• No results found

Yttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019:64

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019:64"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

Dnr 20200012

11 maj 2020

Lärarförbundet

Box 12229, 102 26 Stockholm | Segelbåtsvägen 15, Stockholm | 0770-33 03 03 lararforbundet.se | Org. nr 802015-5050

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över Nya regler för skolor med

konfessionell inriktning SOU 2019:64

Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till utbildningsdepartementet angående utredningen ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning”.

Sammanfattning av Lärarförbundets synpunkter

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart konfessionella.

Utredningen i korthet

Utredningen har haft i uppdrag att analysera regelverket för konfessionella

inslag i skolväsendet och utifrån detta se om ändringar i skollagen behövs. Utredningens förslag kan delas in i fyra teman:

1) begrepp och definitioner,

2) ägar- och ledningsprövning samt tillsyn,

3) skolavslutningar och andra traditionella högtider,

4) etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Utredningen föreslår att definitionerna av begreppen undervisning och utbildning behöver justeras så att gränsdragningen mellan dem blir tydligare. Utredningen bedömer vidare att det i skollagen bör införas definitioner av begreppen konfessionella inslag, konfessionell inriktning och icke-konfessionell inriktning. Syftet med definitionerna är att undvika tolkningssvårigheter.

Utredningen föreslår att det ska införas ett krav på att huvudmän måste försäkra sig om att barn och elever är införstådda med att det är frivilligt att delta i utbildningsmoment som innehåller konfessionella inslag.

De lämnar även förslag om att det ska uppställas ytterligare krav vid ägar- och

ledningsprövning av enskilda som vill bli huvudmän för verksamheter enligt skollagen. Utredningen bedömer att det behöver göras en prövning av den enskildes förmåga att bedriva en utbildning som överensstämmer med vissa centrala demokratiska principer.

(2)

Yttrande

2 [3] 11 maj 2020

Lärarförbundet

Box 12229, 102 26 Stockholm | Segelbåtsvägen 15, Stockholm | 0770-33 03 03 lararforbundet.se | Org. nr 802015-5050

Utredningen föreslår att huvudmän för fristående skolor, förskolor eller fritidshem måste anmäla om de ska ha konfessionell inriktning på verksamheten till tillsynsmyndigheten. Det är endast att verksamheten ska ha en konfessionell inriktning som måste uppges, inte vilken konfession det handlar om

Utredningen föreslår att alla skolor, förskolor och fritidshem ska kunna ha avslutningar och andra traditionella högtider i lokaler som använts för gudstjänst. Det ska vara frivilligt att delta i aktiviteterna. Konfessionella inslag ska dock inte få förekomma. Barn och elever som inte önskar delta vid sådana tillfällen så långt som är möjligt ska erbjudas ett likvärdigt alternativ.

Utredningen föreslår även att ett etableringsstopp ska införas för fristående grund- och gymnasieskolor, förskoleklass och fritidshem med konfessionell inriktning.

Lärarförbundets synpunkter

Lärarförbundet välkomnar utredningens förslag att det ska införas definitioner av begreppen konfessionella inslag, konfessionell inriktning och icke-konfessionell

inriktning. Det är av största vikt att begreppen är tydliga för att förhindra tolkningar som leder till missförstånd eller felaktigheter.

Lärarförbundet instämmer även med utredningens förslag om att skärpa huvudmannens ansvar för att försäkra sig om att både elever och föräldrar är väld införstådda med att deltagandet i konfessionella inslag är frivilligt.

Lärarförbundet instämmer i utgångspunkten att skolor, förskolor och fritidshem ska kunna fira avslutningar eller uppmärksamma högtider i gudstjänstlokaler, utan att konfessionella inslag får förekomma. Det är bra att detta tydliggörs.

Förslaget att ägar- och ledningsprövningen som görs inför godkännande av enskilda huvudmän, ska kompletteras med en prövning i förhållande till särskilt fastställda demokrativillkor, är symboliskt viktigt men förmodligen svårt att avgöra i förväg, innan en ny huvudman startat sin verksamhet.

Utredningen skulle enligt direktiven lämna författningsförslag så att det ska kunna gå att införa ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning.

Utredningen framhåller dock att detta inte är en självklarhet att genomföra, utan att ett etableringsstopp kan bryta mot internationell rätt. Detta är givetvis en väsentlig utgångspunkt att beakta.

(3)

Yttrande

3 [3] 11 maj 2020

Lärarförbundet

Box 12229, 102 26 Stockholm | Segelbåtsvägen 15, Stockholm | 0770-33 03 03 lararforbundet.se | Org. nr 802015-5050

Lärarförbundet skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt för konfessionella. Detta skulle skapa bättre

förutsättningar att ta ett samlat grepp över dimensioneringen av skolor och skapa bättre förutsättningar för blandade elevgrupper i samtliga skolor.

Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand Lisa Heino

References

Related documents

Anna-Maria Blomgren

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

• vi efterlyser kartläggningar och analyser gällande barns rättigheter utifrån fler perspektiv än dessa som utgår från att fokusera på att kvalitetssäkra huvudmän för

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse