• No results found

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Gerd Bergman. Geta den 22 september Ingvar Björling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Gerd Bergman. Geta den 22 september Ingvar Björling"

Copied!
18
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sammanträdestid Sammanträdesplats

Torsdagen den 22.9.2016 kl. 18:00-19.00 Kommunkansliet

Beslutande

Frånvarande

Övriga närvarande

Camilla Andersson (ordförande) Kjell Berndtsson (vice ordförande) Mats Sjöblom

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson Ingvar Björling

Gerd Bergman

Gustav Blomberg, kommundirektör

Paragrafer §§ 170-179

Underskrifter

Geta den 22 september 2016

Camilla Andersson Gustav Blomberg Protokolljustering

Geta den 22 september 2016

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson Ingvar Björling

Protokollet framlagt till påseende

Geta kommunkansli den 23 september 2016

Byråsekreterare Inger Björling Utdragets riktighet bestyrkes Geta …….. /…….. 2016

(2)

Föredragningslista

170 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ... 3

171 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN ... 4

172 § NORRÅLÄNDSK SAMORDNING AV SOCIALVÅRDEN ... 5

173 § BUDGETÄNDRING – FRITIDSLEDARE I FURULUND ... 7

174 § KOMMUNTEKNIKER ... 8

175 § TVÅ NATTTJÄNSTER INOM HEMVÅRDEN ... 11

176 § PERSONALSITUATIONEN PÅ DAGHEMMET ... 12

177 § BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-AUGUSTI ... 14

178 § EXTRA ÄRENDE: KONSTATERANDE ATT KOMMUNDIREKTÖRENS PRÖVOTID LÖPER UT 2.11.2016 ... 15

179 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ... 16

Sammanträdeskallelsen har anslagits på kommunens anslagstavla 19.9.2016.

Geta 19.9.2016 Camilla Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

Enligt uppdrag Kommundirektör Gustav Blomberg

(3)

170 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 170/22.9.2016 Sammanträdets öppnande Sammanträdet inleds kl. 18.00.

Sammankallning och beslutförhet

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljustering

Till protokolljusterare utses Marie-Louise Samuelsson-Carlsson och Ingvar Björling.

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägget:

179 § Konstaterande att kommundirektörens prövotid löper ut 2.11.2016.

(4)

171 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 171/22.9.2016

Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/

kommittéer, kommunalförbund

 Bolagsstämmoprotokoll Åda Ab 31.8.2016

 Protokoll nr 4 skolnämnden 6.9.2016

 Protokoll nr 9 Oasen boende- och vårdcenter 13.9.2016

 Protokoll nr 2 lantbruksnämnden 14.9.2016

 Protokoll nr 7 NÅHD 20.09.2016 Tjänstemannabeslut

 Kdir § 26/13.9.2016 Befrielse från renhållningens grundavgift 2016

 Kdir § 27/13.9.2016 Vattenledning till fritidsfastighet 65-413-3-33 Ålands landskapsregering

 Förslag till fördelning av besparing på landskapsandelarna 2017 (publicerat 7.9.2016). För Getas del innebär det ett bortfall om ca.

43 000 euro mot det vad kommunen borde få enligt nuvarande landskapsandelssystem. Enligt dokumentet är den totala andelen landskapsandelar med inbesparingen inräknad för Getas del ca.

1 820 000 euro. Kan dock konstateras att de nya uppgifterna är inom ramarna för Geta kommuns budgetdirektiv för 2017.

 LR beslut Dnr ÅLR 2016/6742 Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde. Tillstånd beviljat för rörläggning för vatten, avlopp och optofiber på fyra platser genom bygdeväg nr 466 Södravägen.

 ÅMHM hörande Dnr 2016-414 Inspektion av avloppsanläggningar.

Lite problem med reduktionsprocessen vilket troligen beror på att det sker ett visst inläckage av regnvatten vid höga flöden. Inläckage av dagvatten från takavlopp är bra att bygga bort då det är en onödig belastning på reningsverket. Rekommenderas att kommunen uppgör en långsiktig plan att bygga bort dessa gamla ledningar och

dagvatteninkopplingar.

Övrigt

 Inbjudan till Leader Ålands höstmöte 26.10 kl. 18.00 på Styrmansgatan 10, Mariehamn

 Förfrågan skickad till landskapsregeringen angående norråländskt socialvårdsområde 19.9.2016. Skrivelsen är ett resultat från det norråländska presidiemötet i Geta den 30.8.2016.

 Protokoll, kommundirektörsträff 14.9.2016

 Undertecknat avtal med PROANS

Kommundirektörens förslag:

Tillkännagivandena antecknas till kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

________

(5)

172 § NORRÅLÄNDSK SAMORDNING AV SOCIALVÅRDEN

Kst § 123/24.5.2016

Saltviks kommun kommer i egenskap av huvudman att komma med en förfrågan om att anlita en extern konsult för att vidare utreda norra Ålands framtida KST-arbete. Kostnaden för Getas del uppskattas till ca 550 €.

Utkast till Utredning av en samordning av individ- och familjeomsorgen inom ett norråländskt KST enligt bilaga.

./. Bilaga KST § 123/2016

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera konsultkostnaden för ovanstående utredning.

BESLUT:

Enligt förslag ________

Kst § 168/6.9.2016

Lina Sandell Ab har slutfört utredningen enligt bilaga. Utredningen presenterades under mötet för presidierna för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt kommundirektörerna för norra Ålands kommuner.

Utredningens syfte har varit att utreda hur ett gemensamt

socialvårdsområde för norra Ålands kommuner skulle organiseras genom NÅHD med huvudkontor i Godby.

./. Bilaga KST § 168/2016.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen diskuterar utredningen och omfattar i ett första skede dens slutsatser och för den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

BESLUT:

Ärendet återremitteras.

________

Kst § 172/22.9.2016

Bakgrund

På Norra Ålands gemensamma presidiemöten har i många års tid diskuterats och funnits enighet kring målsättningen att utöka samarbetena och samordna socialvården i regionen.

Landskapslag om samordning av kommunerna socialtjänst (KST) trädde i kraft 1 januari 2016 och beskriver organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad gäller tillhandahållandet av den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg.

Kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö tog under våren 2016 fram ett ramförslag gällande en norråländsk lösning. Förslaget presenterades på det norråländska presidiemötet den 26 april 2016. Mötet

(6)

var enigt om att arbetet med ett KST-samarbete i ett norråländskt socialkansli var viktigt att fortsätta med, för att under hösten kunna presentera ett förslag till samarbete och organisation.

Mötet konstaterade vidare att kommundirektörerna gemensamt skulle ta fram ett underlag till en utredning där bland annat uppdragets syfte, mål, avgränsningar, tidsåtgång, tidsperiod och huvudmannaskap beskrivs.

Utredningen skulle presenteras på nästa presidiemöte i augusti och vara slutförd i september 2016. Saltviks kommun agerade huvudman för utredningen och Carolina Sandell via företaget Lina Sandell Ab kontrakterades för utredningen.

Rapporten som utredningen lett fram till presenterades på det

norråländska presidiemötet i Geta den 30 augusti 2016, varvid (utdrag ur protokoll):

Konstaterades att vårt arbete med att bilda ett norråländskt

socialvårdsområde kommit mycket längre än resterande Åland. Nästa steg bedömdes vara att skicka en skrivelse till landskapsregeringen.

Beslöts att skicka utredningen, detta protokoll samt en skrivelse till landskapsregeringen med det uttalade målet att få ett konkret svar om de föreliggande planerna att bilda ett gemensamt socialvårdsområdet på norra Åland med huvudkontor i Godby kommer att godkännas av landskapsregeringen. Specifikt kommer svar att sökas på frågan

huruvida det norråländska socialvårdsområdet kan godkännas även om de andra kommunerna INTE skapar ett eget område.

Den slutgiltiga versionen av utredningen skickas ut efter detta möte med några mindre ändringar och tillägg.

Beslöts att skicka utredningen till respektive kommuns kommunstyrelse och fullmäktige.

Protokollet enligt bilaga.

./. Bilaga KST § 172a/2016.

Linda Sandell Ab:s utredning enligt bilaga (slutgiltiga versionen).

./. Bilaga KST § 172b/2016.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar de övergripande målsättningarna med föreslagen modell enligt rapporten och föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges mandat att arbeta vidare med frågan om ett norråländskt samarbete inom det sociala området.

BESLUT:

Enligt förslag.

________

(7)

173 § BUDGETÄNDRING – FRITIDSLEDARE I FURULUND

Kst § 164/6.9.2016

Geta ungdomsförening r.f. bedriver fritidsverksamhet för skolelever i Furulund, cirka fyra timmar i veckan. Kommunen bekostar ledarnas löner. Det kan konstateras att för den tilltänkta verksamheten har det budgeterats för lite (2000 euro totalt) detta år. Därför föreslås en budgetändring om 1000 euro för att täcka upp för behovet.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen anhåller till kommunfullmäktige om budgetändring på 1000 euro under verksamhetsområdet Ungdoms- och fritidsverksamhet för fortsatt ungdomsverksamhet på Furulund.

BESLUT:

Återremiss.

______

Kst § 173/22.9.2016

Kommundirektörens förslag:

Medel för ovanstående tas från redan budgeterade medel under verksamhetsområdet Ungdoms- och fritidsverksamhet.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(8)

174 § KOMMUNTEKNIKER

Kst § 109/3.5.2016

Kommunteknikern har sagt upp sig från sin tjänst den 21 april 2016.

Uppsägningstiden är 14 dagar.

Uppsägning enligt bilaga;

./. Bilaga KST § 109/2016

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunteknikern avsked från och med den 12 maj 2016.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ledigslå den ordinarie tjänsten som kommuntekniker att sökas under tiden 5-20.5.2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunteknikern avsked från och med den 12 maj 2016.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att återremittera frågan om lediganslående av tjänsten för utredning av arbetsuppgifterna och resursbehovet.

________

Kst § 121/24.5.2016

Kan konstateras att en del av kommunteknikerns arbetsuppgifter har överförts till kommundirektörens bord. Under beredningen har tre alternativ undersökts:

Alternativ 1

Samarbete med Finström kommun med samarbetsavtal om att de tillhandahåller en kommuntekniker om 40 % av arbetstid vid Geta kommunkansli.

Alternativ 2

Anställa en ny kommuntekniker om 40 % av arbetstid men med reducerat antal ansvarsområden.

Alternativ 3

Anställa nuvarande fastighetsskötare som kommuntekniker 40 % av arbetstid och samtidigt anställa nuvarande fastighetsskötare 60 % av arbetstid som detsamma. Kommunen anställer sedan en fastighetsskötare om 40 % av arbetstid och vid behov ytterligare timanställda arbetstagare för att säkerställa god nivå av fastighetsskötseln.

Kommundirektören förordar alternativ 3. En övergångsperiod under sommaren verkställs där nuvarande fastighetsskötare anställs som tillfällig kommuntekniker om 40 % av heltid. Därtill nedskrivs tillfälligt nuvarande fastighetsskötares arbetstid under samma period med 40 %.

Under samma period anställs timanställda för att tillgodose det behov som uppkommer med anledning av nedskrivningen. Efter utvärdering

(9)

hur den nya föreslagna strukturen fungerar tar kommunstyrelsen återigen upp ärendet för behandling efter sommaruppehållet.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att utvärdera alternativ 3 under

övergångsperioden enligt ovan nämnda redogörelse. Ärendet tas upp till behandling igen efter sommaruppehållet.

BESLUT:

Återremittering för vidare beredning ________

Kst § 154/9.8.2016

Det har nu gått tre månader sedan dåvarande kommuntekniker avslutade sin tjänst i kommunen. Kan konstateras kommunen nu är i stort behov av att tillsätta den vakanta tjänsten eller på annat sätt med hjälp av köp av tjänster tillmötesgå behoven.

Behoven är som nödvändigast inom området V/A, främst för administrativa uppgifter såsom behandling och beredning av kommuntekniska ärenden (exempelvis ansökningar om

vattenanslutningar), uppgörande av planer, behovsanalyser och

beräkningar samt budgetuppföljning och verkställande och uppföljning av tagna beslut m.m.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att snarast utannonsera den ordinarie tjänsten som kommuntekniker om 40 % (med sista ansökningstid den 26 augusti kl. 16.00) i de lokala tidningarna samt på kommunens hemsida och facebooksida.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

Kst § 161/6.9.2016

Sista ansökningsdagen för tjänsten var den 29 augusti. Totalt har två ansökningar inkommit till kommundirektören. Ansökningarna enligt bilaga.

./. Bilaga KST § 161/2016.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen diskuterar de inkomna ansökningarna och delegerar till kommundirektören att tillsammans med Ingvar Björling och Gun- Britt Lyngander sköta om intervjuerna med dom två sökanden och komma med ett förslag till nästa kommunstyrelsemöte.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

Kst § 174/22.9.2016

En av de sökande till tjänsten har dragit tillbaka sin ansökning, vilket har meddelats per e-post. Intervju med den andra sökanden, diplomingenjör Pontus Flink, utfördes av rekryteringsgruppen under föregående vecka.

(10)

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga (§ 68) gäller att annan personal än kommundirektören och tjänstemän i ledande ställning anställs av det

förvaltningsorgan som ifrågavarande tjänst/arbets-avtalsförhållande underlyder.

Tjänsten som kommuntekniker innefattar visst förmannaskap och bör under rådande omständigheter, bland annat då tekniska sektorn lyder direkt under kommunstyrelsen och inte under en egen nämnd, betraktas som självständig men inte ledande. Teknikern är inte primärt beredande inför något eget organ och deltar inte direkt i arbete som utförs av anställda som densamme övervakar.

Konstateras att tjänsten som kommuntekniker har varit utannonserad hos arbetsförmedlingen samt med annons i lokaltidningarna.

Som kompetenskrav gäller lämpad examen vid tekniskt institut, högskola eller motsvarande samt god teknisk kännedom.

Diplomingenjör Pontus Flink uppfyller kraven kommunen ställer på tjänsten som kommuntekniker. Med tanke på att Flink dessutom besitter gedigen erfarenhet och kunskap gällande samhällsplanering och V/A- planering är den samlade bedömningen att han har goda möjligheter att sköta uppdraget som kommuntekniker.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda tjänsten som kommuntekniker (40 % av heltid) åt diplomingenjör Pontus Flink, med tillträde 3.10.2016.

Grundlönen bestäms till 3 300 euro per månad (för heltid) och prövotiden till sex månader. Kommundirektören befullmäktigas att upprätta och ingå anställningsavtal i vilket regleras övriga mer detaljerade villkor.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(11)

175 § TVÅ NATTTJÄNSTER INOM HEMVÅRDEN

ScN § 22

Det har under flera år funnits 2 tillfälliga arbetsförhållande, 64 % av heltid inom hemvården med nattarbete. Behov av dessa

arbetsförhållanden är permanent, så kommunen bör inrätta två

arbetsförhållande inom hemvården med nattarbete 64 % av heltid, med grundlön 2318,97 €/mån för heltid.

Vik. Socialchefens förslag: Socialnämnden föreslår inför

kommunstyrelsen att kommunen inrättar två arbetsförhållanden, 64% av heltid inom hemvården med nattarbete från och med 1.1.2017 med grundlön 2318,97 €/månad för heltid.

Socialnämndens beslut:

Enligt förslag.

______

Kst § 175/22.9.2016

Kan konstateras att ärendet är felaktigt berett eftersom de två

arbetsplatserna redan är inrättande som ordinarie sedan fler år tillbaka.

Så är också fallet enligt bokslut för 2015 samt budget för 2016.

Arbetsplatserna är enligt kommundirektören redan permanenta.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att meddela till föreståndaren för Hemgården att se till de ordinarie arbetsplatser som är budgeterade också är tillsatta tillsvidare.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(12)

176 § PERSONALSITUATIONEN PÅ DAGHEMMET

SN § 23/25.05.2016 Inför hösten behöver personalsituationen på daghemmet Kotten ses över.

På grund av diverse olika vikariearrangemang är situationen löst fram till 30.09.2016 men efter det är situationen oklar.

Inrättade tjänster: (varav alla utom en är besatta genom vikariat som upphör 30.09.2016)

Daghemsföreståndare 100%

Barnträdgårdslärare 100%

Barnskötare 100%

Barnskötare 100%

Enligt budgetanslag:

Barnskötare 90% fram till 30.09.2016 Assistent 100% fram till 30.06.2016

Köksbiträde/ lokalvårdare 100% fram till 31.12.2016 SD:s förslag:

Skolnämnden ber styrelsen att i samråd med skoldirektören inrätta tillsvidare arbetsavtal som behövs för verksamheten inom augusti månad för att underlätta rekryteringen av personal till daghemmet.

Beslut:

Skolnämnden ber styrelsen i samråd med skoldirektören och

daghemsföreståndaren att se över behovet av tillsvidare arbetsavtal inför budget 2017.

________________

SN § 33/06.09.2016

Skoldirektören har tillsammans med styrelsens ordförande Camilla Andersson och vik. daghemsföreståndare Anna-Kristin Pettersson sett över det framtida personalbehovet vid daghemmet Kotten.

Barnantalet i barnomsorgen kommer de närmaste åren att vara runt 23 barn fördelat på två avdelningar. Förutom de inrättade tjänsterna finns behov av att arbetsavtalet som barnskötare på 90% (tidigare

gruppassistent, omgjord i budget 2016) och arbetsavtalet som

köksbiträde/ lokalvårdare 100% inrättas som tillsvidare arbetsavtal från 01.01.2017.

Behovet av gruppassistent är svårt att förutse vilket gör att när behov uppkommer tillsätts arbetsavtalet på viss tid.

SD:s förslag:

Skolnämnden ber kommunstyrelsen inrätta ett tillsvidare arbetsavtal som barnskötare 90% av heltid från 01.01.2017 samt ett tillsvidare arbetsavtal som kombinerat köksbiträde och lokalvårdare på heltid från 01.01.2017 vid daghemmet Kotten.

Beslut:

Enligt förslag.

________________

(13)

Kst § 176/22.9.2016

ÅMHM:s krav gällande personaldimensionering inom barnomsorgen som bilaga.

./. Bilaga KST § 176/2016.

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson anmäler jäv och beviljas det.

BESLUT:

Enligt skolnämndens förslag.

______

(14)

177 § BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-AUGUSTI

Kst § 177/22.9.2016

Kommundirektören redogör för ekonomens budgetuppföljning (januari- augusti).

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetuppföljning för perioden Januari-augusti 2016 och för densamma kommunfullmäktige till kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(15)

178 § EXTRA ÄRENDE: KONSTATERANDE ATT

KOMMUNDIREKTÖRENS PRÖVOTID LÖPER UT 2.11.2016

Kst § 178/22.9.2016

Ärendet inleds med att kommundirektören anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

Kommunstyrelsens ordförande agerar sekreterare under § 178.

Konstateras att rekryteringsgruppen bestod av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier.

Önskas att rekryteringsgruppen utvärderar om kommundirektören har kommunstyrelsens fortsatta förtroende att fortsätta sitt uppdrag efter prövotiden gått ut.

BESLUT:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att kommundirektören beviljas fortsatt förtroende efter prövotidens utgång.

______

(16)

179 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 179/22.9.2016

Mötet förklaras avslutat kl. 19.00.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

(17)

§§ 170-179 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:

§§ 170-174, 177, 179

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte anföras över följande beslut: §§ Grunder för besvärsförbud:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:

§§ 174-176, 178

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är Kommunstyrelsen i Geta Getavägen 2115

AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

(18)

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan.

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR

Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

§§

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

AVGIFT

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).

Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.

Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.

Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part, offentliggjort följande dag:

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu- tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu- tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.