• No results found

För projekt E4 Kongberget–Gnarp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "För projekt E4 Kongberget–Gnarp"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för val av lokalisering av ny E4.

Vi inbjuder nu till samråd och öppet hus vid två tillfällen.

Tid och plats

Mötena äger rum i Godtemplargården, Skolvägen 8, Jättendal. Presentation och allmänt möte startar kl 18 men vi finns där för frågor redan kl 16. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Måndag den 8 maj 2017, delen Kongberget-Jättendal

Tisdag den 9 maj 2017, delen Jättendal-Gnarp

Vi informerar om

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter.

Samrådshandling finns utställd mellan den 25 april - 2 juni 2017

• Trafikverket, Nattviksgatan 8, Härnösand

• Trafikverket, Norra Kungsgatan 1, Gävle

• Nordanstigs kommun, Södra Vägen 14, Bergsjö

• Ica Harmånger, Strömsbruksvägen 6, Harmånger

• Ica Gnarp, Stationsvägen 29, Gnarp samt på www.trafikverket.se/E4gnarp

Synpunkter skickas senast den 2 juni 2017 till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienr TRV 2014/7022.

För projekt E4 Kongberget–Gnarp

www.trafikverket.se/E4gnarp

Inbjudan öppet hus och samråd

Mer information kontakta

Kerstin Holmgren, projektledare, 010-123 73 92 eller Tomas Sundin, markförhandlare, 010-123 74 40

References

Related documents

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell.. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Nästa informationsblad kommer i april 2017 Till dess hittar du information på www.trafikverket.se/e4gnarp Där du även kan anmäla dig för nyhetsbrevet till

Precis som Region Gävleborg påpekar finns åtgärder som Trafikverket i detta skede inte kan ta ställning till nu, utan kommer behandlas som separata ärenden i framtiden och