• No results found

Samråd och öppet hus för sträckan E4 Kongberget–Gnarp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samråd och öppet hus för sträckan E4 Kongberget–Gnarp"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vi planerar en ny sträckning av E4 mellan Kongberget och Gnarp för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nu bjuder vi in till samråd/öppet hus för att informera och inhämta kunskap från allmänhet och berörda.

Tid och plats

Tisdag den 15 maj 2018 i Godtemplargården, Skolvägen 8, Jättendal.

Presentation och allmänt möte startar kl 18.30 men vi finns där för frågor redan kl 16.

Välkommen!

trafikverket.se/e4gnarp

Samråd och öppet hus för

sträckan E4 Kongberget–Gnarp Inbjudan till samråd

och öppet hus

Vi behöver din hjälp!

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om egna ledningar och mark anläggningar som åker­

dränering och brunnar.

Vi är också intresserade av hur marken brukas, använd­

ningen av enskilda vägar och viktiga stråk för friluftsliv. Vi tar gärna emot informationen på mötet den 15/5. Om du inte har möjlighet att delta så går det bra att kontakta oss.

Läget i projektet, fortsatt arbete och tidplan.

informerar Vi om...

Kerstin Holmgren – projektledare kerstin.holmgren@trafikverket.se tel. 010­123 73 92

Tomas Sundin – markförhandlare tomas.sundin@trafikverket.se tel. 010­123 74 40

Mer information

References

Related documents

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan

Precis som Region Gävleborg påpekar finns åtgärder som Trafikverket i detta skede inte kan ta ställning till nu, utan kommer behandlas som separata ärenden i framtiden och

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Länsstyrelsen förutsätter att det i granskningsskedet finns en redogörelse för vilka åtgärder som de planerar att erbjuda de som eventuellt hamnar över riktvärdena och