• No results found

Remiss SOU 2019:64 - Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss SOU 2019:64 - Nya regler för skolor med konfessionell inriktning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2020-03-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2020-000237

Remiss SOU 2019:64 - Nya regler för skolor med

konfessionell inriktning

Beslut

Grums kommun avstår från att lämna synpunkter gällande Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har översänt remiss till Grums kommun om nya regler för skolor med konfessionell inriktning.

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson föreslår att Grums kommun ska avstå från att lämna synpunkter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2020-02-27 Remissinbjudan 2020-02-10

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson Utbildningsdepartementet

References

Related documents

• undersöka om det finns behov av att ändra skollagen för att kunna göra undantag från förbudet mot konfessionella inslagslag, oavsett huvudman och inriktning, i samband

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

• vi efterlyser kartläggningar och analyser gällande barns rättigheter utifrån fler perspektiv än dessa som utgår från att fokusera på att kvalitetssäkra huvudmän för

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde