MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Full text

(1)

Sekreterare ...

Erik Hansson

Ordförande ... ……….

Malin Thydén-Kärrman (S) Underskrifter

Justerande ... ……….

Björn Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-05

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

...

Underskrift

Övriga närvarande Angelica Johansson (bygglovshandläggare) §§25-29, Stefan Andersson (miljöchef) §§25-44, Tony Ortenlöf (plan- och byggchef) §§29-44, Carolina Storberg (VA- och renhållningschef) §§25-44, Anita Zukanovic (park-, gatu-, och lokalvårdschef) §§25-44, Erik Hansson (nämndsekreterare) §§25-44, Sara Lindberg (ekonom) §§25-31, Magnus Jäderblad (hälsoskyddsinspektör) §§25-44, Bitte Rosén-Nilsson (miljöstrateg) §§25-44, Cecilia Emanuelsson (planarkitekt)

§§29-43

Utses att justera Björn Andersson (C) Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§25-45

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§25 Godkännande av dagordning och val av justerare

§26 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

§27 Intern kontrollplan 2016

§28 Information 2016

§29 Mål- och resursplan 2017-2019

§30 Behovsutredning inför 2017 för samhällsbyggnadsnämnden.

§31 Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av kurser och konferenser”

§32 Reviderad Miljöpolicy för Hylte kommun

§33 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd m m inom Hylte kommun

§34 Redovisning till Länsstyrelsen i Hallands län om när uppdatering av de kommunala riktlinjerna för alkohollagen (SFS 2010:1622) kan ske

§35 Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI, Hyltebruk.

§36 Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.

§37 Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Tollsbo byväg, Hyltebruk

§38 Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid Rydöbruks skola

§39 Rivningsföreläggande dždždž

§40 Rivningsföreläggande dždždž

§41 Rivningsföreläggande dždždž

§42 Utdömande av vite – dždždž

§43 Detaljplan för Västra Hylte 1:169 m.fl. - Beslut om antagande

§44 Kollektivtrafikplan, Halland 2017

§45 Övrigt

2(25)

(3)

Godkännande av dagordning och val av justerare

2016 SBN0005 Beslut

Ärendelistan har varit utsänd och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den. Björn Andersson (C) utses till justerare.

Paragrafen är justerad

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

2016 SBN0006 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Prognosen för helåret är positiv med 5000 kr. Nämnden har en samlad investeringsvolym som uppgår till 10 371 000kr 2016. Efter tre månader uppgår det totala utfallet till 1 749 000kr. Prognosen för helåret är 9 541 000kr, vilket innebär en positiv avvikelse med 830 000kr.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse prognos efter tre månader SBN

 Ärendebeskrivning prognos efter tre månader SBN

 Prognos investeringar efter tre månader SBN

 Prognos efter tre månader SBN Paragrafen är justerad

4(25)

(5)

Intern kontrollplan 2016

2016 SBN0075 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar intern kontrollplan för 2016.

Beskrivning av ärendet

Internkontrollreglementet innehåller en miniminivå för den interna kontrollen av verksamheten i Hylte kommun. Varje nämnd/styrelse skall lokalt utforma de regler som anses nödvändiga för den egna verksamheten och som syftar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostandseffektivt och i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer med mera.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2016

 Nytt förslag till intern kontrollplan 2016

 Reglemente intern kontroll inkl anvisningar

 Förändringar i intern kontrollplan 2015-2016 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Revisorerna

Paragrafen är justerad

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Information 2016

2016 SBN0008 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

INFORMATION Information efter KSAU

Information Laddstolpar och solcellscarport

INFORMATION I KOMMANDE ÄRENDEN Utrivning Rydö

Avfallsplanen

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Information april Protokollsanteckning

Malin Thydén-Kärrman (S) deltar inte vid punkten utrivning Rydö på grund av jäv.

Paragrafen är justerad

6(25)

(7)

Mål- och resursplan 2017-2019

2016 SBN0007 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att begära utökad ram för REP 2017-2019 enligt Bilaga 1 Sammanfattning identifierade områden Beslutad

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2017-2019. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor både gällande drift och investeringar.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse analys av nuläge och omvärld REP 2017-2019

 Bilaga1 Sammanfattning identifierade områden Beslutad

 Bilaga 2a Analys av nuläget VA Beslutad

 Bilaga 3 Analys av omvärlden

 Kopia av Bilaga 1 Sammanfattning identifierade områden

 Bilaga 2a Analys av nuläget (Park o gata) Beslutad

 Bilaga 2a Analys av nuläget kapitalkostnader

 Bilaga 2a Analys av nuläget båthamn Unnaryd

 Bilaga 2a Analys av nuläget, befolkningsökning

 Bilaga 3 Analys av omvärlden Beslutad

 Bilaga 2a Analys av nuläget Gata kapitalkostnader Beslutad Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Behovsutredning inför 2017 för samhällsbyggnadsnämnden.

2016 SBN0037 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2016-73

Som myndighetsnämnd ska samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken och flera andra områdens lagstiftningar föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn och redovisa vilket resurs- och kompetensbehov som finns. Behovsutredningen ska årligen bli reviderad och fastställd av nämnden och kopplas till budgeten. Därefter ska även en tillsynsplan tas, vilket görs under hösten 2016. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta anta bilagd behovsutredning för 2017.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Behovsutredning inför 2017 för samhällsbyggnadsnämnden

 SBN Behovsutr Miljö BME miljö från 12 nov 15

 Tillsynsplan Hylte 2016 alkohol Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp Tillsynsnämnden

Paragrafen är justerad

8(25)

(9)

Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av kurser och konferenser”

2016 SBN0077 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Regler för kurser och konferenser, samt tillhörande representation kan påverka allmänhetens

förtroende för den kommunala verksamheten även om den totala kostnaden är relativt begränsad. Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har revisorerna funnit anledning att granska regler för kurser och konferenser samt efterlevnaden av dessa i Hylte kommun.

Kommentarerna är gjorda av Hylte kommuns ekonomienhet. Revisorernas rekommendationer: Arbeta fram kommunövergripande riktlinjer för kurser, konferenser och representation. Kommentar: Kommer övervägas av personalenheten i deras arbete med revidering av befintliga riktlinjer och policys.

Berörda tjänstemän och politiker bör tillhandahållas utbildning i kommunens regelverk kring

hantering av fakturor samt rutiner för representation, kurser och konferenser. Kommentar: I samband med varje ny mandatperiod genomförs en utbildningsinsats inom flera områden där ekonomi är ett utav dem. Varje år genomförs en heldagsutbildning i ekonomi och kvalitet för kommunens nya chefer där även denna fråga lyfts. Övriga utbildningsinsatser sker fortlöpande vid möte mellan

budgetansvarig och ekonom samt på frukostmöten. Kommunen har ett anteckningskrav på konto för kurser, konferenser och representation på så sätt säkerställs att en anteckning måste göras där deltagare och syfte ska anges. Denna information finns även i kommunens kodplan för 2016. Överväg risker kopplade till kurser/konferenser och representation inom ramen för internt kontrollarbete. Kommentar:

Vid arbete men intern kontroll ska alltid en risk- och väsentlighetsanalys göras och det kan då bli aktuell att väga in kurser/konferenser samt representation i nämndernas interna kontrollplaner. Följa upp genomförda aktiviteter, som initierats av nämnder och styrelse för att säkerställa fortbildningens ändamålsenlighet och syfte. Kommentar: Uppdrag lämnade av politiken återredovisas alltid.

Handlingar i ärendet

 Yttrande över revissionsrapport "Granskning av kurs och konferens"

Beslutet skickas till

Revisorerna

Paragrafen är justerad

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reviderad Miljöpolicy för Hylte kommun

2015 SBN0105 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till reviderad Miljöpolicy för Hylte kommun och skickar det vidare till Kommunstyrelse och

Kommunfullmäktige för antagande.

Beskrivning av ärendet

Hylte kommun har fått en ny mall för policydokument. Miljöpolicyn har reviderats för att överensstämma med denna mall. Samhällsbyggnadsnämnden vill att alla nämnder tar fram en

handlingsplan för hur deras verksamheter ska anpassas för att bidra till att nå de nationella miljömålen som är målsättningen i miljöpolicyn.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Revidering av Miljöpolicy

 Reviderad Miljöpolicy Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

10(25)

(11)

Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd m m inom Hylte kommun

2015 SBN0182 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka förslag till riktlinjer för serveringstillstånd m m inom Hylte kommun, daterat 2015-12-08 på en remissrunda. Svar ska ha kommit in till nämnden senast 1 maj 2016.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2015-645

Länsstyrelsen har i beslut daterat 2015-12-01 kommit in med krav på redovisning av nämnden när de kommunala riktlinjerna kan vara reviderade och beslutade av Kommunfullmäktige i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd m m inom Hylte kommun.

 Förslag Hylte riktlinjer serveringstillst dec 15 Beslutet skickas till

Remissrunda: Polismyndigheten, Hyltebruk Skattemyndigheten Kommunstyrelsen Arbete- och näringslivsnämnden Omsorgsnämnden Lokala hälsorådet, Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten (livsmedel) Arbete- och näringslivskontoret. Näringslivslots. Räddningstjänsten, Hylte kommun Halmstad kommun, Handläggaren av Hylte kommuns tillsyn, Emma Christensson

Paragrafen är justerad

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Redovisning till Länsstyrelsen i Hallands län om när uppdatering av de kommunala riktlinjerna för alkohollagen (SFS 2010:1622) kan ske

2015 SBN0181 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föeslår att samhällsbyggnadsnämnden avser att ta fram förslag till reviderade riktlinjer för alkohollagens tillämpning inom Hylte kommun. Dessa ska efter remissförfarande slutligen beslutas av Kommunfullmäktige i Hylte kommun. Nya beslutade riktlinjer bedöms kunna börja gälla tidigast kring 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2015-449

Länsstyrelsen har i beslut daterat 2015-12-01 kommit in med krav på redovisning av nämnden när de kommunala riktlinjerna kan vara reviderade och beslutade av Kommunfullmäktige i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Redovisning till Länsstyrelsen i Hallands län om när uppdatering av de kommunala riktlinjerna för alkohollagen (SFS 2010:1622)

 Handläggningstider tidslinjal 2015

 Tillsynsplan Hylte 2016 alkohol Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Hallands län

Paragrafen är justerad

12(25)

(13)

Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI, Hyltebruk.

2015 SBN0097 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2015-36 Fastighet: Västra Hylte 1:184

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har tidigare behandlat ärendet i SBN § 80/15 och 135/15, då nämnden beslutade att förelägga om vissa åtgärder. Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har tidigare krävt viss redovisning och några åtgärder. Redovisningen har visat på behov av att gå vidare med åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga Barn- och ungdomsnämnden att vidta och redovisa vidtagna åtgärder avseende vuxenutbildning/SFI i Hyltebruk.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse – Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI, Hyltebruk.

 Ärendebeskrivning Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI, Hyltebruk.

 kommunikationsskrivelse SFI skola feb 16 BUN

 §135 Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI, Hyltebruk

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden §80 2015-08-18 Yrkande

Malin Thydén-Kärrman yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering.

Beslutsordning

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Utskick: Verksamhetsutövaren, BUN (Rek+mb)

Kopia: Fastighetsägaren, Bofast AB Rektor, Marie-Louise Leander. SBK, Plan- och byggenheten

Paragrafen är justerad

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.

2016 SBN0035 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återmemittera ärendet för komplettering.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2015-491 Fastighet: Örnabäckshult 1:365

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har tidigare behandlat ärendet i delegationsbeslut § MS 322/15, då nämnden beslutade att förelägga om vissa åtgärder. Redovisningen har visat på behov av att gå vidare med åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga Barn- och ungdomsnämnden att vidta och redovisa vidtagna åtgärder avseende utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan i Hyltebruk.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse – Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter

avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.

 Ärendebeskrivning – Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter avseende anmälan om utbildningslokal (nya moduler), för grundskola vid Örnaskolan, Hyltebruk.

 kommunikationsskrivelse Örnaskolan moduler SBN mars 16

 Svar på anmälan om utbildningslokal vid Örnaskolan Dnr 2015-491(81081) (0)

 Bilaga 2 Luftfl pr Moduler - Örnaskolan

 Bilaga 1 Ljudmätning Expandia Örnaskolan

 Örnaskolan moduler lågstadiet anmälan villkor nov 15

 Örnaskolan moduler lågstadiet anmälan sep 15 Yrkande

Malin Thydén-Kärrman yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering.

Beslutsordning

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller yrkandet.

14(25)

(15)

Verksamhetsutövaren, BUN (Rek+mb) Kopia: Fastighetsägaren, Hyltebostäder Rektorerna vid Örnaskolan, Laila Bertilsson och Thomas Brinck. SBK, Plan- och byggenheten

Paragrafen är justerad

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Tollsbo byväg, Hyltebruk

2016 SBN0036 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förreslår att samhällsbyggnadsnämnden (SBN) bedömer att avloppsanläggningen till fastigheten[[[ i Hylte kommun inte uppfyller de utsläppskrav som

ställs i miljöbalken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren till [[[

Org nr [[[[[[[ att från och med den 1 september 2017 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen från fastigheten [[[ i Hylte kommun. Förbudet meddelas med stöd av

26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) och med Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 § och hänvisning till samma förordning 13 § samt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos 2015-587 Fastighet: [[[

Miljöenheten har genomfört inventeringar av enskilda avlopp kring Hyltebruk och kunnat konstatera att flera av avloppen, liksom från den här fastigheten, inte motsvarar dagens krav på rening av spillvatten från hushåll i enlighet med miljöbalkens (SFS 1998:808) krav. Fastighetsägaren har kommit in med en begäran om dispens eftersom avloppet har en liten omfattning.

Samhällsbyggnadsnämnden har i delegationsbeslut för Samhällsbyggnadsnämnden § MS 21/16, beslutat att förbjuda fastighetsägarna att använda nuvarande avlopp på fastigheten efter den 1 maj 2017. En ny avloppslösning måste ordnas som klarar dagens krav på rening av enskilda avlopp.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse – Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Tollsbo byväg, Hyltebruk

 Ärendebeskrivning – Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Tollsbo byväg, Hyltebruk

 kommunikationsskrivelse [[[ SBN mars 16

 Översikt Tollsbo inventering okt 15 Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren, (Rek+mb) Kopia: SBK, VA- och renhållningsenheten

Paragrafen är justerad

16(25)

(17)

Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid Rydöbruks skola

2016 SBN0053 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering.

Beskrivning av ärendet

Dnr Ecos: 2015-114 Fastighet: Rydö 2:61

Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har tidigare krävt redovisning och åtgärder. Redovisningen har visat på behov av att gå vidare med åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga Barn- och ungdomsnämnden och

fastighetsägaren Hyltebostäder, att vidta åtgärder och redovisa vissa uppgifter vid Rydöbruks skola, Hylte kommun.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse – Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid Rydöbruks skola, Rydö 2:61.

 Ärendebeskrivning – Uppföljande föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid Rydöbruks skola, Rydö 2:61

 kommunikationsskrivelse Rydöbruk skola BUN

 Bilaga 1 Bilder från inspektioner Yrkande

Malin Thydén-Kärrman yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering.

Beslutsordning

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rivningsföreläggande [[[

2016 SBN0071 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlägga ägaren [[[ tillIastigheten [[[ att snarast dock senast 2016-09-30 ha rivit byggnadsverken på fastigheten markerat i bilaga 1. Sker inte detta ska fastighetsägarna betala 10.000 kronor i vite. Fastighetsägarna ska även betala 1.000 kr för varje påbörjad månad, räknat från och med 2016-11-01 i löpande vite om byggnadsverken står kvar. Om föreläggandet inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad. Lagstöd Plan- och bygglagen 8 kap. 14 § och 11 kap. 21 §

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Fastigheten [[[ fastighet där byggnaderna har förfallit under en

längre tid samt att ett övergivet fordon står parkerad. Boningshuset är rivet sedan tidigare efter en brand. Närboende har flera gånger klagat på byggnaderna på fastighetens skick. Enligt 8 kap. 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till

omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Samhällsbyggnadskontoret anser att byggnadsverken på fastigheten är så förfallna att rivning att en restaurering av byggnaderna är orimliga varför man anser att rivning ska ske.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Rivningsföreläggande [[[

 Ärendebeskrivning - Rivningsföreläggande [[[

 Fastighetskarta [[[

 Bilder

 Bilaga 1_byggnader Beslutet skickas till

[[[

Inskrivningsnämnden

Paragrafen är justerad

18(25)

(19)

Rivningsföreläggande [[[

2016 SBN0070 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlägga ägarna [[[ tilOIDstigheten [[[ att snarast dock senast 2016-09-30 ha rivit byggnadsveken på fasttigheten markerat i bilaga 1. Sker inte detta ska fastighetsägarna betala 5.000 kronor i vite vardera.

Fastighetsägarna ska även betala 1.000 kr vardera för varje påbörjad månad, räknat från och med 2016-11-01 i löpande vite om byggnadsverken står kvar. Om föreläggandet inte följs kan

samhällsbyggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad.

Lagstöd Plan- och bygglagen 8 kap. 14 § och 11 kap. 21 §

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet [[[ är en fastighet som varigt föremål för utredning av

Hylte kommun under sedan september 2013. Närboende har flera gånger klagat på byggnaderna på fastighetens skick. Enligt 8 kap. 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Samhällsbyggnadskontoret anser att byggnadsverken på fastigheten är så förfallna att rivning att en restaurering av byggnaderna är orimliga varför man anser att rivning ska ske. Handlingar i ärendet Ärendebeskrivning 2016-03- 22/Angelica Johansson, Tony Ortenlöf Fastighetskarta Protokoll tillsynsbesök

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Rivningsföreläggande [[[

 Ärendebeskrivning - Rivningsföreläggande [[[

 Fastighetskarta [[[

 Bilaga 1_byggnader

 Foto

 Kommunicering Beslutet skickas till

[[[

Inskrivningsmyndigheten

Paragrafen är justerad

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rivningsföreläggande [[[

2016 SBN0069 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår beslutar att förelägga ägaren [[[

till fastigheten [[[ att snarast dock senast 2016-09-30 ha rivit byggnadsverken på fastigheten markerat i bilaga 1. Sker inte detta ska fastighetsägaren betala 10,000 kronor i vite. Fastighetsägaren ska även betala 1,000 kronor för varje

påbörjad månad, räknat från och med 2016-11-01 i löpande vite om byggnadsverken står kvar. Om föreläggandet inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad. Lagstöd Plan- och bygglagen 8 kap. 14§ och 11 kap. 21§

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Fastigheten [[[ är en fastighet som står övergiven och närboende har

klagat på byggnaderna på fastighets skick. Enligt 8 kap. 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Samhällsbyggnadskontoret anser att byggnadsverken på fastigheten är så förfallna att en restaurering av byggnaderna är orimliga varför man anser att rivning ska ske. Handlingar i ärendet - Fastighetskarta - Foto - Ärendebeskrivning 2016- 03-21/Angelica Johansson, Tony Ortenlöf Beslutet skickas till: [[[

- Inskrivningsmyndigheten, Hur man överklagar Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till

Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk. Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor

från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder

överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid

samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Rivningsföreläggande [[[

 Ärendebeskrivning - Rivningsföreläggande [[[

 Fastighetskarta [[[

 Foto

 Bilaga 1_Byggnader

kommunicering

20(25)

(21)

[[[

Inskrivningsmyndigheten

Paragrafen är justerad

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utdömande av vite – [[[

2015 SBN0148 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära att mark- och miljödomstolen utdömmer 5 000 kronor i vite till [[[

.

Beskrivning av ärendet

Dnr ByggR: BME 2013-119 Fastighet: [[[ Adress: [[[

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-06 om att byggnaderna på fastigheten [[[

skulle rivas senast 2016-02-29 vilket inte har skett. Revs inte byggnaderna skulle [[[[[[

betala 5 000 kronor i vite

vardera. Enligt 11 kap 37§ ska frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol.

Handlingar i ärendet Rivningsföreläggande 2015-10-06 SNB § 109 Beslutet skickas till Mark- och miljödomstolen Lagstöd Plan- och bygglagen 11 kap 37§

Handlingar i ärendet

 Utdömande av vite – [[[

 Utdömmande av vite - [[[

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden §109 2015-10-06 Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Paragrafen är justerad

22(25)

(23)

Detaljplan för Västra Hylte 1:169 m.fl. - Beslut om antagande

2015 SBN0096 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och därefter anta detaljplan för Västra Hylte 1:169 m.fl.

Beskrivning av ärendet

Dnr ByggR: BME 2013-000121

Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 19 september 2013 § 127 och planarbetet drog igång under 2014. Stationshuset såldes av Trafikverket till en privat fastighetsägare, PdL&W fastigheter i Oskarström AB, men för att de ska kunna använda byggnaden krävs en ny detaljplan med ändrad användning. Syftet med detaljplanen är således att ändra användningen från nuvarande

järnvägsändamål till lämpliga verksamheter som också är förenliga med omkringliggande järnvägsverksamhet. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en fastighetsreglering där byggnaden och marken i direkt anslutning bildar en ny fastighet. Planförslaget har nu genomgått de obligatoriska steg som plan och bygglagen säger ska genomgås vid framtagande av en ny detaljplan.

Handlingar i ärendet Planbeskrivning Plankarta Beslutet skickas till Enligt sändlista Hur man överklagar Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Hylte kommun,

Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om samhällsbyggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Tala om vilket beslut ni överklagar (§), ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Skicka med handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om något är oklart kan ni vända er till samhällsbyggnadsnämnden på Hylte kommun, telefon 0345-180 00.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Antagande av detaljplan för Västra Hylte 1:169

 PLANBESKRIVNING - Antagande

 PLANKARTA - Antagande

 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Västra Hylte 1:169 2016-03-17

Paragrafen är justerad

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kollektivtrafikplan, Halland 2017

2016 SBN0078 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Kollektivtrafikplanen beskriver Hallandstrafikens verksamhet och föreslagna trafikförändringar för 2017 samt med utblick 2018-2019. Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse, Kollektivtrafikplan 2017

 Kollektivtrafikplan 2017 Remissversion

 Följebrev Kollektivtrafikplan 2017 Paragrafen är justerad

24(25)

(25)

Övrigt

Yrkande

Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar på att till nämnden i maj ha rapport på alla miljöärenden som rör barn- och ungdomskontorets verksamhetesområde, samt en föredragning av dem. Till samma nämnd ska också en redovisning/föredragning kring det nationella skolprojektet, med de riktlinjer man tagit fram gemensamt i Halland.

Beslutsordning

Ordförande frågar om yrkandet bifalles eller avslås.

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :