• No results found

Samråd och öppet hus för sträckan E4 Kongberget–Gnarp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samråd och öppet hus för sträckan E4 Kongberget–Gnarp"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vi planerar en ny sträckning av E4 mellan Kongberget och Gnarp för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nu bjuder vi in till samråd/öppet hus för att informera och inhämta kunskap från allmänhet och berörda.

Tid och plats

Tisdag den 15 maj 2018 i Godtemplargården, Skolvägen 8, Jättendal.

Presentation och allmänt möte startar kl 18.30 men vi finns där för frågor redan kl 16.

Välkommen!

trafikverket.se/e4gnarp

Samråd och öppet hus för

sträckan E4 Kongberget–Gnarp Inbjudan till samråd

och öppet hus

Vi behöver din hjälp!

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om egna ledningar och mark anläggningar som åker­

dränering och brunnar.

Vi är också intresserade av hur marken brukas, använd­

ningen av enskilda vägar och viktiga stråk för friluftsliv. Vi tar gärna emot informationen på mötet den 15/5. Om du inte har möjlighet att delta så går det bra att kontakta oss.

Läget i projektet, fortsatt arbete och tidplan.

informerar Vi om...

Kerstin Holmgren – projektledare kerstin.holmgren@trafikverket.se tel. 010­123 73 92

Tomas Sundin – markförhandlare tomas.sundin@trafikverket.se tel. 010­123 74 40

Mer information

References

Related documents

Samtidigt måste vi bidra till att på olika sätt minska smittspridningen där både medlemmar och medarbetare samver­. kar på

En sådan här digital workshop gör det möjlig för alla fullmäktige att komma till tals på ett bra sätt, samtidigt som alla grupper kan ta del av vad de andra diskuterat,

Samtliga offererade uppdragsledande konsulter skall ha hög kompetens inom verksamhetsområdet och skall ha utfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast

Flera personer framförde synpunkt på att väg 19 borde byggas om i ny sträckning öster om Kviinge backe för att kunna ha en högre hastighet förbi Hanaskog och få

Andra resultat är det rollöverskridande mannen behöver göra för att träda in på den kvinnliga arenan (förhålla sig till) samt att män troligtvis får mer uppskattning

I broschyren beskrivs översiktligt hur det går till när Trafikverket planerar för att bygga en ny väg eller järnväg eller bygga om en befintlig. Det framkommer även när i

Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.. Ständig utveckling för att

• Vägplanen finns tillgänglig för granskning från 6 december 2017 – 4 januari 2018 på följande platser:. - Trafikverket Region Nord, Sundsbacken 2-4, Luleå - Luleå

Tillgänglighet till vattendraget och växt- och djurliv knutna till miljön närmast ån bedöms inte påverkas negativt då skyddsåtgärder vidtas och fria passager under bron

Nollalternativet i detta fall är kopplat till att ny E4 längs sträckan mellan Kongberget och Gnarp inte byggs, vilket skulle innebära att planerad bro över Gnarpsån inte blir aktuell

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan

Precis som Region Gävleborg påpekar finns åtgärder som Trafikverket i detta skede inte kan ta ställning till nu, utan kommer behandlas som separata ärenden i framtiden och

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Länsstyrelsen förutsätter att det i granskningsskedet finns en redogörelse för vilka åtgärder som de planerar att erbjuda de som eventuellt hamnar över riktvärdena och

Redan i planförslaget utan åtgärder halveras antalet bostadsbyggnader som får över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från E4, trots att den nya vägen byggs för 110

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Det som gör att Talande Webb fungerar för så många är att användaren får stora möjlighe- ter att anpassa webbplatsen efter sina egna behov och prefe- renser. Bland annat

Avvikelse Avvikelse i överensstä kan få bety Avvikelser Större avvik Större avvi leda till förä Om detta in ett tillfredss viktiga pun Mindre avvi Mindre avv ändå bör