Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-09

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Svante O. Johansson.

Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Enligt en lagrådsremiss den 1 juni 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),

2. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Sandra Melin, biträdd av kanslirådet Eva Kalling Lundberg.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :