• No results found

Remissyttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30

Yttrande

Domstolsverket Datum 2020-04-28 Diarienummer 2020/424 Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över betänkandet Nya regler för skolor

med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Ert dnr U2020/00060/S

Domstolsverket har granskat betänkandet mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslagen kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt.

Granskningen har även omfattat bedömning av om förslagen har påverkan på verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt.

Domstolsverket har utifrån denna granskning inte något att invända mot förslagen som sådana, men vill påpeka att betänkandet saknar en

konsekvensanalys avseende vilken påverkan föreslagen kan få för verksamheten inom Sveriges Domstolar. Domstolsverket gör bedömningen att en del av förslagen sannolikt kommer att få någon form av konsekvenser för framförallt allmänna förvaltningsdomstolar. Det är dock inte möjligt att utifrån innehållet i betänkandet bilda sig en uppfattning om förslagen påverkar antal inkomna mål vid berörda domstolar. Det saknas därmed underlag för att göra någon form av uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna för Sveriges Domstolar. Detta yttrande har beslutats av biträdande chefsjuristen Sara Leyde. Föredragande har varit juristen Sofia Odelberg.

Sara Leyde

References

Related documents

• undersöka om det finns behov av att ändra skollagen för att kunna göra undantag från förbudet mot konfessionella inslagslag, oavsett huvudman och inriktning, i samband

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse