• No results found

Svar på motion från Lars O. Holmgren (BoA) om nyttjande av potentiell energi i kylvattnet från kraftverken i Forsmark, Beslut kf 2020-09-22. § 97

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Svar på motion från Lars O. Holmgren (BoA) om nyttjande av potentiell energi i kylvattnet från kraftverken i Forsmark, Beslut kf 2020-09-22. § 97"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande Justerarsignaturer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid

2020-09-22

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2020-138

§ 97. Svar på motion från Lars O. Holmgren (BoA) om nyttjande av potentiell energi i kylvattnet från kraftverken i Forsmark

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motion från Lars O. Holmgren (BoA) i enlighet med handlingar från Jacob Spangenberg (C). (Bilaga 3)

Reservationer

Lars O Holmgren (BoA), Fredrik Jansson (BoA) och Jan–Olof Ahlinder (BoA) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Lars O. Holmgren (BoA) yrkar i motion daterad 2020-02-13 att Östhammars kommun hemställer till Regeringen att kommunen ges möjlighet att utnyttja den energi som kylvattnet innehåller.

Beslutsunderlag

 Motion

 Svar och tjänsteskrivelse Ärendets behandling

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-02-18, § 27 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde Yrkanden

Lars O Holmgren (BoA) yrkar bifall till motionen.

Jacob Spangenberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag till motionen).

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenbergs (C) yrkande mot Lars O Holmgrens (BoA) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

 Motionär

 Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

(2)

Bilaga 3, KF § 97/2020 Sidan 1 av 3

(3)

Svar på motion från Lars O Holmgren, gällande att ta tillvara på spillvärmen från Forsmarks kärnkraftverk.

Motionären pekar på ett slöseri med energi som idag sker i det befintliga kärnkraftverket i Forsmark. Problemet är svårlöst, vilket belyses väl i

tjänstemannaskrivelsen. Till detta kommer att de skalfördelar som ett tänkt

”tapp” av värme från Forsmark skulle kunna åstadkomma, knappast är aktuellt i vår kommun. Kommunen är som bekant mycket decentraliserad i sin

befolkningsstruktur, med flera små tätorter samt även en stor

landsbygdsbefolkning. Detta möjliggör knappast den av Holmgren föreslagna investeringen.

Jag föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Östhammar 2020.06.30 Jacob Spangenberg (C)

Ordförande i kommunstryelsen

Bilaga 3, KF § 97/2020 Sidan 2 av 3

(4)

Tjänsteskrivelse angående motion från Lars O. Holmgren (Boa) om nyttjande av potentiell energi i kylvattnet från kraftverken i

Forsmark

Frågan om energiutvinning ur kylvattnet från kärnkraftverk har debatterats och behandlats i flera rapporter och utredningar över tid. Både när det gäller Oskarshamns kärnkraftverk men också Forsmark. Grundtanken har då varit att närheten till stora befolkningcentra skulle kunna dra nytta av stora mängder outnyttjad spillvärme i sina fjärrvärmenät och att det skulle vara bra ur ett resurshushållningsperspektiv.

Två tillfällen sticker särskilt ut när man valde att belysa frågan ytterligare: dels i samband med effekthöjningen av Forsmarks kärnkraftverk 2008, dels när Sverige förändrade sin lagstiftning gällande nybyggnation av kärnkraftsreaktorer 2010. Såväl Vattenfall själva som länsstyrelsen i Uppsala, IVL och Elforsk har tagit fram underlag och rapporter i frågan.

Det är vår slutsats att de investeringar som behövs för att konvertera kärnkraftverken till att leverera värme utöver el behöver ett stort kundunderlag som nyttjar och betalar för värmen och de avstånd som föreligger till den storleken av befolkningscentra ligger för långt bort för att det ska finnas en ekonomi i dessa lösningar i dagsläget, trots

resurshushållningsperspektivet.

Bilaga 3, KF § 97/2020 Sidan 3 av 3

References

Related documents

att kommunen skall genomföra en s k ”nollbudgetering” d v s man i budgetberäkningen utgår från rådande behov 2022 och inte arvet från decennielånga uppräkningar, för att

Motion om att skapa stimulanser för byggande av åretruntboende på landsbygden. Östhammars kommun har under en längre tid underlåtit att underhålla och vidareutveckla sitt

Personalen som arbetar inom hemtjänsten har idag för lite tid hos de äldre vilket ett ständigt problem som späs på av att kommunen betalar för varje utförd minut av hemtjänst..

Vid kommunstyrelsens beredning yrkade Lars O Holmgren (BoA) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt.

Till skillnad från Holmgren tror jag tvärtom att de nya samarbeten som kommunen inlett ökar möjligheten för kommunen för att sköta sitt.. välfärdsuppdrag och därmed sitt

Förseningsminuter per störande fel respektive antal tåg per störande fel har generellt sett varit lägre för L2- banorna än för de konventionella banorna med undantag för

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Och om den ena parten alltid måste ge sitt medgivande till att depositionen betalas ut till den andra parten skyddas hyresgästen från risken att hyresvärden använder pengarna

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

Riktlinjer för psykisk ohälsa är framtagna av Företagshälsans riktlinjegrupp, en verksamhet inom programmet för forskning om metoder för företagshälsa vid Karolinska Institutet

[r]

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed