• No results found

Remissyttrande – Socialstyrelsens författnings-förslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara S2019/02544

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande – Socialstyrelsens författnings-förslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara S2019/02544"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Remissyttrande

Socialförvaltningen Camilla Svensson

Sektionschef Barn och familj

2020-12-02

Remissyttrande – Socialstyrelsens

författnings-förslag i rapporten Att göra anmälningar som

gäller barn sökbara S2019/02544

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslås anta remissyttrande som sitt eget.

Sammanfattning

I Socialstyrelsens rapport framgår det att regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. I uppdraget ingår även att lämna förslag på de författningsändringar som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Författningsförslagen ska bl.a. utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån avvägningar avseende barns behov av skydd, intrång i den personliga integriteten och behov av sekretess. Socialstyrelsens analys av befintligt re-gelverk visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utred-ning ordnade på ett sökbart sätt. I rapporten presenterar Socialstyrelsen för-fattningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedel-bart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sam-manställas på ett sökbart sätt. Rapporten riktar sig till regeringen, men kan även vara av intresse för kommunernas socialnämnder.

Hultsfreds kommuns yttrande

I Socialstyrelsens författningsförslag ligger förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Den före-slagna lydelsen föreslås tilläggas i 7 a §:

6. uppgifter om anmälan som gäller barn enligt 14 kap. 1 § första stycket och 1 c § socialtjänstlagen (2001:453) samt uppgifter om bedömning av be-hovet av omedelbart skydd för ett barn enligt 11 kap. 1 a § första stycket och beslut att inte inleda utredning om ett barn enligt andra stycket samma lag.

(2)

Remissyttrande

Socialförvaltningen Camilla Svensson

Sektionschef Barn och familj

2020-12-02

2 (2)

Hultsfreds kommun anser att det föreslagna tillägget stärker socialnämndens möjligheter att följa det ansvar som åligger socialnämnden att uppmärk-samma barn som far illa och barn som behöver stöd och skydd. Hultsfreds kommun instämmer i rapportens skrivelse att nuvarande regelverk kan leda till uppenbara inkonsekvenser vid tillämpningen, eftersom det är möjligt att hålla en del anmälningar och förhandsbedömningar som inte leder till utred-ning sökbara i personakt men inte andra där någon utredutred-ning inte tidigare har inletts. Det leder i sin tur till att dessa sökbara anmälningar på ett enkelt sätt kan beaktas vid ny förhandsbedömning eller vid registerkontroll, medan andra är svåra att hitta.

Vidare ligger förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Den föreslagna lydelsen föreslås tilläggas i 12 kap. 1 §:

Uppgifter i en sådan sammanställning som avses i 7 a § andra stycket 6 samma lag ska dock gallras tre år efter det att uppgifterna fördes in i sam-manställningen.

Vi instämmer i rapportens förslag om att en särskild gallringsfrist på 3 år bör införas för anmälningar som ej lett till utredning. Det är rimligt att det utifrån integritetssynpunkt görs en åtskillnad mellan anmälningar där nämnden inte bedömt att en utredning ska inledas och uppgifter som dokumenteras i en personakt efter att en utredning inletts där gallringsfristen är 5 år.

Camilla Svensson Sektionschef

(3)

Sammanträdesprotokoll 1(2)

Sammanträdesdatum

2020-12-16 Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SNAU § 114/2020 Dnr 2020/92

Yttrande på remiss av Socialstyrelsens

författningsförslag i rapporten "Att göra

anmälningar som gäller barn sökbara"

S2019/02544

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott antar förvaltningens förslag på remissyttrande som nämndens eget och översänder det till socialdepartementet.

Sammanfattning

Förslag till yttrande på remiss av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att gör anmälningar som gäller barn sökbara” S2019/02544.

Ärendebeskrivning

I Socialstyrelsens rapport framgår det att regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga

förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. I uppdraget ingår även att lämna förslag på de författningsändringar som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Författningsförslagen ska bl.a. utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån avvägningar avseende barns behov av skydd, intrång i den personliga integriteten och behov av sekretess. Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt. I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt. Rapporten riktar sig till regeringen, men kan även vara av intresse för kommunernas socialnämnder.

I Socialstyrelsens författningsförslag ligger förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Den föreslagna lydelsen föreslås tilläggas i 7 a §:

6. uppgifter om anmälan som gäller barn enligt 14 kap. 1 § första stycket och 1 c § socialtjänstlagen (2001:453) samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd för ett barn enligt 11 kap. 1 a § första stycket

(4)

Sammanträdesprotokoll 2(2)

Sammanträdesdatum

2020-12-16 Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

och beslut att inte inleda utredning om ett barn enligt andra stycket samma lag.

Hultsfreds kommun anser att det föreslagna tillägget stärker

socialnämndens möjligheter att följa det ansvar som åligger socialnämnden att uppmärksamma barn som far illa och barn som behöver stöd och skydd. Hultsfreds kommun instämmer i rapportens skrivelse att nuvarande

regelverk kan leda till uppenbara inkonsekvenser vid tillämpningen, eftersom det är möjligt att hålla en del anmälningar och

förhandsbedömningar som inte leder till utredning sökbara i personakt men inte andra där någon utredning inte tidigare har inletts. Det leder i sin tur till att dessa sökbara anmälningar på ett enkelt sätt kan beaktas vid ny förhandsbedömning eller vid registerkontroll, medan andra är svåra att hitta.

Vidare ligger förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Den föreslagna lydelsen föreslås tilläggas i 12 kap. 1 §:

Uppgifter i en sådan sammanställning som avses i 7 a § andra stycket 6 samma lag ska dock gallras tre år efter det att uppgifterna fördes in i sammanställningen.

Vi instämmer i rapportens förslag om att en särskild gallringsfrist på 3 år bör införas för anmälningar som ej lett till utredning. Det är rimligt att det utifrån integritetssynpunkt görs en åtskillnad mellan anmälningar där nämnden inte bedömt att en utredning ska inledas och uppgifter som dokumenteras i en personakt efter att en utredning inletts där

gallringsfristen är 5 år.

Beslutsunderlag

Remiss av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara S2019/02544

Socialnämnden 2020-11-11, § 129 Förslag till remissyttrande

Skickas till

Socialdepartementet Socialnämnden, anmälan

References

Related documents

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Socialstyrelsen har remitterat ett författningsförslag som skulle göra det möjligt för socialnämnden att göra anmälningar som rör barn sökbara.. Förslaget innebär en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna