Föredragningslista. Socialnämnden Plats: Arbetsmarknadsenheten, Företagsvägen 29, hus 5. Tid: kl. 17:00

175  Download (0)

Full text

(1)

Plats: Arbetsmarknadsenheten, Företagsvägen 29, hus 5.

Tid: 2016-06-16 kl. 17:00

Kl. 16.00 Gruppmöten

Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon 040-625 63 50 eller via e-post till malin.lovdahl@burlov.se

Inger Borgenberg

Ordförande Malin Lövdahl

Sekreterare

Föredragningslista

Val av justerande:

Ärende Beteckning Sida

1. Rundvandring och information om Ar-

betsmarknadsenheten 3

2. Information om försörjningsstödet, Lena

Lundgren 4

3. Tillsynsplan avseende kontroll av serve- ringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl, tobak samt handel med receptfria läkemedel i Burlövs kommun, under år 2016-2017

SN/2016:145 5-12

4. Revidering av riktlinjer för alkoholserve-

ringstillstånd SN/2016:144 13-48

5. Handlingsplan för samverkan mot hot och

våld i nära relationer SN/2016:141 49-94

(2)

Ärende Beteckning Sida 6. Avveckling av stiftelsen "Hans Hanssons

fond" SN/2016:107 95-97

7. Avveckling av Anders Stjernquists fond 98-100

8. Äldreplan, reviderad SN/2016:58 101-118

9. Revidering av socialnämndens delegat-

ionsordning SN/2016:18 119-142

10. Taxereglemente gällande insatser för äldre

och funktionshindrade enligt SoL och HSL 143-147 11. Yttrande, motion angående Iokal Barnom-

budsman 148-153

12. Samarbetsavtal mellan Burlövs Bostäder

AB och socialnämnden i Burlövs kommun 154-164

13. Delgivningar 165-174

14. Information 175

(3)

1. Rundvandring och information om Arbetsmarknadsenheten

(4)

2. Information om försörjningsstödet, Lena Lundgren

(5)

3. Tillsynsplan avseende kontroll av serveringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl, tobak samt handel med receptfria läkemedel i Burlövs kommun, under år 2016-2017

Dnr SN/2016:145

Sammanfattning

Staten, genom Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen förordar kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Kommunerna ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsver- ket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna.

I alkohollagen 9 kap. 2 § anges: Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevna- den av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polis- myndigheten har också tillsyn över detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en till- synsplan som ska ges in till Länsstyrelsen.

Avseende försäljningen av läkemedel ska kommunen kontrollera att handlare, förutom apo- teken, som säljer receptfria läkemedel efterlever kraven enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Huvudinriktningen för tillsynsplanen ska vara tillsyn av åldersgräns, ordning, nykterhet samt märkning av tobaksvaror och reklam. Målet är att varje tillståndshavare-/näringsidkare skall få minst ett tillsynsbesök per år. Gemensam tillsyn bör ske tillsammans med polis, skatteverket och vid behov miljökontoret samt räddningstjänst en gång per år. Sammansättningen av myndigheter kan se olika ut beroende på behovet. Vilka tillståndshavare/näringsidkare som besöks vid den gemensamma tillsynen bestäms utifrån eventuellt inkomna anmälningar, tidi- gare tillsyn samt de som har öppet till

kl. 01.00.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att anta tillsynsplan avseende kontroll av serveringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl, tobak samt handel med receptfria läkemedel i Burlövs kommun, under år 2016-2017, enligt i ärendet redovisat förslag.

___

(6)

Socialförvaltningen

Handläggare: Malin Lövdahl Telefon: 040-625 63 50

E-post: malin.lovdahl@burlov.se

Socialnämnden

Tillsynsplan avseende kontroll av serveringstillstånd, de- taljhandel/servering av folköl, tobak samt handel med receptfria läkemedel i Burlövs kommun, under år 2016- 2017

Sammanfattning

Staten, genom Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen förordar kommunernas skyl- dighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Kommunerna ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel kontrollera efterlevnaden av regelver- ket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöj- ligheterna.

I alkohollagen 9 kap. 2 § anges: Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efter- levnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen.

Avseende försäljningen av läkemedel ska kommunen kontrollera att handlare, förutom apoteken, som säljer receptfria läkemedel efterlever kraven enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Huvudinriktningen för tillsynsplanen ska vara tillsyn av åldersgräns, ordning, nykterhet samt märkning av tobaksvaror och reklam. Målet är att varje tillståndshavare-

/näringsidkare skall få minst ett tillsynsbesök per år. Gemensam tillsyn bör ske tillsam- mans med polis, skatteverket och vid behov miljökontoret samt räddningstjänst en gång per år. Sammansättningen av myndigheter kan se olika ut beroende på behovet. Vilka tillståndshavare/näringsidkare som besöks vid den gemensamma tillsynen bestäms uti- från eventuellt inkomna anmälningar, tidigare tillsyn samt de som har öppet till

kl. 01.00.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att anta tillsynsplan avseende kontroll av serveringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl, tobak samt handel med receptfria läkemedel i Burlövs kommun, under år 2016-

(7)

Lars Wästberg

Socialchef Lena Lundgren

Avdelningschef IFO

Handläggare

Tillsynsplanen har utformats av socialsekreterare Margareta Ivarsson.

(8)

Ärendeklasskod

Tillsynsplan avseende kontroll av serveringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl, tobak samt handel med

receptfria läkemedel i Burlövs kommun, under år 2016 – 2017.

Bakgrund

Staten, genom Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen förordar kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Kommunerna ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna.

Alkohollagen och tillsyn

I alkohollagen 9 kap. 2 § anges: Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.

I regeringens proposition 2009/10:125 anges att det är angeläget med en aktiv och effektiv tillsynsverksamhet. En tillsynsplan bör därmed finnas i kommunen och kan vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov och tillställas Länsstyrelsen.

Tillsyn av restauranger med alkoholtillstånd

Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott samarbete mellan tillståndshavare och kommun. Bådas intressen bör sammanfalla i att man vill ha en god ordning på serveringsställena, att underåriga inte kommer åt alkoholdrycker, samt att Alkohollagens bestämmelser följs.

Kommunen ska ge tillståndshavare råd och stöd i hur man kan uppnå detta.

Tillståndshavarna ska med förtroende kunna vända sig till kommunens alkoholhandläggare för att få frågor besvarade. Kommunens företrädare ska vara tydlig med sin myndighetsroll och samtidigt visa hänsyn för tillståndshavarens roll som näringsidkare.

Syftet med tillsynen är också att förebygga och korrigera felaktigheter. Rättelse kan ske på frivillig väg men alkohollagen anger att kommunen enligt 9 kap 17§ får meddela en tillståndshavare en erinran eller i allvarligare fall eller vid upprepande överträdelser, en varning. Enligt 9 kap 18§

Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Margareta Ivarsson Telefon: 040-6256354

E-post: margareta.ivarsson@burlov.se

(9)

Ärendeklasskod alkohollagen ska kommunen återkalla tillståndet om tex tillståndshavaren tillåter brottslig

verksamhet på ett serveringsställe och inte ingriper eller om tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen på ett sådant sätt att varning inte är tillräckligt ingripande.

Den yttre tillsynen sker genom kontrollbesök på serveringsstället. Kontroll sker av hur verksamheten bedrivs avseende: ordning, nykterhet, att serveringen inte sker till underårig

och/eller märkbart påverkade personer, förekomsten av lagad mat eller annan tillredd mat samt att serveringsansvarig person finns på plats. Vidare ser man också till att försäljningen sker i enlighet med tillståndet och tillståndsbeviset.

Överträdelser ska dokumenteras och direkt påtalas till tillståndshavaren eller dennes

företrädare. Det är lämpligt att de som utför kontrollen ger sig till känna för tillståndshavaren, antingen när kontrollen påbörjas eller när den avslutas. Detta utesluter inte att kontrollbesök någon gång kan göras anonymt, genom att tjänstemannen uppträder som vanlig gäst. Tillsynsprotokoll ska upprättas för varje kontrollbesök.

Med inre tillsyn menas kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter över utförda restauranginspektioner från andra myndigheter gällande tillståndshavarens skötsamhet. Till inre tillsynen räknas även en fortlöpande bevakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och dylikt.

Samordnad tillsyn kan också genomföras. Det kan gälla tillsyn av serveringsställen vad gäller

ordning eller att kontrollera bokföring och redovisning, kök, brand etc. Vid samordnad tillsyn kan ett fördjupat tillsynsarbete ske av kommun tillsammans med polis, skatteverk, miljö- och hälsa,

räddningstjänst, tull och länsstyrelse.

Folköl

(öl klass II) Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret vad gäller

detaljhandel och servering av folköl. Tillsynen ska i första hand inriktas på att kontrollera om rätt till detaljhandel med eller servering av öl föreligger. Att öl ej utlämnas till den som är under 18 år, eller är märkbart påverkad av alkohol och/eller annat berusningsmedel ska kontrolleras. Kontrollera att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt sätt till kunderna och att personalen har god kännedom om hur reglerna ska tillämpas m.m. Kontrollbesöken ska registreras och

affärsinnehavaren eller föreståndaren ska informeras. Register ska föras över de butiker som säljer folköl.

Tobak

Tillsyn

Länsstyrelsen utövar en övergripande tillsyn inom länet. Myndigheten ska följa kommunernas verksamhet och biträda med information och råd samt främja samarbetet mellan olika

tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. Polisen har i samband med

ändringarna i tobakslagen i augusti 2010 blivit ny tillsynsmyndighet för handel med tobaksvaror. Det betyder att det både är kommunen och polisen som ska kontrollera hur tobakslagen följs.

(10)

Ärendeklasskod Tillsynen omfattar tillsyn över handel, ålderskontroller, anmälan av försäljning till kommunen

och tillsyn av egenkontrollprogram. Tillsynen inkluderar även bestämmelser om produktkontroll, marknadsföring i anslutning till försäljningsstället, tillhandahållande av rådgivning, information till detaljhandel samt restauranger/ pub. Kommunen ska även kontrollera att märkningen på

tobaksvaror är korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk varningstext. När det gäller tillsyn av rökfria miljöer är det Miljöförvaltningen i Burlövs kommun som utför detta arbete.

Läkemedel

Tillsyn

Kommunen ska kontrollera att handlare förutom apoteken som säljer receptfria läkemedel efterlever kraven enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialförvaltningen ska granska att handlaren har upprättat ett egenkontrollprogram och

kontrollera att det följer Läkemedelverkets föreskrifter. I granskningen ingår även att kontrollera att handlaren anmält försäljning till Läkemedelsverket, att handlaren inte säljer andra läkemedel än vad som är tillåtet, att läkemedlen hålls åtskilda från övriga produkter samt att bestämmelserna om åldersgräns efterlevs. Vid eventuella brister ska detta rapporteras till Läkemedelsverket.

Tillsynsplan

Huvudinriktningen ska vara tillsyn av åldersgräns, ordning, nykterhet samt märkning av tobaksvaror och reklam. Målet är att varje tillståndshavare/näringsidkare skall få minst ett tillsynsbesök per år.

Gemensam tillsyn bör ske tillsammans med polis, skatteverket och vid behov miljökontoret samt räddningstjänst en gång per år. Sammansättningen av myndigheter kan se olika ut beroende på behovet. Vilka tillståndshavare/näringsidkare som besöks vid den gemensamma tillsynen bestäms utifrån eventuellt inkomna anmälningar, tidigare tillsyn samt de som har öppet till

kl. 01.00.

Har ett serveringsställe eller en näringsidkare meddelats en erinran eller varning, eller om socialförvaltningen har sådan information från exempelvis polis, fältgrupp eller allmänheten, där det kan misstänkas att alkohollagen/ tobakslagen eller lagen om receptfria läkemedel inte efterlevs kommer socialförvaltningen att besöka stället fler än en gång per år.

När det gäller folkölsförsäljning, tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel kommer tillsynen att samordnas, eftersom de flesta ställen som säljer folköl även säljer tobaksvaror. En stor del av detaljisterna som säljer folköl och/eller tobak säljer även receptfria läkemedel varför denna tillsyn kommer att genomföras vid samma tillfälle.

Vid tillsynstillfällena lämnas även information till tillståndshavaren som kan vara av betydelse i deras verksamhetsutövning. Efter tillsynsbesöket får serveringsstället/detaljisten en återkoppling från tillsynsbesöket med en kopia av tillsynsprotokollet.

I tillsynen ingår även att kontinuerligt uppdatera kommunens register över tillståndshavare och försäljningsställen.Burlövs kommun gör detta i dataprogrammet AlkT.

(11)

Ärendeklasskod Inre tillsyn kommer att ske minst en gång per år genom att tillståndshavare med stadigvarande

serveringstillstånd årligen kontrolleras genom remissförfarande till polismyndigheten, kronofogden och skatteverket.

Typ av tillstånd Yttre tillsyn/Besök Kommentar Alkohol

Stadigvarande tillstånd till allmänheten 1-2 ggr/år kvällstid och Av dessa två besök ska på förekommen anledning minst en med kvälls-

verksamhet genomföras som samordnad tillsyn

med polisen. Kan också vid något tillfälle ske som samordnad tillsyn med tjänstemän från miljöför- valtning, räddningstjänst

och skatteverket.

Övriga stadigvarande tillstånd 1 ggr/år dagtid och på Kan vid något tillfälle ske förekommen anledning som samordnad tillsyn med tjänsteman från polis,

miljöförvaltning, räddnings- tjänst och skatteverket.

Stadigvarande till slutna sällskap På förekommen anledning Tillfälliga tillstånd till allmänheten Vid varje tillfälle

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap På förekommen anledning

Folköl – öl klass II

Detaljhandel och servering av folköl 1 ggr/år samtliga försäljnings- Kan vid något tillfälle ske

och serveringställen samt som samordnad tillsyn med på förekommen anledning. tjänstemän från polis,

miljöförvaltning, räddningstjänst och skatteverket.

Tobak

Detaljhandel och 1 ggr/år samtliga försäljnings- Kan vid något tillfälle ske

restauranger och serveringställen samt som samordnad tillsyn på förekommen anledning med tjänsteman från polis,

miljöförvaltning, räddningstjänst och skatteverket.

(12)

Ärendeklasskod Läkemedel

Detaljhandel 1 ggr/vartannat år Kan vid behov ske samtliga försäljnings- samordnad tillsyn med

ställen samt på förekommen tjänstemän från polis och

anledning skatteverket.

(13)

4. Revidering av riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Dnr SN/2016:144

Sammanfattning

Ett övergripande mål för folkhälsan och samhällets alkoholpolitik är att begränsa konsumtionen av alkohol, och motverka skador och andra olägenheter. Det är ett samhälls-intresse att det finns restauranger där människor kan samlas, äta, dricka och umgås både till vardags och till fest. I sam- verkan med restaurangägarna vill kommunen utveckla goda restaurangmiljöer och skapa bra för- utsättningar för krögarna att konkurrera på lika villkor.

Kommunen ska tillhandahålla information om alkohollagen samt utforma riktlinjer för tillämp- ningen. Riktlinjerna ska utgöra en information till den som önskar servera alkoholdrycker. Syftet med riktlinjerna är att komplettera och anpassa alkohollagens be-dömningsgrunder (8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ).

Varje ansökan ska prövas individuellt. Beslut enligt alkohollagen ska vara objektiva och inte dis- kriminerande, rättssäkra och följa kraven på likabehandling, förutsebara och baserade på lagstift- ningen. Det ska vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd.

Burlövs kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd tar särskilt fasta på vad som ska gälla beträffande ansvarsfull alkoholservering, risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, serveringstider, villkor, diskriminering, uteserveringar, till- fälliga tillstånd, serveringslokalens beskaffenhet, tillsyn och återkallelse av tillstånd.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna i ärendet redovisat förslag till revidering av riktlinjer för alkoholserverings-tillstånd, samt överlämna detta till kommunfullmäktige för fastställande.

(14)

Socialförvaltningen

Handläggare: Malin Lövdahl Telefon: 040-625 63 50

E-post: malin.lovdahl@burlov.se

Socialnämnden

Revidering av riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Sammanfattning

Ett övergripande mål för folkhälsan och samhällets alkoholpolitik är att begränsa kon- sumtionen av alkohol, och motverka skador och andra olägenheter. Det är ett samhälls- intresse att det finns restauranger där människor kan samlas, äta, dricka och umgås både till vardags och till fest. I samverkan med restaurangägarna vill kommunen ut- veckla goda restaurangmiljöer och skapa bra förutsättningar för krögarna att konkurrera på lika villkor.

Kommunen ska tillhandahålla information om alkohollagen samt utforma riktlinjer för tillämpningen. Riktlinjerna ska utgöra en information till den som önskar servera alko- holdrycker. Syftet med riktlinjerna är att komplettera och anpassa alkohollagens be- dömningsgrunder (8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ).

Varje ansökan ska prövas individuellt. Beslut enligt alkohollagen ska vara objektiva och inte diskriminerande, rättssäkra och följa kraven på likabehandling, förutsebara och baserade på lagstiftningen. Det ska vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd.

Burlövs kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd tar särskilt fasta på vad som ska gälla beträffande ansvarsfull alkoholservering, risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, serveringstider, villkor, diskriminering, uteserveringar, tillfälliga tillstånd, serveringslokalens beskaffenhet, till- syn och återkallelse av tillstånd.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna i ärendet redovisat förslag till revidering av riktlinjer för alkoholserverings- tillstånd, samt överlämna detta till kommunfullmäktige för fastställande.

Lars Wästberg

(15)

Förslag på revidering av riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-18 § 28 ( trädde i kraft 2013-04-01) Inledning

Ett övergripande mål för folkhälsan och samhällets alkoholpolitik är att begränsa konsumtionen av alkohol, och motverka skador och andra olägenheter. Det är ett

samhällsintresse att det finns restauranger där människor kan samlas, äta, dricka och umgås både till vardags och till fest. I samverkan med restaurangägarna vill kommunen utveckla goda restaurangmiljöer och skapa bra förutsättningar för krögarna att konkurrera på lika villkor.

Alkohollagen och kommunala riktlinjer

Kommunen ska tillhandahålla information om alkohollagen samt utforma riktlinjer för tillämpningen. Riktlinjerna ska utgöra en information till den som önskar servera alkoholdrycker. Syftet med riktlinjerna är att komplettera och anpassa alkohollagens bedömningsgrunder (8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ).

Varje ansökan ska prövas individuellt. Beslut enligt alkohollagen ska vara objektiva och inte diskriminerande, rättssäkra och följa kraven på likabehandling, förutsebara och baserade på lagstiftningen. Det ska vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd.

Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste dock alltid motiveras utifrån de kriterier som anges i alkohollagen, dvs. antingen med hänvisning till sökandens lämplighet,

serveringslokalens beskaffenhet eller med hänsyn till att den tilltänkta serveringen kan orsaka olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Skälen för bedömningen måste preciseras i besluten.

