 15

(6)

6 Dispenser DP 30 Operating Instructions, Art. No. 31678, V15/13

6 Uppstart

6.1 Anslut till el

För att förebygga elchock, kan produkten endast anslutas till en jordad kontakt.

Om voltspänningen inte stämmer överens med lokala inställningen skall den grå säkringshållaren ställas in på rätt voltspänning:

A) Stäng av produkten.

B) Ta ur elkontakten.

C) Använd en skruvmejsel för att öppna säkringsluckan.

D) Avlägsna säkringshållaren.

E) Avlägsna den grå säkringshållaren och sätt in den så att den lokala spänningsvolten visas I det lilla fönstret.

F) Skjut in den grå säkringshållaren och stäng säkringshållsren.

G) Kontrollera att rätt spänningsvolt visas I säkringshållaren.

H) Anslut elkontakten till vägguttaget.

6.2 Färdigställande av produkten

1. Placera infusionstativet i hållaren på maskinen ovansida.

2. Anslut pedalens koppling till kopplingen på maskinens baksida.

3. Koppla in slangsetet, (se bilder).

Kontrollera utgångsdatum på slangsetet och att förpackningen är obruten och ej skadad. Användingen av icke sterila slangset kan leda till allvarlig infektion och i extrema fall kan vara dödlig.

När slangsetet sätts in, notera pilarna på slanghållarens som indikerar flödesriktning.

Använd endast Nouvag slangset, annars kan inte funktionen garanteras.

Reglera inte flödet på infusionsvätskan med rullklämman utan med Dispenser DP 30. Inställning av flöde sköts med kontrollenheten och fotpedalen. Säkerställ att flödesklämman är helt öppen.

(7)

E N G

A) Tryck på öppningsknappen för slangfästet (på toppen av kontrollenheten) för att öppna pumpen.

B) Kassetten med de integrerade slangfästena öppnas.

C) Placera slangsetet i slangfästena så att slangändan med infusionsspetsen pekar åt baksidan av pumpen. Kontrollera att slangen är korrekt fastsatt.

D) När slangen är fastsatt, pressa ned kassetten tills du hör ett “klick”.

4. Stick in infusionspetsen i infusionspåsenens membran och häng upp påsen på infusionsstativet.

5. Öppna rullklämman på slangsetet helt.

6. Om det är en semirigid infusionspåse så öppna ventilen på insticksspetsen.

7. Anslut kontrollenheten till elkontakten.

Kontrollera att spänningsvolten överensstämmer med de lokala inställningarna, (i.e. 220 V).

6.3 Igångsättning av produkten

● Placera Dispenser DP 30 och alla andra tillbehör och instrument på en jämn, halkfri yta och kontrollera att du har god tillgång till alla controller.

● Kontrollera att enheten inte störs av omgivande faktorer, inklusive elkabel och slangset.

● Systemet kontrollpanel och infusionspåsen med infiltrationsvätskan skall vara synliga hela tiden.

● Kontrollera att inga föremål kan falla på pedalen.

● Elkontakten på produktens baksida skall hela tiden vara åtkomlig.

A B C D

4. 5. 6.

(8)

8 Dispenser DP 30 Operating Instructions, Art. No. 31678, V15/13

7 Användning

7.1 Sätta på och stänga av produkten

Använd knappen på baksidan märkt med “I/O” för att sätta på eller stänga av produkten.

Produkten skall kunna stängas av när som helst oavsett vilken metod som används för att stänga av den.

Den gröna indikatorlampan på vänster sida lyser när kontrollpanelen är igång, när huvudströmbrytaren sätts på och produkten är klar för att användas.

7.2 Styrning av infiltrationsprocessen

Styrning med ON/OFF pedal

Önskad volym på infiltrationen ställs in med vridknappen. Pumpen startas genom att trycka på ON/OFF pedalen. Volymen kan när som helst ändras med vridknappen.

Styrning med Vario pedal

Maximal volym kan ändras när som helst med vridknappen, även när pedalen trycks ned. Kontroll av volymen med Vario pedal regleras genom att pumpens stalls in på maximal volym och sedan beror volymen på hur hårt pedalen trycks ned.

7.3 Flexibel slangpump

Vrid på vridknappen medurs från OFF positionen. Pumpen startar, vätska flödar från den öppna

slangändan. Genom att vrida knappen mot max värde så kan volymen ökas. Pumpen stoppas omedelbart när knappen till pumpkassetten trycks in och kassetten frigörs.

7.4 Funktionskontroll

Före Dispenser DP 30 startas måste användaren kontrollera att varje komponent är funktionsduglig, fri från defekter, ren, steril och redo att användas. Slangsetet skall överenstämma med rätt flödesrikting, (se 6.2 Färdigställande av produkten) och pumpen skall fungera. Den gröna LED lampan på produkten lyser efter det att produkten sätts på.

Med ON/Off pedal Med Vario pedal

(9)

E N G

8 Rengöring och Desinfektion

Följande punkt är viktig med hänsyn till skötsel av produkten:

● Rengör och desinfektera produkten efter varje behandling.

8.1 Kontrollenhet och pedal

Torka utsidan med godkänt desinfektionsmedel eller 70% isopropylalkohol. Framsidan av kontrollenheten är förseglad med avseende på ovanstående hantering och kan torkas ren.

8.2 Slangset, Art. nr. 6022

● Engångs slangset får ej återanvändas.

● Slangsetet måste kastas efter varje behandling.

● Slangsetet får ej användas om förpackningen är skadad eller öppnad vid kontroll.

● Slangsetet får ej användas om sterildatum har passerats.

● Använd endast Nouvag Slangset med Art. Nr. 6022!

Sterilitet kan ej fgaranteras vid återanvändning av slangset. Materialets egenskaper förändras och felaktig behandling kan uppstå som kan leda till infektion eller patientens död i värsta fall.

(10)

10 Dispenser DP 30 Operating Instructions, Art. No. 31678, V15/13

9 Underhåll

9.1 Byta ut kontrollenhetens säkring

Användare kan själva byta ut trasig säkring på kontrollenheten. Dessa är palcerad på baksidan av enheten i säkringsdosan bredvid elkontakten:

 Stäng av produkten.

 Ta ut elkontakten.

 Öppna säkringsdosan med en skruvmejsel.

 Ersätt den trasiga säkringen T 1 AL 250 V AC.

 Skjut tillbaka säkringshållaren och stäng säkringsdosan.

 Kontrollera spänningsinställningen på säkringsdosan.

 Sätt i elkontakten igen.

1. Säkringsluckans låsmekanism

2. Fönster för kontroll av spänningsinställning (Volt) 3. Säkringslucka

4. Säkring 1 5. Säkring 2

9.2 Säkerhetsinspektioner

Säkerhetsinspektionen (STK) är en periodisk inspektion av Dispenser DP 30. Målet med denna mätning är att säkerställa att ev. felaktigheter på produkten som kan riskera personal, patienter, användare är

identifierade i god tid.

En inspektionsintervall på 2 år gäller för Dispenser DP 30.

NOUVAG AG erbjuder säkerhetskontroll för sina kunder. Adresser finner ni I tillägg till dena bruksanvisning under “Service centers”. För ytterligare information vänligen kontakt vår tekniska serviceavdelning.

Ytterligare international service center är listade på Nouvag hemsida:

www.nouvag.com > Service > Service centers

9.3 Information om avfall

När produkten skall slängas, eller delar och tillbehör, måste de regler som styrs av lag utföras.

För att säkerställa miljöskydd, kan gamla produkter återlämnas till återförsäljaren eller tillverkaren.

Kontaminerade engångs Slangset slängs enligt de regler som gäller hos respektive kund.

Vänligen kontrollera ev. specifika nationella regler.

När produktens komponenter eller tillbehör skall slängas, vänligen utför detta enligt de regler som gäller nationellt.

Med miljöhänsyn kan gamla produkter returneras till återförsäljaren eller tillverkaren.

1 2 3 4 5

(11)

E N G

10 Felfunktion och åtgärder

Felfunktion Orsak LÖsning Hänvisning till

bruksanvsining Produkten fungerar inte

(Indikatorlampan lyser inte)

Kontrollenheten är inte påslagen

Tryck på pumpen genom att trycka in knappen med

“I/O” till “I”

7.1 Sätt på och stänga av pumpen

Elkontakt inte isatt Anslut kontrollenheten till elkontakt

6.1. Anslut till el

Felaktig inställning på spanning (Volt)

Kontrollera enhetens spanning (Volt)

6.1. Anslut till el

Felaktig säkring Replace the fuse 9.1 Byta ut kontrollenhetens säkring

Pumpen fungerar inte (Indikatorlampan lyser)

Vridknappen är får lågt inställd eller står på “Off”

Öka pumpens förmåga genom att vrida på knappen mot max

7.2 Styrning av

infiltrationsprocessen

Slangsetet felaktigt insatt Insert tubing set correctly (note the direction)

6.2 Färdigställande av produkten

Felaktig operation Check operating instructions

6.2 Färdigställande av produkten

Pedal är inte nedpressad Tryck på pedalen 7.2 Styrning av infiltrationprocessen Rullklämman stängd Öppna slangklämman helt 6.2 Färdigställande av

produkten Pedal doesn’t work

(Indicator light is on)

Pedalen är inte ansluten Anslut pedalen via kopplingen på produktens baksida

5.0 Produktbeskrivning 6.2 Färdigställande av

produkten Felaktig hantering Kontrollera

bruksanvisningen

7.2 Styrning av infiltrationprocessen 6.2 Färdigställande av

produkten

Om problemet inte kan lösas, vänligen kontakta din återförsäljare elle ren auktoriserad servicecenter.

Adresserna hittar du i tillägg till bruksanvisningen, under Service..

11 Reservdelar och ordernummer

Accessories Art. Nr.

ON/OFF pedal, IP68 --- 1513

Vario pedal, IP68 --- 1501

Infusionsstativ --- 1770

Slangset med insticksspets, rullklämma och Luer Lock, sterilt, 4 m, engångs --- 6022

Bruksanvisning för Dispenser DP 30 på CD-ROM --- 31678*

*En utskriven version av bruksanvisningen finns tillgänglig hos V-TECH AB, gratis.

För att beställa reservdelar eller tillbehör, kontakta vår orderavdelning.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :