• No results found

Mötesprotokoll* Miljö- och byggnadsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mötesprotokoll* Miljö- och byggnadsnämnden"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Quality Hotel Friends, kl. 17:30-18:15

Närvarande ledamöter Oscar Nyströmer (M), ordförande Lennart Friis (M)

Inger Hjalmarson Vertovec (M) Gunnar Bergqvist (L)

Olle Ireblad (KD) Anne-Marie Leijon (S) Stig Nyman (S) Gunilla Wallén (MP) Frånvarande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Daniel Lindén Remstam (M) Cecilia Sedigh (M)

Rikard Kaiser (L) Rolf Wagner (SP) Siv Enström (S) Christel Zabell (S)

Övriga Elisabeth Thelin, förvaltningschef Camilla Sörensen, nämndsekreterare Oscar Arizcurinaga, chef bygglovsenheten Patrik Öhrström, chef mät- och kartenheten Filip Olofsson, senior advicer

Utsedda att justera Gunilla Wallén

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnadskontoret, plan 9 i Turebergshuset

2016-12-09, kl. 10

Paragrafer § 125-137

...

Sekreterare Camilla Sörensen

...

Ordförande Oscar Nyströmer

...

Justerare Gunilla Wallén

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§ 125-137

Datum för anslags uppsättande 2016-12-12

Datum för anslags nedtagande 2017-01-03

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnadskontoret, plan 9, Turebergshuset

...

Underskrift Camilla Sörensen

(3)

Innehållsförteckning

Information § 125

Meddelanden § 126

Bisysslor november 2016 § 127

Ny timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

§ 128

Ny timtaxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område 2017

§ 129

Tidsbegränsat lov och startbesked för nybyggnad av paviljong och förråd på fastigheten HELENELUND 7:5, SKOGSTORPSVÄGEN 370

§ 130

Tidsbegränsat lov för flerbostadshus på fastigheten EDSBERG 11:25, DJUPDALSVÄGEN 11

§ 131

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX

§ 132

Föreläggande om rättelse och vite för olovlig byggnation av förrådsbyggnad på fastigheten XXX

§ 133

Utdömande av vite för olovligt upplag på fastigheten XXX § 134

Delegationsbeslut § 135

Kurser och konferenser § 136

Övriga frågor § 137

(4)

§ 125/2016 Dnr 2016/0002 MBN-20 Diariekod: 039

Information 2016-12-08

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-01-14 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Elisabeth Thelin, förvaltningschef:

Elisabeth informerade om den nya prognosen, plus 2,7 miljoner. Elisabeth informerade att förvaltningen haft revision från Länsstyrelsen gällande tobakstillsyn rörande rökfria miljöer på offentliga platser. En

revisionsrapport kommer. Gunnar Bergqvist (L) efterfrågar rökfri zon utanför kommunhuset.

Oscar Arizcurinaga, chef bygglovenheten:

Oscar informerade att de rekryterat en byggnadsinspektör, Anna Wik som kommer att börja 1 mars. En tjänst kvar, bygglovshandläggare, att tillsätta.

Oscar informerade om fortsatt högt tryck på bygglovsenheten.

Patrik Öhrström, chef mät- och kartenheten:

Inget att informera.

Oscar Nyströmer, ordförande:

Oscar informerar om Vinkorken 1, gällande flerbostadshus i Viby där detaljplanen följs helt. Boenden vill inte ha ett flerbostadshus i området och anser sig inte blivit hörda. Ett informationsmöte hölls 1 december där Oscar fick med sig några frågor till kontoret, bland annat gällande ekar på

tomterna. Oscar Arizcurinaga ska kolla upp detta. Oscar informerade om ett ärende på fastigheten LOWE, Sollentunavägen, gällande inglasning av balkonger.

Filip Olofsson, senior advicer:

Filip informerade om vad som gäller vid avstyckningar av fastigheter.

Riktlinjen är 800 kvm tomter vilket är en politisk överenskommelse i Sollentuna kommun. Gunnar Bergqvist (L) efterfrågar att detta ska bli tydligare utåt. Anne-Marie Leijon (S) säger att det är viktigt att hålla sig till policyn som finns så att det blir lika för alla. Filip informerade om ett mail angående strandskydd har gått ut till nämnden som nu kommer att skickas ut till berörda.

Beslutsexpediering:

Akt

(5)

§ 127/2016 Dnr 2016/0112 MBN-1 Diariekod: 109

Bisysslor november 2016

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-21 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Respektive förvaltning ska årligen följa upp och sammanställa förekommande bisysslor.

Enligt de kommunövergripande rutinerna ska frågan om bisyssla ställas i samband med rekrytering och vid årliga medarbetarsamtal. Så har också gjorts på miljö- och byggnadskontoret men eftersom enheterna håller medarbetarsamtal under olika perioder av året så har även frågan ställts till samtliga medarbetare under november månad. Detta för att kunna rapportera ett säkerställt resultat vid en given tidpunkt som också rapporteras till nämnden, kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Samtliga förvaltningar ska vid nämndens sista årliga möte redovisa att uppföljning av bisysslor har skett samt redogöra för förekommande

bisysslor inom förvaltningen vilka har föranlett utredning eller förbud. Hos miljö- och byggnadskontoret har sju medarbetare anmält bisyssla men ingen bisyssla har efter bedömning föranlett utredning eller förbud.

Sammanställningen av bisysslorna finns på miljö- och byggnadskontoret.

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de godkänner kontorets uppföljning av bisysslor och fann att så var fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av miljö- och byggnadskontorets bisysslor enligt sammanfattning och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslutsexpediering:

Akt

Kommunstyrelsen Kommunens revisorer

(6)

§ 128/2016 Dnr 2016/0108 MBN-1 Diariekod: 471

Ny timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-21 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige reviderade 2015-06-11 § 64 taxan för kommunens prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Enligt 4 § får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som finns publicerade på Sveriges kommuners och landstings hemsida i oktober månad. Timtaxan regleras i § 6 där den är fastställd till 1050 kr.

För 2017 har PKV fastställts till 3,0 % för personalkostnader. Det innebär att timtaxan ökar från 1050 kr till 1080 kr.

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att höja timtaxan för kommunens prövning och offentlig kontroll enligt

livsmedelslagstiftningen till 1080 kr för avgiftsår 2017.

Beslutsexpediering:

Akt

(7)

§ 129/2016 Dnr 2016/0109 MBN-1 Diariekod: 470

Ny timtaxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område 2017

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-21 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2016-05-12, § 58 en reviderad taxa för

kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område. Enligt § 8 i den reviderade taxan får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de fasta avgifterna och timavgiften med den procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som finns publicerade på Sveriges kommuners och landstings hemsida i oktober månad.

För 2017 har PKV fastställts till 3,0 % för personalkostnader. Det innebär att timtaxan höjs från 975 kr till 1005 kr.

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att höja timtaxan för

kommunens verksamhet enligt miljöbalken till 1005 kr för avgiftsår 2017.

Beslutsexpediering:

Akt

(8)

§ 130/2016 Dnr 2016/0106 MBN-1 Diariekod: 212

Tidsbegränsat lov och startbesked för nybyggnad av paviljong och förråd på fastigheten HELENELUND 7:5, SKOGSTORPSVÄGEN 370

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-18 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Trafik - och fastighetskontoret (TFK) ansöker om tidsbegränsat bygglov för en paviljong och för två förråd som en utökning av tidigare beviljat lov för Tegelhagens evakueringsskola. Den tillkommande paviljongen ska inrymma skolledning och personal.

Tegelhagsskolan ska rivas och ny skola ska byggas. Detta medför att

befintliga lokaler inte kan nyttjas under rivning och byggnation. Under tiden som arbetet pågår kommer 360 elever som går i årskurs 4-8 och ca 30 personal evakueras tillfälligt. Evakuering av skolan genomförs enligt tidigare beviljade lov med dnr. 2015.1304 och 2015.1303.

För fastigheten gäller detaljplan 215. Paviljongen placeras på mark som enligt detaljplan omnämns som område för bollplan och därmed samhörigt ändamål. Åtgärden överensstämmer därmed inte med gällande detaljplan.

Berörda sakägare/grannar har underrättats genom kungörelse i DN och SvD.

Grannhörandetiden löper tom den 2016-12-05.

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till 2021-01-31 för paviljong samt för två förråd på fastigheten

Helenelund 7:5, enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Paviljongen samt förråden placeras på fotbollsplanen vid Tegelhagsskolan. Tillkommande byggnadsarea är 333 kvm inklusive förråd. Fasadkulör, gul, NCS 1030-Y10R. Takmaterial, takpapp.

2. Senast den 2021-01-31 ska åtgärden vara avlägsnad och marken återställd. Anmälan efter återställande görs skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden.

3. Startbesked ges enligt 10 kap. 23 § PBL. Detta innebär att

kontrollplanen fastställs. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

(9)

4. Avgift för lovet är 37 920 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Beslutsexpediering:

Akt

Trafik- och fastighetskontoret Bygglovsenheten

(10)

§ 131/2016 Dnr 2016/0107 MBN-1 Diariekod: 212

Tidsbegränsat lov för flerbostadshus på fastigheten EDSBERG 11:25, DJUPDALSVÄGEN 11

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-21 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-18 § 85/2016 att bevilja tidsbegränsat bygglov för tillfälliga flerbostadshus för nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd och väntar på att få en permanent bostad.

Ansökan beskrivs i ärende 2016/0065 MBN-3.

Beslutet överklagades av ett antal boende och fastighetsägare i det aktuella området. Bl.a. har klagandena anfört att de inte har beretts tillfälle att yttra sig.

Länsstyrelsen i Stockholm beslöt 2016-10-28 att upphäva det överklagade beslutet med motiveringen att samtliga kända sakägare inte hade beretts tillfälle att yttra sig över den aktuella ansökningen.

Ett nytt grannhörande har genomförts med en utvidgad krets av sakägare, annonsering i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt genom anslag på kommunens anslagstavla. Yttranden ska ha kommit in senast 2016-11- 21.

Överläggning i miljö- och byggnadsnämnden Anne-Marie Leijon (S) yttrade sig under överläggningen.

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet. Anne-Marie Leijon (S) tar initiativ till att (S) kommer att aktivt ta tag i denna fråga och informera utåt om detta. Gunilla Wallén (MP) bifaller detta. Rolf Wagner (SP) inkom med ett skriftligt ersättningsyttrande enligt bilaga 1.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

5. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för tillfälliga flerbostadshus enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

6. Mindre avvikelse från Boverkets byggregler 3:146 medges för bostäderna om ca 25 kvadratmeter.

7. Avgift för lovet är 298 900 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

(11)

Beslutsexpediering:

Akt

Bygglovsenheten

(12)

§ 132/2016 Dnr 2016/0113 MBN-1 Diariekod: 212

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-22 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 115 kvm efter avstyckning enligt situationsplan vilken inkom 2016-11-04, bilaga 1.

Överläggning i miljö- och byggnadsnämnden Anne-Marie Leijon (S) yttrade sig under överläggningen.

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden meddelar ett negativt

förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för nybyggnad av enbostadshus på ett förslag till avstyckning från fastigheten XXX.

• Avgiften för beslutet är 2 750 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Motivering

En avstyckningsplan reglerar endast markens indelning i fastigheter inom ett område och inte bebyggelsens omfattning eller utformning.

Av översiktsplanen framgår att fastigheter inte bör ges en mindre areal än 800 kvadratmeter. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tjänar som vägledning vid bedömning av bebyggelsens utveckling. För ett område som endast omfattas av en avstyckningsplan får översiktsplanen en större betydelse än om det finns en detaljplan. Översiktsplanens riktlinje bör därför vägas in i bedömningen av om en avstyckning är lämplig.

Beslutsexpediering:

Akt

Bygglovsenheten

(13)

§ 133/2016 Dnr 2016/0111 MBN-1 Diariekod: 215

Föreläggande om rättelse och vite för olovlig

byggnation av förrådsbyggnad på fastigheten XXX

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-22 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

En förrådsbyggnad har byggts närmare än 4,5 från gräns till granntomt utan varken bygglov eller startbesked, bilaga 1.

Byggnaden kan inte betraktas som en komplementbyggnad när en

huvudbyggnad saknas på tomten och byggnaden medför en olägenhet för grannen genom skuggning på uteplatsen. Byggnadens placering så nära tomtgränsen på höga plintar kan inte bedömas som en lämplig placering.

Byggnaden måste tas bort.

Fastighetsägaren har inkommit med begäran om uppskov om rättelse.

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ägaren till fastigheten XXX föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast två månader efter beslutet har vunnit laga kraft ha gjort rättelse, vilket innebär att byggnaden har avlägsnats från platsen.

2. Föreläggande enligt punkt 1 förenas med stöd av 11 kap. 37 § PBL med ett vite. Vitet ska vara löpande enligt 4 § lag (1985:206) om viten och uppgå till 30 000 kronor per påbörjad ny månad efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnadsnämnden, eller den som nämnden utser, kommer att begära hos mark- och miljödomstolen att vitet ska utdömas.

Beslutsexpediering:

Akt

Bygglovsenheten

(14)

§ 134/2016 Dnr 2016/0100 MBN-1 Diariekod: 215

Utdömande av vite för olovligt upplag på fastigheten XXX

Ärendet utgår då rättelse har vidtagits.

Beslutsexpediering:

Akt

Bygglovsenheten

(15)

§ 135/2016 Dnr 2016/0004 MBN-10 Diariekod: 023

Delegationsbeslut 2016-12-08

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-24 från miljö- och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Enligt bifogade delegationslistor

Miljö- och hälsoskyddsenheten 2016-10-17-2016-11-13

A, B, D och E: Beslutanderätt enligt miljöbalken, livsmedelslagen och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet

A och B. Beslut om tillstånd, godkännande, registrering, anmälan m.m.

D.1. Beslut i enstaka ärenden om avgift enligt gällande taxor inom nämndens verksamhetsområde

D.2. Beslut i enstaka ärenden om avvikelse från avgift enligt gällande taxor inom nämndens verksamhetsområde

E.3. Ansökan hos förvaltningsrätt om utdömande av vite

Bygglovenheten och mät- och kartenheten, 2016-10-17-2016-11-13 C, D och E: Beslutanderätt enligt lagstiftning inom plan- och byggnadsväsendet, förutom punkt C.2.2

D.1. Beslut i enstaka ärenden om avgift enligt gällande taxor inom nämndens verksamhetsområde

D.2. Beslut i enstaka ärenden om avvikelse från avgift enligt gällande taxor inom nämndens verksamhetsområde

E.3. Ansökan hos förvaltningsrätt om utdömande av vite

F

Administration och ekonomisk förvaltning m. m.

F.1.1. Förtroendevaldas deltagande i konferenser o dyl., 2016-xx-xx F.3.1. Yttra sig till domstol i ärenden som överklagats av enskild samt överklaga domstols beslut 2016-xx-xx (enhetschef)

F.3.2. Yttra sig till domstol i ärenden som överklagats av enskild samt överklaga domstols beslut 2016-xx-xx (ordförande)

(16)

G

Personaladministrativa ärenden

G.1.1. Anställning, uppsägning och övriga personaladministrativa beslut rörande anställda hos nämnden, utom förvaltningschef

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter gällande Oscar Arizcurinaga Fördelning av arbetsmiljöuppgifter gällande Pirjo Körsén

Ordförandebeslut i brådskande ärenden:

2016-xx-xx, DB § xx/2016 – Överklagande…

Arbetsutskottets beslut 2016-11-07

§ 27 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong på fastigheten Exemplet 1, Knallhattsvägen 3

Övrigt

Delegering av ansvar och beslutsätt som förvaltningschef för miljö- och byggnadskontoret den 4 november 2016

Proposition

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de ville lägga delegationsbesluten till handlingarna och fann att så var fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

• Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

(17)

§ 136/2016 Dnr 2016/0005 MBN-10 Diariekod: 039

Kurser och konferenser 2016-12-08

Inget att meddela.

Beslutsexpediering:

Akt

(18)

§ 137/2016 Dnr 2016/0006 MBN-20 Diariekod: 039

Övriga frågor 2016-12-08

Inget att meddela.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Arrie 19:60, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage 11.. Arrie 19:61, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage

Höllviken 19:54, ansökan om bygglov för telemast med teknikbodar samt rivning av befintlig 16.. Lilla Hammar 15:32, Midgårdsvägen - ansökan om bygglov

Falsterbo 8:47 - Södra Fågelsträcket 24 A, ansökan om bygglov för utvändig ändring 22.. Höllviken 22:369 - Östra Lindviksvägen 18, ansökan om bygglov för utvändig ändring

Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, ansökan om bygglov för takterrass med terrassdörr 18. Höllviken 12:98 - Badvägen 23, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Lilla Hammar 15:34 - Kungstorpsvägen 8 B, ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokaler, utvändig ändring, mur och

Herrestorp 3:205 - Säfstaholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av

Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov med villkor, och dels Jörgen Nords (S) och Kristian Svenssons (SD)

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SD) förlag om att avslå