• No results found

Cramers regel 1 KVADRATISKA LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cramers regel 1 KVADRATISKA LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 Kvadratiska system. Cramers regel

1

KVADRATISKA LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM.

CRAMERS REGEL

KVADRATISKA LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM.

Ett system med lika många ekvationer som obekanta kallas kvadratiskt.

n n nn n

n

n n

n n

b x a x

a x a

b x a x

a x a

b x a x

a x a

= +

+ +

= +

+ +

= +

+ +

2 2 1 1

2 2

2 22 1 21

1 1

2 12 1 11

...

(1)

Systemet har precis en lösning om och endast om systemets determinant är skild från 0, dvs

0 ...

...

...

...

...

...

...

) det(

2 1

2 22

21

1 12

11

=

nn n

n

n n

a a

a

a a

a

a a

a

A .

(2) Om det(A) = 0 då har systemet antingen ingen lösning eller oändligt många lösningar, som vi kan undersöka med Gaussmetoden.

det(A)≠0 precis en lösning

det(A)=0 antingen oändligt många lösningar eller ingen lösning

Exempel 1.

För vilka värden på a har ekvationssystemet (med avseende på x, y och z)





= +

= +

= + +

4 3

1 3

7

z x

z y a x

z y a ax

A) en entydig lösning B) oändligt många lösningar C) ingen lösning

Lösning:

Systemets determinant är det(A)=3aa2. 3aa2 =0 a =0 eller a=3 Vi undersöker systemet för a=0 och a=3 För a=0 får vi systemet





= +

= +

=

4 3

1 3

7

z x

z x

z

⇒ (t ex Gaussmetoden )

(2)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 2 Kvadratiska system. Cramers regel

2





=

=

=

3 0

6 3

7 x

z

. Systemet saknar lösning

För a=3 får vi systemet





= +

= +

= + +

4 3

1 3

3

7 3

3

z x

z y x

z y x

~





=

=

= + +

3 3

6 6

7 3

3

y y

z y x

~





=

=

= + +

0 0

1 7 3

3 y

z y x

Vi har två ledande variabler x och y. Variabeln z varierar fritt och därför har systemet oändligt många lösningar. Vi kan införa beteckning, z=t och skriva lösningen på följande form:

x = (4-t)/3, y =1, z=t Svar a)

A) En entydig lösning om a ≠0 och a ≠3 B) Oändligt många lösningar om a=3 C) Ingen lösning om a=0

Exempel 2.

För vilka värden på a har ekvationssystemet (med avseende på x, y och z)





= + +

= +

= + +

4 2 3

1 3

3

z y x

z y a x

z y ax

A) en entydig lösning B) oändligt många lösningar C) ingen lösning

Lösning:

Systemets determinant är D=2a−2a2.

=

−2 0

2a a2 a=0 eller a=1 Vi undersöker systemet för a=0 och a=1 För a=0 får vi systemet





= + +

= +

= +

4 2 3

1 3

3

z y x

z x

z y

(t ex Gaussmetoden med y som ledande variabel )





= +

= +

= +

1 3

1 3

3

z x

z x

z y

.

⇒ 



=

= +

= +

0 0

1 3

3 x z

z y

Systemet har oändligt många lösningar om a=0.

(3)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 3 Kvadratiska system. Cramers regel

3 För a=1 får vi systemet





= + +

= +

= + +

4 2 3

1 3

3

z y x

z y x

z y x

~





=

=

= + +

5 2

8 2

4

3

z y

z y

z y x

~





=

=

= + +

5 2

4 2

3

z y

z y

z y x

~ 



=

=

= + +

1 0

4 2

3 z

y z y x

( ingen lösning)

Alltså saknar systemet lösning om a=1 A) En entydig lösning om a ≠0 och a ≠1 B) Oändligt många lösningar om a=0 C) Ingen lösning om a=1

Exempel 3.

För vilka värden på a har ekvationssystemet





= +

=

− +

=

− +

1 1 3

1

z y x

z a y x

z a y a x

A) precis en lösning

B) oändligt många lösningar C) ingen lösning

Svar :

. 3 4 1

1 1

3 1

1 )

( =− 2 + −

= a a a

a a

A Det

) 1, 3 precis en lösning ,

) 1 eller 3 oändligt många lösningar

A a a

B a a

≠ ≠ ⇒

= = ⇒

(Fallet C kan inte förekomma.)

(4)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 4 Kvadratiska system. Cramers regel

4 CRAMERS REGEL

Cramers regel kan användas för att lösa ett kvadratiskt system endast om systemets determinant är skild från 0.

Betrakta systemet

n n nn n

n

n n

n n

b x a x

a x a

b x a x

a x a

b x a x

a x a

= +

+ +

= +

+ +

= +

+ +

2 2 1 1

2 2

2 22 1 21

1 1

2 12 1 11

...

Om D≠0 då gäller

, ,

, 2 2 3 3

1 1 D

x D D x D D

x = D = =

där

nn n

n

n n

a a

a

a a

a

a a

a D

...

...

...

...

...

...

...

2 1

2 22

21

1 12

11

= ,

nn n

n

n n

a a

b

a a

b

a a

b D

...

...

...

...

...

...

...

2

2 22

2

1 12

1

1= ,

nn n

n

n n

a b

a

a b

a

a b

a D

...

...

...

...

...

...

...

1

2 2

21

1 1

11

2 = ,

nn n

n n

n n

a b

a a

a b

a a

a b

a a D

...

...

...

...

...

...

...

2 1

2 2

22 21

1 1

12 11

3 = , …

Exempel 4. Lös med Cramers regel följande systemet a) 

= +

= +

7 2 3

4 2

y x

y

x b)



= +

= +

7 2

11 2

y x

y

x c)





= + +

= + +

= + +

7 2

9 2 2

6

z y x

z y x

z y x

Lösning:

a) 1 0

2 3

1

2 = ≠

D= ( OK med Cramers regel),

2 1 7

1 4

1 = =

D , 2 0

7 3

4 2

2 = = ≠

D

1 2 , 2

1 1

1 2

1 = = = = =

= D

y D D

x D

Svar: a) x=1, y=2, b) x=5, y=1, c) x=3, y=2, z=1

References

Related documents

(får ej vidaredelegeras längre än till föreståndare) 2.5.1.7 Fastställa budget för arbetsenheter vid Umeå universitetsbibliotek.. (får ej

(2) Om det(A) = 0 då har systemet antingen ingen lösning eller oändligt många lösningar, som vi kan undersöka med Gaussmetoden.2. Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

Bestäm exakt koordinaterna för

För att få bort x-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med 2 och den andra med –3.. För att få bort y-termerna vid additionen, multiplicerar vi

Anmärkning: För att lösa ovanstående system kunde vi använda en annan metod, t ex

Enligt författarna till Skrivrummet är elevboken utformad utifrån genrepedagogiken och cirkelmodellen, vilket betyder att den bör vara ett stöd för eleverna och ge dem

Ordet, som tillhör de manligt kodade förekommer 14 gånger vilket motsvarar cirka 19 procent av det totala antalet könskodade ord i beskrivningen av arbetsuppgifter för tjänster av

In order to generate detailed recipe alternatives, key ingredients from each ingredient groups were chosen based on literature findings and expert design team and end customer

Varf¨ or l¨ agger vi s˚ a mycket tid p˚ a att hitta l¨ osningar och s¨ att att ber¨ akna deter- minanter d˚ a, jo f¨ or determinanter anv¨ ands t.ex. f¨ or att

6.6 Rekommenderad handläggning vid revidering av utbildningsplaner som inte kräver ny programkod

Delpensionsavtalet ska inte ersätta utan komplettera dessa alternativ och ambitionen är att, när verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna så tillåter, kunna

Även i tidigare studier av IDAP hade männen en positiv relation till programledarna vilket de upplevde som positivt för behandlingen (Håkansson,

Vidare är frågan i vilken utsträckning detta förhållningssätt har varit en bidragande effekt i konsulternas rådgivning till små- och medelstora bolag inför valet av ett nytt

B: Läkarens bedömning av de individuella snitten med skala mellan 1-3 i kategorierna elastinfärgning, bakgrundsfärg och kontrasten mellan färgerna för manuella elastinfärgning.. C:

När det gäller institutionens egen beviljade medfinansiering, projekt med märkningen ”ÖVR”, har institutionen även fortsättningsvis ansvar för att medfinansiera gemensamma

• Har personen som ansvaret delegerats till en självständig ställning i förhållande till företagets ledning, dvs har personen befogenhet att vidta skyddsåtgärder eller

myndighetsutövning mot enskild börjar löpa från det datum då den berörda har tagit del av beslutet (förvaltningsbesvär). 3) I de fall beslutanderätten i en viss ärendegrupp

Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm..

Eftersom matrisen ¨ar lagrad som en gles matris kommer Matlab l¨osa ekvations- systemet med metoder som utnyttjar gleshetsstrukturen f¨or att mycket effektivt och noggrant

Vi visar här hur man använder detta program för att lösa lin- jära ekvationssytem samt anpassa en rät linje till givna mätdata med minsta- kvadratmetoden..

Det innebär att arbetsgivaren inte ger bidrag om medarbetaren har kvitto från någon form av mellanhand, till exempel annan organisation, arbetsgivare eller förening som inte själva

Utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas om ett barn eller en elev i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier

2.7.1 Yttrande till förvaltningsrätten Bevaras W3D3 PDF/A och/eller