Rie Boulund (M), ordförandeShlomo Gavie (C)Kerstin Rosell (S)Gunnar Andersson (S)Gert Persson (M)Maria Larsson (C)Kerstin Klang (SD)Elisabet Karlsson (L)Marcus Dufwa (S)Anita Andersson (KD)Ulla Lindén (S)Lena Berglund (MP)

Download (0)

Full text

(1)

Protokoll Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2018-11-14

Sammanträdestid 09:50-10:15, 11:15-11:20

Ledamöter Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C)

Kerstin Rosell (S) Gunnar Andersson (S) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Kerstin Klang (SD) Elisabet Karlsson (L) Marcus Dufwa (S) Anita Andersson (KD) Ulla Lindén (S)

Lena Berglund (MP)

Tjänstgörande ersättare Irhan Kasic' (S) för Thomas Fagenheim (S)

Ersättare Henrik Bertilsson (M) Tomas Jansson (V) Monica Hansson (C)

Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef Lisa Lindskog, nämndsekreterare Luis Soto, avtalscontroller

Nina Fjellheim Nielsen, kvalitetsstrateg Carl Håkansson, utredningssekreterare Paragrafer

Justering

§§ 228, 238

Ordföranden och Kerstin Klang.

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

Ordförande ...

Rie Boulund

Justerare ...

Kerstin Klang

(2)

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2018-11-14 och anslaget samma dag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2018-11-14 Datum då anslaget sätts upp 2018-11-14 Datum då anslaget tas ned 2018-12-06

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

(3)

Innehållsförteckning

§ 228 Objektsupphandling - tilldelningsbeslut 2018/2019

§338 Upphandling Lågtröskelboende 2018/168

(4)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-11-14

Utdragsbestyrkande

1 (2)

§ 228

Objektsupphandling - tilldelningsbeslut, SOC 2017/209

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Fatta tilldelningsbeslut i enlighet med presenterat förslag.

2. Uppdra åt socialnämndens ordförande och socialchef att teckna avtal med Humana Omsorg AB org. nr.5567490007.

3. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en s.k.

objektsupphandling och anbud har därför infordrats.

Efter anbudstidens utgång hade fem (5) anbud inkommit.

Uppdraget förutsätter att antagen utförare svarar för byggnation, drift och finansiering av 60 lägenheter och övriga lokaler för det särskilda boendet.

Motivering av beslut

Bedömning och utvärdering redovisas i utvärderingsrapport.

Ekonomi

Socialnämnden kompenseras för volymökningen i kommande budgetprocesser.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-10-29 Utvärderingsrapport 2018-10-26

Yrkande

Shlomo Gavie (C), Elisabet Karlsson (L), Kerstin Klang (SD), Gert Persson (M), Maria Larsson (C), Anita Andersson (KD), Rie Boulund (M) och Lena Berglund (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kerstin Rosell (S) yrkar att:

1. Inte fatta tilldelningsbeslut i enlighet med förvaltnings förslag och att avbryta upphandlingen.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att titta på annat alternativ i egen regi.

Gunnar Andersson (S), Ulla Lindén (S), Marcus Dufwa (S) och Irhan Kasic (S) yrkar bifall till Kerstin Rosells (S) yrkande.

(5)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-11-14

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Propositionsordning

Ordförande Rie Boulund (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kerstin Rosells (S) ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Kerstin Rosell (S), Gunnar Andersson (S), Marcus Dufwa (S), Ulla Lindén (S) och Irhan Kasic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Rosells (S) yrkande.

Anteckning

Tomas Jansson (V) anmäler avvikande mening mot beslutet till förmån för Kerstin Rosells (S) yrkande.

(6)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-11-14

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 238

Upphandling Lågtröskelboende, SOC 2018/168

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Avbryta rubricerad upphandling.

2. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen avbryts på grund av att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet överskrider budgetramen.

Ny upphandling kommer att annonseras inom kort. Samtliga leverantörer som hämtat underlaget via TendSign kommer att meddelas via e-post när ny upphandling är publicerad.

Yrkande

Shlomo Gavie (C), Gunnar Andersson (S), Kerstin Rosell (S), Irhan Kasic (S), Maria Larsson (C) och Kerstin Klang (SD).

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-11-14

Figure

Updating...

References

Related subjects :