• No results found

En gotländsk bronshäst från övergången mellan vendeltid och vikingatid Nerman, Birger Fornvännen 1959(54), s. 200-202 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1959_200 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En gotländsk bronshäst från övergången mellan vendeltid och vikingatid Nerman, Birger Fornvännen 1959(54), s. 200-202 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1959_200 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

En gotländsk bronshäst från övergången mellan vendeltid och vikingatid Nerman, Birger

Fornvännen 1959(54), s. 200-202 : ill.

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1959_200

Ingår i: samla.raa.se

(2)

SMÄRRE MEDDELANDEN

EN GOTLÄNDSK BRONSHÄST FRÅN ÖVER- GÅNGEN MELLAN VENDELTID OCH

VIKINGATID

Är 1837 förvärvade Statens Historiska Museum, som då b a r n a m n e t Kung- liga S a m l i n g a r n a , genom byte med R i k s b a n k e n s Myntkabinett ett a n t a l före- m å l , sträckande sig från stenåldern in i medeltiden (inv.-nr 777). Inven- tariet upplyser: »Allt della. upphittad) på Gottland, åtföljde en samling mynt, som detta å r såldes af cn s t u d e r a n d e Bergman till Bankens Mynt- kabinett.» Studeranden Bergman är den senare bekante gotlänningen Visby- lektorn C . J . Bergman, känd både som gotlandsforskare, författare oeh politiker, med tiden k o r r e s p o n d e r a n d e ledamot och hedersledamot av Kungl.

Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och från vilken museet skulle komma att förvärva många gotländska antikviteter, bl. a. den stora samling, som i inventariet b ä r numret "2976 (1862).

I den 18.17 inköpta samlingen ingår en liten hästhild av t u n t bronsbleck, fig. 1, till vilken hör en liten liinccttliknande pjäs av s a m m a bleck, fig. 2 ; ett hål i vardera pjäsen åskådliggör, var de varit förenade.

Till hästfiguren h a r givetvis även hört cn icke bevarad r y t t a r e . Den lancettformiga pjäsen betecknar tydligen ett spjut, som bör ha varit r i k t a t snett u p p å t , så som det anges i fig. ,1; det h a r haft något större längd, ty det ä r skadat i den bakre n e d å t r i k t a d c ä n d a n . Att det h a r varit a n b r a g t pä angivna sätt beslyrkcs av att ungefär m i t t emellan hålet och den s m a l a r e ä n d a n ses k o r r e s p o n d e r a n d e mot v a r a n d r a på vardera sidan cn grund t v ä r - gående s k å r a ; tydligen h a r h ä r r y t t a r e n s ena hand gripit över spjutet. En

tvärgående avskavning, som förekommer på vardera sidan om spjutets hål,

är däremot mera svårförklarlig.

F r ä m r e delen av h ä s t a n s huvud saknas, men t r o t s d e t t a erbjuder h ä s t - figurens datering k n a p p a s t någon svårighet. Hästen h a r den nedåt breda, men u p p å t s t a r k t a v s m a l n a n d e h a l s med litet h u v u d , som k a r a k t e r i s e r a r h ä s t f i g u r e r n a ifrån slutet av 700-talet och b ö r j a n av 800-talet. En god parallell erbjuder den b e k a n t a r y t t a r f i g u r e n på Sparlösastenen i Västergöt- land, fig. 4 (efter v. Friesen, O., Sparlösastenen, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 4 6 : 3 , sid. 117 fig. 7 ) . Här h a r emellertid r y t t a r e n ett svärd, som lian med v ä n s t e r h a n d h å l l e r u p p s t r ä c k t framför sig. Ett spjut h a r d ä r e m o t den ena r y t t a r e n pä Skoklosterrunstencn, fig. 5 (efter a. a. sid. 117 fig. 8 ) . Denna bild är dock ä l d r e ; som Bertil Alm- gren i 1'ppländsk bygd (festskrift till Wera von Essen 1940) sid. 155 ff.

klargjort, t i l l h ö r a r y t t a r b i l d e r n a den från yngre Vendeltiden h ö r a n d e or- neringen på Skoklosterstencn ( r u n r i s t n i n g e n och korset h ä r r ö r a d ä r e m o t

200

(3)

S M A 1! II K M E I) I) E I. A N I) B N

1 2 3 Pig, 1—3, 1. Hästfigur av bronsbleck. Gotland utan angiven fyndort. 2. Spjut-

liknande jijiis au bronsbleck. Hör till fig. 1. 3. P j ä s e r n a fig. I och 2 s a m m a n - ställda. 1/1. — /. Figure of n horse in bronze plate. Gotland without II given flnd-locallty. 2. A tpear-like piece of bronze plate. Belonging to

fig. 1. 3. The pieccs figs. I nnd 2 nsseinbled.

Fig. 4—6, Rgtlarfigurcr. i. Figur ä runstenen vid Spurlösn. Västergötlnnd.

5. Figur å runstenen uid Skokloster. — Figures of h o r t e m a n . i. On the rune-stone ut Sparlösa. 5. (In the rune-stone ut Skokloster.

Ifrån 1000-talet); den oerhört breda munken är typisk för andra hälften av (iOO-talet.

J a g k ä n n e r endasl I va små föremal, vilka utgöra paralleller till vår golländska pjäs1, de bägge små r y t t a r f i g u r e r n a i silvcrbleck frän grav 825 i Birka, Arbman, II., Birka (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka- demiens monografserie) 1 Die Gräber, Text 1943, Tafeln 1940, pl, 92, fig. 7, 11, den senare återgiven i vår fig. (i; här iiro dock häst, ryttare och svärd gjorda i ett stycke. Graven kan dateras lill förra hälften eller mitten av 800-talet. Hästhalsarna överensstämma ganska nära med den pä fig. 1.

B i r k a h ä s t a r n a ha med t v ä r s t ä l l d a öglor på b a k s i d a n v a r i t fastade på något underlag. Detta framgår av det bäst bevarade exemplaret, vår fig. 6;

1 Däremot finnas flera små lösa hästfigurcr från Vendeltiden; jfr Alm- grens anförda u p p s a t s .

201

(4)

S M A II I! B M B 11 1) I) I . A N D E M

* *

* »

Fig. li—7. li. Rytlnrfigur nu siluer. Birka grau 825. 4/3. 7. Härifigur nu brons- bleck. Amunde. Burs socken. Gotland. I I I . — II. Figure of horseman in

siluer plate. 7. Figure of n horse in bronze plate.

här äro emellertid öglorna avbrutna och ha ersatts av tvä pånitade silver- band.

Hur vår gotländska bild varit anbragt liar man ingen a n t y d a n om.

Sedan ovanstående redan blivit uppsatt i korrektur, har Jag genom docen- ten Erik Nylén fält k ä n n e d o m om cn liten b r o n s h ä s l , fig. 7, vilken anträffats vid Amunde i Burs socken på Golland och som 1948 förvärvades av Gotlands Fornsal i Visby (inv.-nr C 9576); n ä r m a r e fyndomständigheter ä r o okända.

Som vi se, är hästfiguren av samma huvudtyp som fig. 1; den h a r liknande hals med s a m m a smala huvud, vars främre parti även h ä r saknas. Någon a n t y d a n lill att den burit en ryttare finnes emellertid icke. Hästfiguren frän Amunde i Burs sn h a r i överensstämmelse med vad som varit fallet med Birkahästarna två tvärställda öglor på baksidan och h a r alltså liksom dessa varit fastade p å ett undertag.

Birger N e n n a n

K O N G R E S S F Ö R K U L T U R M I N N E S V Å R D A R E I T Y S K L A N D

Under tiden den 1—6 juni i år pågick i Hamburg och Schleswig-Holstein en kongress för kulturminnesvårdare. Som inbjudare stod Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bnndesrepublik Deutschland.

Något centralt organ motsvarande värt riksantikvarieämbete fiir skötseln av kulturminnesvärden finnes icke i Västtyskland, ulan varje delstat har egna institutioner för denna uppgift. För fornminnesvården finnas därjämte Särskilda organ. Vereinigung der Landesdenkmalpfleger utgör elt gemensamt

202

References

Related documents

En gotländsk grupp av hängsmycken från vendeltid och vikingatid : dess uppkomst och utveckling.. Nerman, Birger

H u v u d e n a äro mycket summariskt utförda, men de höra otvetydigt ihop med Salins stil II i ett sent skede, och även denna platta härrör därför från andra hälften

ett dosformigt spänne, underskäl- lorna till tvä ovala spännen, tre smärre runda spännen, gjutna i samma form och ännu sammanhängande efter gjutningen, (iverdelen till en

Peterson observerade och av Shetelig ooh Gjessing starkt understrukna faktum, att gravskicket i Tröndelagen under 600- och 700-talen visar an- knytningar till Uppland: nu uppträder

Att vid utgivandet av detta verk, då ju Trundholmsfyndet ännu icke anträf- fats (det kom i dagen 1902), man icke kunde tidsbestämma vårt (Ijurhuvud och rekonstruera den pjäs,

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Ovanför dessa befinner sig pä högra sidan en mansfigur, sedd i profil.. Den senare är nedtill något spetsig, varför möjligen

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_266 Ingår i: samla.raa.se.. har man på Gotland icke sällan låtit den döde få med sig ett skrin av trä. han- ken och märlorna,