• No results found

(SOU 2019:64) Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Remiss av betänkandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(SOU 2019:64) Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Remiss av betänkandet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Datum Diarienummer 2020-02-24 HV 2020/111 Avdelning/Institution XXXX Telefon 0520-22 30 00 e-post registrator@hv.se

HÖGSKOLAN VÄST Telefon 0520-22 30 00 Telefax 0520-22 30 99 www.hv.se 461 86 Trollhättan

Besöksadress: Organisationsnummer: Gustava Melins gata 2 202100-4052

Utbildningsdepartementet

u.remissvar@regeringskansliet.sre

Remiss av betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell

inriktning (SOU 2019:64)

(U2020/00060/S]

Högskolan Väst har inga synpunkter på innehållet i ovanstående remiss.

Anna-Maria Blomgren Kvalificerad utredare

References

Related documents

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

• vi efterlyser kartläggningar och analyser gällande barns rättigheter utifrån fler perspektiv än dessa som utgår från att fokusera på att kvalitetssäkra huvudmän för

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse