• No results found

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Sida 1 (1)

Friskolornas riksförbund Box 55545 102 04 Stockholm Tel 08-762 77 58 Postgiro 459 94 52-2 Bankgiro 5018-0017 info@friskola.se www.friskola.se

Friskolornas riksförbunds yttrande över

promemorian om möjlighet till betyg från årskurs 4 –

efter försöksverksamheten

Friskolornas riksförbund (förbundet) får lämna följande synpunkter på förslag i ovan rubricerad promemoria.

Förbundet har tidigare framfört synpunkter i yttrande över Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S). Förbundet konstaterar att vissa ändringar och förtydliganden härefter har gjorts, däremot inte när det gäller beslutsnivån.

Förbundet får därför hänvisa till vad som anfördes i tidigare remissvar och kvarstår vid synpunkten att det även fortsättningsvis bör vara huvudmannen och inte rektorn som ska besluta om betyg i årskurs 4 ska ges eller inte.

Friskolornas riksförbund För Friskolornas riksförbund Ulla Hamilton VD Mariette Dennholt Förbundsjurist 2020-09-23 Ert dnr: U2020/03513/S Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se

References

Related documents

Mot bakgrund av de konsekvenser som ett beslut att införa tidigare betyg kan få, talar enligt Lagrådets mening flera skäl för att rektorns analys och överväganden inför ett

Vid en utvärdering av RFs jämställdhetsarbete konstaterar Åström (2011) att idrotten inte kan användas som ett verktyg för att skapa ett jämställt samhälle utan att idrot-

De unga ledarna kan genom det egna idrottskunnandet vara en auktoritet i förhållande till de barn eller ung- domar som de är ledare för, men annars kan det faktum att de inte

Detta möte gästades av Helena Brändström som är samordnare för nationella vårdprogram vid RCC (Regionalt Cancer Centrum) i samverkan. Arbetsgruppen tog på sig att vara

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten Remissinstanser Aneby kommun Barnombudsmannen Bollnäs kommun Danderyds kommun

Barnombudsmannen anser att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att garantera alla elevers rättigheter enligt barnkonventionen om en enskild rektor ska få fatta beslut om

Kommunen ser att betyg i årskurs 4 riskerar att leda till ökad stress för eleverna som berörs, vilket i så fall inte ligger i linje med att sätta barnets bästa i det främsta

• Gnesta kommun instämmer inte i förslaget att införa bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 vid en skolenhet

Det som framkom från denna översikt var att det framför allt uppstår negativa effekter av betygssättning för låg- till medelpresterande elever samt för pojkar (Hultén

samhällsorienterade ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av aktuell årskurs i grundskolan, specialskolan eller sameskolan, får rektorn dock besluta att

Högskolan i Gävle har tagit del av Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten och tackar för möjligheten att besvara denna

Idéburna skolors riksförbund skulle vilja pröva tanken att istället freda de yngre barnens utveckling upp till årskurs 5 från såväl betyg som mål- och resultatstyrning i

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

kammarrättsrådet Carl Johan Fahlander (föredragande).. Ylva Johansson Carl

Lärarförbundet ifrågasätter att man utifrån den utvärderingen som även visar på omfattande negativa effekter för elever i årskurs 6, kan användas som beprövad erfarenhet som

Så längde reformen om betyg från årskurs 6 inte är grundligt utvärderad har förbundet dock svårt att se nyttan med ännu tidigare betyg, särskilt inte om de ska beslutas på

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Om förslaget skulle bli verklighet tillstyrker Specialpedagogiska skolmyndigheten att rektorn får besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa respektive ämnen i

Skolinspektionen har tidigare framfört sina synpunkter i yttrandet över Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) och avstår därför från att ytterligare kommen-

Förvaltningen skriver i sitt tidigare remissvar att ”detta riskerar istället att ytterligare sortera elever och elevgrupper vid sökande av skola och att bli ännu en faktor som

Samtidigt innebär betygssättning en ökad press från föräldrar att ständigt prestera, en press som Sveriges Elevråd inte anser är lämplig för elever i årskurs fyra.. En

konstaterar SKR att huvudmannens ansvar avseende elevernas resultat, likvärdig bedömning, stabila strukturer och det systematiska kvalitetsarbetet leder till att det inte enbart

När det gäller arbetet med att följa upp betyg och nationella provbetyg inom organisationen har huvudmannen ett ansvar för att vid behov sätta in insatser som skapar