• No results found

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig. Föreningsadministration

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig. Föreningsadministration"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

Registerförteckning

Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

RF = Riksidrottsförbundet

SF = Specialidrottsförbund (Svenska tennisförbundet)

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig

Föreningens kontaktuppgifter:

Rönninge Tennisklubb (nedan angivet ”föreningen”) Garnuddsvägen 35

14462 Rönninge Bengt Härse

Rönninge Tenniscenter (nedan angivet ”RTC”) Garnuddsvägen 35

14462 Rönninge Ulf Nilsson

Föreningsadministration

Ändamål med behandling Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

(2)

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd) Gemensamt

personuppgiftsansvarig

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag och statligt stöd för idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOK-

stöd genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Föreningens hemkommun.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifter registreras inför varje

ansökningsperiod som sker två gånger per år.

Därefter ansvarar RF för gallring av personuppgifterna inom LOK-stödsapplikationen när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.

RF genomför ändamålsbedömning årligen.

Om er förening söker övriga bidrag utöver LOK-stödet, fyll i nedanstående tabell med aktuella uppgifter.

Övriga kommunala bidrag Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig

Rönninge Tennisklubb och Salems kommun

Ev. dataskyddsombud Rönninge Tennisklubb

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag för idrottsverksamheten.

Föreningen ansöker om bidrag till verksamheten Kategorier av personuppgifter Personuppgifter för arrangörer och ansvarig

bidragssökande. Exempelvis namn, , kontaktuppgifter, telefonnummer.

Mottagare Salems kommun.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifter registreras inför varje

ansökningsperiod som sker två gånger per år.

Därefter ansvarar Salems kommun för gallring av personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår. Salems kommun genomför ändamålsbedömning årligen.

(3)

Statistik och uppföljning Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF, SISU, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ex. sammanställning av statistik, tävlingsrekord, uppföljning av projekt.

Kategorier av personuppgifter Kön, postnummer, ålder,

Idrottskoppling.

Mottagare SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev. andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid En bedömning ska göras utifrån varje enskild statistiksammanställning och uppföljning.

Föreningen ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.

Utbildning Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SISU, SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av utbildningar arrangerade av föreningen. En del av utbildningarna är statsbidragsfinansierade utbildningar.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling.

Mottagare Som utångspunkt skickas uppgifterna inte till externa mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid RF och SISU är ansvariga för gallring av

personuppgifter i Utbildningsmodulen i IdrottOnline, och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter inom ramen för utbildning kvarstår.

(4)

Licenshantering Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av tävlingslicenser.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid

tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. SF och/eller föreningen ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Personuppgifter inom licenshantering kan hanteras när det finns en aktiv licens kopplad till individen.

Om individens licens blir inaktiv, oberoende av anledning, måste föreningen och SF bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Föreningen och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

Tävlingsadminstration

Gemensamt personuppgiftsansvarig SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Tävlingsadministrering, inbegripet arrangering av tävling och resultatrapportering.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid

tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. Föreningen och/eller SF ansvarar för att eventuell

(5)

Tävlingsadminstration

tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av

personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och/eller SF är ansvarig för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas vid tävlingsarrangemang.

Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

Ändamål med behandling Uppvisande och marknadsföring av föreningens verksamhet, exempelvis tränings- och tävlingsverksamhet.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, bilder, tävlingsresultat, föreningsaktiviteter.

Mottagare Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Behandling av personuppgifter i e-post RTK/RTC Ändamål med behandling Föreningen kan komma att behandla personuppgifter i e-post för

föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen, deltagande i föreningens tränings- eller tävlingsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade av föreningen och kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling, tävlingsresultat samt träningsschema.

(6)

Behandling av personuppgifter i e-post RTK/RTC

Mottagare Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i

förhållande till den registrerade och ev. personuppgiftsbiträden.

Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt. Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt. Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel ett licenshanteringssystem. Därefter ska e-

postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Fyll i ytterligare tabeller om er förening behandlar andra personuppgifter.

Mycourt bokningssystem och medlemsregister Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig

Mycourt, föreningen

Ev. dataskyddsombud Mycourt

Ändamål med behandling Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Fortnox ekonomisystem RTK

(7)

Ev. gemensamt personuppgiftsansvarig

Fortnox, föreningen

Ev. dataskyddsombud Fortnox

Ändamål med behandling Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Visma lön Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig

Visma, Föreningen

Ev. dataskyddsombud Visma

Ändamål med behandling Löneadministration för medarbetare Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras enligt gällande lagstiftning och rutiner satta av Visma.

Axessa passersystem Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig

Mycourt, Axessa, föreningen

Ev. dataskyddsombud Axessa

Ändamål med behandling Behörigheter

Kategorier av personuppgifter Accesskoder

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt

(8)

intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Visma ekonomisystem RTC Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig

Visma, RTC

Ev. dataskyddsombud Visma

Ändamål med behandling Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen är skyldig att, i den mån det är möjligt, redogöra för vidtagna tekniska och

organisatoriska säkerhetsåtgärder i registerförteckningen. Föreningen är skyldig att vidta åtgärder som bidrar till en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av föreningens tekniska möjligheter, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga personuppgifterna är.

Föreningens tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder återfinns i integritetspolicyn,

åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter, instruktioner för behandling av ostrukturerat material och instruktioner av upprättandet av

personuppgiftsbiträdesavtal. Alla policys, planer och instruktioner är en sammantagen redogörelse för hur föreningen arbetar både tekniskt och organisatoriskt med dataskydd.

Tekniska säkerhetsåtgärder i system

RF ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i IdrottOnline efterlever kraven i

dataskyddsförordningen. RF arbetar aktivt med att utveckla IdrottOnline. Exempelvis har IdrottOnline

nya tekniska funktioner för att tillgodose individens rättigheter, exempelvis kan individen:

(9)

• generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline

• exportera sina uppgifter (dataportabilitet)

• begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister

• se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem.

• läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

• uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).

Vid användning av andra externa system är föreningen ansvarig för att behandlingen av personuppgifter efterlever kraven i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbiträden

Om föreningen är personuppgiftsbiträde ska föreningen upprätta ett register över den behandling som föreningen utför för den personuppgiftsansvariges räkning.

Följande uppgifter ska finnas med i registret:

• Personuppgiftsbiträdets kontaktuppgifter (dvs föreningens) och till den personuppgiftsansvariga samt eventuellt dataskyddsombud

• Kategorier av behandling som utförts för varje personuppgiftsansvarigs räkning

• Eventuella tredjelandsöverföring

• Säkerhetsåtgärder

References

Related documents

Detta medför sammantaget att om en byggnad som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, utan enbart av äldre planer, behöver inte fastighetsägaren anmäla eller

Some of these programs, namely Mechanical Engineering Technology , Metallurgical Engineering Technology , Music, and Music Education, appear in the reconm1endations

Personuppgifterna som behandlas har lämnats av den enskilde Laglig grund: Myndighetsutövning och uppgifter. av

Detta skulle innebära för mig att jag måste tillhöra två olika föreningar, om jag ska delta på olika aktiviteter -samtidigt som jag kanske vill vara med i en aktivitet i

Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller

Med hänsyn till att föreningen Svenska Cykelstäder har en agenda i linje med den av kommunfullmäktige 2015-06-11, § 70, antagna policyn för Sollentuna kommuns trafik-

Enligt förslaget till stadgar är föreningens syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning.

möjligheten till regionala föreningskoordinatorer, d v s anställda personer placerade ute i landet som en länk mellan föreningar och förbund. Hur kan vi utveckla vår organisation

Genom skriftlig ansökan kan du få ytterligare information om hur dina per- sonuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall ändras.

En kopia på den här blanketten kommer, enligt 17 § förvaltningslagen, att skickas till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du angett orsakar störningen. Uppgifter

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag för deltagande i kurser, andra arrangemang, event, seminarier och liknande Kategorier av personuppgifter Kontaktuppgifter, namn, adress,

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling, specialkost, övriga hjälpmedel för att tillgodogöra sig

www.rf.se/personuppgifter Ändamål med behandling Administrering av föreningens grupper, ekonomi, utbildningar, föräldrakommittéer, ideella åtaganden Kategorier av personuppgifter

Lagringstid Förbundet och/eller föreningen är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår..

§10 RÄTTSLIG ÅTGÄRD BETRÄFFANDE HYRESOBJEKTET Skulle under hyrestiden rättslig åtgärd vidtagas beträffande Hyresobjektet, såsom utmätning eller kvarstad, eller

uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period

The study sought definitions of open data and open government used in Sweden and statements of intent presented in political decisions and strategic documents within the City

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödig dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.  Artikel 17 Rätt

Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig förmåner, personligt anpassade erbjudanden och aktiviteter enligt det avtal som du har ingått

AO tar idag inte hänsyn till hur andra produkter inom samma varugrupp säljer när en specifik vara är på kampanj, intervjuobjekt 1 påpekar att systemet idag inte klarar av att