• No results found

Detaljplan för Vellinge Kronan, Lilla vägen. Vellinge kommun, Skåne län. PLANBESKRIVNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan för Vellinge Kronan, Lilla vägen. Vellinge kommun, Skåne län. PLANBESKRIVNING"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Antagen av Kommunfullmäktige i Vellinge kommun 2009-05-19 §38, laga kraft-datum 2010-09-09

Detaljplan för Vellinge Kronan, Lilla vägen Vellinge kommun, Skåne län.

PLANBESKRIVNING

PLANHANDLINGAR - Plankarta

- Illustrationsplan

- Planbeskrivning med bilagor 1,2 och 3 - Genomförandebeskrivning

- Fastighetsförteckning – grundkarta - Samrådsredogörelse

- Utlåtande

SYFTE Området i anslutning till Lilla vägen inom Vellinge Kronan utgör område med samlad bebyggelse. För att kunna styra önskemål om avstyckningar och förtätning inom området har i den fördjupade översiktsplanen Vellinge Kronan föreslagits att detaljplan skall upprättas innan bygglov kan beviljas.

Planarbetet skall visa vilken förtätningsnivå som är lämplig och hur området kan ges en fungerande infrastruktur, med hänsyn tagen till de kulturhistoriska värdena på platsen.

PLANDATA Planområdet är beläget inom Vellinge Kronan, väster om Vellinge tätort och väg E6 och gränsar i alla väderstreck mot jordbruksmark. Nordost om planområdet ligger ett mindre område med befintlig bebyggelse, blandad med hagmark för hästhållning.

Planområdet omfattar en areal av c:a 6 ha.

Planområdet berör ett tjugotal enskilda fastighetsägare.

Gemensamhetsanläggning för väg berörs av planområdet.

TIDIGARE STÄLLNINGS- TAGANDEN

Översiktliga planer

och förordningar Planområdet berörs av riksintresseområden för kulturminnesvården, naturvården och kustzonen.

Uttryck för riksintresset för kulturminnesvården inom

(2)

uppfartsvägar, alléer, pilevallar och brukningsvägar ut till kusten. Områdets natur- och kulturvärden i sin helhet ingår i riksintresset kustzonen.

I Vellinge kommuns översiktsplan är planområdet angivet som utredningsområde för bebyggelse.

En fördjupning av översiktsplanen för området Vellinge Kronan vann laga kraft 2005-10-06. I denna anges planområdet som ett område som skall detaljplaneläggas innan bygglov för ny bebyggelse kan beviljas. Lämpliga tomtstorlekar vid ny bebyggelse bedöms vara minst 800 kvm inom den tätare bystrukturen och 1500 kvm i de mer perifera delarna.

Planområdet ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Gällande

skyddsföreskrifter skall följas vid planens ianspråkstagande.

Detaljplaner Området saknar detaljplan. I översiktsplanen är planområdet angivet som område med samlad bebyggelse. Denna omfattar också området nordost om planområdet. Övrig anslutande mark är jordbruksmark, vars nuvarande användning kommer att bestå under överskådlig tid.

Planprogram Beslutet att upprätta detaljplan har fattats av kommunstyrelsen 2005-10-25. Detaljplanearbetet är en konsekvens av den fördjupade översiktsplanen för Vellinge Kronan, som därför ersätter planprogrammet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Den historiska strukturen pekar mot aktiviteter under sten- och bronsålder med gravplatser vid höjdryggarna Frisbjär och Kylebjär samt enstaka boplatser utefter Vellingebäckens fåra.

Lösfynd förekommer allmänt i jordbruksområdet.

För påträffande av fornlämningar gäller vad som stadgats i KML 2 kap 10§.

Mark och vegetation Marken är i huvudsak plan. Genomsnittligt höjdläge är 6 m.ö.h.

Vegetationen är främst koncentrerad till befintliga trädgårdar i området. Vegetationen står i tydlig kontrast mot omgivande jordbruks- och hagmark, vilket understryker den historiska bystrukturen.

(3)

Geotekniska för-

hållanden En geoteknisk undersökning har utförts under planarbetet (bilaga 2). Enligt denna består marken av 0,3- 0,5 m matjord ovan sandig, siltig morän. Ett tunt sandlager skiljer dessa skikt i områdets centrala delar, som också har ovanligt höga

grundvattennivåer, 0,7- 1,0 m under marknivån vilket är jämförbart med förhållandena på det flacka Falsterbonäset.

Grundläggning sker med utbredda plattor på underlag fritt från matjord. Fullgod dränering och dagvattenavledning är viktig med tanke på grundvattennivåerna.

Bebyggelse Befintlig bebyggelse består huvudsakligen av bostadshus samt tillhörande uthus och förrådsbyggnader. Dessa har uppförts under perioden mitten av 1800-talet och fram till våra dagar.

Utformningen är övervägande traditionellt skånsk och har sin förtjänst främst i den samlade karaktären.

En varsamhetsbestämmelse införs som föreskriver att förändringar skall ske med hänsyn tagen till skånsk

byggtradition, vilket innefattar en bedömning i enlighet med PBL 3 kap 10§. En tillämpning av PBL 3 kap 12§ är däremot inte motiverad inom planområdet.

Tomtmarken för nybebyggelse kommer att medge uppförandet av 8 friliggande enbostadshus, placerade i anslutning till Lilla vägen.

På varje fastighet får endast en huvudbyggnad uppföras jämte gårdsbyggnader och uthus. Huvudbyggnaden får endast innehålla en lägenhet. Hästhållning för privatbruk är tillåten inom planområdet.

Föreslagen hustyp är hus utformade i enlighet med skånsk byggnadstradition och försedda med sadeltak i 38- 48 graders taklutning. Garage- och komplementbyggnader får utföras med lägre taklutning.

Totalhöjden begränsas till 3,2 m och husbredden till 6,5 m. Två våningar tillåts inom hela området, vilket innebär enplanshus med inredd vindsvåning.

Fasadmaterial skall vara tegel eller puts och taken skall beläggas med traditionella material som papp, plåt eller takpannor i rött eller gult.

Vid Lilla vägen gäller en exploateringsrätt om 25% av den byggbara tomtarean för de södra tomterna med stor andel jordbruksmark och 25% av hela tomtarean vid de mindre tomterna utefter Lilla vägen. Minsta tomtstorlek för nybildade tomter vid Lilla vägen skall vara 800 eller 1500 kvm inom bykärnan och 1500 eller 2000 kvm i anslutning till

(4)

jordbruksmarken, beroende på vilken avstyckningsmöjlighet som finns.

Hästhållning I den fördjupade översiktsplanen för Vellinge Kronan betonas att hästhållning är tillåten i samlad bebyggelse. Inom

detaljplanelagt område erfordras tillstånd från Miljö- och

Byggnadsnämnden för all hästhållning. Ett boende med djur och natur är ett boende med livskvalitet och ett viktigt alternativ till tätortsboendet. Hästhållningen är väl etablerad inom Vellinge Kronan och kommer sannolikt att öka i omfattning.

Bostadsanvändningen inom planområdet skall därför ske mot bakgrund av dessa förutsättningar. Skyddsavstånd enligt länsstyrelsens rekommendationer kan därvid komma att underskridas efter prövning i Miljö- och Byggnadsnämnden.

Detta gäller även vid framtida konvertering av angränsande jordbruksmark till beteshagar för hästar.

Service Kommersiell service finns genom närbelägna Vellinge centrum.

Lek och rekreation Inom planområdet erbjuds ett boende på stora tomter i lantlig miljö. Lekplats anläggs därför inte inom området.

Rekreationsmöjligheter finns främst genom det allmänna utbudet inom närbelägna Vellinge tätort.

Gator och trafik Befintlig byväg Lilla vägen förbinder för närvarande

planområdet med Ängavägen, dels genom en östlig anslutning och dels genom en nordlig förbindelse. Den östra anslutningen byggs om och rätas ut för att underlätta in- och utfart från Ängavägen. Lilla vägen har sin smalaste passage mellan de två första husen, vilket för större fordon kräver en rak angöring.

Den nordliga förbindelsen med Ängavägen justeras i sin sträckning förbi fastigheten 3:35 för att undvika påkörning av befintlig byggnad. Lösningen ger större trafiksäkerhet och förbättrar framkomligheten för sopbil och utryckningfordon.

Lilla vägen breddas i sina oexploaterade avsnitt till 4,5 m vägzon med 2,5 m vägbana. I den tätt bebyggda östra delen breddas vägzonen inom möjligheternas gräns för att på sikt få en anpassning av staket och häckar som medger möte mellan två fordon.

Ett naturområde i östra planområdesgränsen ger möjlighet att låta en gc-väg förbinda Lilla vägen med Norra Kronan och skolbussens hållplats.

Kollektivtrafik Hållplats för busslinje 182 finns i anslutning till Falsterbovägen, utefter väg 585. Vägen trafikeras med drygt 10 dubbelturer

(5)

månd. -fred. och 4-5 dubbelturer lörd.- sönd. Busslinjetrafiken kompletteras med närtrafik med taxi som trafikutövare.

Miljöbeskrivning -

Omgivningspåverkan Enligt kommunens bedömning innebär detaljplanen inte

betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning inte erfordras.

Planförslagets begränsade utbyggnadsmöjligheter bedöms inte strida mot riksintressena för kustzonen, kulturmiljövården eller naturvården.

Riksintresset för kustzonen bygger på de samlade natur- och kulturmiljövärdena som underlag för rörligt friluftsliv och upplevelsen av det öppna landskapet. Bevarandeintressen är prioriterade framför exploatering. Riksintresset utgör ej hinder för utbyggnad av permanentbebyggelse och service.

Riksintresset för kulturmiljövården avser Foteviken- Glostorp M 128. Området ingår även i det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne samt i kulturmiljöstråket Skånelinjen. Planförslaget avser att genom komplettering av den befintliga bybebyggelsen förstärka den historiska bykaraktären och slå vakt om Kronans traditionella värden.

Riksintresset för naturvården berörs inte då all ny bebyggelse sker inom redan etablerad tomtmark.

Planområdet berörs inte av störningar från trafikbuller.

Undersökning av förekomsten av markradon har utförts i samband med den geotekniska undersökningen av området och ligger inom föreskrivna gränsvärden.

Planområdet berörs inte av skyddsavstånd för verksamheter.

Rekommenderade skyddsavstånd för hästhållning kan komma att underskridas.

Planområdet ligger med en mindre del inom skyddsområde för vattentäkt. Föreslagen exploatering medför ingen konflikt med gällande skyddsföreskrifter.

Planområdets belägenhet 1 km från Vellinge ängar ger inga mätbara konsekvenser för fågellivet inom där gällande Natura 2000- eller CW-direktiv.

Vatten och avlopp Anslutning av vatten och avlopp kan ske till ledningsnätet i Lilla vägen som i sin tur är kopplat till Klagshamnsledningen.

Dagvatten skall omhändertas lokalt. Anslutning av planområdet

(6)

Värme Befintliga och tillkommande fastigheter har enskild uppvärmning.

El Elkabel finns utbyggd ut i lokalgatan och anslutning sker direkt för varje fastighet.

Befintlig luftledning som korsar lokalgatan och Ängavägen kommer att kräva ingrepp i form av partiell markförläggning.

Avfall Planområdet omfattas av den kommunala sophämtningen, sopkärl skall kunna placeras i anslutning till lokalgatan. En framtida lösning med miljöhus/ sophus för källsortering möjliggörs i planen, dels vid Lilla vägens utfart, dels vid ny vändplats.

Närmaste miljöstation och återvinningsstation finns vid Vallgatan och SYSAV:s återvinningscentral ligger i Lilla Hammar vid Höllviken.

Trädgårdsavfall hämtas vid den ordinarie sophämtningen.

Administrativa frågor För bestämmelser avseende genomförandetid, ansvar och regleringar, se genomförandebeskrivningen.

Medverkande Planen har utarbetats i samråd med stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson och planarkitekt Pia Transe-Pedersen.

Skanör 2006-03-20 Rev. 2009-03-30 Krabbe Arkitekter AB

Peter Krabbe

Arkitekt SAR

Bilaga 1: Vellinge Kronan, detaljutformning av Lilla vägen/ Krabbe Arkitekter AB Bilaga 2: Översiktlig geoteknisk undersökning för planerade småhus inom Vellinge

Kronan och Norra Kronan i Vellinge, rapport 07-209/ GeoSydAB

Bilaga 3: Dagvattenutredning för Vellinge Kronan, Lilla Vägen 070801/ Mark och VA Teknik, Göran Söderlund

(7)

Antagen av Kommunfullmäktige i Vellinge kommun

2009-05-19 §38, laga kraft-datum 2010-09-09.

Detaljplan för Vellinge Kronan, Lilla vägen Vellinge kommun, Skåne län.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan Detaljplanen beräknas antagas under våren 2009.

Genomförandetid Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning Vellinge kommun ansvarar för planläggning. Vägföreningen ansvarar för genomförandet av detaljplanen.

Huvudmannaskap Vellinge kommun äger ingen mark inom området. Huvudman för allmän plats kommer att vara vägföreningen Lilla vägen eller gemensamhetsanläggning som kommer att ersätta denna.

Planområdet kommer att införlivas i kommunens verksamhetsområde för VA.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning Vid fastighetsbildning skall fyra nya tomter bildas genom avstyckning från tomter vid Lilla vägen enligt illustration. Mark för breddning av lokalgatan skall tillföras från anslutande tomter (se bilaga 1).

Erforderliga fastighetsbildningar för avstyckning skall bekostas av resp. exploatör. Gemensamhetsanläggning omprövas.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi Samtliga kostnader för detaljplanen åvilar Vellinge kommun.

Planavgift kommer att debiteras i samband med bygglovsavgiften för planrelaterade åtgärder.

(8)

Elavgifter samt anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp skall erläggas av exploatören enligt vid

ersättningstillfället gällande taxa.

Inlösen Mark som erfordras för gator och övriga allmänna platser skall upplåtas till vägföreningen.

TEKNISKA FRÅGOR

Buller Inga särskilda skyddsåtgärder behövs för aktuell utbyggnad.

Vatten och avlopp,

dagvatten En VA-utredning (bilaga 3) visar hur fullgod funktion skall kunna garanteras för såväl befintlig som tillkommande bebyggelse.

Dagvatten skall avledas till befintligt dikesföretag med fördröjning.

Geoteknik Geoteknisk undersökning har utförts (bilaga 2).

Grundvattennivåer och lämpligt grundläggningssätt redovisas i utredningen.

Markradonhalten har kontrollerats och medför inga särskilda krav på åtgärder.

MEDVERKANDE Planen har utarbetats i samråd med stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson, planarkitekt Pia Transe-Pedersen och mark- och exploateringsingenjör Sven Gustafsson.

Skanör 2006-02-16 rev. 2009-03-30

Krabbe Arkitekter AB Peter Krabbe

Arkitekt SAR

References

Related documents

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.. Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata

Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap.. 20

I Vellinge har vi fortsatt höga ambitioner och kommer att fortsätta utveckla vår service till företagare, kommenterar Annica Carlstedt, näringslivs- & turismchef i Vellinge

Planen har handlagts enligt reglerna för enkelt planförfarande fram till samrådsskedet, men övergår i utställningsskedet till handläggning enligt normalt planförfarande..

Planen har handlagts enligt reglerna för enkelt planförfarande fram till samrådsskedet, men övergick i utställningsskedet till handläggning enligt normalt

• Hur påverkas tryggheten bland medborgarna i Vellinge kommun genom trygghetsvärdarnas uppdrag och närvaro.. • Hur

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-19. Sökande har inkommit med begäran om nedsättning av bygglovavgift eller

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 oktober 2017 att avslå ansökan om bygglov för åtgärden, beslutet överklagades och länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lennait Erikssons (L) förslag om att bevilja sökt

Tidigare behandling Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.. Beslut Miljö- och Byggnadsnämnden har tagit del

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om startbesked

Inget objekt har för närvarande bedömts hålla naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) men den fjärilsrika gräsmarken i norra delen (objekt A, se figur 5) av området skulle kunna

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Genom beslut i Ks 2006-05-02 innebär det att för ”Ändringen av detaljplan för Ljunghusenområdet, Höllviken (tilläggsbestämmelser)” ska planavgift tas ut av den som

Inom planområdet finns ytor för lek och rekreation dels mellan ”gårdsbebyggelsen” och de nya längorna, dels norr om det gamla boningshuset.. Det gröna ska kompletteras med

Eventuellt överklagande ska ha inkommit senast 2021-11-01 (tre veckor efter protokollets anslagsdatum) till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta

”Ny avfart mellan väg 100 och E 6:an planeras för att förbättra förbindelsen från Höllviken i väster in till Vellinge och vidare österut mot Östra Grevie samt även

Med anledning av att Vellinge kommun planerar en detaljplan för ett område strax sydsydväst om Vellinge samhälle (figur 2) har Sydsvensk arkeologi på uppdrag av

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i

Vellinge kommun gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan inte kan anses försämra förutsättningarna för varken någon enskild art eller skapa negativa kumulativa