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte säljas om det inte föreligger rätt till det enligt alkohollagen och det krävs tillstånd för försäljning av dessa drycker. Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, om den sker för förtäring på stället, servering. Annan försäljning benämns partihandel. Med begreppet "lämna ut" avses tillhandahållande av alkohol vid försäljning.

Burlövs kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd tar särskilt fasta på vad som ska gälla beträffande ansvarsfull alkoholservering, risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, serveringstider, villkor, diskriminering, uteserveringar, tillfälliga tillstånd, serveringslokalens beskaffenhet, tillsyn och återkallelse av tillstånd.

(16)

Innehåll

Ansvarsfull alkoholservering och information... 2

Ungdomsmiljöer ...3

Grundläggande bestämmelser för serveringstillstånd... 3

Tillfälliga tillstånd till allmänheten...4

Särskilda villkor vid serveringstillstånd...4

Ansökan...5

Handläggningstid...6

Ungdomsmiljöer ...6

Remissyttranden ...6

Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa ... 7

Tillståndsavgift...8

Tillsyn...8

Tillsynsavgifter...8

Serveringstider ...9

Restaurangens inriktning...9

Ordning och nykterhet ...10

Uteservering... 10

Gemensamt serveringsutrymme...11

Tillfälliga tillstånd...11

Olaga diskriminering i samband med restaurangbesök ...12

Administrativa ingripanden mot restauranger med serveringstillstånd...12

Överklagande...13 Bilaga: Utdrag ur lagtext

Ansvarsfull alkoholservering och information

8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622)

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och ställer krav på tillståndshavaren att han/hon ser till att konsumtionen av alkohol sker under ordnade former, t.ex. genom att inte servera alkoholhaltiga drycker till berusade gäster.

 Burlövs kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbranschen och berörda myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av en ansvarsfull

alkoholservering.

 Burlövs kommun ska verka för att varje serveringsställe tar fram ett alkoholpolicyprogram som bygger på en ansvarsfull servering.

 Burlövs kommun ska verka för att en effektiv tillsyn bedrivs för att följa upp att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

På kommunens hemsida www.burlov.se ges information om

 alkohollagen och de olika serveringstillstånd som finns

 kunskapsprovet och rutiner kring dessa

 avgifter i samband med ansökningsförfarandet och tillsyn

 vikten av att ha en alkohol- och drogpolicy

 utbildning gällande ansvarsfull alkoholservering.

Kommunens alkoholhandläggare kan kontaktas vid frågor kring serveringstillstånd.

(17)

Ungdomsmiljöer

Skyddet för ungdomar går som en röd tråd genom den svenska alkohollagstiftningen och är också framträdande i kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi. Det finns i samhället en bred uppslutning kring uppfattningen att sociala hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska ges företräde när andra intressen gör sig gällande.

 I all tillståndsprövning ska barn- och ungdomsperspektivet vägas in.

 Miljöer eller arrangemang där ungdomar utgör den dominerande gruppen ska hållas fri från alkoholdrycker och serveringstillstånd ska endast undantagsvis be-viljas.

 Tillstånd för pausservering av vin och starköl beviljas inte för teater eller konsert-lokal för utpräglade ungdomsevenemang.

Grundläggande bestämmelser för serveringstillstånd

8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd behövs vid servering av spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd krävs av den kommun där serveringsstället är beläget.

Undantag från serveringstillståndet

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

 avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer

 sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

 äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda vid varje tillfälle för att serveringstill-stånd inte ska krävas. Systembolaget får utan hinder av bestämmelserna i första stycket anordna

provning av alkoholdrycker för allmänheten enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten, i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

När behov av serveringstillstånd föreligger ska ansökan lämnas till kommunens alkoholhandläggare.

Det finns olika typer av tillstånd:

 stadigvarande tillstånd till allmänheten

 stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap

 stadigvarande serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme

(18)

 tillfälligt tillstånd till allmänheten

 tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

 särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe.

Om man har ett tillstånd ska skäl finnas för att ansöka om

 utvidgade tillstånd (förändringar i restaurangen)

 utökade serveringstider

 tillstånd till uteservering

 godkännande av ändring av bolagsform eller nya bolagsmän.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt i samband med festivaler och evenemang. Tillståndet kan avse enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. Med enstaka tidsperiod avses några dagar upp till tre månader.

 Alkoholservering ska ingå i ett seriöst evenemang.

 Stor återhållsamhet gäller vid ansökningar i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig till främst ungdomar.

 Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd vid evenemang som förläggs i sam-band med storhelger då många ungdomar är i rörelse, t.ex. valborgsmässoafton, lucia samt dagar i nära anslutning till skolavslutningar eller jullov.

 Tillredd mat ska tillhandahållas och miljöenhetens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.

 Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med lämpligt antal sittplatser och acceptabla avgränsningar mot omgivningen.

 Betryggande tillsyn över serveringen ska ske, t.ex. med förordnade vakter.

 Det ska finnas serveringsansvarig personal som är lämpliga för uppgiften och som är minst 20 år.

 Serveringen avslutas normalt kl. 01.00.

Särskilda villkor vid serveringstillstånd

Kommunen har möjlighet att förena serveringstillstånd med villkor. Villkoren får endast användas för att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art. Villkor kan t.ex. vara

 vilka serveringslokaler som får utnyttjas och hur

 att förordnade ordningsvakter ska finnas efter ett visst klockslag eller vid vissa typer av evenemang

(19)

 utbildning av personal

 tydliga avgränsningar av serveringsutrymmet

 att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering

 vilka serveringstider som ska gälla

 hur och när en drinkbar får användas.

Restauranger som serverar alkoholdrycker fram till klockan 01.00 bör se till att all personal som arbetar i samband med servering av alkohol (servitörer/servitriser, diskplockare, värdar m.fl.) genomgår utbildning gällande ansvarsfull alkoholservering, t.ex. genom Malmö stad eller Lunds kommun.

1–2 §§ Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering

 Den som har stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker ska varje år lämna uppgifter (restaurang-rapport) enligt vad som anges i dessa föreskrifter. Uppgifterna ska lämnas via elektroniskt formulär som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten eller på blanketten

Restaurangrapport och ska avse perioden 1 januari–31 december. Om ett tillstånd återkallas eller upphör av någon annan anledning under redovisningsperioden ska uppgifterna lämnas snarast till kommunen, dock senast 30 dagar efter att tillståndet upphört att gälla.

Ansökan

8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Sökanden ska genom att avlägga ett kunskapsprov visa att han/hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

För att få serveringstillstånd måste sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet, bl.a

 sökandes ekonomiska skötsamhet och vandel

 sökandes kunskaper i alkohollagen.

 Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhet brott, våldsbrott samt ekonomisk brottslighet bör minst 3 år förflyta sedan sökanden senast begick brott innan serveringstillstånd kan komma ifråga.

 Även om ett serveringstillstånd har återkallats på grund av olägenheter bör minst 3 år förflyta innan nytt tillstånd kan komma ifråga.

(20)

 De som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkoholdrycker.

Handläggningstid

5 § alkoholförordningen (2010:1636)

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit till kommunen. Handläggningstiden får förlängas vid behov med högst fyra månader.

 Ansökan om serveringstillstånd ska alltid handläggas skyndsamt. I normalfallet tar det 2–3 månader att handlägga en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt 1 månad för serveringstillstånd gällande slutna sällskap.

 Vid behov av förlängd utredningstid ska sökande informeras om skälen till att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Ungdomsmiljöer

Skyddet för ungdomar går som en röd tråd genom den svenska alkohollagstiftningen och är också framträdande i kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi. Det finns i samhället en bred uppslutning kring uppfattningen att sociala hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska ges företräde när andra intressen gör sig gällande.

 I all tillståndsprövning ska barn- och ungdomsperspektivet vägas in.

 Miljöer eller arrangemang där ungdomar utgör den dominerande gruppen ska hållas fri från alkohol och serveringstillstånd ska endast undantagsvis beviljas.

 Tillstånd för servering av vin och starköl beviljas inte under paus i teater och konsertlokal för utpräglade ungdomsevenemang.

Remissyttranden

8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten.

8 kap. 16 § alkohollagen (2010:1622)

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.

En mycket viktig del av utredningen är bedömningen av de remissyttranden som inhämtats.

Yttrande hämtas alltid in från

 polismyndigheten

 Skatteverket

 kronofogdemyndigheten

(21)

 kommunens miljöenhet.

Det som efterfrågas i remissfrågan är

 ekonomisk skötsamhet

 den sökandes vandel

 om verksamheten är anmäld till miljöenheten.

Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa 8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning eller nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Saker att ta ställning till är

 polismyndighetens bedömning av risk för ordningsproblem vid serveringsstället

 kommunens kännedom om missförhållanden vid serveringsstället

 särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- och idrottsmiljöer

 risker med överetablering

 att uttalat barn- och ungdomsinriktade arrangemang ska vara alkoholfria.

Miljöförvaltningens bedömning av risk för störningar från serveringslokalen och från eventuell uteservering ska tillmätas stor betydelse. Kommunens kännedom om

missförhållanden i serveringslokalen, brister i den sökandes lämplighet eller övrig risk för missförhållanden ska väga in.

För att motverka en osund utveckling i samband med alkohol servering ska särskild uppmärksamhet riktas på

 områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt

 områden där bostäder är belägna

 särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms-, sport- och idrottsmiljöer.

Nyetableringar i ovanstående områden ska bedömas restriktivt och serveringsställets verksamhetsinriktning (målgrupp, matrestaurang, nöjesrestaurang etc.) ska särskilt

uppmärksammas. Vid nyetablering kan prövotid på serveringstillståndet ges för att möjliggöra insamlandet av ett bredare underlag för bedömning av om risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa föreligger.

(22)

Tillståndsavgift

8 kap. 10 § alkohollagen (2010: 1622)

Kommunen får ta ut en avgift för tillståndsprövningen enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

 Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter som får tas ut. Uppgifter om aktuella avgifter finns på kommunens hemsida www.burlov.se.

Tillsyn

9 kap. 2 och 3 §§ alkohollagen (2010:1622)

Burlövs kommun ska bedriva förebyggande inre, yttre och samordnad tillsyn. Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska överlämnas till länsstyrelsen för kännedom.

Socialnämnden har tagit fram en tillsynsplan som ska revideras årligen eller vartannat år. Av tillsynsplanen framgår det hur kommunen utför den planerade tillsynen. Tillsyn sker en gång per år tillsammans med polismyndigheten eller Skatteverket.

 Förebyggande tillsyn ska bedrivas genom information, tillgänglighet och dialog med sökande av serveringstillstånd och med tillståndshavare.

 Inre tillsyn ska bedrivas genom ett nära och väl utvecklat samarbete med andra

berörda myndigheter såsom polismyndigheten, Skatteverket, kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, miljöförvaltningen och räddningstjänsten.

 Yttre tillsyn ska bedrivas genom tillsynsbesök på serveringsställena under pågående verksamhet, framför allt på kvällar och strax före stängning. Delar av den yttre tillsynen ska göras i samverkan med andra myndigheter och med olika fokus såsom ordning och nykterhet, marknadsföring och matutbud, ekonomisk lämplighet samt illegal alkohol. I vissa fall kan det även finnas skäl får att se över verksamhetens sortiment av alkoholdrycker.

Tillsynsavgifter

8 kap. 10 § och 9 kap. alkohollagen (2010:1622)

Kommunen får ta ut avgift för tillsynen enligt de grunder som beslutats av kommun- fullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn av den som har serveringstill-stånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med försäljning eller servering av folköl. Tillsynsavgiften baseras på en fast avgift och en rörlig avgift som beror på hur mycket verksamheten sålt alkohol för föregående år. Uppgifter om aktuella belopp finns på

kommunens hemsida (www.burlov.se). Tillsynsavgiften beräknas utifrån de uppgifter som inlämnas av verksamheten årligen (senast februari) i en restaurangrapport. Faktura på den fasta och den rörliga tillsynsavgiften skickas vanligtvis i mars/april.

(23)

Serveringstider

8 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622)

Som framgår under rubriken Olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa kan en kommun även behandla frågan om serveringstider i kommunala riktlinjer för serveringstillstånd.

För att få en utökad serveringstid måste tillståndshavaren ansöka om detta hos Burlövs kommun, som i handläggningen av ärendet inhämtar yttrande från polismyndigheten och miljöförvaltningen. Dessa myndigheters yttranden om befarade ordningsstörningar, risk för störning av närboende m.m. tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och samlade bedömningen som kommunen har att göra. I denna bedömning ska även vägas in

restaurangens inriktning. Den inriktning som en tillståndshavare väljer och den profil som skapas för verksamheten är ofta av avgörande betydelse för ordningsförhållandena i och kring restaurangen.

 Burlövs kommun beviljar inte serveringstid före klockan 11.00.

 Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa

alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.

 Utökad serveringstid ska beviljas restriktivt. Vid bedömning av utökad serveringstid ska ställning tas till

– polisens och miljöenhetens yttranden – vilken miljö serveringen sker i

– om det finns risk för omgivningsstörningar – om förordnande av säkerhetsvakt behövs.

 Beslut om utökad serveringstid kan förenas med en prövotid.

Restaurangens inriktning

Alkohollagen har som princip att serveringstillstånd endast kan komma ifråga för restauranger vars huvudsyfte är att servera tillredd mat till gästerna. Utbudet av mat ska vara varierat och komplett. Den förändring som gjorts i lagtexten möjliggör numera även sous vide-teknik (uppvärmning av förberedda matportioner), samt för vegetariska restauranger och

restauranger som serverar mat från andra delar av världen att få serveringstillstånd. Uttalandet i prop. 1994/95:89, s. 104, om att köket också ska användas, får fortfarande anses gälla.

För de restauranger som erbjuder någon form av underhållning för sina gäster är det viktigt att uppge vid ansökan vilken slags underhållnings som erbjuds och till vilken publik

underhållningen vänder sig. Burlövs kommun vill verka för att serveringslokalen är tillgänglig för personer med funktionshinder.

Verksamheter som inte medges serveringstillstånd är

 klubbar där spelverksamhet är ett dominerande inslag i restaurangens verksamhet

(24)

 serveringsställen som är uttalat drogliberala, främlingsfientliga/rasistiska eller antidemokratiska.

Tillståndshavaren åtar sig att se till att överträdelser mot gällande lagar om diskriminering inte förekommer inom sin verksamhet samt är införstådd med att överträdelse kan leda till

indragning av serveringstillstånd.

Ordning och nykterhet

3 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622)

Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

8 kap. 20 § alkohollagen (2010:1622)

Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

 Servering av alkohol ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Har kommunen skäl att anta att serveringen inte är ansvarsfull ska tillsyn ske.

 Faktorer som bidrar till en ansvarfull och måttfull servering är t.ex. att

– försäljning och servering av större mängder alkohol till en person eller en grupp begränsas, t.ex. servering av hela flaskor inte tillåts

– servering endast sker genom bordsservering – alkohol- och drogpolicy finns på serveringsstället

– personal genomgår utbildningen Ansvarsfull alkoholservering.

Uteservering

8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd för uteservering ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Serveringstillståndet gäller vanligtvis under perioden april till september.

Serveringstiderna är vanligtvis desamma som normaltiden. Vissa faktorer kan dock påverka att uteserveringen får kortare serveringstid än serveringen inomhus, t.ex. på grund av risken för störning.

Vid prövning av tillstånd för uteservering görs, förutom den grundläggande prövningen, en bedömning avseende

 uteserveringens placering i anslutning till serveringsstället och utformningen i övrigt, t.ex. att kravet på överblickbarhet tillgodoses

 hur avgränsningen ska göras för uteserveringen

 överensstämmelse med tekniska enhetens regler

 behov av bygglov.

(25)

Gemensamt serveringsutrymme

8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av till- ståndshavaren. Särskilt tillstånd kan meddelas för flera tillståndshavare att disponera ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för vad som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han/hon bedriver servering.

Vid prövning avseende gemensamt serveringsutrymme beaktas

 hur avgränsningen av det gemensamma utrymmet ska göras

 om behov av förordnade ordningsvakter finns

 om endast bordsservering är tillåten.

Tillfälliga tillstånd

8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Tillfälliga serveringstillstånd kan sökas för slutna sällskap eller till allmänheten. Tillfälliga tillstånd kan bedömas vara tillfälliga om de sker upp till 12 tillfällen per år. Det som kännetecknar ett slutet sällskap är att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Vid ansökan av slutet sällskap görs en bedömning av

 hur medlemskapet förvärvas

 omfattningen av sällskapet

 om det finns ett innehållsmässigt samband mellan medlemmarna.

Om man har ett tillstånd ska skäl finnas för att ansöka om

 utvidgade tillstånd (förändringar i restaurangen)

 utökade serveringstider

 tillstånd till uteservering

 godkännande av ändring av bolagsform eller nya bolagsmän.

(26)

Olaga diskriminering i samband med restaurangbesök

16 kap. 9 § brottsbalken

Om en tillståndshavare i sin restaurangverksamhet, eller anställda i denna verksamhet, fälls till ansvar för olaga diskriminering kan detta leda till att serveringstillståndet ifrågasätts.

Brottet har anknytning till restaurangrörelsen och bedöms därför allvarligt vid prövning av tillståndshavarens lämplighet att inneha serveringstillstånd.

Alkohollagen ger inte utrymme för riktlinjer avseende olaga diskriminering, exempelvis genom upprättande av villkor, som syftar till att förmå tillståndshavare att vidta åtgärder mot olaga diskriminering.

Burlövs kommun är en mångkulturell ort, vilket ska återspeglas i restaurang- och nöjeslivet, och därför vill Burlövs kommun i samverkan med restaurangbranschen arbeta för att

informera tillståndshavare om gällande bestämmelser och för att påverka och förändra

attityder i syfte att motverka förekomsten av olaga diskriminering i restaurang- och nöjeslivet.

Administrativa ingripanden mot restauranger med serveringstillstånd

9 kap. 17 och 18 §§ alkohollagen (2010:1622) Erinran och varning

En kommun får meddela en tillståndshavare av serveringstillstånd en erinran eller i allvarligare fall en varning om denne inte uppfyller de krav som gällde för serverings-

tillståndets beviljande, eller om de inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen, eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Administrativa ingripanden är till för att få bort missförhållanden och för att förhindra att nya uppstår.

Återkallelse måste ske utan föregående varning (prop. 2009/10:125)

 vid allvarlig ekonomisk misskötsamhet

 om tillståndshavaren gjort sig skyldig till brott som gör honom/henne olämplig

 om det har förekommit brottslig verksamhet i eller i anslutning till serveringsstället med tillståndshavarens vetskap utan att han/hon har ingripit

 om det har förekommit mer än tillfällig servering till underårig eller upprepade fall av ordningsstörningar utan att tillståndsmyndigheten har fått kännedom om det.

Kommunen ska återkalla ett serveringstillstånd

 om tillståndet inte längre utnyttjas

 om tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället

 om tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller om tillståndshavaren har tilldelats en eller flera varningar, utan att de förhållanden som har föranlett varningen har rättats till

(27)

 Ett diskrimineringsbrott som är erkänt eller lagakraftvunnet bedöms allvarligt och innebär normalt att serveringstillståndet ska återkallas.

 Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme får istället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme återkallas om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet.

Överklagande

10 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622)

Beslut enligt alkohollagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Detta avser både ansöknings- som åtgärdsärenden.

Kommunens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten.

(28)

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-18, § 28 Träder i kraft 2013-04-01

Inledning

Ett övergripande mål för folkhälsan och samhällets alkoholpolitik är att begränsa konsumtionen av alkohol, och motverka skador och andra olägenheter. Det är ett samhällsintresse att det finns restauranger där människor kan samlas, äta, dricka och umgås både till vardags och till fest. I samverkan med restaurangägarna vill kommu- nen utveckla goda restaurangmiljöer och skapa bra förutsättningar för krögarna att konkurrera på lika villkor.

Alkohollagen och kommunala riktlinjer

Kommunen ska tillhandahålla information om alkohollagen samt utforma riktlinjer för tillämpningen. Riktlinjerna ska utgöra en information till den som önskar servera alkoholdrycker. Syftet med riktlinjerna är att komplettera och anpassa alkohollagens bedömningsgrunder (8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622)).

Varje ansökan ska prövas individuellt. Beslut enligt alkohollagen ska vara objektiva och inte diskriminerande, rättssäkra och följa kraven på likabehandling, förutsebara och baserade på lagstiftningen. Det ska vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd.

Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste dock alltid motiveras utifrån de kriterier som anges i alkohollagen, dvs. antingen med hänvisning till sökandens lämplighet, serveringslokalens beskaffenhet eller med hänsyn till att den tilltänkta serveringen kan orsaka olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för män- niskors hälsa. Skälen för bedömningen måste preciseras i besluten.

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte säljas om det inte föreligger rätt till det enligt alkohollagen och det krävs tillstånd för försäljning av dessa drycker. Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning (ej rikskuponger). Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, om den sker för förtäring på stället, servering. Annan försäljning benämns partihan- del. Med begreppet "lämna ut" avses tillhandahållande av alkohol vid försäljning.

Burlövs kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd tar särskilt fasta på vad som ska gälla beträffande ansvarsfull alkoholservering, risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, serveringstider, villkor, diskriminering, uteserveringar, tillfälliga tillstånd, serveringslokalens beskaf- fenhet, tillsyn och återkallelse av tillstånd.

(29)

Innehåll

Ansvarsfull alkoholservering och information... 2 Ungdomsmiljöer ... 3 Grundläggande bestämmelser för serveringstillstånd ... 3 Tillfälliga tillstånd till allmänheten ... 4 Särskilda villkor vid serveringstillstånd ... 4 Ansökan ... 5 Handläggningstid ... 6 Ungdomsmiljöer ... 6 Remissyttranden ... 6 Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa ... 7 Tillståndsavgift ... 8 Tillsyn ... 8 Tillsynsavgifter ... 8 Serveringstider ... 9 Restaurangens inriktning ... 9 Ordning och nykterhet ... 10 Uteservering ... 10 Gemensamt serveringsutrymme ... 11 Tillfälliga tillstånd ... 11 Olaga diskriminering i samband med restaurangbesök ...12 Administrativa ingripanden mot restauranger med serveringstillstånd ...12 Överklagande ... 13 Bilaga: Utdrag ur lagtext

Ansvarsfull alkoholservering och information

8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622)

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och ställer krav på tillståndshavaren att han/hon ser till att konsumtionen av alkohol sker under ordnade former, t.ex. genom att inte servera alkoholhaltiga drycker till berusade gäster.

 Burlövs kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbranschen och be- rörda myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas aven ansvarsfull alkoholservering.

 Burlövs kommun ska verka för att varje serveringsställe tar fram ett alkoholpoli- cyprogram som bygger på en ansvarsfull servering.

 Burlövs kommun ska verka för att en effektiv tillsyn bedrivs för att följa upp att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

På kommunens hemsida www.burlov.se ges information om

 alkohollagen och de olika serveringstillstånd som finns

 kunskapsprovet och rutiner kring dessa

 avgifter i samband med ansökningsförfarandet och tillsyn

 vikten av att ha en alkohol- och drogpolicy

 utbildning gällande ansvarsfull alkoholservering.

Kommunens alkoholhandläggare kan kontaktas vid frågor kring serveringstillstånd.

(30)

Ungdomsmiljöer

Skyddet för ungdomar går som en röd tråd genom den svenska alkohollagstiftningen och är också framträdande i kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi. Det finns i samhället en bred uppslutning kring uppfattningen att sociala hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska ges företräde när andra intressen gör sig gällande.

 I all tillståndsprövning ska barn- och ungdomsperspektivet vägas in.

 Miljöer eller arrangemang där ungdomar utgör den dominerande gruppen ska hållas fri från alkoholdrycker och serveringstillstånd ska endast undantagsvis be- viljas.

 Tillstånd för pausservering av vin och starköl beviljas inte för teater eller konsert- lokal för utpräglade ungdomsevenemang.

Grundläggande bestämmelser för serveringstillstånd

8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd behövs vid servering av spritdrycker, vin, öl och andra jästa alko- holdrycker. Tillstånd krävs av den kommun där serveringsstället är beläget.

Undantag från serveringstillståndet

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

 avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer

 sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

 äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda vid varje tillfälle för att serveringstill- stånd inte ska krävas.

Systembolaget får utan hinder av bestämmelserna i första stycket anordna provning av alkoholdrycker för allmänheten enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten, i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

När behov av serveringstillstånd föreligger ska ansökan lämnas till kommunens alko- holhandläggare.

Det finns olika typer av tillstånd:

 stadigvarande tillstånd till allmänheten

 stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap

 stadigvarande serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme

(31)

 tillfälligt tillstånd till allmänheten

 tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

 särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigva- rande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle först anmäls och godkänns av kommunen.

Om man har ett tillstånd ska skäl finnas för att ansöka om

 utvidgade tillstånd (förändringar i restaurangen)

 utökade serveringstider

 tillstånd till uteservering

 godkännande av ändring av bolagsform eller nya bolagsmän.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt i samband med festi- valer och evenemang. Samma regler gäller som för prövning av stadigvarande till- stånd. Tillståndet kan avse enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. Med enstaka tidsperiod avses några dagar upp till tre månader.

 Alkoholservering ska ingå i ett seriöst evenemang.

 Stor återhållsamhet gäller vid ansökningar i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig till främst ungdomar.

 Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd vid evenemang som förläggs i sam- band med storhelger då många ungdomar är i rörelse, t.ex. valborgsmässoafton, lucia samt dagar i nära anslutning till skolavslutningar eller jullov.

 Lagad mat ska tillhandahållas under restaurangliknande former och miljöenhet- ens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.

 Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med lämpligt antal sittplat- ser och acceptabla avgränsningar mot omgivningen.

 Betryggande tillsyn över serveringen ska ske, t.ex. med förordnade vakter.

 Det ska finnas serveringsansvarig personal som är lämpliga för uppgiften och som är minst 20 år.

 Serveringen avslutas normalt kl. 01.00.

Särskilda villkor vid serveringstillstånd

Kommunen har möjlighet att förena serveringstillstånd med villkor. Villkoren får endast användas för att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art.

Villkor kan t.ex. vara

 vilka serveringslokaler som får utnyttjas och hur

 att förordnade ordningsvakter ska finnas efter ett visst klockslag eller vid vissa

(32)

 utbildning av personal

 tydliga avgränsningar av serveringsutrymmet

 att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering

 vilka serveringstider som ska gälla

 hur och när en drinkbar får användas.

Restauranger som serverar alkoholdrycker fram till klockan 01.00 bör se till att all personal som arbetar i samband med servering av alkohol (servitörer/servitriser, diskplockare, värdar m.fl.) genomgår utbildning gällande ansvarsfull alkoholserve- ring, t.ex. genom Malmö stad eller Lunds kommun.

1–2 §§ Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2010:5) om statistiska uppgifter avseende servering, vin och starköl

 Den som har stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker ska varje år lämna uppgifter (restaurang- rapport) enligt vad som anges i folkhälsoinstitutets föreskrifter. Om serveringstill- ståndet återkallas eller upphör under redovisningsperioden ska uppgifterna snar- ast lämnas till kommunen, dock senast 30 dagar efter tillståndet upphört att gälla.

 Om tillståndshavaren inte är närvarande under hela serveringstiden ska serve- ringsansvarig utses. De ska vara lämpliga för uppgiften och ha fyllt 20 år. Det yt- tersta ansvaret är alltid tillståndshavarens även om han/hon inte själv är närva- rande.

Ansökan

8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622)

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Sökanden ska genom att avlägga ett kunskapsprov visa att han/hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

För att få serveringstillstånd måste sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplig- het, bl.a

 sökandes ekonomiska skötsambet och vandel

 sökandes kunskaper i alkohollagen.

 Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhet brott, våldsbrott samt ekonomisk brottslighet bör minst 3 år förflyta sedan sökan- den senast begick brott innan serveringstillstånd kan komma ifråga.

 Även om ett serveringstillstånd har återkallats på grund av olägenheter bör minst 3 år förflyta innan nytt tillstånd kan komma ifråga.

(33)

 De som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal- ken får inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol- drycker.

Handläggningstid

5 § alkoholförordningen (2010:1636)

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit till kommunen. Handläggningstiden får förlängas vid behov med högst fyra månader.

 Ansökan om serveringstillstånd ska alltid handläggas skyndsamt. I normalfallet tar det 2–3 månader att handlägga en ansökan om stadigvarande serveringstill- stånd och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt 1 månad för serve- ringstillstånd gällande slutna sällskap.

 Vid behov av förlängd utredningstid ska sökande informeras om skälen till att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Ungdomsmiljöer

Skyddet för ungdomar går som en röd tråd genom den svenska alkohollagstiftningen och är också framträdande i kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi. Det finns i samhället en bred uppslutning kring uppfattningen att sociala hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska ges företräde när andra intressen gör sig gällande.

 I all tillståndsprövning ska barn- och ungdomsperspektivet vägas in.

 Miljöer eller arrangemang där ungdomar utgör den dominerande gruppen ska hållas fri från alkohol och serveringstillstånd ska endast undantagsvis beviljas.

 Tillstånd för servering av vin och starköl beviljas inte under paus i teater och kon- sertlokal för utpräglade ungdomsevenemang.

Remissyttranden

8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyn- dighetens yttrande inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmän- heten.

8 kap. 16 § alkohollagen (2010:1622)

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna säll- skap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga ur brandsä- kerhetssynpunkt. En mycket viktig del av utredningen är bedömningen av de re- missyttranden som inhämtats. Yttrande hämtas alltid in från

 polismyndigheten

 Skatteverket

(34)

 kommunens miljöenhet.

Det som efterfrågas i remiss frågan är

 ekonomisk skötsamhet

 den sökandes vandel

 om verksamheten är anmäld till miljöenheten.

Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa

8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning eller nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som upp- ställs i lagen är uppfyllda.

Saker att ta ställning till är

 polismyndighetens bedömning av risk för ordningsproblem vid serveringsstället

 kommunens kännedom om missförhållanden vid serveringsstället

 särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- och idrottsmiljöer

 risker med överetablering

 att uttalat barn och ungdomsinriktade arrangemang ska vara alkoholfria.

Miljöförvaltningens bedömning av risk för störningar från serveringslokalen och från eventuell uteservering ska tillmätas stor betydelse.

Kommunens kännedom om missförhållanden i serveringslokalen, brister i den sö- kandes lämplighet eller övrig risk för missförhållanden ska väga in.

För att motverka en osund utveckling i samband med alkohol servering ska särskild uppmärksamhet riktas på

 områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt

 områden där bostäder är belägna

 särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms-, sport- och idrottsmiljöer.

Nyetableringar i ovanstående områden ska bedömas restriktivt och serveringsställets verksamhetsinriktning (målgrupp, matrestaurang, nöjesrestaurang etc.) ska särskilt uppmärksammas. Vid nyetablering kan prövotid på serveringstillståndet ges för att möjliggöra insamlandet av ett bredare underlag för bedömning av om risk för olä- genheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa föreligger.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :