• No results found

Socialnämnden i Gällivare svarar på remiss i frågan om Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara — Dnr S2019/02544

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Socialnämnden i Gällivare svarar på remiss i frågan om Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara — Dnr S2019/02544"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 (1) Gällivare Datum Referens kommun 2020-12-10

Regeringskansliet

Socialnämnden i Gällivare svarar på remiss i frågan om Socialstyrelsens

författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara — Dnr

S2019/02544

Socialnämnden ställer sig bakom den utredning som Socialstyrelsen gjort. Betonar vikten av att möjligheten att söka anmälningar där socialnämnden valt att inte inleda utredning kan vara en viktig pusselbit till att se över barns hela situation, inte bara den enskilda anmälan som kommit. Man behöver göra klart med övriga lagrum om möjligheterna till att få igenom detta.

När det gäller gallring av kronologiska pärmen så behöver det tydliggöras om regler kring gallring av denna pärm. Idag får kommunfullmäktige besluta om gallring av

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin tur också blir olika om detta kommer att förändras så att anmälningar blir sökbara beroende på vilken kommun som beslutat om gallringstiden.

Vidare när det gäller den kronologiska pärmen sa är risken uppenbar precis som skrivs att obehöriga (ej aktuell handläggare) har tillgång till uppgifter rörande enskild som denne inte ska. Det kan också bli olika hantering om klient har en personakt eller inte, även när det handlar om gallringstid.

Det är viktigt, när socialtjänsten möter en person/familj, att socialtjänsten ska veta om familjen tidigare haft kontakt med socialtjänsten för att anpassa mötet efter eventuell tidigare kännedom. Familjer förväntar sig ofta att socialtjänsten vet om att de varit där tidigare och det riskerar att inte bli ett bra möte. Det är viktigt att när vi möter familjer att vi har helheten för att komma in i tid och besluta om insatser.

Det skulle vara viktigt att se all information som finns på barnet både där man inlett utredning men också då man beslutat att inleda utredning för att göra den sammanställda bedömningen om barnets eventuella behov av insatser. En viktig del är om innehållet i tidigare anmälningar är det samma som den aktuella.

Vill åter poängtera att det är av yttersta vikt för barns ev behov av skydd att denna rapport blir beslutad om så att socialtjänsterna kan stärka barns behov på ett bättre sätt än i dag.

Ann-Christin Backman Enhetschef Biståndsenheten Postadress Gällivare kommun Socialförvaltningen 982 81 Gällivare

Telefon Telefax Bankgiro Hemsida www.gellivare.se

(2)

PROTOKOLLSUTDRAG

Gällivare

2020-12-17 kommun

Socialnämnden

S 206

Remissvar Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller

barn sökbara - Dnr S2019/02544 Dnr Sn/2020:588

Socialnämnden beslutar

att anta remissvaret till Socialstyrelsen som sitt.

Ärendebeskrivning

Remissvar Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som

gäller barn sökbara.

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga

Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att anta remissvaret till Socialstyrelsen som sitt.

Underlag

1. Remiss

2.

Remissvar

Yrkande

Lena Sjötoft (V) yrkar att anta remissvaret till

Socialstyrelsen som sitt.

References

Related documents

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Socialstyrelsen har remitterat ett författningsförslag som skulle göra det möjligt för socialnämnden att göra anmälningar som rör barn sökbara.. Förslaget innebär en

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är

Barnafrid beslut att inte heller ta ställning till förslaget om ändring i 12 kap 1§ SoL angående gallring av förhandsbedömningar grundar sig också på att förslag som förs fram