• No results found

En gotländsk grupp av kedjeplattor ifrån Vendel- och vikingatid Nerman, Birger Fornvännen 90-98 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1969_090 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En gotländsk grupp av kedjeplattor ifrån Vendel- och vikingatid Nerman, Birger Fornvännen 90-98 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1969_090 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

En gotländsk grupp av kedjeplattor ifrån Vendel- och vikingatid Nerman, Birger

Fornvännen 90-98

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1969_090

Ingår i: samla.raa.se

(2)

ifrån Vendel- och vikingatid

A v B i r g e r N e r m a n

Vid sidan av h u v u d g r u p p e r n a av de gotländska kedjeplattorna av brons, som sakna utsmyckning utanför sidokanterna, förekommer en serie, där en sådan utsmyckning av djurfigurer är förhanden.

Innan vi gå in på den ifrågavarande serien av kedjeplattor, må erinras om, att, medan jag i mitt arbete 1919 Gravfynden på Gotland under tiden 550-S00 e. Kr.

1

(citeras här GG) indelade det gotländska Vendeltidsmaterialet i fyra skeden (ca 550-ca 6oo, ca (ioo-ca 673. ca f>75^ca 72f,(?), ca 725(?)-ca 800), har jag senare kunnat uppdela det på lem: skede 1 ca 550-600, skede 2 ca (ioo-ca 650, skede 3 ca 650 ca 700, skede 4 ca 700-ca 750, skede 5 ca 750-ca 800. Jag har i korthet framlagt den senare kronologien i uppsatsen Die Vendelkultur int Lichte der gotländischen Funde.

3

Fig. 1 återger en kedjeplatta, funnen osakkunnigt och enstaka vid Rå i Vallstena socken

8

(SHM inv.nr 14(121: 6). Som vi se, hänger från öglan upptill på det trekantiga hängets vardera langsida ned ett djurhuvud. Detta är utformat i ett tämligen sent stadium av Salins stil II med t. ex. m u n p a r t i e t sammanflutet med den övriga delen av huv udet, och plattan beir därför härröra från andra hälften av 600-talet, mitt skede 3. Vid underkanten ses 5 hål; i ett är en ring bevarad av den smala, trinda typ, med vilka ringar kedjorna fästats i plattorna. U n d e r öglan förekommer ett otydligt manshuvud.

I fig. 2 ( = G G fig. 120) finna vi en platta från ett tyvärr icke till- förlitligt gravfynd, inkommet till Statens Historiska Museum 1878 (inv.nr (i 180 b) och gjort av en man Lars Pettersson pä det stora, under 1800-talets andra hälft tyvärr starkt plundrade gravlältet vid

1

Antikvarisk Tidskrift för Sverige ;>;>: 4.

- Pinna baltijas vlstumieku konferenee, lligä 16.—to. VIII. n>t~. Riga 1938, s. \i\l.

' Avbildad i Fornvännen 1912, s. 182 fig. 17. Tillväxten under äl ii|iu'.

(3)

En gotländsk g r u p p av kedjeplattor 91 Vallstenarum i Vallstena socken. Denne skulle ha anträffat fyndet till- sammans med ä n n u ett (SHM inv.nr (1180 a) »under en stenflisa, prydd med stjernformiga prydnader och en större ring vid yttre kan- ten», tydligen ett avplattat gravklot; emellertid är fyndet samman- blandat frän två kvinnogravar, den ena från mitt gotländska Vendel- tidsskede 2, alltså tiden ca (ioo-ca 650, det andra frän mitt skede 3, dvs. tiden ca 650-ca 700. Som vi se, hänger även på denna platta frän öglan pä det trekantiga hängets vardera långsida ned ett djur- huvud, som i detta fall når betydligt längre ned. H u v u d e n a äro mycket summariskt utförda, men de höra otvetydigt ihop med Salins stil II i ett sent skede, och även denna platta härrör därför från andra hälften av (ioo-talet, varför hänget tydligen tillhör den senare av de två gravar, varifrån fyndet sammanblandats. Vid underkanten före- komma även här 5 hål; i ett ses ocksä här en ring av den smala.

trinda typen för kedjornas fästande i plattorna.

I fig. 3 ( = G G fig. 121) återges en utvecklingsform av de nämnda plattorna, kanske genom någon ännu ej konstaterad mellanform.

Fig. 3 har blivit bredare och har 6 häl for kedjorna. Av djurhuvudena på fig. 1 har blivit en C-formig fylld figur med öppning nedåt och

— av överkäkarna — ett på vardera sidan nedgående j ä m n b r e t t band, som slutar i ett enkelt d j u r h u v u d i äldre stil III. Mitt på trekanten ses ett springande djur i helfigur. Denna platta jämte en dylik och de mellanlöpande kedjorna härrör från ett stort fynd från en obränd kvinnograv, enligt uppgift från Othems socken (SHM inv.nr 11887: 1; fyndet inkommet 1903). Fyndet kan mycket väl dateras ge- nom bl. a. ett djurhuvudformat spänne som G G fig. 15 och rygg- knappsspännet med äldre stil I I I G G fig. 30, båda typiska for mitt skede 4. En liknande kedjeplatta av samma storlek med obetydliga variationer — så saknas mittdjuret — föreligger ifrån okänd fyndort pä Gotland (SHM inv.nr 13411: 13; tillhör en samling inköpt 1908 frän antikvitetshandlare Frans Lysholm i Visby). Och i ä n n u ett icke sakkunnigt gjort fynd (SHM inv.nr 18429; år 1927), från Kylver i Stånga socken, föreligger en överdel till en kedjeplatta av ifrågava- rande typ. Den har ett manshuvud under öglan. Föremålen härröra tydligen i stort från en och samma grav; den dateras till skede 4 av bl. a. en bit av ett fiskhuv udlormat bronshänge av h u v u d t y p GG fig.

115.

En utveckling av hängplattorna av typ fig. 3 utgöra plattorna av-

typ fig. 4. Hälen ha ökat till 7. Överdelen är snarast utformad till

(4)

Fig. 1-2. Häugplaltor av brons. — Pendant plates of bronze. i. Rä, Vallstena socken, Gotland. 2. Vall- stenarum, Vallstena socken, Gotland.

1/1.

Fig. 3-4. Häugplaltor av brons. — Pendant plates ot bronze. 3. Othems socken, Gotland (enligt uppgift). 4. Stenbro, Slite socken, Gotland. 1/1.

två djurhuvuden, och av de båda jämnbreda nedgående banden, som

avslutas med var sitt djurhuvud, har tydligen blivit en långsträckt

nedgående överkäke. Mittdjuret har blivit större och är i sen stil I I I

samt har inskrivits i tre medaljonger. Den avbildade hängplattan

jämte fragment av en dylik och en mängd kedjepartier härrör ifrån

ett vid Stenbro i Silte socken osakkunnigt upptaget obränt fynd, som

dateras till skede 5 av bl. a. ett djurhuvudformat spänne som GG

fig. 17 och det r u n d a spännet GG fig. 64 (SHM inv.nr 2239; år 1856).

(5)

En gotländsk g r u p p av kedjeplattor 93

Fig. 5. Hängplatla av brons. — Pendant plate of bronze. Vallstenarum. Vallstena socken, Gotland, 1/1.

I fig. 5 se vi en ytterligare utvecklad hängplatta. Hålen äro även här 7. Överstycket, som på fig. 3 hade formen av ett nedtill öppet C, håller på att sluta sig. De nedhängande banden ha ej längre några avslutande djurhuvuden; i stället för h u v u d e n ses blott svaga böj- ningar. De 3 medaljongerna ha var sitt myckel degenererat djur i stil III. Kedjeplattan jämte kedjelragmenter tillhör ett stort hopblandat fyndkomplex med föremål frän olika delar av järnåldern, upptaget på gravfältet vid Vallstenarum i Vallstena socken (SHM inv.nr 557!);

år 1875).

En utveckling av hängplattan fig. 5 se vi i plattan fig. 6, ocksä med

7 hål. H ä r har det C-formade överstycket blivit helt slutet. Det från

överstycket nedgående bandet kan fortfarande urskiljas, men har

vuxit in i spännet och bildar del av kanten. Plattan, både den ovala

överdelen och det nedre partiet, är fylld med tidiga karolingiska djur,

fördelade i symmetriskt anbragta fält. Manshuvudet upptill har fått

något ändrat utseende. Baksidan är täckt av en bronsskiva, samman-

hållen med hängplattan genom två tvärgående bronsribbor, vilkas

ändar äro inpassade i plattans kant. Plattan jämte en dylik och ked-

jorna till största del bevarade har osakkunnigt upptagits vid Västös

i Halls socken och föreligger tillsammans med fiskhuvudformade

bronshängen, vilka jag dock ej k u n n a t återfinna, och 5

l

/

a

pärlor; allt

(6)

är obränt och härrör säkerligen från en och samma skelettgrav (SHM inv.nr 3047; år 18(13).

Av samma huvudtyp som hängplattan lig. (i är fig. 7, vilken platta är nägot m i n d r e än den förra, men som denna har 7 hål. Den karo- lingiska ornamentiken är här litet m i n d r e ursprunglig än på fig. (i, och öglans manshuvud saknas. Hängplattan jämte en dylik och åt- skilligt av kedjorna härrör från skelettgrav 370 på gravlältet vid Ihre i Hellvi socken, undersökt 1934 av Nils Gillgren (SHM inv.nr 8o8s6: 370). Den mycket rika graven dateras bl. a. genom två djur- huvudformade bronsspännen som GG fig. 18 och ett dosformigt spänne av huvudtyp H a n n a Rydh, Dosformiga spännen från vikinga- tiden. Stockholm 1919, fig. 8, e h u r u den karolingiska ornamentiken är något mera framskriden. Graven stär just på övergängen till vi- kingatiden. Ett hängsmycke bestående av 2 plattor som lig. 7 jämte betydande rester av kedjorna föreligger som osakkunnigt upptaget ifrån Långgutes i Mästerby socken (SHM inv.nr 16070: 2; samtidig!

— 1918 — inlämnades ett ryggknappsspänne ifrån mitt skede 3). Plat-

torna äro sä lika dem i grav 370 från Ihre, att de förefalla vara

(7)

En gotländsk g r u p p av kedjeplattor 95

Fig. (i. T. v. och I. h. Hängplatta av brons. — Left and right. Pendant plate of bronze. Västös, Halls soc ken, Gotland. 1/1.

gjutna i samma form som dessa. De ha emellertid 8 hål, tydligen gjorda efter gjutningen. Som på fig. (i är baksidan täckt av eu brons- skiva. En liknande hängplatta föreligger som enstaka fynd utan närmare fynduppgifter ifrån Saigs i Hellvi socken (Gotl. Fornsal inv.nr C 9531); den är försedd med 7 häl.

En något annorlunda utveckling av hängplattorna i fig. 5 finna vi

i plattan fig. 8. Konturerna överensstämma ganska väl, med de tre

medaljongerna urskiljbara, den översta flyttad in i överstycket, och

detta i övrigt delat i tre fält som ä lig. ;,. fastän på annat sätt. Men

de från överstycket nedgående sidobanden ha delvis vuxit in i plattan

och äro upptill försedda med sena stil Ill-huvuden. För övrigt härskar

som i lig. (i och 7 tidig karolingisk ornamentik. H u v u d e t har fått den

för karolingisk ornamentik typiska formen med håret nedhängande

i en flik på vardera sidan. Och det är intressant att finna, att kedje-

hälen äro 8. Obetydliga kedjerester. Hängplattan fig. 8 har anträf-

fats tillfälligt vid Stenstugu i Stenkyrka socken och inlöstes 1859 av

(8)

Fig. 7. Hängplatta av brons. — Pend- ant plate of bronze. Ihre, Hellvi soc- ken, Gotland: grav 370. 1/1.

Fig. 8. Hängplatta av brons. — Pend-

ant plate of bronze. Stcnstugu, Sten-

kyrka socken, Gotland. 1/1.

(9)

En gotländsk grupp av kedjeplattor 97

Fig. 9. Hängplatta av brons. — Penel ant plale of bronze. Gotland, I / I .

1 i.U. 10. Hängplatta av förgylld brons im-il niellerade silverpartier. — Pend-

ant plate ot golded bronze with niello-inlaid silver portions. Täng- lings, Etelhems socken, Gotland. 1/1.

mit ' . r ^ S l _ I ^ ^ | T V m

yjjfc

P^GRÄS

9»^^

Ir^i j ^ J

ii,y|

^ ^ J k

(10)

Statens Historiska Museum tillsammans med två andra föremål, dock från andra gravar på samma plats (inv.nr 2(120).

Som ännu en annan utveckling av plattorna lig. 5 ha vi tydligen att räkna med i hänget fig. 9. Konturerna äro ungefär lika, och även här ses 7 hål för kedjorna; de från överstycket nedgående banden återfinnas också. Men ornamentiken är helt olika, pä fig. 9 med sina ringkors, spiraler m. m. typisk för tiden omkring år 900. Manshuvu- det har den åt var sida nedhängande hårfliken som å fig. 8. Hänget, jämte ett dyligt inköpt 1887 av Statens Historiska Museum frän anti- kvitetshandlare D. Holmberg i Stockholm, har ingen annan fyndupp- gift än Gotland (inv.nr 8234: 14).

En utveckling av fig. 9, men även av fig. 8, visar hängplattan lig. 10, funnen tillfälligt enstaka vid Tänglings i Etelhems socken (SHM inv.nr 2748; inköpt är 18(10). Hålens antal är 7. På denna platta, som äger förgyllning och är försedd med niellerade silverpartier, ha ytterkonturerna smält ihop. Man skymtar emellertid utvecklingar av överstyckets flikar på fig. 9, medan de niellerade sidopartierna mittpå verka som degenererade ättlingar av djurhuvudena på fig. 8. Orna- mentiken visar på 900-talet. På baksidan förekommer en med nitar lastad bronsskiva; på denna har nitats en rektangulär i längdrikt- ningen gående bronsskiva, försedd med nälfäste och nålhållare (själva nålen saknas). Fragment av ett likadant hängsmycke har anträffats i Paatsalu, Hanila socken, Wiek i Estland.'

Summary

T h e p a p e r deals wilh an animal-decorated g r o u p of a spccially Gotlandic type of bronze p l a q u e s with chains. T h e s e p e n d a n t s d a t e from p e r i o d 3 of the V e n d e l time (ca 650-700 according to the a u t h o r s system) u p to tlie Viking Age.

' Nerman, B., Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der

jiingeren Eisenzeit (= Kungl. Vitterbets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar

40:1, Stockholm 1929), s. 151 fig. 165.

References

Related documents

De nyaste fynden frän Korsbetningen. Efter att ha givit en orientering av fyndplatsens topografiska förhållan- den och de tidigare grävningar, som där utförts åren 1905 och 1912 under

Medan folkvandringstidens guldbrakteater förekomma inom praktiskt taget hela Norden, finnas brakteater frän Vendcltiden av liknande form, till att börja med huvudsakligen i

S om det framgår av Erik Floderus' föregående redogörelse för de senare årens utgrävningar inom vallen vid Väster- garn, vilka hittills visserligen mera haft karaktär av

Även i vissa fall, då fynd från åkrar i Lilla Bjerges eller blott Bjerges liksom ifrån åkrar i det närbelägna Allekvia (och kanske Bjers) föreligga, gäller det uppenbarligen

Locket iir försett med en rad nithål med i de flesta ä n n u kvarsittande rester av järnnitar, Två vid kanten, nu blott nithål, ha suttit på var sin sida om lo,kels gångjärn,

Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och från vilken museet skulle komma att förvärva många gotländska antikviteter, bl.. 2 ; ett hål i vardera pjäsen åskådliggör, var

2, ses under det stora djuret, vilket tydligen föreställer en tjur, ett liksom denna i relief utfört djur, som visar stora likheter med vår gotländska djurfigur.. Vi se ett djur

En gotländsk grupp av hängsmycken från vendeltid och vikingatid : dess uppkomst och utveckling.. Nerman, Birger

att vapen under folkvandringstiden mycket sällan nedlagts i mansgravarna, varför mycket fa vapengravar Ifrån denna lid äro bekanta. Uran ön (jfr Nerman, B., Die

av andra forskare fä del säkrare bestämt till härkomst

pjäser ifrån Ryssland och Ungern, vilka närmast uppfattas som beslag på remmen till ett pilkoger (de hittas stundom tillsammans med pil- spetsar). Den pjäs, som jag närmast

— kreatursstek — och väl även dryck från något, blöt offrats i en myr (västarna visa, att det icke kan ha varit fråga om en sjö), var- vid föremålen antagligen nedsatts

1, som här behandlas, äro såväl hornstången som mittdtaggen genomgående ihåliga, och på hornstängens utsida mitt emot mittdtaggen finns ett runt, med ett skarpt instrument

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Emellertid är det ju klart, att tydningen av suetidi som svearna i och för sig ingalunda är säker. Man måste helt na- turligt även räkna med möjligheten, att bakom suetidi göm-

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. F"yndfrekven- seu är mycket hög.

(Forts, från Fornvännen 1944 sid. Bronskniu frän Gotland. Det är emellertid cn tydlig kniv ifrån Montelius per.. Hejdung», Hejdebg soc- ken. de med fortjockat skaft som

5, men med mera avrundat fyrkantig genomskärning, föreligger i en av Fredrik Nordin 1913 undersökt grav på det väldiga gravfältel vid Lill-Bjers i Stenkyrka socken (SHM

I Tallgrens år 1922 utkomna arbete »Zur Arcbäologie Eestis» I angavs antalet då kända sten- föremål från hela landet till c:a 1000 och ben- och hornföremål till c:a 1900,

Från Norge har typen kommit till Finland på två vägar, dels över Nord-Norge och det svenska Lappland till Österbotten, dels frän Rogaland via Vestfold sjövägen till

Denna typ kan mycket väl dateras, då den förekommer i sakkunnigt upptagna gravfynd, alla från det första av de 4 skeden, på vilka jag 1919 upp- delade det

— ca 325 kända — på Gotland och förete ofta även gotländska särdrag (jfr nedan sid. Stundom äro dessa skeppssättningar utomordentligt ståtliga: den väldigaste, en

Emellertid äro öronskydd be- varade till blott 6 av de ifrågavarande hjälmarna: utom den ifrån Vézeronce den ovannämnda ifrån Gammertingen i Hohenzollern och de ifrån Balden- heim