• No results found

Remissyttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) DATUM

2020-05-06 DIARIENR FST 2020/107

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 R2 B Utbildningsdepartementet Dnr: U2020/0060/S

Remissyttrande över betänkandet Nya regler för

skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot förslagen i sig. Förvaltningsrätten vill dock framföra följande.

Betänkandet saknar en analys av de konsekvenser som föreslagen får för förvaltningsdomstolarnas verksamhet. Vid prövningen av en ansökan om godkännande som huvudman är dock tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna om etableringsstopp (2 kap. 5 e § skollagen) och

demokrativillkor (2 kap. 5 f § skollagen) förenad med komplexa juridiska frågeställningar. Utredningen har inte heller tagit ställning till om det föreslagna etableringsstoppet är förenligt med TP1 artikel 2 EKMR samt EU-rätten och pekar istället på att detta inte med säkerhet går att fastslå med mindre än att frågan prövas av Europadomstolen respektive EU-domstolen (avsnitt 15.4). Även om underlaget i betänkandet inte gör det möjligt att närmare uppskatta hur omfattande konsekvenserna blir för förvaltningsdomstolarnas verksamhet är det sannolikt att förslagen kommer att få konsekvenser som inte är obetydliga. Prövningen av överklagade beslut att avslå en ansökan om godkännande som huvudman, och beslut att återkalla ett sådant godkännande, kommer kräva en fördjupad prövning av förvaltningsdomstolarna då bestämmelserna om etableringsstopp eller demokrativillkor utgjort skäl för avslaget (jfr. 2 kap. 5 § andra stycket skollagen). Vidare torde tillämpningen av dessa ytterligare krav för godkännande som huvudman kunna öka antalet avslagsbeslut och därigenom också öka antalet beslut som överklagas till förvaltningsdomstol.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Lars-Åke Johansson. Föredragande har varit föredragande juristen David Torenfält.

Lars-Åke Johansson

David Torenfält

References

Related documents

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

• vi efterlyser kartläggningar och analyser gällande barns rättigheter utifrån fler perspektiv än dessa som utgår från att fokusera på att kvalitetssäkra huvudmän för

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse