29 med att dokumentationen i allmänhet bör kunna förstöras när utredningsmyndigheten har färdigställt de rapporter som regelbundet skall utarbetas

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2006-11-06 Dnr RA 04-2006/3213

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Promemorian Skyddsutredningar avseende barn S2006/6778/ST

Riksarkivet begränsar sitt svar till frågor om bevarande och gallring.

I lagförslaget (11 §) anges att dokumentationen hos utredningsmyndigheten skall bevaras så länge den kan antas ha betydelse för åtgärder i verksamheten. I

promemorian kommenteras detta på s. 29 med att dokumentationen i allmänhet bör kunna förstöras när utredningsmyndigheten har färdigställt de rapporter som regelbundet skall utarbetas. Riksarkivet delar inte denna förmodan.

Syftet med förslaget är att genom en systematisk analys av fall där barn har avlidit i samband med att de utsatts för brott kunna dra slutsatser om vilka förbättringar som är nödvändiga, s. 17. En sådan analys av varje fall och år för sig kommer att, som

promemorian bedömer, stimulera och utveckla det förebyggande arbetet när det gäller barn som far illa. Värdet av utredningarna kommer emellertid att öka med tiden.

Forskarna kommer då att ha möjlighet att gå tillbaka och undersöka olika handlingsmönster och företeelser och sätta dessa i relation till förändringar i

lagstiftningen och myndigheternas handläggning. Vilka faktorer som om 10 eller 20 år kommer att vara relevanta kan inte förutses idag. Enligt Riksarkivets bedömning är det därför angeläget att alla faktiska omständigheter som redovisas i utredningarna bevaras.

Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kommer att vara tillämplig på utredningarna. Där finns ingen regel om obligatorisk gallring vid viss tidpunkt. Gallring kan då bara ske enligt föreskrift eller beslut av Riksarkivet, 14 § arkivförordningen (1991:446). Det blir således Riksarkivets uppgift att bedöma om delar av dokumentationen kan gallras utan men för de syften som anges i 3 § 2-3 st. arkivlagen (1990:782).

Beslutande i ärendet har varit riksarkivarie Tomas Lidman. Närvarande vid den slutliga handläggningen har också varit arkivarie Martin Utvik och verksjurist Ulla Ahlqvist, föredragande.

Tomas Lidman

Ulla Ahlqvist

Riksarkivet tel 08-737 63 50 Org.nr www.riksarkivet.ra.se

Box 12541 fax 08-737 64 74 202100-1074 fornamn.efternamn@riksarkivet.ra.se 102 29 Stockholm

Figure

Updating...

References

Related subjects :