• No results found

Vuxna med psykisk. funktionsnedsättning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vuxna med psykisk. funktionsnedsättning"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

En målgrupp som ökar – unga vuxna med dubbeldiagnos

– psykisk funktionsnedsättning i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Bli bättre i ditt bemötande! Hur ska du agera i mötet med personer med psykisk funktionsnedsättning eller dubbeldiagnos?

Vad betyder livskvalitet för vuxna med psykisk funktions- nedsättning? Ta del av senaste forskningen!

Hur kan vi komma tillrätta med samsjuka som faller mellan stolarna?

Ta del av forskning och nya samverkansprojekt från Stockholm!

Erik Blennberger, teol. dr, professor, Ersta Sköndal högskola

Bjöörn Fossum, professor, lektor, Sophiahemmet Högskola

kunskaputvecklinginspiration

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Datum och plats: 29–30 mars 2017, Stockholm

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

Agneta Björck, verksam- hetschef, utbildnings- ansvarig, Östgöta Care Alain Topor, leg. psykolog,

docent, Stockholms universitet Mimmi Darbo, arbets-

terapeut, utbildare, Misa kompetens

Foto: ©Eva Dalin

(2)

Välkommen till Vuxna med psykisk funktionsnedsättning!

Välkommen till två innehållsrika dagar om vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Under konferensen kommer vi också att i utvalda ämnen behandla personer med dubbeldiagnos (psyk. – neuropsyk.) och personer med samsjuka (psyk. – missbruk). Uppdatera dig i det senaste inom forskning och utveckling inom respektive ämnesområde och inspireras av olika arbetssätt och vägar att skapa bättre och mer samordnade insatser. Några av de ämnen du kommer att få fördjupa dig inom är: unga vuxna med dubbeldiagnos – en målgrupp som ökar; vad betyder livskvalitet hos målgruppen och utveckla din förmåga i kommunikation och bemötande i mötet med personer med psykisk funktionsnedsättning, dubbeldiagnos och samsjuka.

Under konferensens två dagar får du bland annat lyssna till;

Agneta Björck, leg. sjuksköterska, KBT- terapeut, verksamhetschef och utbildningsansvarig på Östgöta Care. Agneta kommer att fördjupa dig inom en målgrupp som ökar – unga vuxna med dubbeldiagnos. Hon kommer att tala om diagnoser, problematik, bakgrund, resurser, insatser och mycket mer!

Alain Topor, leg. psykolog, docent vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och professor vid Universitetet i Agder, Norge. Alain kommer att presentera det senaste inom forskning av återhämtning och rehabilitering hos vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Lär dig vilka faktorer som påverkar återhämtningen och hur du kan hjälpa och stötta!

Erik Blennberger, teol. dr och professor i etik vid Institutet för organisations- och arbetslivs- etik på Ersta Sköndal högskola. Erik kommer att tala om etiska värden och bedömningssätt inom tvångsvården och ge exempel på etiska valsituationer inom tvångsvård.

Mimmi Darbo, arbetsterapeut, föreläsare och utbildare inom bl.a Supported Employment, Motiverande samtal och IPS (Individual Placement and Support) vid Misa kompetens.

Mimmi kommer att utveckla din kunskap i hur man arbetar med IPS – Individanpassat stöd till arbete!

Elin Stenberg, leg. psykolog och Åsa Bringlöv, etnolog, forskningsassistent, FoU Södertörn kommer tillsammans att presentera två aktuella samverkansprojekt från Sollentuna och Botkyrka kommun i Stockholm. Åsa kommer också att gå närmare in på bakgrunden till problematiken med samsjuka! Varför fortsätter de att falla mellan stolarna?

Bjöörn Fossum, professor i omvårdnadsvetenskap, lektor vid Sophiahemmet Högskola i

Stockholm. Björn kommer att öka din kunskap i hur du ska bemöta, lyssna och nå fram till personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med dubbeldiagnos (psyk. – neuro- psyk.).

Du kommer också att få ta del av ett spännande anförande av Anniqa Foldemo, leg. sjuk- sköterska, lektor vid institutionen för medicin och hälsa, avdelning omvårdnad vid Linköpings universitet. Hon kommer att presentera ny forskning kring livskvalitet hos vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ta del av konkreta exempel och lösningar för hur vi kan öka livskvalite- ten för målgruppen!

Vårt mål med konferensen är att du ska utveckla och förbättra dina kunskaper kring vuxna med psykisk funktionsnedsättning och få inspiration till nya tanke- och arbetssätt. Du kommer uppdatera dig med det senaste inom aktuella områden och få tydliga råd och rekommendatio- ner att ta med hem till din egen arbetsplats!

Missa inte möjligheten att få mingla och byta erfarenheter med kollegor från hela Sverige!

Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 51.

Varmt välkommen till Vuxna med psykisk funktionsnedsättning!

Vänliga hälsningar

Isabelle Gennow Utbildningsansvarig Kompetensteamet

(3)

Dag 1, 29 mars

09.00 Registrering med kaffe och smörgås 09.30 Moderator Annie Hedin inleder dagarna

Annie Hedin, konsult, tidigare enhetschef i Österåker kommun i 20 år, med ansvar bl.a. för ILSA, vars uppdrag är att ordna sysselsättning för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsätt- ningar på vanliga arbetsplatser och Kanalhuset som erbjuder sysselsättning för vuxna med psykisk funk- tionsnedsättning i en inre kreativ verksamhet samt i kooperativ.

09.40 En målgrupp som ökar – unga vuxna med dubbeldiagnos – psykisk funktions- nedsättning i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

• Hur ser diagnoserna ut i denna grupp? Hur yttrar sig psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

• Vilka diagnoser är det som normalt angränsar varandra – samsjuklighet?

• Hur ser problematiken ut och vad kan vara bakgrunden? En förklaring kopplad till forskning

• Hur kan deras resurser ta till varas på bästa sätt? Kartläggning av styrkor med praktiska exempel för att visa företag och arbetsplatser vad målgruppen kan tillföra!

• Hur kan vi arbeta för att stötta och hur hamnar man rätt med insatser?

SIP/ Samverkan/Anhöriga

• Lär dig mer om hur man kan kompensera för eventuella svårigheter i samhället i samverkan med andra myndigheter och organisationer

• Varför ser vi en ökning av problemskapande beteenden såsom självskadebeteende och miss- bruk i denna målgrupp?

Agneta Björck, leg. sjuksköterska, KBT-terapeut, verksamhetschef och utbildningsansvarig på Östgöta Care. Agneta har en bred yrkeserfarenhet dels från socialtjänsten dels socialpsykiatrin och missbruksvård.

Agneta är utbildare och föreläsare och har arbetat i 30 år inom psykiatri, neuropsykiatri och missbruk.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffe (20 minuter) 12.00 Lunch

13.00 Värdigt liv, välbefinnande, självbestämmande och tvång. Resonemang om etik inom vård och omsorg med inslag av tvång

• Vilka etiska värden eller bedömningssätt är relevanta inom tvångsvården?

• Exempel på etiska valsituationer inom tvångsvård • Pedagogiska och etiska frågor kring bemötande

Erik Blennberger, teol. dr och professor i etik vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola och ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. Han har gjort etiska analyser för flera statliga utredningar och nyligen haft huvudansvaret för att utarbeta en ny etisk kod för socialarbetare på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Kom häromåret ut med boken Bemötandets etik (Studentlitteratur).

14.30 Kaffepaus

14.50 Om återhämtning och rehabiliteringsplaner – vad hjälper och fungerar?

Ta del av senaste forskningen!

• Hur fungerar återhämtning kring vuxna med psykisk funktionsnedsättning?

• Vad är en återhämtningsprocess och vilka steg ingår?

• Hur stor är sannolikheten för återhämtning från allvarliga psykiska störningar?

• Vilka faktorer avgör för att få en positiv återhämtning?

• Hur kan du hjälpa och stötta i processen?

• Vilken roll spelar pengar, vänner och familj in?

Alain Topor, leg. psykolog, docent vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och professor vid Universitetet i Agder, Norge. Han har författat flera böcker om psykiska problem och återhämtning.

Alain har tidigare erfarenhet från socialtjänsten och psykiatrin inom arbetsroller som exempelvis familje- behandlarhem, behandlingsansvarig och handledare.

16.50 Dagen avslutas

(4)

Dag 2, 30 mars

07.40 Slät kopp kaffe

08.10 Hur kan vi komma tillrätta med samsjuka som faller mellan stolarna? Ta del av forskning och nya samverkansprojekt från Stockholm!

• Vad är grunden till problemet? Varför fortsätter personer att falla mellan stolarna?

• Ta del av aktuella samverkansprojekt mellan kommun, psykiatri och Beroendecentrum i

Stockholm!

• Hur kan man kartlägga samverkan och målgruppens behov?

• Hur kan man samordna samtidiga insatser och öka brukarinflytandet?

Åsa Bringlöv, etnolog, forskningsassistent med inriktning samverkan inom områdena arbetsmarknad, miss- bruk, barn och unga vid FoU Södertörn. Åsa har bl.a. arbetat med kartläggning och analys av frekventa besökare inom missbruks- och beroendevården. Hon medverkar nu i en intervjustudie som följer brukares erfarenheter av samordnad vård i Botkyrka kommun.

Elin Stenberg, leg. psykolog, specialistutbildad inom organisation och ledarskap. Tidigare arbetat kliniskt inom psykiatrin och sedan haft chefsbefattningar. Nu driver hon samverkansprojekt kring målgruppen med samsjuk- lighet. Projekten handlar om att hitta nya arbetsmetoder mellan psykiatri, kommun och landsting för att uppnå samtidiga, samordnade och effektiva insatser.

09.10 Kaffepaus

09.30 Bli bättre i ditt bemötande! Hur ska du agera i mötet med personer med psykisk funktionsnedsättning eller dubbeldiagnos (psyk. – neuropsyk.)?

• Vad är viktigt att tänka på när det gäller bemötande och samtal med personer med psykisk funktionsnedsättning eller dubbeldiagnos (psyk. – neuropsyk.)?

• Bemöt och lyssna på rätt sätt – så får du fram viktig information

• Skapa rätt förutsättningar för mötet – lär dig lägga grunden för en förtroendefull relation • Vad är viktigt att du tänker på i mötet – bli medveten om ditt eget agerande och tillmötagångssätt • Lär dig tekniker för hur du tillsammans med brukaren kan diskutera, genomföra och fatta beslut!

Bjöörn Fossum, professor i omvårdnadsvetenskap, lektor vid Sophiahemmet Högskola i Stockholm. Bjöörn har föreläst och utbildat inom kommunikation och bemötande i mer än 20 års tid. Han medverkar i projekt kring kommunikation och bemötande vid Karolinska Institutet samt har författat böcker inom ämnet.

11.30 Lunch

12.30 Vad betyder livskvalitet för vuxna med psykisk funktionsnedsättning? Ta del av senaste forskningen!

• Öka din förståelse för vad livskvalitet innebär i praktiken för personer med psykisk funktionsnedsättning

• Vilka faktorer är relaterade till en förbättring i livskvalitet?

• Påverkan på livskvaliten hos närstående till personer med psykiska funktionshinder  • Ta del av konkreta exempel och lösningar för hur vi kan öka livskvaliteten för målgruppen Anniqa Foldemo, leg. sjuksköterska, lektor vid institutionen för medicin och hälsa avdelning omvårdnad vid Linköpings universitet. Anniqas forskning omfattar dels livskvalitet och dels livsstilsinterventioner hos perso- ner med psykossjukdom. Anniqa är expert på SBU för en kunskapsgenomgång när det gäller psykofarmaka behandling vid schizofreni.

14.00 Kaffepaus

14.20 Lär dig mer om hur man arbetar men IPS – Individanpassat stöd till arbete!

• Vad är IPS (Individual Placement and Support)? Lär dig mer om metodarbetet och hur du kan få personen delaktig i arbetet för att nå sina mål!

• Från aktivitet- och sjukersättning till arbete – hur ska du hjälpa, stötta och ge feedback?

• Hur kan du arbeta för att öka förståelse hos arbetsgivaren? Vad händer när det inte fungerar i fikarummet?

• Ta del av problem och hinder som kan uppstå längs vägen. Du får konkreta verktyg och förslag på lösningar för att arbeta vidare med en framgångsrik metod.

Mimmi Darbo, arbetsterapeut, föreläsare och utbildare inom bl.a. Supported Employment, Motiverande samtal och IPS (Individual Placement and Support) vid Misa kompetens. Mimmi är ordförande i Svenska Föreningen Supported Employment och har medverkat vid framtagandet av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011.

15.50 Moderator sammanfattar dagarna

16.00 Konferensen avslutas

(5)

ANMÄLAN

www.kompetensteamet.se info@kompetensteamet.se

08-410 281 50

PRAKTISK INFORMATION

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Datum: 29–30 mars 2017

Pris: 4 980 kr vid anmälan innan den 31 januari 2017 och därefter 5 980 kr.

I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer.

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.

Avbokningsregler & förbehåll

Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.

För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.

Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

(6)

© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1234

Mottagare:

Avsändare/returadress:

Kompetensteamet Stockholm AB Box 3096

103 61 Stockholm

B-Post • Port Payé Sverige

Layout och produktion: www.flv-erixell.se

MWS

KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor som inom näringslivet.

Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare.

Vill du vara utställare?

Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.

Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka Er ställning på marknaden.

Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!

För ytterligare information och priser kontakta oss på info@kompetensteamet.se eller 08-410 281 50.

References

Related documents

Syftet med denna studie var att beskriva unga vuxna, män och kvinnors, livstillfredsställelse/livskvalitet och hälsa och om det fanns några skillnader mellan män och

I övergången från att vara barn till att bli vuxen med diabetes beskrevs många unga vuxna uppleva en brist på kunskap i den nya omgivningen, sociala nätverk samt stöd från

Slutsats: Flera faktorer påverkar upplevelsen av livskvalitet negativt hos personer med epilepsi som till exempel hög anfallsfrekvens, samsjuklighet samt rädsla och oro för

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos flyktingbarn och gör dem särskilt utsatta i samhället. Bland psykiska sjukdomar hos flyktingbarn och unga vuxna finns PTSD, depression

Bortsett från den frågan fanns inga fler statistiska signifikanta skillnader avseende om deltagaren hade en anhörig med allvarlig psykisk/fysisk sjukdom eller ej kopplat till hur

STROBE England Resultatet visade att användningen av smarphoneappar tillhörde den vanligaste tekniken. Ett deltagarantal på 78% nyttjade dem i sammanhang som sociala medier,

Det tyder på att det finns en viss grad av resultatmanipulering för alla företag i urvalet både år 2017 och 2019 vid beräkning enligt den modifierade Jonesmodellen samt år

Detta leder till att den sjuke får svårigheter att prata om och vara öppen kring sin sjukdom (Corrigan, 2004), vilket kan ge negativa konsekvenser för patientens sociala nätverk