• No results found

Antal prov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Antal prov"

Copied!
19
0
0

Full text

(1)

Jenny Kreuger, Stina Adielsson, Sarah Graaf &

Melle Andersson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Miniseminarium

Borgeby Fältdagar 30 juni – 1 juli, 2010

(2)

 

Ofta fettlösliga och långlivade substanser (ex. DDT) - Tyst vår – skapade negativa rubriker kring jordbrukets användning av bekämpningsmedel

 

Kraven skärptes ffa vad gäller

hälsoaspekterna – substanserna blev

mindre långlivade och mindre fettlösliga,

men oftare mer vattenlösliga

(3)

 

Dricksvatten

  0,1 µg/l enskild substans och 0,5 µg/l totalhalt (hos användaren)

 

Grundvatten

  0,1 µg/l enskild substans och 0,5 µg/l totalhalt

 

Ytvatten

  0,0001-100 µg/l (baseras på substansernas giftighet för vattenlevande organismer)

0,1 µg/l = 1 g aktiv substans i 10 miljoner liter vatten!

(4)

 

Kunskapsbehov – hur fungerar det?

 

Men, också behov av att undersöka utvecklingen över tiden

  En rad politiska beslut har fattats under åren för att minska riskerna vid användning – men hur vet vi dessa har avsedd effekt?

 

Resultaten från MÖ visar om åtgärder leder

till förbättringar och om vi når uppsatta mål

(5)

Västergötland Östergötland Halland

Skåne

• 

Start 2002

• 

Ytvatten – bäckar & åar

• 

Sediment – bäckar & åar

• 

Grundvatten (2003)

• 

Odlingsåtgärder

Vege å

Skivarpsån

(6)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Antal prov

Antal påträffade substanser i ett prov

(7)
(8)

Vanligaste förekommande substanser ≥ 0,1 µg/l i ytvattenprover 2002-2008

Fyndfrekvens (%) ≥0.1 µg/l

(9)

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

Gröna staplar = herbicider Blå staplar = fungicider Gula staplar = insekticider

(10)

Vemmenhögsprojektet

 

Undersökningar av pesticider i

ytvatten från ett avrinningsområde i Skåne

 

Start 1990, nu

19 års data

(11)
(12)

Exponering Toxicitet

RISK

(13)

Pesticid RV

(µg/l) Pesticid RV

(µg/l) fluroxipyr (Starane) 100 fenpropimorf (Forbel) 0,2 glyfosat (Roundup) 100 tribenuronmetyl(Express) 0,1 klopyralid (Matrigon) 50 pirimikarb (Pirimor) 0,09 bentazon (Basagran) 30 metribuzin (Sencor) 0,08 mekoprop 20 sulfosulfuron (Monitor) 0,05 metamitron (Goltix) 10 triflusulfuronmetyl 0,03 MCPA 1 metsulfuronmetyl (Ally) 0,02 cyanazin (Bladex) 1 terbutylazin (Gardoprim) 0,02 isoproturon (Cougar) 0,3 rimsulfuron (Titus) 0,01 aklonifen (Fenix) 0,2 diflufenikan (Cougar) 0,005 metazaklor (Butisan) 0,2 esfenvalerat (Sumi-alpha) 0,0001

(14)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

10.000 6.100 6.700

(15)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

diflufenikan isoproturon MCPA terbutylazin metazaklor metribuzin imidakloprid esfenvalerat metsulfuronmetyl rimsulfuron sulfosulfuron cyprodinil pirimikarb fenitrotion cyanazin fenpropimorf tifensulfuronmetyl

Fyndfrekvens över RV

Gröna staplar = herbicider Blå staplar = fungicider Gula staplar = insekticider

WFD substans

(16)

0 5 10 15 20 25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Antal ämnen som överskrider RV

herbicider fungicider insekticider

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Andel prov med fynd som överskrider RV

Cirka 10-20 substanser överskrider RV per år

I cirka 40 % av proven finns en eller flera

substanser ≥ RV

(17)

 

Vemmenhögsprojektet visar att halterna i

bäcken minskade (med 90%) med hjälp av goda råd och ekonomiska stöd – och resultaten

håller i sig

 

Punktkällor och diffusa källor, minskande

halter beror huvudsakligen på att lantbrukarna i området lärt sig att hantera medlen bättre

 

Viktigt med information om korrekt hantering och användning av pesticider för att minimera risker för miljön – resultat från

miljöövervakningen ger ”facit”

(18)

 

Viktigt med god hantering av

växtskyddsmedel för att minska riskerna för vattenmiljön via

punktkällor

 

För att minska det diffusa läckaget

är det många ’många bäckar små’ som

gäller – ex. tidpunkt, skyddsavstånd,

preparatval

(19)

För information om pesticidövervakningen besök vår hemsida:

http://ckb.slu.se

Där finns länk till information om projekt, rapporter i pdf-format, samt möjlighet att göra en sökning i den regionala pesticiddatabasen

http://vaxtskyddsmedel.slu.se Miljöövervakningen finansieras av Naturvårdsverket

References

Related documents

För att öka tillgången till utbildning för barn med funktionsnedsättning stöder SAK specialskolor, men integrerar också elever i vanliga skolor.. För att förbättra kvaliteten

Tack vare ditt stöd kan vi se till att fler barn får gå i skola och att fler kvinnor får vård vid förlossningar!. Vanligt folk i Afghani stan förtjänar rätten till ett

De åtgärder som mest har bidragit till att minska koldioxidutsläppen under 2008 är sparsam körning, arbete för att påverka valet av fordon och färdsätt, förändrade

Finns rutiner för att ta emot de nationella proven så att provets innehåll inte blir känt innan provens genomförande?. Förvaras de nationella proven på ett sådant sätt att

I till exempel Kalmars län anger mellan 21,2 och 22,9 % av respondenterna att de skulle gjort investeringen även om de inte fått stöd.. Kalmar tillhör ett av de länen i Sverige

I rapporten presenteras resultaten från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regnvatten och luft för undersökningsåret 2009.. Undersökningen

I stort sett samma substanser påträffas över sitt riktvärde från år till år men under 2010 var substansernas enskilda halter ovanligt låga vilket troligtvis har resulterat i

Med tanke på det engagemang som finns från både företag, privatpersoner och det offentliga om att få banan att utvecklas, med fler avgångar och eventuellt också fler stopp, så

Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen.. Ge utrymme

Bolaget kommer utgöras av dotterbolagen Brands For Fans och Umida Partners som producerar, marknadsför och säljer primärt alkoholhaltiga drycker, där sprit och vin förväntas

Medivirs forsknings- och utvecklingsprojekt är idag fokuserade på proteashämmare. Proteaser är en typ av enzym som är involverade i många olika sjukdoms- tillstånd. Exempel

I denna populationsbaserade studie, var syftet att undersöka om paracetamol användes i senare delen av graviditeten (vecka 20-32), hade samband med en ökad risk för astma,

Vårdare behöver få återkoppling av patienten, men patienten har svårt att uttrycka sig känslomässigt tillbaka till vårdare vilket visar sig när vårdare blir bemött av kroppgester

När vi vet ungdomars uppfattningar kring olika inlägg finns det sedan en möjlighet till ett strategiskt arbete genom Instagram för att öka ungdomars fysiska aktivitet, och detta

Waldenström och Härenstam betonar att en tydlig skillnad mellan goda och dåliga arbeten var att på arbetsplatserna med de goda arbetena lämnades inte individen ensam

Antag att det anv¨ anda drogtestet vi- sar positivt med 98 procents sannolikhet f¨ or en droganv¨ andare, men att drogtestet med 1 procents sannolikhet visar positivt ¨ aven f¨ or

¨ arver en slumpm¨ assigt vald X-kromosom av sin mor och en slumpm¨ assigt vald X- eller Y-kromosom av sin far. Barnets k¨ on avg¨ ors av vilken kromosom som barnet ¨ arver av sin

Tentamen kommer att vara r¨ attad inom tre arbetsveckor fr˚ an skrivningstillf¨ allet och kommer att finnas tillg¨ anglig p˚ a studentexpeditionen minst sju veckor

Som motivering kan vi anv¨ anda antagandet att sannolikheten f¨ or en fumble ¨ ar konstant i alla f¨ ors¨ ok - det leder till att antalet fumbles i en match kan ses som Bin(n,

Tv˚ a defekta enheter har av misstag hamnat tillsammans med tre felfria enheter. F¨ or att finna de felfria plockar man i tur och ordning bort en enhet i taget och testar denna.

Tid och plats f¨or komplettering kommer att anges p˚ a kursens hemsida. Under en tidsperiod ¨ar sannolikheten att larmet g˚ ar 3%. Man vet att 98% av alla larm ¨ar falsklarm,

Följande rubriker beskriver den struktur som innefattas i lärarguiden: Lgr11 ur det centrala innehållet som beskriver vilket centralt innehåll som behandlas i uppslaget och kapitlet,

När du lär dig något nytt och övar på något så får även kopplingarna i din hjärna öva på att snabbt skicka rätt signaler.. Ju mer och oftare du övar ju mer får din