• No results found

TeckenförklaringNy E4 - Sundsvall sydNy E4 - HudiksvallJärnvägskorridorKorridor ny E4 Kongberget-GnarpBefintlig E4Befintlig järnväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TeckenförklaringNy E4 - Sundsvall sydNy E4 - HudiksvallJärnvägskorridorKorridor ny E4 Kongberget-GnarpBefintlig E4Befintlig järnväg"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

!

!

!

!

!!

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!! !!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

! ! ! !!

!

! !

!

!! !! !!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!!

! !

! !

! !

!!

! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

Ljusne SÖDERHAMN

Axmartavlan mötesstation Styvje mötesstation

Teckenförklaring

Ny E4 - Sundsvall syd Ny E4 - Hudiksvall Järnvägskorridor

Korridor ny E4 Kongberget-Gnarp Befintlig E4

Befintlig järnväg

!!

Kommungräns Länsgräns

0 1 2 3 4 5 Km

References

Related documents

[r]

Tillgänglighet till vattendraget och växt- och djurliv knutna till miljön närmast ån bedöms inte påverkas negativt då skyddsåtgärder vidtas och fria passager under bron

Nollalternativet i detta fall är kopplat till att ny E4 längs sträckan mellan Kongberget och Gnarp inte byggs, vilket skulle innebära att planerad bro över Gnarpsån inte blir aktuell

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell.. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om