Regionfrågan i Örebro län

37  Download (0)

Full text

(1)

Magnus Persson

Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

(2)

Magnus Persson

• Posten

• Fackföreningsrörelsen

• Regeringskansliet

• SJ/SJ AB

• Mälab

• Örebro läns landsting/Regionförbundet Örebro län/Region Örebro län

(3)

Upplägg

1. Vägen

2. Roll och uppdrag

3. Regionalt politiskt ledarskap 4. Förena två perspektiv

5. Samspel med kommunerna 6. Uppföljning och lärdomar

(4)

1. Vägen

(5)

Landskap

Länsstyrelse

Regionförbund Landsting

Region

Bergslag Härad

Kommunalförbund

(6)

NationellRegionalLokal

Riksdag Regering

Länsstyrelse

Regionfullmäktige Regionstyrelse

Nämnder

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Allmänna  val

Allmänna  val

Allmänna  val

Flernivåstyrning

Allmänna  val

Europaparlamentet Europeiska rådet

EU

(7)

7

NationellRegionalLokal

Riksdag Regering

Länsstyrelse

Regionfullmäktige Regionstyrelse

Nämnder

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Allmänna  val

Allmänna  val

Allmänna  val

Flernivåstyrning

Allmänna  val

Europaparlamentet Europeiska rådet

EU

(8)

8

NationellRegionalLokal

Riksdag Regering

Länsstyrelse

Regionfullmäktige Regionstyrelse

Nämnder

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Allmänna  val

Allmänna  val

Allmänna  val

Flernivåstyrning

Allmänna  val

Europaparlamentet Europeiska rådet

EU

(9)

Regionfrågan i Örebro län

1634 – 2005 Länsstyrelse 2003 – 2006/2007 Regionförbund

2006 – 2014 Regionförbund och Landsting 2010 – 2011 ”Informell region”

2011 – 2012 Region med Västmanland och Sörmland

2012 – 2014 Regionbildning i Örebro län 2015 – 2018 Region Örebro län

(2016 – 2018 Region Svealand)

(2019 – Region Svealand)

(10)

2. Roll och uppdrag

(11)

Regionen får en roll som är större än dess egna

uppdrag

11

(12)

Initiativ Företräda

Samordna Kraftsamla Mobilisera

Egna uppdrag

(13)

RUS fångar era gemensamma ambitioner

13

(14)

Regionen uppdrag

Hälso- och sjukvård

Tandvård

Folkhälsa

Regionalt

utvecklingsarbete

Regionalt tillväxtanslag

Infrastruktur

Trafik

Forskning, utveckling och utbildning

Kultur

Internationellt arbete

Energi, klimat och miljö

Arbetsmarknad

Turism

Natur och friluftsliv

Främja kommunal samverkan och intressebevakning

Företagshälsovård

Tolk- och

översättarverksamhet

Huvudman för folkhögskolor

mm

(15)

Regionen får en roll som är större än dess egna

uppdrag

15

(16)

3. Regionalt politiskt ledarskap

(17)

Regionalt politiskt ledarskap

att få auktoritet utan formella maktmedel

(18)

Dubbelt uppdrag

Staten

Medborgarna

Vision och strategi

Långsiktighet

Samla och förankra Arbeta med och

genom andra

Generera resurser – jobba med andras pengar

Ständigt lärande

(19)

Dubbelt uppdrag

Staten

Medborgarna

Vision och strategi

Långsiktighet

Samla och förankra Arbeta med och

genom andra

Generera resurser – jobba med andras pengar

Ständigt lärande

(20)

Statliga uppdrag grundlägger legitimitet

Enligt lag:

• RUS/RUP

• 1:1-medel

• Uppföljning

• EU:s strukturfonds- program

• Länsplaner för regional transportinfrastruktur.

• Samverka

Fler uppdrag:

+ Kompetensförsörjning + Kultur

+ Kollektivtrafik

+ Bredbandsutbyggnad + Innovationspolitik

+ Fysisk planering + Jämställdhet

+ Migration

(21)

Egna initiativ – kommunal självstyrelse

Legitimitet

Regeringsformen erkänner självstyrelsen (RF 1:1)

Beslutanderätten utövas av valda församlingar (RF 14:1)

Handlingsutrymme

Kommuner och landsting sköter

lokala och regionala angelägenheter på självstyrelsens grund (RF 14:2)

Handlingskraft

Kommuner och landsting får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter (RF 14:4)

(22)

Bygg det regionala utvecklingsuppdraget

• Kunskapsbaserat

• Kompetent

• Processorienterat

• Nätverksbaserat

• Flexibelt

• Samverkansorienterat

• Smidigt

(23)

Ta plats!

• Synliggör regeringens ökade förtroende

för den regionala politiska nivåns roll som företrädare för ”territoriet” i utvecklingsfrågor

• Ta initiativ! Utmana och spänn bågen!

• Bygg nätverk och plattform för regionalt politiskt ledarskap

– Samspela tätt med kommunerna, näringslivsorganisationer, ideell sektor, lärosäte

(24)

Roll och samspel på regional nivå

24

24

(25)

4. Förena två perspektiv

25

(26)

Perspektiv i ledarskapet

Vårdfokus

Evidens Beprövad erfarenhet

0-fel Stegvis utveckling

Region-

utvecklingsfokus

Lärande Experiment

Projekt Nätverk Misslyckande

(27)

Politisk organisation Verksamhetsorganisation

(28)

Asymmetrisk styrning i samma organisation

Inåtriktad styrning Verksamhet inne i

organisationen.

Utåtriktad samordnare Få många att gå

åt samma håll.

(29)

Två tidshorisonter

• Medborgarengagemang – här och nu!

– Vårdcentral utan läkare – Busslinje som läggs om

• Förutsättningsskapande – lång sikt!

– Innovationssystem

– Infrastrukturinvesteringar – Kultursatsningar

29

(30)

Bygga vårdcentral

Bygga

innovationssystem

30

(31)

Ekonomi och volym Vad är politik?

Budget 85 % Budget 8 %

50% - 50%

(32)

5. Samspel med kommunerna

1 region 12 kommuner

Region Örebro län

(33)

Ny roll för kommuner och kommunpolitiker

• Medborgarna, via regionfullmäktige, tar över utvecklingsuppdraget från staten

• Regionen leder processarbete och fattar de formella besluten

• Kommunernas aktiva medverkan krävs för att åstadkomma resultat

(34)

Regionalt samverkansråd

(35)

6. Uppföljning och lärdomar

av regionbildningen i Örebro län

(36)

Uppföljning

+ Nya loggan och namnet Region Örebro län har fått genomslag

+ Regionala samverkansrådet bildades med stor delaktighet från kommunerna

+ Regionbildningsprojektet gav energi för att kartlägga även andra förbättringsbehov

- RUS kunde använts mer aktivt för att synliggöra förändringen - Beslut om styrmodell för regionorganisationen saknas

Tar två mandatperioder, minst…

(Pia Kinhult, Region Skåne)

(37)

Tack för att jag fick komma och samtala med er!

Kontakt

magnus.persson@regionorebrolan.se

Läs mer:

http://www.norrstyrelsen.se/om-

regionfraagan/externa-rapporter.aspx

Figure

Updating...

References

Related subjects :