• No results found

Förberedelser inför slutlig granskning av vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förberedelser inför slutlig granskning av vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

NYHETSBREV 19 • NOVEMBER 2020 • WWW.TRAFIKVERKET.SE/E4GNARP Granskningshandlingen kommer att bestå av planer,

en planbeskrivning, fastighetsförteckning med angivet intrång per fastighet, illustrationsritningar samt en miljökonsekvensbeskrivning som ska vara godkänd av Länsstyrelsen innan granskning kan ske. Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna sina synpunkter. Det är sista tillfället då ni har möjlighet att påverka planens innehåll. Efter granskningen och eventuella kvarstående behov av revideringar kommer vägplanen att skickas in för fastställelseprövning, där projektets hantering av hela vägplaneprocessen prövas.

Vi räknar med att vägplanen ska vara fastställd till sommaren 2023. Efter fastställelse och lagakraftvunnen plan tas ett förfrågningsunderlag fram för upphandling av en entreprenör. Även om projektet är prioriterat i den nu gällande nationella transportplanen så behövs alltid ett byggstartsbeslut innan byggnationen får påbörjas. Det beslutet fattas av regeringen.

Trafikverket kommer att kalla till fortsatta diskussioner för ombyggnad av skogsbilvägar som påverkas av planen. Dessa vägar kommer inte att fastställas i vägplanen, utan hanteras genom

lantmäteriförrättningar.

Förberedelser inför slutlig granskning av vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp

Nu är alla fältundersökningar och inventeringar som behövs som underlag till vägplanen genomförda. Arbete pågår för att sammanställa förslaget i en granskningshandling, där vägförslaget presenteras i sin helhet samt vilket markintrång det medför.

Frågor om intrång på fastighet Övriga frågor och funderingar Tomas Sundin, markförhandlare Kerstin Holmgren, projektledare Telefon: 010-123 74 40, 070-364 39 53 Telefon: 010-123 73 92

E-post: tomas.sundin@trafikverket.se E-post: kerstin.holmgren@trafikverket.se Besök gärna vår webbplats för information om

projektet. Scanna QR-koden med mobilkameran.

” I och med att samrådsprocessen avslutas så vill vi tacka

för alla synpunkter som inkommit under

hela processen ”

References

Related documents

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell.. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan

Precis som Region Gävleborg påpekar finns åtgärder som Trafikverket i detta skede inte kan ta ställning till nu, utan kommer behandlas som separata ärenden i framtiden och

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Länsstyrelsen förutsätter att det i granskningsskedet finns en redogörelse för vilka åtgärder som de planerar att erbjuda de som eventuellt hamnar över riktvärdena och

Redan i planförslaget utan åtgärder halveras antalet bostadsbyggnader som får över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från E4, trots att den nya vägen byggs för 110

2012 – Vi begär att regeringen tillåtlig- hetsprövar Västlänken och föreslår villkor för fortsatt planering och projektering.. 2013 – Samråd med allmänhet, myndigheter