En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-05-31

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson.

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Karin Lundqvist.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :