Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), förste vice ordförande Eva Borg (S), andre vice ordförande

34  Download (0)

Full text

(1)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 13.00-16.45. Ajournering

14.40-15.00.

Beslutande Ledamöter

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), förste vice ordförande

Eva Borg (S), andre vice ordförande Lisa Andersson (M)

Thure Sandén (M) Anders Ekström (M) Kalle Sundvall (M) Peter Söderberg (M) Kristina Karlsson (C) Ulrika Landergren (FP) Johan Tolinsson (S) James Kujansuu (SD) Emma Vildstrand (MP)

Roger Larsson (KB), till § 20, klockan 16.15, deltar ej i beslut

Tjänstgörande ersättare

Franklin Eck (M) för Marianne Kierkemann (M)

Agnetha Ernegård (KB) för Roger Larsson (KB), från och med § 21

Övriga närvarande Ersättare

Per Stenberg (M) Marianne Pleijel (M) Christian Johansson (M) Lars Thelén (M)

Karin Fahlström Augustsson (M) Heinrich Kaufmann (C)

Kerstin Ekman-Hake (C) Christian Haneson (FP) Peter Wesley (KD) Elisabeth Lyckevall (S) Börje Börjesson (S) Susanne Justesen (SD)

Agnetha Ernegård (KB), till och med § 20 Jon Thorbjörnson (V)

Tjänstemän

Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör

Anna Rehnberg, kommunjurist, sekreterare

Sven-Erik Bergström,

verksamhetschef Planering &

Exploatering

Maria Rosenberg, enhetschef

fastigheter, Service, § 4, 13.30-14.40 Anna Walske, projektsamordnare fastigheter, Service, § 4, 13.30-14.40

Underskrifter Sekreterare _______________________________

Anna Rehnberg

Paragrafer 1-23

Ordförande _______________________________

Hans Forsberg (M)

Protokolljusterare _______________________________

Lisa Andersson (M)

(2)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-01-20

Anslagsdatum 2015-01-28

Datum då anslaget tas ner 2015-02-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

Maria Svenningsson

(3)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

Innehåll

Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,

intresseorganisationer (SKL, GR med flera) 5

Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,

projekt och händelser 6

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-

2018 7

Ökning av investeringsmedel för nybyggnad Vallda Furulidskola 8

Val till kommunala uppdrag 11

Ombud för att granska begravningsverksamheten i Kungsbacka kommun 13

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsförteckning avseende

personalutskottet 14

Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2016-2020 15

Kommunal medfinansiering av kanalisation (bredband) på landsbygden i

Kungsbacka 16

Förslag på inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i

Göteborgsregionen 18

Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga 19

Anmälan av delegeringsbeslut 20

Anmälan av inkomna skrivelser 21

Exploateringsavtal för kvarter Tjädern 17 22

Antagande av detaljplan för kvarter Tjädern 17 23

Avgifter inom nämnden för Funktionsstöd - trygghetslarm, dagomsorg och

matdistribution 24

Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd 25

Ökning av investeringsmedel för nybyggnad av bostäder med särskild

service och daglig verksamhet 27

Köp av fastigheter för kommande behov 28

Internationell policy och revidering av internationell strategi 29

(4)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

Vänorter 31

Projektuppföljning Åsa station 33

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade 34

(5)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 1

Information om aktuella händelser från nämnder, bolag, intresseorganisationer (SKL, GR med flera)

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Hans Forsberg (M) informerar från

• Kommunberedningen – diskussion om vilka uppgifter som är viktiga för kommunerna och regionen. Följande fem områden kommer särskilt att uppmärksammas.

• Infrastruktur; höghastighetskorridor från Oslo till Europa samt de så kallade Sverigeförhandlingarna som avser snabbspår Göteborg – Stockholm och Stockholm – Malmö

• Destinationsutveckling

• Bredband; en rapport är under utarbetande.

• Innovationssystem; stöd till innovationer att utvecklas till företag.

• Integration. Hylte kommun har lämnat en projektansökan till EU.

Utredning om det är möjligt för övriga kommuner att medverka i projektet.

• Kommuninvest – medlemsråd. Kommuninvest har behov av kapital för att komma upp i kapitaltäckningsgrad om 1,5 %, vilket innebär att ägarna behöver betala 900 kronor per invånare. En stadgeändring behövs, vilket kommer att behandlas på föreningsstämma under våren 2015.

Ulrika Landergren (FP) informerar från Göteborgsregionens miljö- och

samhällsberedning. En förstudie i mellankommunal kustberedning har påbörjats, som syftar till att utreda hur Göteborgsregionens kommuner, Uddevalla och Orust kan samverka beträffande kustnära verksamheter som energi & miljö, fiskenäring, turism med mera.

(6)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 2

Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, projekt och händelser

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ann-Charlotte Järnström informerar om

• Utbildning för den nyvalda kommunstyrelsen föreslås ske under en timme vid fyra kommunstyrelsemöten med fyra teman – formalia för kommunstyrelsen, uppdrag och roller, utvecklingsarbete samt dialog och diskussion om

kommunstyrelsens arbete.

• Sedan i höstas pågår arbete om hur kommunstyrelsens förvaltning ska arbeta och organiseras för att kunna stödja kommunstyrelsens uppgifter att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens verksamheter. Förslag kommer till förändringar i tjänstemannaorganisationen, som påverkar kommunstyrelsens förvaltning och Service.

(7)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 3

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018

Beslut

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2015-01-01—2018-12-31 enligt nedan.

Ledamöter:

Hans Forsberg (M) Lisa Andersson (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Ersättare:

Thure Sandén (M) Anders Ekström (M) Kristina Karlsson (C) Christian Haneson (FP) Johan Tolinsson (S) Ordförande:

Hans Forsberg (M) Vice ordförande:

Fredrik Hansson (C) Sammanfattning

Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott. Ledamöter och ersättare till arbetsutskottet väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen. Kommunstyrelsen väljer vidare för mandatperioden, bland utskottets ledamöter, en ordförande och en vice ordförande.

Beslutsunderlag

Förslag enligt partiöverenskommelse, 2015-01-20 Proposition

Ordföranden ställer proposition enligt förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till Troman, lön, respektive valda

(8)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 4

Ökning av investeringsmedel för nybyggnad Vallda Furulidskola Dnr KS/2014:496

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Investeringsmedel för nybyggnad Vallda Furulidskola utökas från 90 miljoner kronor till 145 miljoner kronor.

Den utökade investeringen på 55 miljoner kronor finansieras genom utökad upplåning.

Ökad driftskostnad med anledning av utökad investering inarbetas i budgeten från och med 2017 i samband med kommunbudget 2016-2017.

Sammanfattning

I lokalplanen i Kommunbudget 2015-2017 finns det avsatt budget för nybyggnad av skola och idrottshall och anpassning av befintlig skola. Förstudie har pågått under en längre tid och olika alternativ på lösningar har diskuterats. Nuvarande lösning innebär en skola som utgörs av en nybyggnad som integreras med befintlig skolbyggnad. Skolan beräknas ha plats för cirka 300 elever. Lösningsförslaget baseras på Förskola & Grundskolas nämndbeslutade verksamhetsidé och Service Fastigheters krav som bland annat är beslutade av nämnden för Service.

Förprojektering pågår och färdigställandet beräknas till skolstart 2017. I

investeringsbudgeten 2016 finns avsatt 90 miljoner kronor. Ny kalkyl har visat att investeringsutgift beräknas till 145 miljoner kronor. Driftskostnaden beräknas öka med cirka 2,5 miljoner kronor per år beroende på den ökade investeringskostnaden.

Utökningen av investeringsutgiften beror till stor del på de geotekniska förhållandena med stora höjdskillnader. Dessutom ska man anlägga ett dagvattenmagasin på

tomten. I projektet ingår också att anlägga körbar yta för skolbussar och iordningställande av fler parkeringsplatser då befintligt antal är otillräckligt då skolans elevkapacitet ökar.

En annan orsak är att befintlig byggnaden ”Holken” behöver anpassas i större omfattning än vad som antagits i tidigt skede. Detta som följd av att byggnaden ska integreras med den nya skolbyggnaden vilket inte var planerat från början. Vidare är en orsak till den utökade kalkylen en utökning från gymnastikhall till funktionell halv fullmåttshall (20x23 m) enligt samråd med Fritid & Folkhälsa. Ytterligare orsak är ett skärpt energi- och miljökrav. Energiförbrukningen dimensioneras för 40 kWh per kvadratmeter och skolan kommer byggas i enlighet med miljöbyggnad nivå silver. Detta innebär en miljömässigt hållbar byggnad med viktiga kvaliteter främst vad gäller energi, inomhusmiljö och material

Bedömningen är att investeringsramen för projektet ska utökas med 55 miljoner kronor för att möjliggöra färdigställande av projektet i enlighet med den lösning som tagits fram och som föreslås i förstudien.

Paragrafen fortsätter

(9)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 4 fortsätter

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 373 Tjänsteskrivelse, 2014-12-01

Yrkande

Ulrika Landergren (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att omarbeta förslaget genom att bygga en ny skola där man inte dockar an till befintlig byggnad ”Holken”

och för att försöka få ned totalkostnaden med minst 25 miljoner kronor. Ambitionen ska vara att inte försena skolstarten mer än ett halvt år.

Fredrik Hansson (C), Anders Ekström (M), Peter Söderberg (M), Franklin Eck (M), Kristina Karlsson (C) och Eva Borg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras enligt Ulrika Landergrens (FP) yrkande eller avgöras idag och finner att det ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Reservation

Ulrika Landergren (FP) reserverar sig mot beslutet, bilaga A till paragraf.

Beslutet skickas till SEFA, SEEK

(10)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 4 fortsätter

BILAGA A

Jag reserverar mig mot beslutet att inte återremittera Investeringsbeslutet för

Furulidsskolan. Folkpartiet tycker att det är viktigt att vi bygger en ny skola i Furulid men till en rimlig kostnad. Det är viktigt att vi bygger ändamålsenliga

kostnadseffektiva lokaler som håller för framtiden. Men vi har många andra

investeringar framöver i kommunen och uppstår det en kostnadsökning på 55 Mkr så flyttar det automatisk bort andra investeringar t ex andra nya skolor, förskolor, simhall, äldreboende cykelvägar. Det är alltid vårt ansvar att försöka se till att våra skattemedel används på klokaste sätt. I ärendet med Furulidskolan har

ursprungsförslaget gått från 90 mkr till 145 mkr. Även om man hade missat att ta med en del poster så är kostnadsökningen anmärkningsvärd. I kalkylen på

Furulidskolan finns det mycket som kan ifrågasättas. Vi i Folkpartiet ville därför att man skulle återremittera ärendet för att om det gick att få ned kostanaden genom att bygga en skolbyggnad som inte dockade an till Holken (befintlig byggnad som ska behållas). I nuvarande kalkyl innehåller att man både behöver förändra holken och höja marknivån avsevärt. Vi kan också se att det blir en fördyring att förskjuta bygget något (kostnader för att hyra andra skollokaler och skjutsar) men vi har gjort

bedömningen att det inte borde bli mer än ett halvårs förskjutning innan skolan kan bli färdig. Detta var våra huvudskäl till att återremittera ärendet. Det finns ytterligare ett skäl och det är att får vi för höga kostnader för skollokaler innebär det också att våra utgifter för friskolorna ökar. Vi tycker att det är viktigt att skolan fokuserar på utbildnings innehåll och kvalitet. Vi ska ha bra skollokaler men till ett rimligt pris.

Ulrika Landergren FP

(11)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 5

Val till kommunala uppdrag

Beslut

Kommunstyrelsen utser följande till uppdrag enligt nedan.

Lokala säkerhetsnämnden Ringhals 2015-01-01—2018-12-31 Representanter:

Hans Forsberg (M) Eva Borg (S)

Fredrik Hansson (C) Ersättare:

Lisa Andersson (M) Johan Tolinsson (S) Ulrika Landergren (FP)

Kommuninvests föreningsstämma 2015-01-01—2018-12-31 Ställföreträdare:

Hans Forsberg (M) Ersättare:

Eva Borg (S)

Stiftelsen Dahlgrenska fonden 2015-01-01—2018-12-31 Representant:

Thure Sandén (M)

Larsson, Benjamin och Lovise minnesfond 2015-01-01—2018-12-31 Förvaltare:

Evert Jansson (M) Stellan Petré (C)

Kungsbackaåns Fiskevårdsområdesförening 2015-01-01—2016-12-31 Ersättare för styrelseledamot:

Thomas Sahlström (C)

Föreningen Sveriges ekokommuner 2015-01-01—2018-12-31 Politikerombud:

Fredrik Hansson (C) Ersättare:

Hans Forsberg (M)

Paragrafen fortsätter

(12)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 5 fortsätter

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utse ledamöter, ersättare och representanter till kommunala uppdrag enligt nedan:

• Lokala säkerhetsnämnden

• Kommuninvests föreningsstämma

• Stiftelsen Dahlgrenska fonden

• Larsson, Benjamin och Lovise minnesfond

• Kungsbacka Fiskevårdsområdesförening

• Föreningen Sveriges ekokommuner

Beslutsunderlag

Förslag enligt partiöverenskommelse, 2015-01-20 Proposition

Ordföranden ställer proposition enligt förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

Troman, lön, respektive valda, respektive förening/stiftelse

(13)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 6

Ombud för att granska begravningsverksamheten i Kungsbacka kommun

Dnr KS/2014:469 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen föreslå Sten Kristoferson, Skrivarevägen 15, 432 74 Träslövsläge, som ombud att granska

begravningsverksamheten i Kungsbacka kommun.

Sammanfattning

Enligt 10 kap. 2 § begravningslagen ska länsstyrelsen, när det är en församling som är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ombud att granska att

församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Länsstyrelsen har gett Kungsbacka kommun tillfälle att föreslå ombud med uppgift att granska begravningsverksamheten i kommunens församlingar enligt 50 § begravningsförordningen. Till begravningsombud ska utses en person som har kunskap om och förståelse för olika religioner och deras begravningsseder samt ha god kompetens i ekonomiska och administrativa frågor. Ombudet utses för en period om fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige.

Sten Kristoferson har tidigare varit ombud med uppgift att granska

begravningsverksamheten i Kungsbacka kommun. Han har även samma ansvar för att granska verksamheten i Varberg kommun. Vid förfrågan från kommunstyrelsens förvaltning har Sten Kristoferson meddelat att han ställer upp att även

fortsättningsvis vara ombud för att granska begravningsverksamheten för Kungsbacka kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-09, § 363 Tjänsteskrivelse, 2014-12-02

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

Lst i Västra Götalands län, SK

(14)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 7

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsförteckning avseende personalutskottet

Dnr KS/2014:520 Beslut

Delegeringsförteckning för kommunstyrelsen, daterad 2014-12-05, antas.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt den 9 december 2014, § 170, att fastställa

partiöverenskommelse om bland annat utskott för kommunstyrelsen. Enligt beslutet ska det inte tillsättas något personalutskott till kommunstyrelsen. Det innebär att delegeringsförteckningen för kommunstyrelsen måste ändras redan nu, i avvaktan på att ett nytt och mer genomgripande förslag presenteras under första delen av 2015.

Ändringen innebär i detta skede endast att det som regleras i dokumentet om personalutskottet ändras till arbetsutskottet och regleringen om personalutskottets ärendeområden stryks.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 385 Tjänsteskrivelse, 2014-12-05

Förslag till revidering av delegeringsförteckning för kommunstyrelsen, 2014-12-05 Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

Samtliga inom kommunstyrelsens förvaltning, KKFFS

(15)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 8

Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2016-2020 Dnr KS/2014:515

Beslut

Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2016 – 2020 godkänns.

Sammanfattning

Lokalplanen är en del av och ingår i kommunbudgeten som beslutas av

kommunfullmäktige varje år. Lokalplanen innefattar både egna investeringar samt inhyrningar av lokaler och boenden. Lokalplanen följs regelbundet upp och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan innefattar en övergripande planering för de arbetsplatser som finns i stadshuset med närliggande lokaler för administrativa arbetsplatser.

Det har under flera års tid funnits behov av att förändra lokalsituationen avseende dessa verksamhetslokaler. Initialt har behovet uppstått på grund av brist på arbetsplatser men under senare tid har behovet av förändring också utökats till att omfatta nya arbetsplatser på grund av förändrat arbetssätt.

Lokalförsörjningsplanens förväntade nytta är:

• Enkelhet, öppenhet, effektivitet

• Attraktiv arbetsgivare

En förstudie påbörjas för planering av aktivitetsbaserade lokaler som samordnar representanter från samtliga förvaltningar. Förstudien kommer att samla in uppgifter om hur verksamheten kommer nyttja lokaler i framtiden.

Det är rimligt att anta att lokalbehovet kan lösas genom samlokalisering i färre och större lokalenheter. Bedömningen utifrån dagens storlek på organisation är att cirka 900 arbetsplatser berörs av förändringen varav häften av dessa kan placeras inom befintliga lokaler. Resterande arbetsplatser behöver skapas genom ny- eller ombyggnation vilket genererar lokalinvesteringar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 372 Tjänsteskrivelse, 2014-12-02

Behovsanalys Lokalplan Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till SEFA, SEEK, KSF;AD,GJ

(16)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 9

Kommunal medfinansiering av kanalisation (bredband) på landsbygden i Kungsbacka

Dnr KS/2014:500 Beslut

Kungsbacka kommun tackar nej till förfrågan från Region Halland om medfinansiering och prioritering av inkomna kanalisationsansökningar.

Sammanfattning

Region Halland har gått ut med en förfrågan till alla kommunerna i Halland om de kan/vill medfinansiera och prioritera de kanalisationsstödsansökningar som

inkommit sedan förra landsbygdsprogrammet avslutades och i avvaktan på att nya program för landsbygdsprogrammet kan komma att beslutas av EU.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 376 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-09, § 364 Tjänsteskrivelse 2014-11-25

Yrkande

Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Kristina Karlsson (C), Emma Vildstrand (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja 950 000 kronor i tilläggsanslag för medfinansiering av kanalisationsstöd.

Kanalisationsstödsansökningar prioriteras efter registrerat ansökningsdatum.

Finansiering sker från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter 2015.

Ulrika Landergren (FP), Peter Söderberg (M) och Kalle Sundvall (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med redaktionellt påpekande att arbetsutskottets andra beslutssats inte är ett förslag till

kommunstyrelsen, och på Fredrik Hansson (C) med fleras yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja – bifall till arbetsutskottets förslag

Nej – bifall till Fredrik Hansson (C) med fleras yrkande Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.

Paragrafen fortsätter

(17)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 9 fortsätter

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta

Hans Forsberg (M) X

Lisa Andersson (M) X

Thure Sandén (M) X

Anders Ekström (M) X

Kalle Sundvall (M) X

Franklin Eck (M) X

Peter Söderberg (M) X

Fredrik Hansson (C) X

Kristina Karlsson (C) X

Ulrika Landergren (FP) X

Eva Borg (S) X

Johan Tolinsson (S) X

James Kujansuu (SD) X

Emma Vildstrand (MP) X

Roger Larsson (KB) X

Anteckning

Jon Thorbjörnson (V) stöder Fredrik Hansson (C) med fleras yrkande.

Beslutet skickas till Region Halland, SE;EB

(18)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 10

Förslag på inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på

arbetsmarknaden i Göteborgsregionen Dnr KS/2014:514

Beslut

Kungsbacka kommun avstår från att lämna synpunkter i sakfrågan då vi riktar vårt samarbete kring etableringen av nyanlända flyktingar mot Region Halland men vi vill också ta del av och följa GRs utvecklingsarbete inom området.

Sammanfattning

Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har beslutat om utgångspunkter för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen.

GRs förbundsstyrelse önskar nu medlemmarnas synpunkter på inriktningen och utgångspunkterna. Frågorna tar upp om hur man kan öka individers möjligheter att välja bostadsort för att undvika en fortsatt segregation, fler operativa insatser för att underlätta mottagandet och vilka spelregler som är väsentliga för ett hållbart

mottagande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 380 Tjänsteskrivelse, 2014-12-08

GRs tjänsteskrivelse 2014-11-17 Inriktningsdokument 2014-09-30 Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med redaktionell ändring av ”ensamkommande barn och unga” till ”etableringen av nyanlända flyktingar” och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

Göteborgsregionens kommunalförbund

(19)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 11

Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga

Dnr KS/2014:464 Beslut

Kungsbacka kommun avstår från att lämna synpunkter i sakfrågan då vi riktar vårt samarbete kring ensamkommande barn och unga mot Region Halland men vi vill också ta del av och följa GRs utvecklingsarbete inom området.

Sammanfattning

Våren 2014 ansökte GR om pengar hos länsstyrelsen i Västra Götalands län för en kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR. I ansökan beskrevs hur en GR-gemensam plattform kan utformas. Länsstyrelsen avslog ansökan men ser gärna en ny ansökan från GR under 2015 då förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan

plattformsarbetet kan påbörjas.

Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har med anledning av det beslutat att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en

kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en sådan kommungemensam plattform där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 380 Tjänsteskrivelse, 2014-12-08

GR tjänsteskrivelse 2014-09-26 Ansökan om medel

Ansökan om medel, tillägg Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

Göteborgsregionens kommunalförbund

(20)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 12

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2014-12-19 till 2015-01- 20 godkänns.

Sammanfattning

Anmälningar av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegeringsförteckning under perioden 2014-12-19 – 2015-01-20:

Delegat Ärende/ärendegrupp

Verksamhetschef Samråd – Enkelt planförfarande för Varla 2:412

Verksamhetschef och fysisk planering 96/2014 – Markupplåtelseavtal Guntofta 3:8

97/2014 – Servitutsavtal Vallda 10:90 98/2014 – Servitutsavtal Iserås 4:5 99/2014 – Servitutsavtal Bukärr 5:8 100/2014 – Servitutsavtal Dotetorp 1:19 1/2015 – Avtal om jordbruksarrende del av Skårby 8:2

2/2015 – Upplåtelseavtal gällande lagring av material del av Åsa 4:118 och 4:143

(21)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 13

Anmälan av inkomna skrivelser Dnr KS/2014:562

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Eksta Bostads AB Protokoll 2014-10-22

Eksta Bostads AB Protokoll 2014-11-19

Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll 2014-12-05, § 338; Förslag till överenskommelse om EU-samverkan inom Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll 2014-12-05, § 341; GRs roll och uppdrag som stöd i socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Samordningsförbundet Halland Protokoll 2014-12-08

Överförmyndarnämnden Protokoll 2014-12-15, § 72; Utbildningsplan för gode män och förvaltare

(22)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 14

Exploateringsavtal för kvarter Tjädern 17 Dnr KS/2014:384

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till exploateringsavtal med Fortinova Bostäder 10 AB och Skogsalléns Fastighetsprojektering AB avseende utbyggnad av bostäder inom fastigheten Tjädern 17 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.

Sammanfattning

Detaljplanearbete pågår för kv Tjädern 17 i Kungsbacka. Fortinova Bostäder 10 AB äger fastigheten Kungsbacka Tjädern 17, som utgör planområdet för kv. Tjädern 17 (D156). Skogsalléns Fastighetsprojektering AB har vilande lagfart på den del av fastigheten Tjädern 17 där tillkommande byggrätter inom kvarteret är belägna. Ett förslag till exploateringsavtal, som anger villkor och förutsättningar för byggnation och genomförande av kv Tjädern 17 samt villkoren för överlåtelse mark, har

upprättats med Fortinova och Skogsalléns Fastighetsprojektering. Avtalet innebär att exploatörerna svarar för samtliga kostnader för genomförande av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 368 Tjänsteskrivelse, 2014-09-24

Förslag till exploateringsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-07, § 288 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21, § 306 Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

KSF;IB, Fortinova Bostäder 10 AB, Skogsalléns Fastighetsprojektering AB

(23)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 15

Antagande av detaljplan för kvarter Tjädern 17 Dnr KS/2014:104

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Detaljplan för kv Tjädern 17 i Kungsbacka, D156, antas.

Sammanfattning

Planområdet ligger i Västra Villastaden i Kungsbacka stad. Detaljplanen syftar till att skapa två nya byggrätter med totalt 16 bostadslägenheter som gestaltningsmässigt anpassas till den befintliga bebyggelsen.

Byggnadsnämnden beslutade 2014-10-02, § 317, att överlämna förslag till detaljplan för kvarteret Tjädern till komunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens förvaltning har deltagit i planarbetet och beaktat

genomförandefrågorna. Ett exploateringsavtal har upprättats med ägarna till fastigheten Tjädern 17, som ska godkännas innan kommunfullmäktige antar detaljplanen. Avtalet reglerar villkoren för överlåtelse av kvartersmark och allmän plats samt fördelning av ansvar för genomförande och finansiering av detaljplanen.

Kommunen är huvudman för allmän plats och utför utbyggnad av allmän plats.

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-16, § 369 Tjänsteskrivelse 2014-11-21

Byggnadsnämnden 2014-10-02, § 317

Planbeskrivning, antagandehandling för detaljplan Tjädern 17, september 2014 Granskningsutlåtande 2014-08-29

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till

BN, Skogsalléns Fastighetsprojektering AB, Fortinova Bostäder 10 AB

(24)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 16

Avgifter inom nämnden för Funktionsstöd - trygghetslarm, dagomsorg och matdistribution

Dnr KS/2014:46

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Från och med 1 maj 2015 införs nya avgifter för trygghetslarm, dagomsorg och matdistribution, i enlighet med förslag från nämnden för Funktionsstöd 2014-12-08.

De nya avgifterna fastställs för trygghetslarm 206 kronor/månad, dagomsorg 20 kronor/dag, samt för utkörning av lunchmat 15 kronor/dag. Samtliga avgifter förändras utifrån prisbasbeloppet som fastställs varje höst.

Sammanfattning

Socialtjänstlagen har regler för avgifter för bland annat omsorgsinsatser,

korttidsplatser, trygghetslarm och dagomsorg. Nämnden för Äldreomsorg har till fullmäktige föreslagit avgifter för trygghetslarm, dagomsorg och matdistribution, KF 2014-12-09. Avgifter som tas ut för motsvarande insats inom Funktionsstöd bör uppgå till samma belopp, så att insatser inom verksamheterna hanteras lika. Det föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar att avgifter tas ut inom Funktionsstöd för trygghetslarm med 206 kronor per månad, dagomsorg med 20 kronor per dag och matdistribution med 15 kronor per dag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 370 Tjänsteskrivelse, 2014-12-08

Nämnden för Funktionsstöd, ordförandebeslut 2014-12-08 Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till ÄO, KKFFS

(25)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 17

Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd

Dnr KS/2014:46

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Taxa för nyttigheter inom nämnderna för Äldreomsorg och Funktionsstöd fastställs till följande.

• Mat, korttidsplats, 89 kronor per dygn

• Mat/sondmat, helabonnemang, särskilt boende, 2 893 kronor per månad

• Sondmat, helabonnemang, 2 893 kronor per månad

• Matportion, ordinärt boende, 50 kronor per portion

• Hygienabonnemang, särskilt boende, 150 kronor per månad

• Lunch och fika, dagomsorg, 50 kronor per dag Taxan träder i kraft den 1 maj 2015.

Sammanfattning

Avgifterna inom äldreomsorgens och funktionsstöds verksamhetsområden har under 2014 utretts och beslut numera fattats så att avgifterna vilar på huvudsakligen samma beräkningsmodell. De beslut som återstår att fatta gäller de nyttigheter som inte följer direkt av lagstiftning och biståndsbeslut men som tillhandahålls av verksamheterna som ett led i kommunens omsorg om invånarna, till exempel mat- och

hygienabonnemang på boende, mat och fika på dagomsorg och motsvarande nyttigheter.

Kommunstyrelsens förvaltning har även inlett ett arbete med att inordna kommunens samtliga taxor i sammanhållen taxekatalog. När det gäller taxor inom äldreomsorg och funktionsstöd är önskemålet att de förs över till en sammanhållen taxa, som reglerar samtliga avgifter och priser som finns inom verksamhetsområdena. Syftet är att skapa en större tydlighet och att säkra att vi behandlar våra invånare lika och på saklig grund.

Följande priser föreslås

• Mat, korttidsplats, 89 kronor per dygn

• Mat/sondmat, helabonnemang, särskilt boende, 2 893 kronor per månad

• Sondmat, helabonnemang, 2 893 kronor per månad

• Matportion, ordinärt boende, 50 kronor per portion

• Hygienabonnemang, särskilt boende, 150 kronor per månad

• Lunch och fika, dagomsorg, 50 kronor per dag Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 371

Kommunstyrelsens förvaltning, tjänsteskrivelse, 2014-12-02

Paragrafen fortsätter

(26)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 17 fortsätter

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till SEEK, ÄO, FS, KKFFS

(27)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 18

Ökning av investeringsmedel för nybyggnad av bostäder med särskild service och daglig verksamhet

Dnr KS/2014:495

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Investeringsmedel för nybyggnad av bostäder med särskild service och daglig verksamhet, BoDa, utökas från 28 miljoner kronor till 37 miljoner kronor.

Den utökade investeringen finansieras genom utökad upplåning.

Ökad driftskostnad med anledning av utökad investering inarbetas i budgeten från och med 2016 i samband med kommunbudget 2016-2017.

Sammanfattning

I lokalplanen i Kommunbudget 2015-2017 finns det avsatt budget för nybyggnad av bostäder med särskild service och daglig verksamhet för personer med utmanande konfliktbeteenden som ställer särskilda krav på byggnadens utformning, utrustning och tekniska lösningar. Projektering pågår och färdigställande beräknas till 2016.

I investeringsbudgeten 2015 finns avsatt 28 miljoner kronor. Ny kalkyl har visat att investeringsutgift beräknas till 37 miljoner kronor. Driftskostnaden beräknas öka med cirka 0,5 miljoner kronor per år.

Utökningen av investeringsutgiften beror dels på skärpta energikrav och provisoriska åtgärder för vatten och avlopp, dels på att byggnaden blir mer komplex än vad som tidigare kunnat förutses.

Bedömningen är att Service får en utökad investeringsram med 9 miljoner kronor för att färdigställa projektet. Om de provisoriska åtgärderna för vatten och avlopp inte behöver genomföras återredovisas avsatta investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 374 Tjänsteskrivelse, 2014-12-01

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till SEFA, FS, Lokalgruppen

(28)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 19

Köp av fastigheter för kommande behov Dnr KS/2014:497

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Investeringsmedel för inköp av fastigheter får ianspråktas under 2015 upp till en nivå av 45 miljoner kronor innebärande en utökning på 8 miljoner kronor, vilket

finansieras genom utökad upplåning.

Sammanfattning

I Lokalplanen i Kommunbudget 2015 finns det med ett antal behov av bostäder, främst för ensamkommande barn samt för boenden inom Funktionsstöd. Sedan beslutet om kommunbudgeten fattades har en rad olika förutsättningar förändrats.

Lokalbehovet har omprövats och reviderats och kommunen har dessutom tecknat nytt avtal om ett större mottagande av ensamkommande barn.

I den ursprungliga planen var inriktningen att kommunen skulle hyra in merparten av bostäderna. Det har dock visats sig att för vissa av lokalbehoven är det mer effektivt att kommunen köper eller bygger egna fastigheter för att lösa behoven. För boenden för ensamkommande barn finns cirka 37 miljoner avsatta i investeringsbudgeten under 2015.

Behovet av bostäder under 2015 är dock större än så och för att våra behov ska kunna möta eventuella erbjudanden på marknaden behöver ”taket” i

investeringsbudgeten utökas. Kommunens driftskostnad påverkas inte då driftskostnader för ensamkommande barn finansieras av särskilda statsbidrag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 375 Tjänsteskrivelse, 2014-12-04

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till Lokalgruppen, SEFA

(29)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 20

Internationell policy och revidering av internationell strategi Dnr KS/2014:454

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Internationell strategi för Kungsbacka kommun 2014-2020 antas och ersätter Internationell strategi, beslutad i KF 2009-03-10, § 45.

Internationell policy antas att gälla från och med den 1 januari 2015.

Sammanfattning

Omvärlden påverkar kommunens arbete på olika plan dels genom globaliseringen och dels genom medlemskapet i EU.

Policyn beskriver att det allt mer viktigt, att bevaka omvärlden, vår kommuns intressen och utföra ett aktivt påverkansarbete. Detta sker genom att kommunen ingår i strategiska partnerskap, där partners kan finnas världen över. Huvudfokus ligger på Europa. Dessutom är det viktigt, att ta tillvara extern finansiering, framförallt EUs fonder och program, för att utveckla verksamheterna och därmed öka kvalitén

Strategin ska fungera som ett ramverk för det internationella arbetet inom kommunens samtliga verksamheter. Den kan även ses som ett tvärperspektiv i kommunens övriga strategier.

Genom internationella kontakter kan Kungsbacka tillvarata möjligheter och möta framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Samverkan på ett lokalt/regionalt plan mellan kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle är också en viktig del i detta.

Samarbete på regional nivå är en förutsättning för att med samlade krafter kunna påverka och bevaka den internationella arenan med huvudfokus på Europa.

Syftet med det internationella arbetet är att utveckla kommunens alla verksamheter med huvudsakligt avstamp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, mot kommunens vision och mål samt eMålbild 2020.

Strategin består av Kungsbackas internationella strategi omfattar följande tre grundpelare: Internationella kontakter, omvärlds- och intressebevakning samt transnationella utvecklingsprojekt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 377 Tjänsteskrivelse, 2014-10-29

Internationell policy för Kungsbacka kommun

Internationell strategi för Kungsbacka kommun 2014-2020 Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Paragrafen fortsätter

(30)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 20 fortsätter

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser

(31)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 21 Vänorter

Dnr KS/2013:195

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Kungsbacka kommun avslutar arbetet med vänorterna och avsätter därmed inte några medel. Hädanefter ansvarar föreningarna helt för sina egna aktiviteter.

Vänskapsavtalet mellan Sternberk och Kungsbacka kommun kvarstår, då det finns ett etablerat samarbete sedan flera år mellan skolor i dessa båda kommuner.

Det tidsbegränsade kommunala partnerskapet mellan Kungsbacka och Drakenstein i Sydafrika är avslutat.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning fick 2010 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå ambition och framtida riktlinjer för stöd till

vänortsverksamheten, avseende det Nordiska samarbetet och i samband med det föreslå lämplig storlek på budget för vänortsarbetet.

Under första världskriget blev det tydligt hur viktigt det var med sammanhållning mellan de nordiska länderna och 1919 bildades Föreningen Norden i Sverige. Idag finns drygt 120 i Sverige. Föreningen Norden i Norra Halland och Föreningen Norden i Fjärås/Löftadalen bildades kring 1949.

Kommunstyrelsen har under senare år avsatt 25 000 kronor för de aktiviteter som genomförs gemensamt mellan vänorterna är s.k. trekant respektive fyrkantmöten.

Enligt SKL:s rapport från 2011 om medlemmarnas vänortsförbindelser, tenderar kommuner, som fortfarande driver samarbeten att använda vänortskontakterna mer strategiskt och har ofta som ambition att arbeta i projektform med fokus på tillväxt och verksamhetsutveckling. EU-medel är den vanligaste formen för extern

finansiering, följt av medel från Sida.

Föreningen Norden i Norra Halland och Föreningen Norden i Fjärås/Löftadalen har möjlighet att under programperioden 2014-2020 söka medfinansiering i programmet

”Ett Europa för medborgarna”. Programmet har som mål att bidra till medborgarnas förståelse för unionen, dess historia och dess mångfald, främja EU-medborgarskapet, förbättra förutsättningarna för medborgarengagemang och demokratiskt deltagande på unionsnivå. Vidare finns möjlighet att söka verksamhetsstöd hos nämnden för Kultur & Turism.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 378 Tjänsteskrivelse, 2014-12-04

Bakgrund till vänortsverksamheten avseende det nordiska samarbetet

Paragrafen fortsätter

(32)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 21 fortsätter

Yrkande

Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Ulrika Landergren (FP), Franklin Eck (M) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Fredrik Hansson (C) med fleras yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser

(33)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 22

Projektuppföljning Åsa station Dnr KS/2007:143

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar informationen om slutredovisning för projektet Åsa station till protokollet.

Sammanfattning

Projektet Åsa station har pågått sedan 2011 då kommunfullmäktige godkände genomförandeavtalet och en avsiktsförklaring mellan Hallandstrafiken/Region Halland och Kungsbacka kommun.

Den 14 december 2013 invigdes stationen och under 2014 har kompletteringar gjorts.

Projektets ursprungliga budget uppgick till 65 miljoner kronor, och avsåg dels budget för kommunala anläggningar om 30 miljoner kronor och dels bidrag till Trafikverket om 35 miljoner kronor.

Hittills har projektet Åsa station, (exklusive gång- och cykelbana), kostat 66,5 miljoner kronor att genomföra. Kvarvarande utgifter i projektet är en gång- och cykelbana, vilket prognostiseras kosta 6,3 miljoner kronor för kommunen att bygga.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 389 Tjänsteskrivelse, 2014-12-10

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

(34)

KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (34)

Kommunstyrelsen Datum

2015-01-20

§ 23

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Dnr KS/2014:499

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Rapport från nämnden för Äldreomsorg enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f

§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet, enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, att till Inspektionen för vård och omsorg rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställs på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje

kvartal.

Nämnden för Äldreomsorg och kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.

Förvaltningen för Äldreomsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2014, 14 beslut enligt 4 kap l § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende utom ett som gäller plats på dagomsorg.

Elva av brukarna är kvar sedan tidigare kvartalsrapportering. Samtliga har tackat nej till erbjudande om plats på äldreboende minst en gång utom en som tackat nej till plats på dagomsorg. Tre brukare har tillkommit under kvartal 2-2014 och samtliga har erbjudits plats på boende men tackat nej. Samtliga ovanstående individärenden har inrapporterats till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 386 Nämnden för Äldreomsorg, 2014-11-20, § 121 Tjänsteskrivelse, 2014-10-02

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Beslutet skickas till ÄO

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :