• No results found

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (2) Datum Dnr 2020-05-05 0220/20 M y nd ig hete n f ö r ung d o ms - o ch c iv i lsam hä llesf r åg o r

Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU

2019:64

(Dnr U2020/00060/S)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att

förbättra villkoren för det civila samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har inga synpunkter på utredningens förslag om ändringar i skollagen. Vi har några övergripande reflektioner.

Demokrativillkoret

MUCF ställer sig positiv till de demokrativillkor som föreslås i betänkandet. Att alla elever får tillgång till både en demokratisk skolning och att elevens

omgivande miljö är demokratisk i sin utformning är av yttersta vikt. Det är en förutsättning både för ungas deltagande och förtroende för demokratin men även för att utbildningen ska kunna genomföras i en miljö fri från diskriminering.

Frivillighet

MUCF ställer sig positiv till att frivilligheten förtydligas och skärps i de delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter så har barn en självständig religionsfrihet som inte hänger ihop med föräldrarnas religion och rätt att uttrycka sin egen vilja i förhållande till vårdnadshavarna. Konventionsstaterna har en skyldighet att tillse att barn fritt kan uttrycka sina åsikter och att dessa beaktas på ett vederbörligt sätt. Det är barnet, inte föräldern som utövar rätten till religionsfrihet och förälderns roll minskar i takt med att barnet får en mer aktiv roll i att göra ett val.

Hur frivilligheten ska säkerställas för eleverna regleras inte idag. Skolor säkerställer frivilligheten på olika sätt vilket inte kan anses vara likvärdigt

(2)

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Datum Dnr

2020-05-0511 0220/20 2 (2)

Att säkerställa elevernas frivillighet är utmanande eftersom de är påverkade av föräldrar, skola och andra elever. MUCF hade gärna sett att utvärderingen gett fler konkreta förslag på hur barnets rätt att komma till tals säkerställs gällande

frivilligheten till konfessionella inslag i skolan. Särskilt gäller detta svaga grupper som små barn, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan som utifrån individuella förutsättningar kan var mer mottagliga för påverkan riskerar att inte kunna utöva sin rätt till negativ religionsfrihet.

Det är positivt att utvärderingen föreslår att huvudmannen ska försäkra sig om att vårdnadshavare, barn och elever är införstådda med deltagandet i

utbildningsmoment med konfessionella inslag. MUCF vill tillägga att denna försäkran bör förekomma i ett jämnt intervall så att eleven med stigande mognad får möjlighet att ompröva sitt tidigare ställningstagande. MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde eleven.

Huvudmannaförsäkran

MUCF ser positivt på förslaget om huvudmannaförsäkran för att inskärpa betydelsen av demokrati och värdegrundsuppdraget. Detta säkerställer också att huvudmannen måste försäkra att verksamheten arbetar för jämställdhet mellan olika kön och könsidentiteter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Mattias Lunn har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen av ärendet.

Lena Nyberg

generaldirektör Mattias Lunn

References

Related documents

• undersöka om det finns behov av att ändra skollagen för att kunna göra undantag från förbudet mot konfessionella inslagslag, oavsett huvudman och inriktning, i samband

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

• vi efterlyser kartläggningar och analyser gällande barns rättigheter utifrån fler perspektiv än dessa som utgår från att fokusera på att kvalitetssäkra huvudmän för

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse