• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Lucie Charvátová Název bakalářské práce: Zdaňování příjmů sportovců v mezinárodním prostředí Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Lucie Charvátová Název bakalářské práce: Zdaňování příjmů sportovců v mezinárodním prostředí Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Lucie Charvátová

Název bakalářské práce: Zdaňování příjmů sportovců v mezinárodním prostředí

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci legislativního rámce aktivit sportovců, analyzovat daňové aspekty sportovních činností, zkoumat zdanění mezinárodních příjmů sportovců a za pomoci modelové studie identifikovat hlavní problémy a možnosti optimalizace zdanění globálních příjmů sportovce.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Z pohledu daňové optimalizace je podle Vás pro profesionálního sportovce výhodnější zdanění jeho příjmů v rámci dílčího daňového základu §6 či §7 ZDP?

2) S výše položenou otázkou souvisí i problematika nemalých plateb sociálního a zdravotního pojištění (práce se tímto tématem nezabývá). Jak ovlivní rozhodování sportovce o zdanění svých příjmů (zda příjmy zdaňovat podle §6, §7 či § 10 ZDP) skutečnost, že musí být řešen i vztah k správám sociálního a zdravotního pojištění?

Práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ

Datum: 19. května 2017 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Práce poměrně obšírně zkoumá specifické téma, se kterým je studentka velmi dobře obeznámena – zdanění vrcholových sportovců v národním i mezinárodním prostředí. V úvodu práce je provedena deskripce legislativního rámce sportovních aktivit a následně je zkoumán daňový kontext těchto aktivit.

V mezinárodním prostředí je nutné pro správné určení daňové povinnosti identifikovat tzv. daňové rezidentství. Této problematice je v práci věnována samostatná kapitola. V závěru práce je velmi fundovaně zpracována modelová studie zdanění celosvětových příjmů vybraného sportovce.

Práce je poměrně rozsáhlá, ale domnívám se, že řešená problematika je velmi široká a při jejím zkoumání je potřeba zohlednit celou řadu aspektů. Studentka prokázala schopnost samostatně a konzistentně zpracovat vybrané téma, provést rešerši odborných zdrojů a na základě tohoto poznání i vlastní zkušenosti zpracovat zajímavou modelovou studii. Práce splňuje požadavky formálního charakteru, ke stylistickému zpracování i využití citačního aparátu nemám připomínky.

References

Related documents

Marketingové prostředí a marketingový mix Jičína je zpracováno podrobně, ale vybraný projekt Pochod Českým rájem mohl být zpracován lépe. Bylo by vhodné

Výtky by bylo možné uvést k podobě dotazníku, kdy některé z otázek mohou respondenta navést na určitou odpověď, protože správná odpověď není v možných odpovědích

V závěru studentka uvádí shrnutí toho, co v průběhu tvorby bakalářské práce zjistila, ale některé závěry jsou dosti obecné a bylo by nezbytné prostudovat

Zaměstnávání této skupiny pracovníků je na dnešním trhu práce tématem velmi aktuálním, neboť firmy stále častěji vzhledem k nedostatku volné pracovní síly

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce a na základě zjištěných poznatků zhodnotit situaci v

Dále provést analýzu nabízených úvěrových bankovních produktů u zvolených bank a vybrat vhodný úvěrový produkt k profinancování investice v analyzovaném podniku.

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram

Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace

Cíl práce: Cílem práce bylo zjištění míry spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti, zpracování výsledků šetření z různých hledisek pomocí statistických metod,

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci daňové soustavy ČR, zkoumat význam daní z příjmů pro veřejné rozpočty ČR, analyzovat právní úpravy daně z

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci podstaty a vývoje daňových rájů, identifikovat jejich vliv na mezinárodní ekonomické prostředí, analyzovat možnosti

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Datum: 17.. Teoretickým východiskem práce jsou první dvě kapitoly, které obsahují popis informačních vstupů a základních ukazatelů finanční analýzy. Stěžejní

V praktické části je analyzována úroveň hodnocení zaměstnanců a na základě této analýzy současného stavu je navržen způsob a postup pro zavedení hodnocení techniko-

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným

Studentka si pro zpracování bakalářské práce zvolila velice zajímavé téma optimalizace osobních nákladů firmy, v práci přehledně a logicky mapuje

Druhou část práce tvoří analýza společnosti ČEZ, její budování značky a charakteristika její aktuální podoby v současnosti.. Práce je přehledná, má 56stran

V praktické části bylo v rámci práce provedeno dotazníkové šetření, které hodnotilo různé aspekty firemní kultury ve vazbě na vliv mateřské španělské