• No results found

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr 2020-05-13 RR 2020-40 U2020/00060/S

Postadress Webbplats E-post 1/1 Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Utbildningsdepartementet

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU

2019:64)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/00060/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

References

Related documents

Bollebygds kommun är därför positiv till att uppgifterna att godkänna och utöva tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte tillhör en fristående

Det är dock inte möjligt att utifrån innehållet i betänkandet bilda sig en uppfattning om förslagen påverkar antal inkomna mål vid berörda domstolar. Det saknas därmed

Prövningen av överklagade beslut att avslå en ansökan om godkännande som huvudman, och beslut att återkalla ett sådant godkännande, kommer kräva en fördjupad prövning

Grums kommun avstår från att lämna synpunkter gällande Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU

Anna-Maria Blomgren

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska