Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

20  Download (0)

Full text

(1)

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den

Org nr 716438-4401

Årsredovisning

1/7 2009 - 30/6 2010

(2)

äger bostadsrättsföreningens byggnader och mark. Marken kan alternativt innehas med tomträtt. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen har du ansvar för fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar samman- hållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t ex löpande skötsel, drift och underhåll kan hållas nere.

Som boende i en bostadsrättsförening har du stora möjligheter att påverka ditt boende. På föreningsstämman kan du påverka de beslut som tas i föreningen.

Där väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens operativa verksamhet och fastställer också årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Du kan påverka vilka frågor som ska behandlas genom din rätt som medlem att lämna motioner till stämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas på stämman. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.

Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har också vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla allt som finns inuti lägenheten i gott skick. Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg, om inte detta tecknats kollektivt av föreningen. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret som bostadsrättshavaren har enligt bostads- rättslagen och stadgarna.

Riksbyggen förvaltar

Riksbyggen arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningen med hela eller delar av fastighetsförvaltningen. Det är styrelsen som bestämmer vad som ska ingå i förvaltningsuppdraget. Riksbyggen är ett kooperativt folkrörelseföretag och en ekonomisk förening, med bostadsrättsföreningar och byggfackliga organisa- tioner som största andelsägare.

Riksbyggen utvecklar, bygger och förvaltar bostäder med huvudinriktning på bostadsrätter. Vi är ett serviceföretag som erbjuder bostadsrättsföreningar ett heltäckande förvaltningskoncept, med allt från ekonomisk förvaltning till fastighetsskötsel och drift. Riksbyggen genomför också gemensamma upphandlingar av olika tjänster t ex fastighetsel och försäkringar som de bostadsrättsföreningar som är kunder hos Riksbyggen kan nyttja.

Riksbyggens verksamhet är i sin helhet kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten är utfärdade av ett oberoende certifieringsorgan eftersom vi tycker att det är viktigt att våra kunder tryggt kan förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra våra åtaganden. Vi arbetar också hela tiden aktivt för att minska vår påverkan på miljön.

Riksbyggen verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende.

(3)

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Val av stämmosekreterare

e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet f) Val av rösträknare

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

i) Framläggande av revisorernas berättelse

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning k) Beslut om resultatdisposition

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och intern revisorn

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande eller sker vid konstituerande p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

q) Val av revisorer externt/internt och revisorsuppleanter r) Val av valberedning

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärende (motioner) t) Stämmans avslutande

(4)

Förvaltningsberättelse 1

Resultaträkning 5

Balansräkning 6

Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 7

Noter med redovisningsprinciper och

bokslutskommentarer 8

Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av

(5)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer

Vald t.o.m.

Ordinarie ledamöter Utsedd av årsstämman

Elsa Hansson Ordförande Föreningen 2010 Birgit Karlsson Vice ordförande Föreningen 2010 Ina Zachhau Sekreterare Föreningen 2011 Viktoria Nebeling Ledamot RB Riksbyggen

Styrelsesuppleanter

Linda Stålnacke Suppleant Föreningen 2010

Jarmo Kuokkanen Suppleant Föreningen 2010

Freddie Hansson Suppleant Föreningen 2010

Kent Tillberg Suppleant RB Riksbyggen

Ordinarie revisorer

Kerstin Nilsson Föreningsrevisor Föreningen 2010

KPMG Auktoriserad revisor Föreningen 2010

Revisorssuppleanter

Lena Jonsson Revisorssuppleant Föreningen 2010

Valberedning

Leif Jakobsson Valberedning Föreningen 2010 Stig Karlsson Valberedning Föreningen 2010 Studieombud

Ina Zachhau Studieorganisatör Föreningen 2010

Firmateckning

Fastighetsuppgifter

Lägenhetsfördelning:

2 rok 3 rok 4 rok 5 rok

12 24 18 1

Därtill kommer:

Lokaler Carportar P-platser

1 55 15

Styrelsen för Riksbyggens Brf Älvan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-07-01 - 2010-06-30.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening.

Föreningen äger fastigheten Bågen 4 i Kävlinge kommun med därpå uppförda 16 st byggnader med 55 lägenheter och 1 lokal. Byggnaderna är uppförda 1989. Fastighetens adress är

Högalidsvägen 113-143 i Kävlinge.

(6)

Total tomtarea: 20 022 kvm

Total bostadsarea: 4 857 kvm

Årets taxeringsvärde 32 550 000 kr

Föregående års taxeringsvärde 32 550 000 kr

Fastigheterna var under 2009 fullvärdeförsäkrade i Sveland och från och med 2010 i Folksam.

Förvaltning/organisationsanslutning

Underhåll och miljö

Årets underhåll

Underhållsplan och kommande års underhåll

Miljö

Föreningens underhållsplan visar på ett genomsnittligt underhållsbehov på 7 023 tkr för en 10-års period. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 145 kr/kvm. Avsättning för verksamhetsåret 2009/2010 sker med 145 kr/kvm.

Bostadsrättsföreningen har genomfört ett antal mindre åtgärder för att minska miljöbelastningen.

Åtgärderna består bland annat av användning av Riksbyggens elektroniska fakturahanterings- system (vilket sparar brevgång och papper), upprättande av bokslut i datamiljö (vilket sparar användande av papper), samt fastighetsförvaltning som sköts av Riksbyggen vilka är

miljöcertifierade enligt ISO 14001.

De underhållsåtgärder som ligger närmast i tiden enligt underhållsplanen är markkompletteringar och fortsatta byten av pannor.

Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 93,7 tkr och planerat underhåll för 2 788 tkr. Underhållskostnaderna består i byte av gaspannor för strax under 170 tkr, byte av förrådsdörrar för 220 tkr, byte fasadpanel och vindskivor för 450 tkr, byggadministration i

samband med målning 250 tkr, och övriga måleriarbeten för 1 700 tkr. Reparationskostnaderna specificeras i not 2 till resultaträkningen.

Riksbyggens kontor i Lund har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.

Bostadsrättsföreningen är medlem i Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i södra och mellersta Skåne.

Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening.

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg har under 2009 bekostats av bostadsrättsinnehavarna.

From 2010-01-01 ingår dock bostadsrättstillägget i föreningens fastighetsförsäkring, vilket

innebär att ni som bostadsrättsinnehavare kan ta bort detta tillägg i er hemförsäkring från samma datum.

(7)

Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling

Allmänt

Ekonomi

Resultat och ställning (tkr)

2010 2009 2008 2007 2006

Rörelsens intäkter 3 103 3 088 3 086 3 132 3 141

Årets resultat - 2 024 575 1 892 983 898

Resultat efter fondförändringar 62 25 1 238 475 463

Balansomslutning 38 906 41 245 41 711 40 227 39 656

Soliditet % 20% 24% 22% 18% 16%

Likviditet % 883% 1657% 1510% 1217% 938%

Årsavgiftsnivå för bostäder, kr / kvm 635 635 635 635 635

Driftskostnad, kr / kvm 105 99 94 88 92

Ränta, kr / kvm 178 250 290 244 219

Underhållsfond, kr / kvm 359 788 675 540 312

Lån, kr / kvm 6 290 6 392 6 598 6 701 6 773

Årets resultat är lägre än föregående år p.g.a. omfattande underhållsarbete under verksamhets- året samt en ändring i beräkningen av fastighetsskatten som belastar årets resultat. Drifts- kostnaderna i föreningen har ökat (se diagram 1) jämfört med föregående år bland annat beroende på ökade kostnader för snöröjning. Räntekostnaderna har minskat ytterligare (se diagram 1), p.g.a. låg rörlig ränta på ett av föreningens lån.

Årsavgiftsnivå för bostäder kr/kvm samt bränsletillägg kr/kvm har BOA som beräkningsgrund. Driftskostnad kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga BRA (=BOA + LOA) som beräkningsgrund.

Årets resultat jämfört med budget har minskat med 1250 tkr p.g.a. det omfattande

underhållsarbetet. Nästa års budget visar på en ökning av resultatet jämfört med detta års

resultat p.g.a. minskade kostnader för underhåll samt för övriga kostnader. Det ökande resultatet beror också på fortsatt låga räntenivåer. Antagen budget för kommande verksamhetsår ger full kostnadstäckning även efter fondförändringar.

Föreningens likviditet har under året minskat p.g.a. att föreningen använt en del av sin överlikviditet till att bekosta underhållsåtgärder.

Föreningen höll under året ordinarie årsstämma den 26 november 2009. Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden under året.

Löpande information från styrelsen kommer i Älvan-bladet som delas ut till föreningens

medlemmar och som också finns att läsa på föreningens hemsida; www.brfalvan.se. Där finns även information om området och om aktiviteter som är på gång.

(8)

Årsavgifter

Överlåtelser och övriga föreningsfrågor

Avtal

Riksbyggen Fastighetsekonomi

Riksbyggen Fastighetsteknik

Gaseres Service på värmeanläggningar

Canal Digital Kabel-TV

Sydantenn Service på Kabel-TV nätet

Förslag till disposition beträffande föreningens resultat

Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr)

Balanserat resultat 2 120 308

Årets resultat före fondförändring -2 023 809

Årets fondavsättning enligt stadgarna -702 343

Årets ianspråktagande av underhållsfond 2 788 054

Summa över/underskott 2 182 210

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman:

Extra avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning) 0

Att balansera i ny räkning 2 182 210

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 juli 2002 då avgifterna höjdes med 2,5%. Efter att ha antagit budgeten för verksamhetsåret 2010/2011 har styrelsen beslutat om oförändrade årsavgifter. Årsavgifterna uppgår i genomsnitt till 636 kr kvm/år.

Under verksamhetsåret 2009/2010 har 4 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 2 st).

Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt.

Föreningen har följande avtal:

350 300 250 200 150 100 50

2006 2007 2008 2009 2010

Kostnadsutveckling, räntor/driftskostnader

Ränta, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm

Arvode förvaltning

23%

Kabel-TV 8%

Revisions- arvode,

externt Obligatoriska 3%

besiktningar Snöröjning 8%

9%

Förbruknings- materiel

5%

Vatten 28%

El 4%

Sophantering 12%

Övrigt 0%

Driftskostnadsfördelning

(9)

Resultaträkning

2009-07-01 2008-07-01

Belopp i kr Not 2010-06-30 2009-06-30

Rörelsens intäkter

Årsavgifter och hyror 3 086 219 3 086 219

Övriga förvaltningsintäkter 1 16 319 1 729

3 102 537 3 087 947 Rörelsens kostnader

Reparationer 2 - 93 694 - 88 797

Planerat underhåll -2 788 054 - 166 062

Fastighetsavgift/skatt - 366 188 - 217 654

Driftskostnader 3 - 511 099 - 480 939

Övriga kostnader 4 - 77 136 - 6 255

Personalkostnader 5 - 73 725 - 106 093

Avskrivning av anläggningstillgångar - 500 000 - 500 000

-4 409 896 -1 565 800

Rörelseresultat -1 307 359 1 522 147

Resultat från finansiella poster

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 116 290 40 100

Ränteintäkter 6 31 010 229 706

Räntekostnader 7 - 863 750 -1 216 499

- 716 451 - 946 693 Resultat efter finansiella poster -2 023 809 575 454

Inkomstskatt 0 0

Årets resultat -2 023 809 575 454

Tillägg till resultaträkningen

Avsättning till underhållsfond - 702 343 - 716 489

Ianspråktagande av underhållsfond 2 788 054 166 062

Förändring av underhållsfond 2 085 711 - 550 427

Resultat efter fondförändring 61 902 25 027

(10)

Balansräkning

Belopp i kr Not 2010-06-30 2009-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 32 369 065 32 869 065

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 9 1 002 500 1 002 500

Summa anläggningstillgångar 33 371 565 33 871 565

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Avgifts- och hyresfordringar 0 22 068

Kundfordringar 0 359

Skattefordringar 19 002 25 261

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 58 742 103 056 77 744 150 744 Kortfristiga placeringar

Likviditetsplacering via Riksbyggen 11 4 700 000 6 700 000 Kassa och bank

Medel på RB's avr.konto med Swedbank 756 599 522 891

Summa omsättningstillgångar 5 534 343 7 373 635

SUMMA TILLGÅNGAR 38 905 908 41 245 200

(11)

Balansräkning

Belopp i kr Not 2010-06-30 2009-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12

Bundet eget kapital

Insatser 3 804 993 3 804 993

Underhållsfond 1 741 319 3 827 030

5 546 312 7 632 023 Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 120 308 2 095 281

Årets resultat -2 023 809 575 454

Avsättning till underhållsfond - 702 343 - 716 489

Ianspråktagande av underhållsfond 2 788 054 166 062

2 182 210 2 120 308

Summa eget kapital 7 728 522 9 752 331

Långfristiga skulder

Fastighetslån 13 30 550 330 31 047 830

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 71 394 32 320

Skatteskulder 143 263 130 577

Övriga skulder, kortfristiga 199 174 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 213 225 282 142 627 056 445 039

Summa skulder 31 177 386 31 492 869

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 905 908 41 245 200

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån 43 404 000 43 404 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(12)

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Redovisning av intäkter

Inkomstskatt

Underhåll/underhållsfond

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Från och med 1 januari 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ner i

fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld.

Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp ränteintäkter, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper och fastigheter samt vinster på inlösta och därefter sålda bostadsrätter.

Inkomstskatten uppgår till 26,3 % på skattepliktig inkomst.

Outnyttjade underskott från tidigare år får fortsatt utnyttjas. Föreningens underskottsavdrag har per balansdagen beräknats till 9 164 678 kr, vilket innebär att det inte utgår någon inkomstskatt.

Uppskjuten skattefordran redovisas inte på underskottsavdraget.

Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen.

Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma.

Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen.

(13)

Värderingsprinciper m m

Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 84 år

2010-06-30 2009-06-30 Not 1 Övriga förvaltningsintäkter

Fakturerade kostnader 1 460 1 703

Rörelsens sidointäkter & korrigeringar 26 25

Övriga intäkter 14 832 0

16 319 1 729 Not 2 Reparationer

Vatten/Avlopp 9 260 0

Värme 61 024 54 704

Ventilation 21 456 3 911

Elinstallationer 1 373 0

Tele/TV/Porttelefon 0 30 161

Huskropp 581 21

93 694 88 797 Not 3 Driftskostnader

Fastighetsförsäkring 23 292 20 267

Arvode förvaltning 114 478 109 875

Kabel-TV 39 544 38 751

Juridiska kostnader 340 675

Revisionsarvode, externt 14 625 18 531

Jubileumsfest 8 900 0

Fastighetsskötsel 203 0

Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 9 400 - 3 900

Obligatoriska besiktningar 40 524 34 547

Snöröjning 44 344 31 125

Förbrukningsmateriel 23 794 21 581

Vatten 135 165 138 389

El 18 695 18 215

Sophantering 56 596 52 885

511 099 480 939 Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

(14)

2010-06-30 2009-06-30

Not 4 Övriga kostnader

Kreditupplysningar 750 0

Kontorsmateriel 4 391 0

Medlems- och föreningsavgifter 1 870 1 870

Köpta tjänster 70 125 4 385

77 136 6 255 Not 5 Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelsearvode 34 800 76 300

Ersättning för trädgårdsskötsel 21 433 10 952

Övriga kostnadsersättningar 500 500

Föreningsvald revisor 500 500

Summa 57 233 88 252

Sociala kostnader 16 492 17 841

73 725 106 093 Not 6 Ränteintäkter

Ränteintäkter avräkning med Swedbank 541 8 815

Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen 29 295 220 091

Ränteintäkter hyres/kundfordringar 660 - 157

Övriga ränteintäkter 514 957

31 010 229 706 Not 7 Räntekostnader

Räntekostnader, fastighetslån 846 442 1 209 926

Övriga finansiella kostnader 17 308 6 573

863 750 1 216 499 Not 8 Byggnader och mark

Anskaffningsvärden Vid årets början

Byggnader 46 074 928 46 074 928

Tomtmark 969 065 969 065

47 043 993 47 043 993 Årets anskaffningar

0 0

Summa anskaffningsvärden 47 043 993 47 043 993

(15)

2010-06-30 2009-06-30 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Byggnader -14 174 928 -13 674 928

-14 174 928 -13 674 928

Årets avskrivning byggnader - 500 000 - 500 000

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 674 928 -14 174 928 Restvärde enligt plan vid årets slut 32 369 065 32 869 065 Varav

Byggnader 31 400 000 31 900 000

Mark 969 065 969 065

Taxeringsvärden

bostäder 32 550 000 32 550 000

Totalt taxeringsvärde 32 550 000 32 550 000

varav byggnader 20 355 000 20 355 000

Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav

2005 kapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen 1 002 500 1 002 500 1 002 500 1 002 500 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald vattenavgift 22 792 21 544

Förutbetald renhållning 9 088 10 947

Förutbetald kabel-tv-avgift 9 886 9 886

Övriga förutbetalda driftskostnader 1 016 952

Upplupna ränteintäkter 3 242 49 154

Fastighetsförsäkring 12 718 10 574

58 742 103 056 Not 11 Likviditetsplacering via Riksbyggen

Likviditetsplacering via Riksbyggen 4 700 000 6 700 000

Typ Saldo Ränta Slutdatum

90 dagar 1 500 000 0,50 2010-07-12 90 dagar 1 600 000 0,50 2010-08-12 90 dagar 1 600 000 0,60 2010-09-12

(16)

2010-06-30 2009-06-30

Not 12 Eget kapital Bundet Bundet Fritt

Insatser och uppl.

avgift

Underhålls

fond Resultat

Vid årets början 3 804 993 3 827 030 2 120 308

Förändring av underhållsfond 2 085 711

Avsättning till underhållsfond 702 343

Uttag ur underhållsfond -2 788 054

Årets resultat -2 023 809

Vid årets slut 3 804 993 1 741 319 2 182 210

Not 13 Fastighetslån

Fastighetslån 30 550 330 31 047 830

Skuld vid årets slut 30 550 330 31 047 830

Genomsnittsränta under bokslutsåret är 2,83%

Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld SWEDBANK HYPOTEK 1,48 15 239 709 150 000 15 089 709 SWEDBANK HYPOTEK 3,62 2014-09-25 2 050 000 197 500 1 852 500 SWEDBANK HYPOTEK AB 3,63 2014-09-25 13 758 121 150 000 13 608 121

31 047 830 497 500 30 550 330

(17)
(18)
(19)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader.

ANSVARSFÖRBINDELSER

Åtagande för föreningen, som inte finns med bland skulderna i balansräkningen. Borgensförbindelse är exempel på ett sådant åtagande.

AVSKRIVNING

Kostnaden för inventarier fördelas över flera år. Normal avskrivningstid för maskiner och inventarier är fem år och den årliga avskrivningskostnaden blir då 20 procent av anskaffningsvärdet.

BALANSRÄKNING

Visar föreningens ekonomiska ställning vid

verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar föreningens tillgångar

(kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan av balansräkningen (den s.k. passivsidan) visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna finansierats (genom upplåning och eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt resultaträkningen) påverkar det egna kapitalets storlek (föreningens förmögenhet).

BRÄNSLETILLÄGG

En separat avgift som föreningen kan ta ut och som skall motsvara kostnaderna för uppvärmningen av föreningens hus. Bränsletillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan lämplig fördelningsgrund och skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar.

EKONOMISK FÖRENING

En företagsform som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva någon form av ekonomisk verksamhet.

FOLKRÖRELSE

En sammanslutning som arbetar för att främja ett gemensamt intresse bland medlemmarna. En folkrörelse har en utvecklad idé om hur samhället bör utvecklas, man bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse.

En folkrörelse har stor anslutning, geografisk spridning och medlemskapet är frivilligt.

FOND FÖR INRE UNDERHÅLL

En fond, som i de fall den finns, är bostadsrättshavarnas individuella underhållsfond och medel i fonden disponeras av bostadsrättshavaren för underhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar summan av samtliga

bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavaren lämnas i samband med aviseringen varje kvartal.

FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL

Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får utnyttjas för större yttre reparations- och

underhållsarbeten. Kostnadsnivån för underhåll av föreningens fastighet (långsiktig underhållsplan ska finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel, påverkar storleken på det belopp som avsätts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den del av årsredovisningen som i text förklarar och belyser ett avslutat verksamhetsår. I förvaltnings- berättelsen redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i föreningen och årets viktigaste händelser.

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder som föreningen betalar inom ett år. Om en fond för inre underhåll finns räknas även denna till de kortfristiga skulderna men det är inte troligt att samtliga medlemmar under samma år använder sina fonder.

LIKVIDITET

Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms genom förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om omsättningstillgångarna är större än de kortfristiga skulderna brukar man anse att likviditeten är god. God likviditet är 120% – 150%.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder som föreningen betalar först efter ett eller flera år.

I regel sker betalningen löpande över åren enligt en amorteringsplan.

RESULTATRÄKNING

Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om kostnaderna är större än intäkterna blir resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet en vinst. Bland kostnaderna finns poster som inte

motsvarats av utbetalningar under året t.ex.

värdeminskning på inventarier och byggnader eller avsättningar till fonder i föreningen. Kostnaderna är i huvudsak av tre slag; kapitalkostnader, underhålls- kostnader och driftskostnader. En förlust kan täckas genom fondmedel (om sådana finns) eller balanseras, d.v.s. föras över till det följande verksamhetsåret. Ordinarie föreningsstämma beslutar hur verksamhetsårets resultat ska behandlas.

RÄNTEBIDRAG

Bidrag från Boverket som minskar föreningens ränte- kostnader på de lån föreningen tagit för bl.a. fastighets- finansiering.

SOLIDITET

Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl.

föreningens underhållsfond i förhållande till skulderna.

Motsatt innebär att om en förening har låg soliditet är skulderna stora i förhållande till det egna kapitalet, d.v.s.

att verksamheten till stor det är finansierad med lån. God soliditet är 25% och uppåt.

STÄLLDA SÄKERHETER

Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighets- inteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

VÄRDEMINSKNING AV FASTIGHETEN

Avskrivning av föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande. Den årliga avskrivningen påverkar resultat- räkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen som gjorts sedan föreningens bildades.

ÅRSAVGIFT

Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till den löpande driften och de stadgeenliga avsättningarna.

Årsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grundavgifter och skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar. Årsavgiften är föreningens viktigaste och största inkomstkälla.

ÅRSREDOVISNING

Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och som skall behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse.

(20)

Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med fastighetsekonomi och finansiering, fastighetsdrift, fastighetsskötsel samt fastighetsutveckling.

Årsredovisningen är en handling som ger både långivare och köpare bra möjligheter att bedöma föreningens ekonomi. Spara därför alltid

årsredovisningen.

Riksbyggen Tel. 0771-860 860 www.riksbyggen.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :