• No results found

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Inbjudan till samråd på orten för

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg

18 JUNI 2019

(2)

Inbjudan till samråd på orten för E4 mellan Kongberget–Gnarp, mötesfri väg

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter samt arbete i vatten.

Tisdag den 18 juni 2019

Godtemplargården, Skolvägen 8 i Jättendal

17:00 – 18:30 Öppet hus och utställning 18:30 – 19:30 Presentation av förslaget 19:30 – 20:30 Tid för enskilda frågor Läs mer om projektet på

www.trafikverket.se/e4gnarp

References

Related documents

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell.. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan

Precis som Region Gävleborg påpekar finns åtgärder som Trafikverket i detta skede inte kan ta ställning till nu, utan kommer behandlas som separata ärenden i framtiden och

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250